Acatistul Născătoarei de Dumnezeu [7]

Toatâ firea de Înger[i] s-au mirat pentru mare omenirei Tale lucru, că pre Dumnădzăul cel neapropiat, Îl vedea tuturor apropiat om și cu noi împreunâ petrecătoriu și audzâtoriu de la toț[i] așea: Alliluia!

Ciumilitorii [ghicitorii] cei cu multe răspunsur[i] vedemu-i ca peștii muț[i] de[spre] tine, [cea care ești] lui Dumnădzău Născătoare, că nu pot gâci a dzâce cum rămâi Ficioarâ și biruiș[i] a naște. Iară noi de aceastâ tainâ mirându-ne, cu credințâ îți strigâm [strigăm]:

Bucură-te, a-nțălepciunii lui Dumnădzău priimitoare!
Bucură-te, a sfatului lui visteariu [vistierie]!
Bucură-te, că pre filosof[i] nemăestri i-arătaș[i]!
Bucură-te, că pre cei meșter[i] de cuvinte, necuvântător[i] i-ai vădit!
Bucură-te, că să buiguirâ cumpliții cercător[i]!
Bucură-te, că să veștedzârâ a basnelor scornitor[i]!
Bucură-te, că împletiturile atineilor [atenienilor] destram[i]!
Bucură-te, că mrejile păscarilor le împli!
Bucură-te, că dintr-adâncul neștiinței scoț[i]!
Bucură-te, că pre mulț[i] în științâ luminedz[i]!
Bucură-te, corabie [celor] cărora vor să să spăsascâ [să se mântuiască]!
Bucură-te, liniște înnotărilor lumeșt[i]!
Bucură-te, nevastâ nenevestitâ!

Să mântuiascâ vrând lumea, a tuturor Înfrâmșe[ță]toriul, cătră dânsâ, de Sine sângur făgăduit, au venit. Și Păstoriu fiind, ca un Dumnădzău, pentru noi S-au ivit după noi om, ca cu aseamene [asemănarea] pre cel de-aseamenea chemând, ca un Dumnădzău Ș-aude [Își aude] de la toț[i]: Alliluia!

Pârâte [perete/ zid] ești ficioarelor, Născătoarea lui Dumnădzău, Ficioarâ, și tuturor [celor] ce cătră Svinția ta năzuesc, că a ceriului și a pământului Tvoreț [Creator] te-a i[n]tocmit [întocmit], Preacuratâ, sălășluind[u-Se] în zgăul tău, și pre toț[i] să-ț[i] strige învățând:

Bucură-te, turnul cel de ficiorie!
Bucură-te, ușe de mântuire!
Bucură-te-ncepătoarea cugetatei înnoir[i]!
Bucură-te, dătătoarea dumnădzăeștii bunătăț[i]!
Bucură-te, că Svinția Ta de iznoavâ [din nou] ai născut pre cei plămădiț[i] grozav!
Bucură-te, că Svinția Ta ai dojenit pre cei prădaț[i] de minte!
Bucură-te, carea răsâpești pre stricătoriul minței!
Bucură-te, carea născuș[i] [pe] Sămănătoriul curățâei!
Bucură-te, cămarea a fără sămănăturâ mărituș [măritiș/ nuntă]!
Bucură-te, carea însoțăș[ti] credincioșii cu Domnul!
Bucură-te, bunâ din cuconie [pruncie] hranâ ficiorițelor!
Bucură-te, a svinte de nuntâ podoabâ Svinților!
Bucură-te, nevastâ nenevestitâ!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *