Sfântul Augustin al Hipponei, Despre Sfânta Treime [62]

Traduceri patristice

*

vol. 5

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*** Sfantul Augustin al Hipponei

Sfântul Augustin,

Episcopul Hipponei

(13 noiembrie 354-28 august 430,

pomenit la 15 iunie în Biserica Ortodoxă)

*

Despre Sfânta Treime

 [cartea a patra]

*

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a, a 35-a, a 36-a, a 37-a, a 38-a, a 39-a, a 40-a, a 41-a, a 42-a, a 43-a, a 44-a, a 45-a, a 46-a, a 47-a, a 48-a, a 49-a, a 50-a, a 51-a, a 52-a, a 53-a, a 54-a, a 55-a, a 56-a, a 57-a, a 58-a, a 59-a, a 60-a, a 61-a.

***

28. Așadar, de la Acela este trimis Cuvântul lui Dumnezeu, din Care este Cuvântul. De la Acela este trimis, din Care este născut. Cel ce naște trimite, Cel ce este născut, este trimis.

Și atunci este trimis fiecăruia, când este [tippy title=”cunoscut și înțeles”] cognoscitur atque percipitur[/tippy] de către fiecare, pe cât poate fi cunoscut și înțeles sufletului rațional, pentru ca să ajungă fie să se împlinească în Dumnezeu, fie să fie desăvârșit în Dumnezeu.

Deci Fiul nu se numește trimis pentru că El este născut din Tatăl, ci fie pentru aceea că S-a arătat acestei lumi Cuvântul făcut trup – din care cauză zice: „Am ieșit de la Tatăl și am venit în această lume” (In. 16, 28) –, fie pentru aceea că este înțeles, în timp, de mintea fiecăruia, după cum s-a zis: „Trimite pe Aceea [Înțelepciunea], ca să fie cu mine și să lucreze cu mine” (Înț. lui Sol. 9, 10).

Așadar, pentru că este născut din veșnicie, veșnic este, „căci este strălucirea luminii veșnice” (Înț. lui Sol. 7, 26). Iar pentru că este trimis în timp, este cunoscut de către fiecare. Dar când S-a arătat în trup Fiul lui Dumnezeu, a fost trimis în această lume, la plinirea vremii, făcut din femeie.

„Căci întrucât, în înțelepciunea lui Dumnezeu, nu putea lumea să-L cunoască prin înțelepciune pe Dumnezeu”, deoarece „lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o pe ea”, [de aceea] „I-a plăcut lui Dumnezeu, prin nebunia propovăduirii, să-i mântuiască pe cei credincioși” (I Cor. 1, 21 și In. 1, 5), încât „Cuvântul să Se facă trup și să locuiască în noi” (In. 1, 14).

Deci când [tippy title=”este înțeles”] percipitur[/tippy],  în afară de timp, de mintea fiecăruia, [fiind] făcut [cunoscut], se spune într-adevăr că este trimis, dar nu în această lume, căci nu Se arată în mod sensibil, adică nu Se înfățișează simțurilor trupești.

Pentru că și noi, atunci când este ceva veșnic și înțelegem cu mintea pe cât putem, nu suntem în această lume. Iar duhurile tuturor celor Drepți, chiar și ale celor care încă trăiesc în trup, întrucât cunosc cele dumnezeiești, nu sunt în această lume.

Dar Tatăl, când este cunoscut în timp de către cineva, nu se numește trimis, căci nu are de la cine să fie [născut] sau de la cine să purceadă.

Într-adevăr, Înțelepciunea zice: „Eu din gura Celui preaînalt am ieșit” (Înț. lui Iis. Sir. 24, 5)[1]. Și despre Duhul Sfânt se spune: „De la Tatăl purcede” (In. 15, 26). [Dar] Tatăl, cu adevărat, de la nimeni.

29. Așadar, precum Tatăl naște, [iar] Fiul este născut, astfel Tatăl trimite, [iar] Fiul este trimis. Dar, într-un anume fel [paradoxal], Cel care naște și Cel care este născut, la fel și Cel ce trimite și Cel care este trimis, [tippy title=”una sunt”] unum sunt[/tippy], pentru că Tatăl și Fiul una sunt (cf. In. 10, 30). Astfel și Duhul Sfânt este una cu Ei, pentru că Aceștia trei una sunt.

Căci precum [tippy title=”a fi născut„] natum esse[/tippy] este pentru Fiul [tippy title=”a fi din Tatăl„] a Patre esse[/tippy], astfel a fi trimis este pentru Fiul [tippy title=”a fi cunoscut că din Acela este”] cognosci quod ab Illo sit[/tippy]. Și precum pentru Duhul Sfânt [tippy title=”a fi darul lui Dumnezeu„] donum Dei esse[/tippy] este [tippy title=”a purcede din Tatăl„] a Patre procedere[/tippy], astfel a fi trimis este [tippy title=”a fi cunoscut că din Acela purcede”] cognosci quia ab Illo procedat[/tippy].

Nici nu putem să spunem că Duhul Sfânt nu purcede și de la Fiul, căci nu degeaba se spune că același Duh este și Duhul Tatălui și al Fiului. Nu văd ce altceva ar fi vrut să însemne când, suflând în fața Ucenicilor, a zis: „Luați Duh Sfânt” (In. 20, 22)[2].

Căci acea suflare trupească, când a ieșit din trup atingând simțul trupesc, nu a fost ființa [substantia] Sfântului Duh, ci arătarea, printr-un simbol potrivit, că nu numai de la Tatăl, ci și de la Fiul purcede Duhul Sfânt[3].

Căci cine, atât de nebun [dementissimus[4]], ar [putea] zice că unul a fost Duhul pe care L-a dat [Apostolilor] suflând [peste ei], și altul Cel pe care L-a trimis după înălțarea Sa (Fapt. Ap. 2, 1-4)? Căci Unul este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Tatălui și al Fiului, Duhul Sfânt, Care lucrează toate în toți (cf. I Cor, 12, 6).


[1] Este 24, 5 în ediția latină pe care o folosește Sfântul Augustin și în VUL. În LXX este 24, 3.

[2] Sensul este că Cel ce l-a creat pe om din pământ și „a suflat asupra lui suflare de viață” (Fac. 2, 7), Același este care acum l-a restaurat pe om, prin Învierea Sa, suflând asupra Apostolilor. Nu că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul.

De altfel, Hristos a spus cât se poate de clar că, la Cincizecime, El Îl va trimite pe Duhul Sfânt „de la Tatăl”, pentru că Duhul „de la Tatăl purcede” (In. 15, 26, pasaj citat și de Sfântul Augustin).

Faptul că este numit și Duhul Tatălui și Duhul Fiului nu înseamnă că Duhul purcede și de la Fiul, ceea ce Fiul nu ne-a spus niciodată, ci arată consubstanțialitatea persoanelor, nu nediferențierea atributelor personale. Harul Duhului Sfânt este cel care s-a pogorât la Cincizecime și este de atunci în lume și Duhul Îl revelează atât pe Tatăl, cât și pe Fiul, de aceea este numit când Duhul Tatălui, când Duhul Fiului. Cu atât mai mult cu cât a fost trimis în lume de la Tatăl prin Fiul.

Dar dacă și Fiul purcede pe Duhul din veșnicie, înseamnă că Fiul are un atribut patern. Or tocmai Sfântul Augustin a repetat, de nenumărate ori, mai sus, că Tatăl naște, Fiul este născut, iar Duhul Sfânt este purces. Prin urmare, aceste atribute sunt personale și nu sunt interschimbabile.

Dar dacă și Fiul purcede pe Duhul, atunci ar fi trebuit să spună și chiar să sublinieze, în cele pe care le-a susținut mai devreme Sfântul Augustin, faptul că Fiul nu numai că este născut, dar și purcede. Adică Fiul, în comparație cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, ar trebui să aibă două atribute personale, El singur.

Numai că Sfântul Augustin nu a făcut deloc această mențiune. Așa încât este suspect că într-un loc spune una și apoi, imediat, spune altceva.

Pentru că, mai sus, autorul nostru a repetat de mai multe ori faptul că doar Tatăl, fiind nenăscut și nepurces, nu este trimis, fiind singura cauză în sânul Prea Sfintei Treimi. Dar dacă și Fiul purcede înseamnă că apar două cauze, și atunci Fiul se numește trimis cu toate că și El este cauză.

Însă Sfântul Augustin nu afirmă nicăieri că există două cauze în Sfânta Treime. O astfel de teologie ar avea ramificații mult mai bogate în toată demonstrația care se face în această carte. Iar astfel de ramificații nu apar aici, ci ele s-au dezvoltat, abia după schismă, în romano-catolicism.

Așadar, ori Sfântul Augustin se contrazice în mod evident și nu a reușit deloc să remarce această contradicție, ori aceste pasaje, în care se spune că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul, sunt interpolări și adaosuri ulterioare.

[3] E adevărat că harul Duhul Sfânt nu a fost în suflarea trupească, ci aceea a reprezentat un gest revelațional. Însă cum se face că tocmai Sfântul Augustin, care cunoștea atât de bine Sfânta Scriptură, după cum ne-a dovedit neîncetat, nu s-a putut gândi deloc la Fac. 2, 7, la suflarea asupra lui Adam (așa cum, când a pus tină pe ochii orbului din naștere, Hristos a arătat că El este Ziditorul), ci exclusiv la faptul că, prin aceasta, s-ar arăta că Duhul purcede și de la Fiul? De unde atâta exclusivism tocmai acum, la el, care în probleme de mare subtilitate teologică s-a exprimat întotdeauna cu multă smerenie și a lăsat calea deschisă dialogului și cercetării mai aprofundate?

[4] Un cuvânt pe care Sfântul Augustin nu l-a mai folosit niciodată la superlativ (după câte îmi amintesc). Judecând după el, autorul ar atinge aici nivelul suprem al vehemenței.

În mod evident, Apostolii nu au primit alt Duh Sfânt la Cincizecime decât Cel pe care li L-a dat Hristos când a suflat peste ei. Însă vehemența de aici nu ține de acest lucru, ci tot de discuția anterioară, privitoare la faptul că Duhul ar purcede și de la Fiul.

Însă, împotriva căror eretici lupta acum autorul, ca să fie atât de vehement? Pentru că aici nu face nicio aluzie la vreo părere eretică, și totuși este violent în exprimare, ca și cum s-ar lupta cu cineva.

În situațiile anterioare, în care autorul a devoalat erezii și a luat atitudine împotriva lor, pe de o parte aceste erezii erau barbare (Hristos nu este Dumnezeu etc.), iar pe de altă parte ele erau dezavuate atât în Răsărit, cât și în Apus.

Să presupunem, deci că în Apus se credea una, iar în Răsărit altceva, cu privire la purcederea Duhului, deși suntem în secolul al IV-lea, nu în secolul al IX-lea al Sfântului Fotie. Să presupunem mai departe și faptul că el ar fi cunoscut că în Răsărit se credea că Duhul purcede numai de la Tatăl, nu și de la Fiul. Însă, dacă era credința Răsăritului, iar Răsăritul nu era în acea vreme în dispută sau în schismă cu Apusul, în condițiile în care acest Răsărit era foarte mare ca întindere și importanță în comparație cu Apusul, la acea dată (Sfântul Augustin însuși convertindu-se după ce a citit viața Sfântului Antonie cel Mare), așadar: cu cine polemizează atât de aprig autorul nostru? Cu Răsăritul?!

Mai degrabă putem crede că aici avem interpolată cearta altora, de peste câteva secole, cu Răsăritul, iar nu polemica Sfântului Augustin, care nici măcar nu ne spune cu cine e în polemică, dacă acesta ar fi cazul.

Predică la Duminica tuturor Sfinților [2015]

Icoana tuturor SfintilorSfânta Icoană a tuturor Sfinților

Iubiții mei,

prima duminică de după Cincizecime este închinată tuturor Sfinților pentru ca să se sublinieze faptul că toți Sfinții Bisericii sunt rezultatul propovăduirii Sfinților Apostoli și a celor dimpreună cu ei, adică al celor care au fost îmbrăcați cu putere de sus la Cincizecime.

Că toți Sfinții s-au fundamentat pe aceeași credință apostolică și că ei conglăsuiesc în teologia lor și se bucură împreună în Împărăția lui Dumnezeu. Iar noi, cei din Biserică, trebuie să le urmăm lor și în credință și în sfințenia vieții și în iubirea pentru unitatea și pacea Bisericii lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat și preaslăvit.

Însă Sinaxarul zilei ne spune ceva și mai mult. Și anume faptul că astăzi îi prăznuim nu numai pe Sfinții Bisericii de după Apostoli ci și pe Puterile cerești, cât și pe Strămoșii și pe Patriarhii și pe Prorocii Vechiului Testament, adică pe toți Sfinții Vechiului Testament[1].

Cu alte cuvinte, că e o duminică închinată întregii Împărății a lui Dumnezeu, în care Puterile cerești și toți Sfinții sunt la un loc.

Sunt cu toții la un loc, în Împărăția Lui, însă fiecare în parte are gradul său de sfințenie personală, nefiind toți la fel în sfințenie. Ci fiecare Sfânt are sfințenia și frumusețea lui personală, în așa fel încât toți sunt la un loc dar nu toți sunt la fel. Pentru că nici noi, cei ce suntem încă pe pământ, nu suntem la fel, ci suntem diferiți la nivelul creșterii duhovnicești, însă trăim în aceeași Biserică a Lui.

Știm câți locuiesc în Împărăția lui Dumnezeu? Nu! Numai Dumnezeu știe acest lucru. Numai El știe câți Sfinți Îngeri are și câți Sfinți sunt în Împărăția Lui, pentru că El are, cu fiecare dintre ei, o relație personală. El i-a creat pe fiecare în parte și în relație cu El s-a sfințit fiecare dintre ei. De aceea, cei pe care îi pomenim liturgic, în mod nominal, sunt doar o mică parte din Sfinții lui Dumnezeu.

Căci sinaxarul Bisericii cuprinde nominal o anume parte din Sfinții Bisericii, iar pe alții îi pomenește la modul colectiv, datorită mulțimii numărului lor.

Spre exemplu, pe 28 decembrie îi pomenim pe Sfinții 20.000 de Mucenici arși într-o Biserică din Nicomidia[2]. Nu știm numele lor, dar îi pomenim pe toți ca pe o unime duhovnicească, atâta timp cât au fost martirizați împreună. Iar pe 29 decembrie, Biserica îi pomenește pe cei 14.000 de prunci uciși de Irodis[3] în speranța nebună de a-L ucide pe Domnul. Iarăși nu știm numele lor, dar Sfintele lor Moaște stau mărturie până azi.

Însă Biserica își are Sfinții ei în fiecare secol.

Și astăzi oamenii Lui își sfințesc viața, pentru că și astăzi se nasc Sfinți pentru Împărăția lui Dumnezeu. Iar Sfinții Lui au diverse naționalități, au avut ocupații diverse și s-au sfințit în moduri diferite.

Noii Mucenici martirizați de către musul- mani sau de către comuniști sau de către naziști sunt de diverse naționalități[4]. Pentru că de diverse naționalități au fost și cei martirizați de romani.

Sfântul Arsenie cel Mare s-a născut la Roma[5]. Sfânta Muceniță Teodosia e din Tir[6], din Liban[7]. Sfântul Iustin Martirul și Filosoful[8] s-a născut în Șechem [שְׁכֶם][9]. Sfântul Chiril al Alexandriei s-a născut în Alexandria Egiptului[10].

Pe 11 iunie sunt pomeniți cei 222 de Sfinți Mucenici chinezi[11]. Sfântul Benedict era din Nursia[12], în Italia[13]. Sfântul Sisoe cel Mare s-a nevoit în Egipt[14]. Sfânta Mare Muceniță Marina[15] s-a născut în Antiohia Pisidiei [Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας], astăzi un oraș din Turcia[16]. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon era din Nicomidia[17], astăzi fiind tot un oraș în Turcia[18].

Sfântul Iustin Popovici s-a născut în Vranje, în sudul Serbiei, pe 25 martie 1894[19]. Iar cel pe care noi îl cunoaștem ca Sfântul Ioan de Kronstadt s-a născut în Rusia, la Sura, pe 19 octombrie 1829 și se numea Ivan Ilici Serghiev [Иван Ильич Сергиев][20].

Sfânta Maria Magdalena s-a născut în Magdala[21], un oraș în Israel.

Sfântul Lucas [Λουκᾶς] Evanghelistul era din Antiohia Siriei[22].

Sfântul Sfințit Mucenic Publius, pomenit pe 13 martie, s-a născut în anul 33 d. Hr. în Malta și a fost Episcopul Atenei[23]. Sfântul Ierarh Ovidius s-a născut în Sicilia și din anul 95 d. Hr.[24] a fost Episcop de Braga, în Portugalia[25].

Sfânta Muceniță Blandina era din Lyon, Franța[26]. Sfântul Sfințit Mucenic Irineos [Εἰρηναῖος] de Lugdunum[27] s-a născut în Smirna [Σμύρνα], astăzi în Turcia[28], și a fost episcop în Gallia[29].

Sfânta Olimpias [Ὀλυμπιάς] Diaconița, ucenica Sfântului Ioan Gură de Aur[30], s-a născut în Constantinopol[31], pe când Sfântul Ioannis Hrisostomos [Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος] e originar din Antiohia Siriei[32], astăzi fiind un oraș în Turcia[33].

Sfântul Vasilios o Megas [Βασίλειος ὁ Μέγας], adică Vasile cel Mare[34], s-a născut în Chesaria [Καισάρεια][35] Cappadochiei [Καππαδοκίας][36], pe când Sfântul Grigorios [Γρηγόριος] Teologul sau de Nazianzinos [ὁ Ναζιανζηνός] s-a născut la Nazianzos [Ναζιανζός], tot în Cappadochia, în 329 și va adormi în orașul natal, pe 25 ianuarie 390[37].

Sfântul Rumwold de Buckingham, din Anglia, s-a născut în anul 662 d. Hr. și a trăit doar trei zile. Însă el, în mod minunat, a vorbit din clipa când s-a născut, a cerut să fie botezat și a predicat înainte de a adormi. E pomenit pe 3 noiembrie[38].

Sfântul Fotios [Φώτιος] cel Mare s-a născut la Constantinopol în 810, a fost Patriarhul Constantinopolului, și moare în exil, în Armenia, la Bordi, în 893, fiind pomenit pe 6 februarie[39].

Sfântul Dimitrii Besarbovschi [Димитрий Бесарбовски], ale cărui Sfinte Moaște se află în Catedrala patriarhală din București, s-a născut în Bulgaria[40]. Tot din Bulgaria sunt și Sfântul Ioan Cucuzel și Sfântul Ierarh Sofronie de Vraţa[41].

Sfântul Ioan Maximovici, Făcătorul de minuni, s-a născut în Rusia, pe 4 iunie 1896, și a fost Arhiepiscop de San Francisco[42]. Sfântul Peter Cungagnaq, din insula Kodiak, din Alaska, e primul Sfânt Mucenic al Americii[43].

Sfântul Mare Mucenic Lazar [Лазар], pomenit pe 15 iunie, e din Serbia. Tot din Serbia este și Sfântul Simeon Izvorâtorul de mir [Симеон Мироточиви], pomenit pe 13 februarie[44].

Sfântul Nicodimos o Aghioritis [Νικόδημος ο Αγιορείτης] s-a născut la 6 iunie 1749, în Naxos, care este o insulă grecească[45], și a adormit într-o zi de miercuri, pe 14 iulie 1809, la vârsta de 60 de ani, în chilia Scurteonilor [κελί των Σκουρταίων], în Caries [Καρυές] a Muntelui Athos [του Αγίου Όρους][46].

Sfântul Paisie Velicikovski se naște pe 20 decembrie 1772 în Poltava[47], în Ucraina[48], și adoarme la vârsta de 72 de ani în Moldova, pe 15 noiembrie 1794. La Mănăstirea Neamț, al cărei stareț era[49].

Sfântul Ierarh Andrei Șaguna s-a născut la Mișcolț, în Ungaria, pe 20 ianuarie 1808 și a fost Mitropolitul Transilvaniei. Sfântul Ierarh Antim Ivireanul s-a născut în Iviria, Georgia, și a fost Mitropolitul Ungrovlahiei. Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica s-a născut la București în 7 octombrie 1787[50].

Pe 20 martie 2003, Biserica Ortodoxă a Poloniei a canonizat 8 Sfinți polonezi, cu pomenirea pe 25 mai[51].

Sfântul Sfințit Mucenic Bonifatius s-a născut, în Anglia, în sec. al 7-lea d. Hr., și a propovăduit în Germania[52].

Sfântul Simeon Stâlpnicul s-a născut în 390[53], în Sis, în provincia Adana, acum în Turcia[54]. Iar dacă el s-a nevoit sus, pe stâlp, Sfântul Simeon cel nebun pentru Hristos, pomenit pe 21 iulie, era din Emesa [Ἔμεσα], din Siria[55] și și-a sfințit viața în Ierusalim și în Emesa[56], prefăcându-se că e nebun. Și când toți îl minimalizau, Dumnezeu îl umplea de har. Pentru că Dumnezeu îl umple de har nu pe cel care pare ortodox ci pe cel care trăiește ortodox și e cunoscut de Dumnezeu ca rob al Lui credincios.

Pe 15 iulie sunt pomeniți Sfinții Mucenici Chiricos [Κήρυκος] și Iulitta [Ἰουλίττα][57]. Sfânta Iulitta era mama lui Chiricos, care era un prunc de trei ani. Și când mama lui era chinuită pentru credința ei, el a mărturisit că este creștin și a fost izbit cu piciorul în coaste de către persecutor. Căzând pe pietre, s-a zdrobit trupul lui fraged și așa a ajuns la Domnul înaintea mamei sale[58].

Dacă Sfântul Chiricos a intrat în Împărăția lui Dumnezeu la 3 ani, iar Sfântul Rumwold, pomenit mai sus, la 3 zile după naștere, Sfântul Simeon, Primitorul de Dumnezeu, a adormit la vârsta de 360 de ani[59].

Sfântul Enoh a fost ridicat cu trupul la cer din timpul vieții sale, și la fel și Sfântul Ilie Tesviteanul.

Trupul Maicii Domnului, după ce ea a adormit și a fost îngropată, a fost ridicat la cer de Domnul și ea se roagă pentru noi, în Împărăția lui Dumnezeu, ca o îndumnezeită, cu întreaga sa persoană. Căci Împărăteasa cerului și a pământului, Născătoarea de Dumnezeu, se roagă Fiului ei pentru noi. Pentru mântuirea și sfințirea noastră.

Nu știm multe despre Sfintele Puteri cerești, după cum nu știm multe despre enorm de mulți Sfinți ai lui Dumnezeu. Însă îi cinstim ca Sfinți ai lui Dumnezeu pe toți Sfinții cunoscuți și necunoscuți de către noi, canonizați sau nu de vreo Biserică Ortodoxă autocefală, pe care Biserica Ortodoxă i-a născut și nu îi cinstim ca „sfinți” pe cei „canonizați” de romano-catolici după schisma din 1054 sau de armeni, monofiziți, nestorieni etc.

Când spunem Sfânt, spunem Sfânt al Bisericii Ortodoxe. Iar când vorbim despre Sfinții de dinainte de venirea Domnului, ne referim în mod nominal la Sfinții pe care Tradiția Bisericii îi mărturisește ca Sfinți[60].

Însă la Judecata finală vom vedea cu toții câți Sfinți are Dumnezeu și care sunt ei. Și, cu siguranță, ne vom minuna de diversitatea lor și de sfințenia lor.

Căci încă de acum, citindu-le viețile (întotdeauna prea scurte pentru dorul inimii noastre), vedem cât de frumoși, cât de diverși și cât de profunzi și delicați sunt Sfinții lui Dumnezeu.

Care este mesajul acestei duminici pentru noi? Acela de a privi Biserica lui Dumnezeu ca pe o cupolă maternală sub care se adună întreaga umanitate. De a vedea lumea întreagă, cu fiecare popor și națiune în parte, ca fiind chemată să fie o singură Biserică. Pentru că de aceea Domnul le-a spus Sfinților Apostoli: „Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le pe ele întru numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh [Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος]” [Mt. 28, 19, BYZ].

Căci Domnul cheamă pe tot omul, din orice neam, ca să intre în Biserica lui prin Botez și să trăiască în sfințenie.

Iar darul dumnezeiesc al vorbirii în limbi, primit de Sfinții Apostoli la Cincizecime, a avut tocmai acest scop pragmatic: chemarea tuturor la viața Bisericii, indiferent de națiunea din care provenim și de limba pe care o vorbim.

De aceea, a învăța limbi străine este o datorie de conștiință pentru un creștin ortodox, pentru că astfel poate să comunice cât mai multor oameni darul dumnezeiesc al credinței ortodoxe. Cu cât cunoaștem mai multe limbi ale lumii cu atât înțelegem mai bine alte neamuri și modul în care ei gândesc și se exprimă, și astfel putem să comunicăm cu ei în modul lor de a simți lucrurile.

Pentru că mesajul Cincizecimii, pentru fiecare dintre noi, e că trebuie să ne facem locașuri ale slavei lui Dumnezeu și să comunicăm cât mai multor oameni experiența noastră, pentru ca astfel tot mai mulți să se bucure de viața lui Dumnezeu în ei înșiși.

Fiindcă aceasta este diferența între ideologizarea eterodoxă și viața ortodoxă: eterodocșii vorbesc despre viața cu Dumnezeu fără ca să o aibă și fără să se sfințească, pe când ortodocșii vorbesc despre experiența dumnezeiască din interiorul lor, pe măsură ce se sfințesc.

Și de aceea noi nu chemăm pe cei din afara Bisericii pentru ca să îi ideologizăm, ci pentru ca să-i punem în mod real în contact cu Dumnezeu, pentru ca ei să își sfințească viața împreună cu El.

Ce putem face pentru Sfinții noștri și, implicit, pentru noi înșine? Să descoperim zilnic, citind cât mai mulți Sfinți ai Bisericii, unitatea dumnezeiască dintre ei, bazată pe unitatea credinței și a vieții Bisericii.

Să ne nevoim să le cunoaștem viețile și să le extindem, atât prin cunoașterea edițiilor lor, dar și prin îndosarierea minunilor pe care Sfinții le-au făcut de-a lungul timpului.

Să ne sfințim viața pentru a-i înțelege pe Sfinții lui Dumnezeu care trăiesc acum, printre noi, și cu care suntem contemporani, și pe care nu putem să îi înțelegem pentru că nu îi vedem duhovnicește. E un mare dar de la Dumnezeu ca să înțelegem că cineva e Sfântul Lui. Și e un dar care ni se dăruie într-o viață de pocăință și de smerenie. Iar dacă nu am întâlnit încă niciun Sfânt al Lui, atunci e semn că ochii sufletului nostru sunt încă acoperiți, sunt încă pătimași, și de aceea ni se pare că toți sunt o apă și un pământ. Însă lucrurile nu stau așa: Dumnezeu are Sfinți și acum, ca în orice veac, iar a-i cunoaște pe Sfinții Lui și a le ucenici e o mare și preasfântă binecuvântare.

Și trebuie să îi vedem pe Sfinți la un loc, pe fiecare cu virtuțile și harismele sale, fără ca să minimalizăm pe unii și să îi maximalizăm pe alții în funcție de ceea ce știm noi despre ei. Pentru că noi știm doar câteva lucruri despre viața lor istorică, dar nu știm nimic despre viața lor cerească, în afară de cazul când ei ar dori să ni se descopere și ni se descoperă în mod extatic. Așa stând lucrurile, nu putem să spunem care e „mai mare” și care e „mai mic” dintre Sfinți, care e „mai făcător de minuni” și care nu, pentru că noi nu știm cum sunt ei în Împărăția lui Dumnezeu. Ci pe toți trebuie să îi cinstim cu evlavie și despre toți trebuie să ne bucurăm să aflăm noi și noi lucruri, pentru că astfel arată o raportare reală la Sfinții lui Dumnezeu.

Pentru că, așa după cum, despre Dumnezeu, dorim să știm noi și noi lucruri, tot la fel vrem să știm și despre Sfinți, dacă îi iubim cu curăție și cu evlavie.

În ultimii ani, după cum bine știți, a fost o efervescență anume pentru canonizarea Sfinților români care au suferit în timpul comunismului. S-a cerut canonizarea Sfinților cu emfază, dar prea puțini au făcut ceva concret pentru Sfinți. Și anume să scrie despre ei făcând muncă de cercetare în arhive, să facă anchete teologice pe seama vieții lor, să le îngrijească mormintele sau să le caute mormintele.

Despre unul dintre cei care s-au sfințit în închisorile comuniste și după aceea, eu am editat 10 cărți[61]. Pentru că l-am cunoscut și pentru că m-am îngrijit de viața și postumitatea operei sale. Și el înseamnă pentru mine un Sfânt viu și după moarte, pentru că relația începută cu el în timpul vieții se continuă într-un mod profund și minunat.

Dacă fiecare dintre cei care s-au sfințit în închisoare ar fi avut ucenici, cu siguranță ei ar fi scris despre ei. Însă se pare că ucenicii lor direcți sunt puțini dar sunt mulți cei care cred că îi înțeleg. Sau, mai bine zis, care cred că, dacă ar fi trăit pe lângă ei, i-ar fi înțeles.

Numai că Sfinții nu se înțeleg doar pentru că ești de-o seamă cu ei sau ești din familia sau din neamul lor sau pentru că îți place să afli oameni sfinți și să scrii despre ei, ci ei se înțeleg doar dacă Dumnezeu ți-i descoperă și ei înșiși doresc să te accepte și să îți vorbească despre ei înșiși. Iar multora dintre familiile și rudeniile și prietenii lor, Sfinții recenți le-au rămas necunoscuți, tocmai pentru că cei din jurul lor nu erau oameni duhovnicești. Îi înțelegeau trupește sau sufletește, empatizau cu durerea lor…dar cam atât. Ei nu vedeau că ar fi Sfinți, că ar fi fost în mod fundamental diferiți față de alți oameni.

De aceea, iubiții mei, să nu credem că știm mai bine decât Dumnezeu ce e bine, adică decât Cel care le rânduiește pe toate spre folosul nostru. Atunci când El dorește ca să-Și scoată Sfinții din pământ și să-i pună în Biserici, o face în mod minunat și cu multă putere dumnezeiască. Iar când nu o face, nu înseamnă că ei n-ar fi Sfinți. Ci El Însuși hotărăște când să Își pună Sfinții în lumină și cât timp trebuie să îi țină în umbră.

Ci lucrul nostru e acela de a-i cunoaște și de a-i cinsti pe Sfinți, de a le urma exemplul, atât celor canonizați cât și al celor necanonizați, și de a-i vedea împreună pe toți și de a înțelege că ei propovăduiesc aceeași credință mântuitoare.

Dacă înțelegem acest lucru fundamental, atunci înțelegem că duminica tuturor Sfinților ne îndeamnă pe toți să fim una în credință, una în iubire, una în sfințenie.

Iar dacă dorim cu tot dinadinsul să fim una cu toți Sfinții Lui, atunci să ne sfințim viața, prin rugăciunile lor către Domnul, pentru ca să ne bucurăm cu ei veșnic.

Dumnezeu să ne învețe iubirea Lui pentru Sfinți și a Sfinților pentru Dumnezeu, ca să înțelegem și noi ce ne lipsește și pentru ce trebuie să ne nevoim! Amin.


[1] Penticostar, ed. BOR 1999, p. 373.

[2] A se vedea:

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsdec/12-28-sf_20000_mucenici.html.

[3] Idem:

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsdec/12-29-sf_14000_prunci_din_betleem.html.

[4] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/New_Martyr.

[5] Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsmai/05-08-cv_arsenie_cel_mare.html.

[6] Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsmai/05-29-sf_teodosia_din_tir.html.

[7] Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Tir,_Liban.

[8] Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiun/06-01-sf_iustin_filosoful.html.

[9] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Shechem.

[10] Idem:

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiun/06-09-sf_chiril_arhiepiscop_alexandria.html.

[11] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Martyrs.

[12] Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsmar/03-14-cv_benedict.html.

[13] Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Benedict_de_Nursia.

[14] Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-06-cv_sisoe_cel_mare.html.

[15] Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-17-sf_marina.html.

[16] Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Antiohia_Pisidiei.

[17] Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-27-sf_pantelimon.html.

[18] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Nicomidia.

[19] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Iustin_Popovici.

[20] Idem: http://orthodoxwiki.org/John_of_Kronstadt.

[21] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Magdala.

[22] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Luke_the_Evangelist.

[23] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Publius.

[24] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ovidius.

[25] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Braga.

[26] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Blandina.

[27] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus.

[28] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Smyrna.

[29] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Gaul.

[30] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Olympias_the_Deaconess.

[31] Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-25-sf_olimpiada.html.

[32] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Chrysostom.

[33] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Antioch.

[34] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Basil_of_Caesarea.

[35] Idem: http://orthodoxwiki.org/Caesarea.

[36] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Cappadocia.

[37] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Nazianzus.

[38] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Rumwold_of_Buckingham.

[39] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Photios_I_of_Constantinople.

[40] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Lista_sfin%C8%9Bilor_bulgari.

[41] Ibidem.

[42] A se vedea:

http://orthodoxwiki.org/John_%28Maximovitch%29_the_Wonderworker.

[43] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Petru_Aleutinul.

[44] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Lista_sfin%C8%9Bilor_s%C3%A2rbi.

[45] Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Naxos.

[46] Idem:

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82.

[47] Idem: http://orthodoxwiki.org/Paisius_Velichkovsky.

[48] Idem: http://ro.wikipedia.org/wiki/Poltava.

[49] Idem: http://ro.orthodoxwiki.org/Paisie_de_la_Neam%C8%9B.

[50] Idem:n

http://ro.orthodoxwiki.org/Sinaxar_al_Sfin%C8%9Bilor_Rom%C3%A2ni.

[51] Idem: http://acvila30.ro/25-mai-soborul-sfintilor-polonezi/.

[52] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Boniface.

[53] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_Stylites.

[54] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Kozan,_Adana.

[55] Idem: http://en.wikipedia.org/wiki/Homs.

[56] Idem:

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-21-cv_simeon_si_sf_ioan_pustnicul.html.

[57] Idem: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/127/sxsaintinfo.aspx.

[58] Idem: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsiul/07-15-sf_chiric_si_iulita.html.

[59] Idem:

http://paginiortodoxe.tripod.com/vsfeb/02-03-sf_si_dreptul_simeon.html.

[60] Idem:

http://www.teologiepentruazi.ro/2008/10/04/sfintii-vechiului-testament-potrivit-sinaxarului-duminicii-dinaintea-nasterii-domnului-sau-a-sfintilor-parinti/.

[61] Despre Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu: http://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/29/despre-omul-imparatiei/.