Sfântul Ieronim Mărturisitorul, Comentarii la Isaia Prorocul (fragmente) [9]

Traduceri patristice

vol. 5

*

Traduceri și comentarii de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș
și
Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

*

Sfantul Ieronim MarturisitorulSfântul Ieronim Mărturisitorul
(340/342/345-420, † 30 septembrie,
pomenit la 15 iunie în Biserica
Ortodoxă)

 *

„Vers. 23: «Conducătorii tăi neascultători [inobedientes], însoțitorii furilor». Pentru [a-i desemna pe] cei neascultători, Aquila a tradus: îndărătnici [recedentes], Simmahos: cei care se abat [declinantes].

Însă conducători [principes] îi numește pe cărturari și pe farisei, care, abătându-se de la Domnul și, mai mult, rătăcind de la calea adevărului, au mers pe drum strâmb/ greșit [perverso itinere] și au fost însoțitori trădătorului și furului Iuda.

De care și noi trebuie să ne ferim, neprimind plată/ daruri [munera] de la oamenii veacului, care adună bogății prin răpiri și lacrimi de la cei sărmani [per rapinas miserorumque lacrymas]. Totuși nu îi numim pe ei înșiși furi, ci însoțitorii furilor și ni se spune nouă: «vedeai furul și alergai cu el și cu cei necurați/ desfrânați [adulteris] partea ta puneai» (Ps. 49, 18)[1].

«Toți iubesc plățile/ darurile și urmăresc răsplătirile».

În catalogul păcătoșilor[2] sunt numărați și aceia care iubesc plățile. Nu zice: cei care primesc, căci aceasta adesea se întâmplă cu necesitate, ci cei care nu consideră prieteni decât pe cei de la care au câștigat daruri, nici nu iau în considerație [ceea ce spune] gura prietenilor, ci [ceea ce primesc din] mâna [altora] și pe aceia îi socotesc sfinți, cărora le golesc buzunarul.

Despre care și Ecclesiastul grăiește: «Cel ce iubește banul nu va fi împlinit/ nu se va îndestula cu banul» (Eccl. 5, 9)[3].

În același fel urmăresc și răsplătirile, ca să îi laude pe cei de la care primesc ceva, sau în mod cert, [nu urmează] celor care împart ceva, decât dacă au socotit că vor putea să ia pentru sine”[4].

„Vers. 24: «Pentru aceasta zice Domnul oștirilor, Cel tare al lui Israil».

Pentru Cel tare al lui Israil, pe care toți l-au tradus în mod asemănător, numai LXX, nu știu ce voind, au stabilit [următoarea traducere]: vai, cei tari ai lui Israil[5]. Ceea ce noi putem explica astfel, încât să zicem: conducători de asemenea jefuitori și puternici [corripi atque robustos], despre care s-a scris: «Cei tari vor suferi tare chinurile» (Înț. lui Sal. 6, 7)[6]. Și: «Cui i se dă mai mult, mai mult i se va cere de la el» (Lc. 12, 48). […]

«Mă voi odihni [consolabor] asupra împotrivitorilor Mei și Mă voi răzbuna asupra vrăjmașilor Mei».

În schimb și în aceasta, care în ebraică nu se află, se spune în LXX: «Căci nu va înceta mânia Mea împotriva vrăjmașilor Mei». Căci îi dojenește pe cărturari și pe farisei, despre care se spune și în Evanghelie: «Vai vouă, cărturari și farisei» (Mt. 23, 13 sqq). Și în alt loc: «Neam desfrânat și viclean cere semn și semn nu i se va da lui, decât semnul lui Ionas Profetul» (Mt. 12, 39).

Deci îi plânge Părintele cel preamilostiv [clementissimus Pater] pe conducătorii cei făcători de rău [delinquentes] și îi strigă pe împotrivitorii Săi și îi cheamă pe vrăjmașii Săi [spunându-le] că pier cei care nu vor să facă pocăință, că nu îi va primi pe cei care vin la Sine [astfel, nepocăiți]. Căci apropriindu-Se de Ierusalim, a lăcrimat și a zis: «Ierusalime, Ierusalime, care îi ucizi pe Profeți și îi omori cu pietre pe cei care sunt trimiși la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe fiii tăi, precum cloșca puii săi, și nu ai vrut!» (Mt. 23, 37).

Așadar, odihna lui Dumnezeu [consolatio Dei] asupra împotrivitorilor și vrăjmașilor Lui este ca cine nu a înțeles binefacerile să fie îndreptat prin chinuri [suppliciis]”[7].


[1] La fel este și în VUL și în LXX.

[2] În text este: „vitiorum”: al păcatelor. Însă autorul se referă, de fapt, la cei care comit păcatele, la păcătoși.

[3] Poate avea mai multe sensuri: fie că nu se satură niciodată de bani, fie că Dumnezeu îl bate sau îi ia de pe pământ și nu ajunge să se bucure de ce a strâns ca un nebun, fie că, de fapt, strânge bani și sufletul său îl lasă sărac și nu se simte niciodată împlinit în inima și în sufletul său.

[4] PL 24, col. 39-40.

[5] În LXX, versetul 1, 24 este acesta: „Din această cauză, aceasta zice Stăpânul, Domnul Savaot: vai, cei tari ai lui Israil! Nu va înceta pentru Mine mânia în cei împotrivitori și judecata de la vrăjmașii Mei voi face”.

[6] „Potens potenter tormenta patientur”.

În VUL este 6, 9: „fortioribus autem fortior instat cruciatio/ dar chinul pentru cei tari apasă mai tare”.

În LXX: „dar celor tari le va veni cercetare tare” (Înț. lui Sal. 6, 8).

[7] PL 24, col. 40.