Sfântul Ioan Gură de Aur, Omiliile 18-19 la Faptele Apostolilor [46]

Traduceri patristice

*

vol. 5

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria Cristina Picioruș

***

Sfantul Ioan Gura de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur

(n. 347/349-407, † 14 septembrie,

prăznuit la 13 noiembrie în Biserica Ortodoxă)

Comentariul la Faptele Apostolilor

 *

 Traducere și comentarii de

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Omiliile 1-9: aici, p. 78-259. Apoi, începând cu Omilia 10: prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a și a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a, a 35-a, a 36-a, a 37-a, a 38-a, a 39-a, a 40-a, a 41-a, a 42-a, a 43-a, a 44-a, a 45-a.

***

Însă unde sunt paie și grâne și lucruri ca acestea care trebuie strânse, nu există greutate de a construi [hambare și ce mai trebuie]. Dar pentru un loc în care să fie strânse roadele sufletului, nu ne vine niciun gând. Iar oamenii trebuie să meargă kilometri întregi și să facă lungi călătorii ca să ajungă la Biserică.

Gândiți-vă ce bine este când preotul vine la Biserică, cu toată liniștea, ca să [îi] atragă [pe oameni] aproape de Dumnezeu, și spune rugăciuni pentru sat, zi de zi, și pentru cel care îl stăpânește[1].

Spune, e puțin lucru ca, întotdeauna, numele tău să fie pomenit în rugăciuni la Sfânta Jertfă și ca să fie făcute rugăciuni pentru sat, zi de zi, către Dumnezeu? Cât de mult acest lucru te umple de binefaceri, întru toate!

Se poate întâmpla ca anumite persoane (mari), de vază, să locuiască în vecinătate și să aibă supraveghetori. Acum pe tine, fiind [mai] sărac [decât ele], nu s-ar osteni vreunul să te viziteze. Dar pe preot cel mai probabil este că l-ar invita și l-ar pune la masa lor.

Cât de mult bine iese din aceasta[2]! În primul rând, satul ar fi liber de orice bănuială rea. Nimeni nu l-ar acuza de crimă sau de furt, [pentru că] nimeni nu ar putea suspecta nimic de felul acesta. [De asemenea,] mai au și o altă mângâiere, dacă se întâmplă boală sau moarte.

Apoi, iarăși, prieteniile formate între oameni care merg alături unul de altul (la Biserică) nu sunt făcute la întâmplare sau în mod prostește, iar întâlnirile [care au loc] acolo sunt cu mult mai desfătătoare decât cele care se întâmplă în piețe și târguri.

Oamenii înșiși vor fi mai cinstiți, datorită preotului lor. Cum se face că auziți că Ierusalimul era cel mai cinstit în vremurile vechi, mai presus decât toate celelalte cetăți? De ce era astfel? Datorită religiei care era predominantă atunci.

De aceea, acolo unde Dumnezeu este slăvit, nu este niciun rău și, dimpotrivă, acolo unde nu este slăvit, nu este niciun lucru bun.

Va fi pace multă cu Dumnezeu și cu oamenii [, dacă veți avea Biserică aproape]. Vă rog numai să nu fiți nepăsători, ci numai să vă apucați de această treabă.

Căci cel care va deosebi pe cele cinstite de cele necinstite va fi ca gura lui Dumnezeu (cf. Ier. 15, 19). Cel care se învrednicește și răscumpără atât de multe suflete, nu numai că acum este [plin de har] și va fi până la venirea lui Hristos, dar ce cinste nu va culege acel om de la Dumnezeu [și în veșnicie]!

Înălțați-vă o garnizoană împotriva diavolului: căci aceasta este Biserica. De aici, ca din niște cartiere militare, întindeți-vă mâinile la muncă. Mai întâi lăsați oamenii să le întindă la rugăciune și apoi să plece la muncă. Astfel va fi putere a trupului, astfel ogorul va fi îmbelșugat, astfel răul va fi ținut departe.

Nu este cu putință a închipui în cuvinte desfătarea care se naște de aici, până când se va împlini [ridicarea Bisericii]. Nu vă uitați la aceasta, că nu aduce venituri, iar dacă nu o faceți în duhul acesta, mai bine nu o faceți deloc!

Dacă nu vă gândiți la câștiguri, atunci veți primi de aici mai mult decât din toată proprietatea [pe care o aveți]. Dar dacă nu simțiți astfel, mai bine lăsați-o baltă. Dacă nu considerați că această lucrare vă zidește pe voi mai mult decât oricare alt lucru.

Ce poate fi mai mare decât acest câștig, care este adunarea sufletelor în aria cerului? Vai vouă dacă nu știți cât de mult înseamnă să câștigați suflete! Ascultați ceea ce îi spune Hristos lui Petru: Paște oile Mele (In. 21, 15-17).

Dacă, văzând că oile unui împărat sau hergheliile de cai, neavând staul sau grajd, se expun pierzării, te-ai duce să ai grijă de ele și le-ai construi staul sau grajduri și, de asemenea, ai rândui un păstor sau îngrijitor de cai ca să se îngrijească de ele, ce nu ar face împăratul pentru tine, drept răsplată? Iar acum tu aduni turma lui Hristos și pui păstor peste ele și consideri că nu este mare dobândă cea pe care o câștigi?

Dar, dacă cineva, care jignește chiar și numai pe una [din aceste oi ale lui Hristos], va suferi o pedeapsă atât de mare, cum poate cel care salvează atât de multe să fie vreo- dată pedepsit?

Ce păcat va avea de aici înainte[3]? Căci, chiar dacă îl are, nu îl șterge aceasta[4]? Din pedeapsa cu care este amenințat cel care jignește, înțelegeți răsplătirea [dăruită] celui care salvează. Căci dacă nu era mântuirea chiar și a unui singur suflet o problemă de mare importanță, atunci a jigni nu L-ar fi mișcat pe Dumnezeu spre o așa de mare mânie.

Știind aceste lucruri, să ne îndreptăm numaidecât spre această lucrare duhovnicească. Și fiecare[5] să mă cheme [și] pe mine [să particip] și vom ajuta împreună, fiecare după puterile noastre.

Dacă ar fi trei stăpâni [de pământuri] uniți, să-și facă fiecare partea sa. Dacă nu este decât unul, îi va inspira și pe ceilalți, care sunt în vecinătate.

Numai fiți râvnitori pentru a face aceasta, vă rog, pentru ca în fiecare lucru plăcând lui Dumnezeu, să putem ajunge la veșnicele binecuvântări, prin harul și mila Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu Care Tatălui și Sfântului Duh fie slava, stăpânirea și cinstea, acum și pururea și în veacul cel fără de sfârșit. Amin.

*

Omilia XIX

Și Îngerul Domnului a grăit către Filip, zicând: Scoală-te și mergi către sud/ miazăzi, spre calea care se pogoară de la Ierusalim spre Gaza, care este pustie. Iar el s-a ridicat și a plecat (8, 26-27).

Mi se pare mie că acesta (Filip) era unul dintre cei șapte [Diaconi]. Căci [dacă ar fi plecat] de la Ierusalim, nu ar fi mers către sud, ci către nord. Însă din Samaria era către sud.

Care este pustie: astfel încât să nu aibă nicio frică de vreun atac din partea evreilor. Iar el nu a întrebat: Pentru ce?, ci s-a ridicat și a plecat.

Și iată, zice, un bărbat din Etiopia, un famen, mare dregător al Candachiei, împărăteasa etiopienilor, care avea în grijă toată vistieria ei și care venise la Ierusalim ca să se închine, se întorcea și, stând în carul său, citea pe Profetul Isaia (8, 27-28).

Mari laude [i se cuvin] acestui om, fiindcă el, locuind în Etiopia și copleșit cu atât de multe treburi, nefiind o petrecere la care să meargă și trăind în acea cetate idolatră [a Etiopiei], a venit la Ierusalim ca să se închine. Mare este și râvna sa pentru studiu[6], încât chiar stând în carul său, citea.

Și, zice, Duhul a grăit către Filip: Apropie-te și te alătură acestui car! Iar Filip alergat acolo la el și l-a auzit pe el citind pe Profetul Isaia și i-a zis: Înțelegi ceea ce citești? Iar el a zis: Cum aș putea, dacă nu mă va povățui cineva? (8, 29-31).

Vedeți iarăși evlavia sa. Căci deși nu înțelegea, citea, și apoi, după ce citea, cerceta/ cugeta/ reflecta.

Și l-a rugat pe Filip ca să urce și să stea cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: «Ca o oaie spre junghiere S-a adus și ca un miel, fără de glas înaintea celui care îl tunde pe el, așa nu Și-a deschis gura Sa. Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat. Și neamul Lui cine-l va spune? Căci s-a luat de pe pământ viața Lui». Iar famenul, răspunzând, a zis: Rogu-te, despre cine grăiește Profetul aceasta? Despre sine însuși sau despre altcineva? Atunci Filip și-a deschis gura sa și a început de la această Scriptură și i-a propovăduit lui pe Iisus (8, 32-35).

Înțelegeți cum toate sunt rânduite în mod providențial. Mai întâi [acela] citește și nu înțelege. Apoi citește chiar textul în care se vorbea despre Patimă și despre Înviere și despre dar[ul Duhului].

Și, mergând pe cale, au venit la o apă oarecare și famenul a zis: Iată apă. Ce mă oprește să fiu botezat? (8, 36).

Observați dorința plină de râvnă, remarcați cunoașterea exactă[7].

Și a poruncit carului să se oprească. Și s-au coborât amândoi în apă, Filip și cu famenul, și l-a botezat pe acesta. Și, când au ieșit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip, încât famenul nu l-a mai văzut. Și s-a dus în calea sa, bucurându-se (8, 38-39).

Dar de ce l-a dus de acolo Duhul Domnului [pe Filip]? [Pentru că] astfel împrejurarea a fost arătată încă și mai minunată[8]. Căci chiar și atunci [după tâlcuirea Scripturii și Botez], famenul încă nu îl cunoștea pe el [cu adevărat, pe Apostolul Filip, adică]. De aceea s-a întâmplat aceasta, pentru ca apoi Filip să fie motiv de minunare pentru el[9]. Căci, zice, s-a dus în calea sa, bucurându-se.

Iar Filip s-a aflat în Azot. Și, mergând, binevestea în toate cetățile, până a venit în Chesaria (8, 40).

Acesta (Filip, de aceea) a fost unul dintre cei șapte, căci mai apoi, cu adevărat, este găsit în Chesaria.

De aceea, a fost un lucru bun și folositor acela că Duhul l-a dus de acolo pe Filip. Altfel famenul ar fi dorit să meargă cu el, iar Filip l-ar fi îndurerat neîmplinindu-i dorința, pentru că nu venise încă vremea.

Dar în același timp era o încredințare încurajatoare pentru aceia care, de asemenea, aveau să se impună în fața păgânilor.

Căci, într-adevăr, caracterul înalt al primilor credincioși a fost de ajuns pentru a-i mișca[10]. Dacă famenul ar fi rămas acolo, ce vină i se putea găsi?

[Însă încă nu îl cunoștea pe Filip:] căci de aceea zice: s-a dus în calea sa, bucurându-se. Căci dacă l-ar fi cunoscut [de la început, ca Apostol minunat al Domnului], nu ar mai fi fost [acum] atât de bucuros.


[1] Pentru nobilul/ boierul pe pământul căruia se află satul.

[2] Din construcția unei Biserici.

[3] Pe care Dumnezeu să nu îl șteargă cu milostivire, dacă se va ruga pentru aceasta.

[4] Fapte bună săvârșită.

[5] Dintre cei care se decid să îi urmeze apelul făcut la predică.

[6] Pentru cercetarea Scripturii.

[7] Înțelegerea cu mare acuitate a celor pe care tocmai i le propovăduise Sfântul Apostol Filip. Nu l-a pus să-i repete. Nu l-a întrebat de mai multe ori ca să se asigure că a înțeles bine. Pentru că inima aprinsă de dragostea lui Dumnezeu face mintea o oglindă în care se întipăresc exact învățăturile lui Dumnezeu, fără greșeală. După cum și inima rece face ca mintea să fie lâncezitoare și să nu dorească să cunoască dumnezeiasca teologie.

Astăzi auzim foarte des, pe mulți, zicând că nu e nevoie atât de cunoaștere, cât să ai inimă bună. Însă aceasta este o minciună, pentru că inima bună și fierbinte pentru Dumnezeu face mintea lihnită de foame pentru cunoașterea dumnezeiască, pentru ca, apoi, citind și studiind, să o facă să înțeleagă cu ușurință adevărul și lucrurile grele ale teologiei dumnezeiești.

Inima bună și simțitoare nu lasă niciodată mintea să zacă în nepăsare și în nelucrare. Și invers: dacă mintea nu se adâncește în studiu și cunoaștere, inima se răcește tot mai mult și devine nepăsătoare față de Dumnezeu, chiar dacă omul susține că el e credincios.

Dumnezeu nu cere cunoaștere multă de la cei care sunt cu adevărat săraci în posibilități materiale sau intelectuale, căci pe aceia îi păsuiește și îi judecă după lucrurile și împrejurările vieții lor.

Însă de la ceilalți Dumnezeu așteaptă interes și studiu cel puțin egal cu cel cheltuit pentru a termina școala și facultatea și pentru angajare. Studii care, în zilele noastre, înseamnă foarte mult. Însă lui Dumnezeu nu Îi este dăruită aceeași râvnă, măcar la aceeași manieră în care cineva depune efort pentru a-și lua o diplomă și a profesa/ a se angaja.

Și răspunsul multor creștini ai noștri e că ei sunt „smeriți” și de aceea nu studiază și n-au timp de multă cunoaștere, care e numai pentru „îngâmfați”. Însă tocmai „adânca smerenie” pretextată nu se prea vede deloc la ei.

[8] A fost pentru încredințarea famenului că Dumnezeu S-a milostivit și a făcut o minune pentru el, prin aducerea Apostolului alături de el, ca să-i tâlcuiască Scripturile.

[9] Adică, prin această uluitoare minune pentru famen, Dumnezeu i-a oferit un motiv puternic pentru ca acesta să reflecteze în continuare la lucrurile Domnului, să stăruiască cu și mai multă dragoste și înțelepciune, în lucrarea pe care el începuse să o facă de mai înainte, adică aceea a adâncirii cunoașterii lui Dumnezeu.

[10] Pe ceilalți, în fața cărora cei care au crezut mai întâi au devenit propovăduitori. Cu alte cuvinte, Sfântul Ioan sugerează că famenul s-a dus în calea sa și a devenit binevestitor al lui Hristos în țara sa. Un lucru care a fost mai folositor, în acel moment, decât dacă l-ar fi urmat pe Sfântul Apostol Filip.

Predică la Duminica a 11-a după Rusalii [2015]

mila vs nemilostivire

Iubiții mei[1],

după praznicul preabucuros al Maicii lui Dumnezeu, al celei pururea vii și rugătoare pentru noi, pentru mântuirea noastră, astăzi îi cinstim pe Sfinții Mucenici Brâncoveni, dar facem pomenire și de aducerea chipului nefăcut de mână al Domnului de la Edessa [Ἔδεσσα], din Mesopotamia, astăzi în Turcia[2], la Constantinopol.

Despre Sfinții Mucenici Brâncoveni am predicat în 2014, arătând Sfintele Moaște ale Sfântului Constantin Brâncoveanu, aflate la București[3]. Dar n-am vorbit niciodată despre Sfânta Mahramă a Domnului, adică despre chipul său cel nefăcut de mână, care s-a imprimat pe pânză și pe care îl vedem adesea pictat în Bisericile noastre deasupra Ușilor Împărătești[4].

Sfanta Mahrama

Însă această imprimare dumnezeiască pe pânză a chipului Domnului e prima Icoană a Bisericii. E darul Domnului pentru regele Avgaros [Ἄβγαρος] al V-lea al Edessei[5], care era bolnav și care a trimis un pictor ca să Îl picteze pe Domnul[6].

Pictorul s-a chinuit să Îl picteze pe Domnul de la apropiere, dar nu a reușit nimic. Iar Domnul l-a chemat, a citit scrisoarea lui Avgaros și i-a dat răspuns tot în scris[7]. După care i-a dat acest mare dar al icoanei Sale celei nefăcute de mână. Căci Domnul „a poruncit să I se aducă apă…Și-a spălat preasfânta Sa față și a șters-o cu mahrama cea în patru colțuri ce i s-a dat Lui. […][Iar] apa…s-a [pre]schimbat…în zugrăvire de vopsele și preasfânta asemănare a feței celei dumnezeiești s-a închipuit pe mahrama aceea”[8]. Și când Avgaros a primit scrisoarea și s-a închinat Icoanei Domnului, el s-a vindecat aproape complet[9]. Și, în mod desăvârșit, el s-a vindecat de lepră, atunci când a fost botezat de Sfântul Apostol Taddeos dimpreună cu toată casa lui[10].

Iar Avgaros s-a umplut de râvna dreptei credințe și a distrus idolul de la intrarea în cetatea Edessa și a pus acolo Sfânta Mahramă a Domnului[11]. Căci adevărata bucurie și împlinire a omului e să vadă pe Dumnezeu și chipurile Sfinților Lui. Pentru că la viața de sfințenie suntem chemați cu toții.

Însă după moartea lui Avgaros, datorită întoarcerii la păgânism a unuia dintre urmașii săi, Episcopul Edessei a ascuns în zid Sfânta Icoană a Domnului. Și ea a stat acolo, ascunsă, până când, într-o vedenie avută în timpul nopții, trăită de un alt Episcop al Edesei, din timpul Sfântului Împărat Iustinian cel Mare, acestuia i s-a descoperit să scoată Icoana din zid[12]. Și astfel „s-a aflat chipul cel preacinstit și preasfânt al lui Hristos întreg și nevătămat, [iar] candela [pusă în fața ei, s-a găsit, în mod minunat,] nestinsă…și plină de untdelemn. [Însă,] pe cărămida cu care era astupat chipul, se închipuise altă asemănare a feței lui Hristos [cea] nefăcută de mână”[13].

Iar praznicul de azi al Sfintei Mahrame este amintirea sfântă a aducerii, de la Edessa la Constantinopol, în 994, a Sfintei Icoane a Domnului cea nefăcută de mână omenească[14].

Și dacă chipul Domnului Îl cunoșteam din această Sfântă Icoană, dăruită de El nouă, chipul Maicii Sale îl cunoaștem din pictura sfântă a Sfântului Evanghelist Luca[15].

Sfantul Luca

Pentru că Sfântul Luca, Evanghelistul, a fost primul iconar al Bisericii[16], el dându-ne tiparul Icoanei Maicii Domnului cu Pruncul sau Îndrumătoarea[17].

De aceea, pictată în mod minunat sau pictată artistic, după canoanele picturii bisericești, Sfânta Icoană este o prezență duhovnicească a Domnului, a Maicii Domnului și Sfinților și a Îngerilor Lui în mijlocul nostru. O prezență care ne invită la comuniune și la sfințenie, la mărturisire și la bunăconviețuire.

Pentru că în chipul Domnului noi vedem pacea și bucuria, blândețea și liniștea vieții dumnezeiești, dorința continuă de adevăr și de sfințenie și nu manifestări bădărane și extremiste.

Sfintele Icoane sunt bucuriile noastre de suflet, pentru că în ele îi vedem pe Sfinții pe care inima noastră îi iubește și îi cheamă în ajutor. Ele sunt ferestre deschise spre Împărăția lui Dumnezeu, spre Casa noastră cea adevărată, unde ajungem doar dacă ne transfigurăm duhovnicește întreaga noastră persoană.

Iar Evanghelia zilei [Mt. 18, 23-35] se îmbină de minune cu istoria preaminunată a primei Sfinte Icoane a Domnului. Pentru că Icoana primă a Bisericii a fost o expresie a milei Domnului față de regele suferind, pe când în Evanghelia de azi Domnul ne vorbește parabolic despre milă. Și ne spune, în esență, că trebuie să avem milă față de aproapele nostru, dacă cunoaștem mila cea de toate zilele a Domnului față de noi.

Și parabola Lui începe așa: „Drept aceea, asemănatu-s-a Împărăția cerurilor omului împărat, care a vrut a se socoti [în] cuvânt cu slugile Lui [Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ]” [Mt. 18, 23, BYZ].

Căci Dumnezeu e omul împărat, prin aceasta arătând că Fiul întrupat este Dumnezeu și om în același timp și că El este Împăratul Împărăției cerurilor. Iar dacă El este Împăratul, atunci fiii Lui duhovnicești și ai Bisericii Sale, creștinii ortodocși, sunt slugile Lui. Și ca să fii sluga lui Dumnezeu, robul Său, trebuie să te comporți ca atare. Pentru că El ne privește continuu viața până în cele mai profunde detalii ale ei.

De aceea, El, pe fiecare clipă, Se judecă cu noi în cuvânt. Ne cere un răspuns, în fiecare clipă, despre viața noastră. Iar mișcarea inimii, gândul, atitudinea, fapta sunt tot atâtea alegeri și cuvinte despre noi înșine.

Căci alegerile noastre interioare vorbesc despre noi. Despre aplecările inimii noastre. Pentru că noi suntem consecințele alegerilor noastre de fiecare clipă.

Din această cauză și Dumnezeu Se judecă cu noi prin cuvântul rostit de El în conștiința noastră. Și atenționările Sale sunt drepte și directe, atingând problemele noastre de fond, pe cele reale. Fapt pentru care nu putem să spunem că nu știam că un lucru sau altul era greșit, atâta timp cât acel lucru nu ne liniștește, nu ne împacă.

„Și începând el a se socoti [cu slugile sale], i s-a adus lui un datornic [cu] zece mii de talanți [Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν, προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων]” [Mt. 18, 24, BYZ].

Un talant grecesc avea 26 de kg, un talant roman avea 32, 3 kg, un talant egiptean avea 27 de kg, un talant babilonian avea 30, 3 kg. Însă talantul folosit în epoca noutestamentară, în Palestina, avea 58, 9 kg[18].

Iar dacă înmulțim 58, 9 kg cu 10.000 rezultă 589.000 de kilograme. Iar dacă ne gândim că aceste kilograme sunt de aur sau de argint înțelegem că suma e imensă.

Însă Domnul a folosit numărul de 10.000 de talanți doar pentru ca să îl compare cu cei 100 de dinari [ἑκατὸν δηνάρια] din v. 28. O comparație între foarte mult și foarte puțin. În loc de 10.000 putea fi un miliard și în loc de 100 de dinari doar un dinar și lecția parabolică a Domnului ar fi fost aceeași. Pentru că suma cea mare reprezintă datoria noastră față de răscumpărarea Lui.

El ne-a răscumpărat pe noi din mâinile diavolului, din mila Sa cea mare față de noi. Ne-a eliberat și ne-a iertat și datoria noastră [Mt. 18, 27], datoria pentru păcatele noastre. Căci noi fiind morți prin greșelile noastre, Hristos ne-a făcut vii împreună cu El [Efes. 2, 5, BYZ].

Așa că harul Lui e cel care a iertat datoria noastră cea multă. Și noi, din datornici, din oameni robiți de demoni, am ajuns vii și liberi prin harul Treimii.

Dar trebuie să fim foarte conștienți de faptul că la fiecare Spovedanie, El ne iartă iar și iar de datoriile noastre de după Botez.

Căci după Botez n-am rămas sfinți și fără de păcat, așa cum trebuia să rămânem, ci am căzut în multe păcate. Păcate pe care nicio apă și niciun medicament nu le poate șterge din noi în afară de iertarea lui Dumnezeu primită în Taina Sfintei Spovedanii.

De aceea, Evanghelia de azi ni se adresează în mod direct fiecăruia dintre noi pentru că toți suntem datornici față de mila lui Dumnezeu cu noi. Suntem datornici și mereu cerem milă, mila Lui, milă pe care o primim din plin.

Astfel, noi, creștinii ortodocși, suntem cei mai mari cerșetori ai milei lui Dumnezeu și acest lucru e un mare har și nu o rușine. Întregul cult al Bisericii e plin de cererea milei lui Dumnezeu și toate se lucrează prin mila Lui, prin harul Său.

Dar primim mila Lui continuu în pocăința și în îndreptarea continuă a vieții noastre și nu când rămânem în păcat și în indiferență față de semenii noștri.

Atunci când ni se pare că am primit mila Lui pentru că „am meritat”, atunci nu mai avem conștiința de slugi ale Sale, de robi ai Lui și ne dedăm la fărădelegi. Așa cum ne spune Domnul în parabola de azi: căci cel iertat de prea multa datorie a lui în fața lui Dumnezeu n-a putut să ierte pe cineva de o foarte mică datorie și l-a aruncat pe el întru închisoare [ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν] [Mt. 18, 28-30].

Și aruncăm în închisoare pe cineva, atunci când nu-l iertăm. Îl aruncăm în închisoarea tristeții și a durerii, când nu admitem că el ne cere iertare cu adevărat.

De aceea, mereu, trebuie să Îi cerem Domnului să ne lumineze în relațiile cu oamenii. Să ne dea să vedem cine ne minte, cine ne înșală și cine e cinstit și corect în relația cu noi. Iar dacă cineva ne greșește și își cere iertare cu adevărat, noi trebuie să îl iertăm cu inimă bună, pentru ca să nu îl aruncăm în păcat pe aproapele nostru.

Însă indiferent cine și cu ce ne-a greșit, noi trebuie să îl avem în rugăciune și să îl iertăm în inima noastră, dorindu-i tot binele, adică mântuirea lui. Căci binele real e mântuirea noastră veșnică.

Sfinții și Îngerii Lui sunt slugile Lui care se întristează foarte de păcatele oamenilor [Mt. 18, 31]. Iar noi suntem slugi rele când suntem iertați și nu iertăm [Mt. 18, 32-33]. Pentru că neiertarea e o expresie a răutății și nu a omeniei.

Neiertarea e nevedere profundă a lucrurilor. Pentru că noi îl judecăm pe om în comparație cu timpul trecut, cu momentul când ne-am supărat cu el, și nu vedem prezentul lui. Prezent care ne poate arăta un om schimbat, un alt om.

Dar a vedea profund oamenii înseamnă a crede în schimbarea lor și a vedea schimbarea din sufletul lor.

Așadar, dacă am fi cu toții duhovnicești, am vedea adâncul celor din fața noastră. I-am vedea, prin harul lui Dumnezeu, în profunzimea lor, și am ști, în scurt timp, ce să spunem și ce să facem în relația cu ei.

În v. 34 se vorbește despre urgia lui Dumnezeu și despre darea noastră pe mâna chinuitorilor [τοῖς βασανισταῖς]. Mânie și urgie ale Lui, foarte prezente în cărțile Scripturii și ale Părinților Bisericii, și care sunt totuna cu judecata celor păcătoși. Care nu se pocăiesc. Care se îndepărtează voit de Dumnezeu.

Pentru că El ne judecă în mânia și în urgia Lui. El ne judecă atunci când Se mânie și Se aprinde de urgie împotriva păcatelor noastre. Dar El Își domolește și Își astâmpără mânia și urgia Lui atunci când vede că am văzut, la modul profund, răul neascultării noastre de Dumnezeu.

Iar după parabolă, Domnul a conchis la modul definitiv: „Astfel și Tatăl Meu, Cel ceresc, vă va face vouă, dacă nu veți ierta, fiecare fratelui lui, din inimile voastre, fărădelegile lor [Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν]” [Mt. 18, 35, BYZ].

Dumnezeul treimic ne va da pe mâna chinuitorilor, a demonilor, în mod veșnic, dacă la Judecata Lui vom apărea ca oameni neiertători.

Iar neiertarea e soră cu nemilostivirea despre care Domnul ne-a vorbit în Mt. 25, la Evanghelia Judecății. Pentru că nu iertăm din toată inima celor care ne greșesc, pentru că suntem resentimentari, de aceea nici nu suntem milostivi. Dar dacă ne-am curăți inimile de toată pofta, de toată răutatea, de toată necredința, de toată imaginarea de sine, atunci am ierta imediat și am sări imediat în ajutorul oamenilor.

Iubiții mei, la mijlocul lui august vremea bate spre toamnă. Căldura va descrește tot mai mult în favoarea frigului. Frigul va începe să împărățească peste noi.

La fel se petrec lucrurile și cu viața noastră…Cât suntem la școală, la facultate, în floarea vieții, credem că viața și sănătatea noastră rezistă indiferent câte abuzuri facem la adresa lor. Însă de la 30-40 de ani încolo începem să resimțim din plin rezultatele abuzurilor de tot felul și ale iresponsabilității vizavi de sănătatea noastră. Dacă am băut mult, dacă am mâncat mult, dacă am fumat mult, dacă ne-am pierdut nopțile în petreceri, dacă bolile s-au instaurat în noi, avem să simțim reculul patimilor. Căci pe măsura lovirii noastre în ființa proprie, pe atât va fi și reculul bolii. Și boala se revarsă ca o maree atotstăpânitoare în noi.

Iar neputința noastră va crește pe fiecare zi, până într-acolo încât nu vom mai avea puterea să ne mișcăm și să ne hrănim de unii singuri și vom avea nevoie de ajutorul altora.

Așa stând lucrurile, a elogia școala vieții, cum fac mulți, nu înseamnă înțelepciune adevărată. Pentru că școala vieții, acea învățătură dobândită din greșelile proprii, e o înțelepciune dureroasă. Nu avem nevoie să ne dăm cu capul de zid ca să vedem că putem să ne spargem capul. Ci ar trebui să învățăm de la școala Bisericii, adică din Scriptură și din Părinții Bisericii, înțelepciunea cea adevărată, fără ca să ne mai împotmolim în multe păcate pentru ca să o înțelegem dureros, prăpăstios.

De aceea, vă îndemn și mă îndemn totodată, să nu experimentați păcatul ca să vedeți cât de rău e, ci să trăiți cu toată ființa virtutea, pentru ca să vă umpleți de slava lui Dumnezeu. Și plini de slava lui Dumnezeu fiind, putem să învățăm și pe alții voia lui Dumnezeu și putem să Îl lăudăm pe Dumnezeu cu adevărat.

Pentru că credința o primim prin învățare și prin studiu și ea crește în mod organic în noi, ca un dar al lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu crește în noi elementele adevărate ale credinței și nu și ereziile și gândurile răzvrătite de tot felul. De aceea trebuie să învățăm credința de la cei plini de teologie și de har, pentru că avem nevoie, deopotrivă, de adevărul și de harul lui Dumnezeu pentru ca să credem și să creștem frumos în credință.

Drama multora e însă aceea că învață credința de la eterodocși și o amestecă cu erezii de tot felul și nu cresc în viața duhovnicească. Pentru că adevărul are nevoie de har ca să crească în noi.

Așadar, iubiții mei, să creștem în adevărul teologiei celei mântuitoare a lui Dumnezeu și în harul sfințeniei Lui. Să creștem în cumințenie și în frumusețe duhovnicească, pentru ca să arătăm că suntem creștini ortodocși. Și dacă arătăm, prin cine suntem și prin ce facem, că ne manifestăm ca oameni liberi și duhovnicești, atunci convingem și pe alții că venirea noastră la Biserică e convertitoare, că ea ne-a schimbat total.

Dumnezeu să ne întărească întru toate și să ne bucure! Amin.


[1] Scrisă în seara zilei de 15 august 2015, zi de sâmbătă liniștită, bucuroasă. Imaginea e preluată de aici: http://ziarullumina.ro/img/resize/ziarullumina.ro/images/2014-08/pilda-datornicului-nemilostiv_w747_h800_q100.jpg.

[2] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Edessa.

[3] Idem: http://www.teologiepentruazi.ro/2014/08/15/predica-la-sfintii-mucenici-brancoveni-16-august-2014/.

[4] Sfânta Icoană infra e creația lui Liviu Dumitrescu, pe care am preluat-0 de aici:

http://www.fad.ro/Icoane-tempera-pe-lemn-sfanta-mahrama-23250.html.

[5] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Abgar_V.

[6] Viețile Sfinților pe luna august, ed. BOR 1998, p. 223.

[7] Idem, p. 224-225. [8] Idem, p. 225. [9] Ibidem. [10] Ibidem. [11] Ibidem. [12] Idem, p. 226. [13] Ibidem. [14] Idem, p. 228.

[15] Sfântul Luca pictând Icoana Maicii Domnului: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Evangelist_Luka_pishustchiy_ikonu.jpg.

[16] A se vedea: http://ziarullumina.ro/despre-inceputurile-sfintelor-icoane-38284.html.

[17] Idem: http://www.doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/icoana-maicii-domnului-indrumatoarea-hodighitria-de-la-xenofont.

[18] A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Talant.