Isaias, cap. 53, conform LXX

1. 1. κύριε τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη

1. 2. Doamne, cine a crezut auzului nostru? Și brațul Domnului la cine s-a descoperit?

2. 1. ἀνηγγείλαμεν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς παιδίον ὡς ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ οὐκ ἔστιν εἶδος αὐτῷ οὐδὲ δόξα καὶ εἴδομεν αὐτόν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος

2. 2. Am vestit înaintea Lui ca un copil, ca rădăcina în pământ secetos. Nu este chipul Lui, nici slavă. Și L-am văzut pe El și nu avea chip, nici frumusețe.

3. 1. ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον ἐκλεῖπον παρὰ πάντας ἀνθρώπους ἄνθρωπος ἐν πληγῇ ὢν καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν ὅτι ἀπέστραπται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἠτιμάσθη καὶ οὐκ ἐλογίσθη

3. 2. Ci chipul Lui [era] necinstit, lipsit [mai mult] decât toți oamenii. Om în durere fiind și știind a purta boala. Căci s-a întors fața Lui, s-a necinstit și nu s-a socotit.

4. 1. οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ καὶ ἐν κακώσει

4. 2. El poartă păcatele noastre și pentru noi suferă. Și noi Îl socoteam pe El a fi în durere și în rană și în chinuire.

5. 1. αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν παιδεία εἰρήνης ἡμῶν ἐπ᾽ αὐτόν τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν

5. 2. Dar El S-a rănit pentru fărădelegile noastre și S-a îmbolnăvit pentru păcatele noastre. Pregătirea păcii noastre [este] în El [și cu] rana Lui noi ne-am vindecat.

6. 1. πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη καὶ κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν

6. 2. Toți, ca oile, ne-am rătăcit. Omul, pe calea lui, a rătăcit. Și Domnul L-a dat pe El păcatelor noastre.

7. 1. καὶ αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ

7. 2. Și El, pentru că [este] chinuit, nu deschide gura [Lui]. Ca o oaie spre junghiere S-a adus și ca un miel, înaintea celui care îl tunde pe el, fără glas, așa nu deschide gura Lui.

8. 1. ἐν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον

8. 2. Judecata Lui în smerenie s-a ridicat. [Iar] neamul Lui cine îl va spune? Căci s-a luat de pe pământ viața Lui. De la fărădelegile poporului Meu a fost adus întru moarte.

9. 1. καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ καὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ὅτι ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ

9. 2. Și [Eu] îi voi da pe cei răi în locul mormântului Lui și pe cei bogați în locul morții Lui. Căci [El] fărădelege nu a făcut, nici nu s-a găsit viclenie în gura Lui.

10. 1. καὶ κύριος βούλεται καθαρίσαι αὐτὸν τῆς πληγῆς ἐὰν δῶτε περὶ ἁμαρτίας ἡ ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται σπέρμα μακρόβιον καὶ βούλεται κύριος ἀφελεῖν

10. 2. Și Domnul vrea a-L curăți pe El de rană. Dacă aveți să dați pentru păcat, sufletul vostru va vedea sămânță [cu] viață lungă. Și Domnul vrea a lua,

11. 1. ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ δεῖξαι αὐτῷ φῶς καὶ πλάσαι τῇ συνέσει δικαιῶσαι δίκαιον εὖ δουλεύοντα πολλοῖς καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς ἀνοίσει

11. 2. din durere, sufletul Lui, a arăta Lui lumină și a zidi înțelegerea, a îndrepta pe Cel drept, [pe Cel] bine slujitor multora și El va purta păcatele lor.

12. 1. διὰ τοῦτο αὐτὸς κληρονομήσει πολλοὺς καὶ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα ἀνθ᾽ ὧν παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκεν καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν παρεδόθη

12. 2. Pentru aceasta El îi va moșteni pe mulți și prăzile celor tari le va împărți, pentru care s-a dat întru moarte sufletul Lui și în[tre] cei fărădelege s-a socotit. Și El a purtat păcatele multora și pentru păcatele lor S-a dat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.