Înțelepciunea lui Iisus Sirah, cap. 16, 1-19, cf. LXX

1. Nu dori mulțime de fii fără folos [μὴ ἐπιθύμει τέκνων πλῆθος ἀχρήστων], nici [nu] te bucura de fiii neevlavioși [μηδὲ εὐφραίνου ἐπὶ υἱοῖς ἀσεβέσιν]!

2. Dacă or să se înmulțească, nu te bucura de ei, dacă nu este frica Domnului cu ei [εἰ μή ἐστιν φόβος κυρίου μετ᾽ αὐτῶν]!

3. Să nu te încrezi [în] viața lor și nu te opri la mulțimea lor! Căci mai bun [este] unul[1] decât mii și a muri fără copil decât a avea copii neevlavioși [κρείσσων γὰρ εἷς ἢ χίλιοι καὶ ἀποθανεῖν ἄτεκνον ἢ ἔχειν τέκνα ἀσεβῆ].

4. Căci de la unul înțelept [συνετοῦ] se va locui împreună cetatea, dar seminția celor fără de lege se va pustii.

5. Multe [ca] acestea a văzut ochiul meu și mai tari [decât] acestea a auzit urechea mea.

6. În adunarea păcătoșilor se va aprinde foc [ἐν συναγωγῇ ἁμαρτωλῶν ἐκκαυθήσεται πῦρ] și în neamul neascultător s-a aprins urgie [καὶ ἐν ἔθνει ἀπειθεῖ ἐξεκαύθη ὀργή].

7. Nu s-a domolit [urgia Lui] pentru uriașii începuturilor [οὐκ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρχαίων γιγάντων], care s-au îndepărtat [de El cu] tăria lor [οἳ ἀπέστησαν τῇ ἰσχύι αὐτῶν][2].

8. N-a cruțat [Domnul pe cei din Sodoma și Gomorra] pentru sălășluirea lui Lot [acolo] [οὐκ ἐφείσατο περὶ τῆς παροικίας Λωτ], pe care [El] i-a urât pentru trufia lor [οὓς ἐβδελύξατο διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν].

9. [Domnul] nu a miluit neamurile pieirii [οὐκ ἠλέησεν ἔθνος ἀπωλείας], pe cei care s-au îndepărtat în păcatele lor [τοὺς ἐξηρμένους ἐν ἁμαρτίαις αὐτῶν].

10. Și astfel [a făcut El cu cei] 600.000 de pedeștri, cei care au fost adunați împreună în învârtoșarea inimii lor [ἐν σκληροκαρδίᾳ αὐτῶν].

11. Dacă unul are să fie tare în cerbice, minunat [lucru este] dacă acesta va rămâne nepedepsit [κἂν ᾖ εἷς σκληροτράχηλος θαυμαστὸν τοῦτο εἰ ἀθῳωθήσεται]. Căci mila și urgia [sunt] ale Lui [ἔλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ᾽ αὐτῷ]. [Căci El este] stăpânitor al împăcărilor și turnând urgie [δυνάστης ἐξιλασμῶν καὶ ἐκχέων ὀργήν] [peste păcătoșii care nu se pocăiesc].

12. [Căci] după multa milă a Lui, așa [este] și multa mustrare a Lui [κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος αὐτοῦ οὕτως καὶ πολὺς ὁ ἔλεγχος αὐτοῦ]. Pe om după faptele lui îl va judeca [ἄνδρα κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ κρινεῖ] [Domnul].

13. Păcătosul nu va scăpa în jaf [οὐκ ἐκφεύξεται ἐν ἁρπάγματι ἁμαρτωλός] și nici nu va întârzia răbdarea celui evlavios [καὶ οὐ μὴ καθυστερήσει ὑπομονὴ εὐσεβοῦς].

14. La toată milostenia va face loc [Domnul] [πάσῃ ἐλεημοσύνῃ ποιήσει τόπον]. Fiecare după faptele lui va afla [la judecata Lui] [ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ εὑρήσει].

15.

16.

17. Să nu zici că: „De Domnul mă voi ascunde [ἀπὸ κυρίου κρυβήσομαι] și, din înălțime[3], cine își va aduce aminte de mine? În popor mult n-am să fiu cunoscut. Căci ce [este] sufletul meu în nenumărata zidire [τίς γὰρ ἡ ψυχή μου ἐν ἀμετρήτῳ κτίσει] [a lui Dumnezeu]?”[4].

18. Iată, cerul și cerul cerului [este] fără fund [ἰδοὺ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἄβυσσος] și pământul în cercetarea Lui se vor clătina [καὶ γῆ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτοῦ σαλευθήσονται].

19. Asemenea [se vor clătina] munții și temeliile pământului [ἅμα τὰ ὄρη καὶ τὰ θεμέλια τῆς γῆς]. În căutarea [Lui] întru acestea [cu] cutremur se clatină [ἐν τῷ ἐπιβλέψαι εἰς αὐτὰ τρόμῳ συσσείονται].


[1] Un copil.

[2] Pentru că s-au crezut tari, puternici. Au crezut că tăria le aparține și că ea nu e un dar primit de la Dumnezeu.

[3] Din cer.

[4] Nu spune că nu te vede Dumnezeu din cauza mulțimii oamenilor de pe pământ. Căci El ne vede pe toți și ne va judeca pe fiecare după ceea ce am făcut aici, în viața aceasta pământească.