Defteronomion, cap. 34, cf. LXX

1. Și s-a suit Moisis [Μωυσῆς] din Aravotul Moabului [Αραβωθ Μωαβ] pe muntele Navaf [ἐπὶ τὸ ὄρος Ναβαυ], pe vârful Fasga [ἐπὶ κορυφὴν Φασγα], care este spre fața Ierihoului [Ιεριχω] și Domnul i-a arătat[1] lui tot pământul Galaadului până la Dan [ἔδειξεν αὐτῷ κύριος πᾶσαν τὴν γῆν Γαλααδ ἕως Δαν]

2. și tot pământul Neftalimului și tot pământul Efraimului și tot pământul lui Iudas până la marea ultimă [ἕως τῆς θαλάσσης τῆς ἐσχάτης]

3. și pustia și împrejurimile Ierihoului, cetatea finicilor [πόλιν φοινίκων], până la Sigor [Σηγωρ].

4. Și Domnul a zis către Moisis: „Acesta [este] pământul [pentru] care M-am jurat lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov, zicând: <Seminției voastre îl voi da pe el>. Și ți l-am arătat pe el ochilor tăi și acolo nu vei intra”.

5. Și a murit Moisis, slujitorul Domnului, în pământul Moabului, prin cuvântul Domnului.

6. Și l-au îngropat pe el în Gai [Γαι], în pământul Moabului, aproape de casa lui Fogor [Φογωρ]. Și nu știe nimeni mormântul lui până [în] ziua aceasta.

7. Și era Moisis de 120 de ani în [ziua când] a murit el. [Dar] nu se întunecaseră ochii lui, nici nu se stricaseră fălcile lui[2].

8. Și l-au plâns fiii lui Israil pe Moisis în Aravotul Moabului, la Iordanis, dinspre Ieriho, 30 de zile și s-au împlinit zilele jelirii plângerii [πένθους κλαυθμοῦ] lui Moisis.

9. Și Iisus, fiul lui Navi [Ἰησοῦς υἱὸς Ναυη], s-a umplut de Duhul înțelegerii [ἐνεπλήσθη πνεύματος συνέσεως], căci Moisis și-a pus mâinile lui peste el [ἐπέθηκεν γὰρ Μωυσῆς τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτόν]. Și fiii lui Israil au ascultat de el și au făcut precum a poruncit Domnul lui Moisis.

10. Și nu s-a mai ridicat încă Profet în Israil ca Moisis [καὶ οὐκ ἀνέστη ἔτι προφήτης ἐν Ισραηλ ὡς Μωυσῆς], pe care l-a cunoscut Domnul lui față către față [ὃν ἔγνω κύριος αὐτὸν πρόσωπον κατὰ πρόσωπον]

11. în toate semnele și minunile, [pentru] care l-a trimis pe el Domnul [ca] să facă acestea, în pământul Egiptosului/ Egiptului, a lui Farao și a slujitorilor lui și a tot pământul lui,

12. [adică] minunile cele mari [τὰ θαυμάσια τὰ μεγάλα] și mâna cea tare [τὴν χεῖρα τὴν κραταιάν] pe care le-a făcut Moisis înaintea a tot Israilul.


[1] I-a arătat în vedenie, în mod extatic.

[2] Nu avea probleme de vedere și nici nu îi căzuseră dinții din gură.

Ieremias, cap. 23, 1-6, cf. LXX

1. O, păstorilor, cei care risipiți și stricați oile pășunii Mele [τὰ πρόβατα τῆς νομῆς μου]!

2. De aceea, acestea zice Domnul către păstorii poporului Meu: „Voi ați risipit oile Mele [ὑμεῖς διεσκορπίσατε τὰ πρόβατά μου] și le-ați izgonit pe ele și nu v-ați îngrijit de ele. Iată, Eu Mă răzbun pe voi [ἐγὼ ἐκδικῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς] pentru obiceiurile cele rele ale voastre [κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν]!

3. Şi Eu îi voi primi [pe] cei rămași ai poporului Meu [τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ μου] din tot pământul [din] care i-am izgonit pe ei acolo și îi voi așeza pe ei întru pășunea lor și [ei] vor crește și se vor înmulți.

4. Și le voi ridica lor păstori, care îi vor păstori pe ei și nu se vor mai teme încă, nici nu se vor mai înfricoșa, zice Domnul.

5. Iată, vin zile, zice Domnul, și voi ridica lui David Răsărire dreaptă [ἀνατολὴν δικαίαν][1] și [ca] împărat va împărăți [καὶ βασιλεύσει βασιλεὺς] și va înțelege [oamenii] și va face judecată și dreptate pe pământ [καὶ συνήσει καὶ ποιήσει κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς].

6. În zilele Lui se va mântui Iudas [ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ σωθήσεται Ιουδας] și Israil se va sălășlui încredințându-se [καὶ Ισραηλ κατασκηνώσει πεποιθώς]. Și acesta [este] numele Lui, [cu] care Îl va chema pe El: Domnul Iosedec [κύριος Ιωσεδεκ]”[2].


[1] În WTT avem צֶמַח צַדִּיק [țemat țadik] [vlăstar drept], ambele cuvinte fiind la masculin, în comparație cu limba greacă unde ambele sunt la feminin. În VUL: germen iustum [vlăstar drept]. În Biblia de la 1688: odraslă direaptă [dreaptă]. În KJV: a righteous Branch [o ramură dreaptă]. Și prin această sintagmă e vestit Hristos.

[2] Sintagma e preluată din WTT: יְהוָה צִדְקֵנוּ [Iahveh țidekenu] și înseamnă Domnul dreptăților. În VUL: Dominus iustus noster [Domnul (este) Dreptul nostru].