Epistola către Galatei, cap. 5, cf. BYZ

1. Așadar, stați tari [στήκετε] [în] libertatea [prin] care Hristos ne-a făcut [pe noi] liberi și nu vă supuneți din nou jugului robiei [ζυγῷ δουλείας]!

2. Iată, eu, Pavlos [Παῦλος], vă spun vouă, că dacă aveți să vă tăiați împrejur, Hristos nu vă va folosi vouă [la nimic]!

3. Și, iarăși, mărturisesc [la] tot omul care se taie împrejur, că [el] este dator să facă [ποιῆσαι][1] toată legea.

4. V-ați înstrăinat de Hristos [Κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ χριστοῦ], câți în lege vă îndreptați! Ați căzut [din] har [τῆς χάριτος ἐξεπέσατε].

5. Căci noi, [întru] Duhul, așteptăm cu nerăbdare [Ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἀπεκδεχόμεθα] nădejdea dreptății din credință [ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης].

6. Căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur [nu] poate [face] ceva, nici netăierea împrejur, ci [numai] credința lucrătoare prin iubire [ἀλλὰ πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη].

7. [Voi] alergați bine! Cine v-a oprit [ca] să nu vă supuneți adevărului?

8. Convingerea [aceasta] nu [este de la] Cel care vă cheamă pe voi[2].

9. Puțin aluat dospește toată frământătura [Μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ].

10. Eu cred întru voi, în Domnul, că nimic altceva [nu] veți gândi; dar cel care vă tulbură pe voi își va purta judecata, oricine are să fie [acela].

11. Iar eu, fraților, dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur, de ce [sunt] încă prigonit? Deci a încetat scandalul/ sminteala crucii [τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ]!

12. O, de s-ar tăia [de tot] cei care vă tulbură [pe] voi!

13. Căci voi, fraților, la libertate ați fost chemați! Numai [să] nu [folosiți] libertatea întru prilejul trupului [μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκι], ci slujiți unii altora prin iubire [ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις]!

14. Căci toată legea într-un singur cuvânt se împlinește, în [acesta]: „Vei iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți”.

15. Iar dacă vă mușcați unii pe alții și vă mâncați [între voi] [Εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε] [din invidie și răutate], vedeți [ca] nu [cumva] să vă pierdeți unii pe alții!

16. Dar [eu vă] zic: [în] Duhul să umblați [πνεύματι περιπατεῖτε] și pofta trupului să nu o împliniți [καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε]!

17. Căci trupul poftește împotriva Duhului [Ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος], iar Duhul împotriva trupului [τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός]; iar aceștia stau împotrivă unul față de altul [ταῦτα δὲ ἀντίκειται ἀλλήλοις], pentru ca nu cele ce ați vrea, acelea să faceți.

18. Dar dacă sunteți călăuziți [în] Duhul [Εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε], [atunci] nu sunteți sub lege[3].

19. Și cunoscute sunt faptele trupului [τὰ ἔργα τῆς σαρκός], care sunt [acestea]: adulterul [μοιχεία], desfrânarea [πορνεία], necurăția [ἀκαθαρσία], destrăbălarea [ἀσέλγεια],

20. închinarea la idoli [εἰδωλολατρεία], fermecătoria [φαρμακεία], vrăjmășiile [ἔχθραι], certurile [ἔρεις], invidiile [ζῆλοι], mâniile [θυμοί], ambițiile [ἐριθεῖαι], neînțelegerile [διχοστασίαι], ereziile [αἱρέσεις],

21. pizmuirile [φθόνοι], uciderile [φόνοι], bețiile [μέθαι], chefurile [κῶμοι] și cele asemenea acestora. Pe care vi le-am spus mai înainte vouă, după cum am și spus mai înainte, căci cei ce fac [unele ca] acestea nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu [ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ ο κληρονομήσουσιν].

22. Dar roada Duhului este [ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν] dragostea [ἀγάπη], bucuria [χαρά], pacea [εἰρήνη], îndelunga-răbdare [μακροθυμία], bunătatea [χρηστότης], facerea de bine [ἀγαθωσύνη], credința [πίστις],

23. blândețea [πρᾳότης], înfrânarea [ἐγκράτεια]; împotriva [unora ca] acestea nu este lege [κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος].

24. Iar cei [care sunt] ai lui Hristos [Οἱ δὲ τοῦ χριστοῦ], [aceia] și-au răstignit trupul [dimpreună] cu patimile și [cu] poftele [τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις].

25. [Iar] dacă trăim [în Duhul] [Εἰ ζῶμεν πνεύματι], [în] Duhul să și umblăm [πνεύματι καὶ στοιχῶμεν]!

26. Să nu fim [iubitori] de slavă-deșartă [Μὴ γινώμεθα κενόδοξοι], unii pe alții întărâtându-ne [și] unii pe alții pizmuindu-ne!


[1] Cu sensul: să o împlinească în viața lui.

[2] Nu e de la Dumnezeu nesupunerea noastră față de adevărul Lui.

[3] Legea dată prin Sfântul Profet Moisis.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.