Epistola către Galatei, cap. 2, cf. BYZ

1. Apoi, după 14 ani, din nou m-am suit întru Ierusalim, [dimpreună] cu Barnabas [Βαρναβᾶς], luându-l împreună cu [mine] și pe Titos [Τίτος].

2. Și m-am suit, după descoperire [κατὰ ἀποκάλυψιν][1], și le-am arătat lor Evanghelia pe care o propovăduiesc în[tre] neamuri și de unul singur [la] cei cu renume [κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν], ca [nu] cumva să alerg întru zadar sau am alergat [astfel].

3. Dar nici Titos, cel [care era dimpreună] cu mine, ellin fiind, [n-]a fost silit să se taie împrejur;

4. ci pentru frații mincinoși aduși în taină [διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους], care s-au strecurat să iscodească libertatea noastră [οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν], pe care o avem în Hristos Iisus, ca să ne înrobească pe noi;

5. cărora nici pentru un ceas [nu] ne-am dat supunerii, ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi.

6. Iar [față] de cei ce sunt de renume [Ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι] – orice erau [ei] cândva[2] [ὁποῖοί ποτε ἦσαν] –, mie niciunul [nu-mi] face deosebire [οὐδέν μοι διαφέρει][3]; [căci] Dumnezeu nu primește fața omului [πρόσωπον θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει][4] – căci mie, cei de renume, nimic [nu mi-] au pus înainte [ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο][5].

7. Ci, dimpotrivă, văzând că [mie] mi s-a încredințat Evanghelia netăierii împrejur [τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας], precum lui Petros a tăierii împrejur[6]

8. căci Cel care a lucrat lui Petros întru apostolia tăierii împrejur [εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς], a lucrat și mie întru neamuri [ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη] –

9. și cunoscând harul cel care s-a dat mie [καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι], Iacovos și Chifas [Κηφᾶς][7] și Ioannis, cei socotiți a fi stâlpi [οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι] [ai Bisericii], dreptele [lor mi] le-au dat mie, și lui Barnabas, [în] comuniune [δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας], ca noi [să propovăduim] pentru neamuri iar ei pentru tăierea împrejur.

10. Numai să ne aducem aminte de cei săraci, care, aceasta, m-am și sârguit a face.

11. Iar când a venit Petros întru Antiohia, pe față i-am stat lui împotrivă [κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην], căci era de osândit [ὅτι κατεγνωσμένος ἦν].

12. Căci înainte de a veni unii de la Iacovos, [el] mânca împreună cu neamurile; dar când au venit [aceștia], el se îndepărta și se separa [de neamuri], temându-se de cei din tăierea împrejur.

13. Și împreună cu el s-au fățărnicit și ceilalți iudei [din Antiohia], încât și Barnabas a fost dus de a lor fățărnicie [ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει].

14. Iar când am văzut că nu umblă drept către adevărul Evangheliei [Ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου], i-am zis lui Petros înaintea tuturor: „Dacă tu, fiind iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, de ce silești neamurile a trăi ca iudeii [τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν]?”.

15. Noi [suntem] din fire[8] iudei și nu păcătoși [ἁμαρτωλοί][9] dintre neamuri.

16. [Dar] știind că omul nu se îndreptează din faptele legii [εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου], fără numai prin credința lui Iisus Hristos [ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ χριστοῦ], și noi am crezut întru Hristos Iisus [καὶ ἡμεῖς εἰς χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν], ca să ne îndreptăm din credința lui Hristos [ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως χριστου] și nu din faptele legii; fiindcă tot trupul nu se va îndrepta din faptele legii [διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ].

17. Iar dacă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat și [noi] înșine păcătoși [εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοι], [este] Hristos așadar slujitor al păcatului? Să nu fie!

18. Căci dacă pe cele [pe care] le-am dărâmat, pe acelea le zidesc din nou, pe mine însumi mă arăt călcător al legii [παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι].

19. Căci eu, prin lege, am murit legii, ca să trăiesc lui Dumnezeu.

20. M-am răstignit [împreună] cu Hristos [Χριστῷ συνεσταύρωμαι]; și nu mai trăiesc eu [ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ], ci Hristos trăiește în mine [ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ χριστός]; iar ce trăiesc acum în trup, trăiesc în credința Fiului lui Dumnezeu [ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεου], Cel care m-a iubit pe mine [τοῦ ἀγαπήσαντός με] și S-a dat pe Sine pentru mine [καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμου]

21. Nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci dacă dreptatea [vine] prin lege [εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη], atunci Hristos a murit în zadar [ἄρα χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν].


[1] În urma unei vederi extatice.

[2] Înainte de a fi creștini.

[3] Nu îi tratez deosebit pe oameni în funcție de renumele, reputația sau postura socială pe care o aveau mai înainte de a fi creștini.

[4] Nu după față îl judecă Dumnezeu pe om ci după starea lui sufletească.

[5] Eu le-am pus lor Evanghelia înainte și nu ei mi-au dat mie ceva ca să le propovăduiesc.

[6] Mie mi s-a încredințat Evanghelia pentru neamuri, care nu se taie împrejur, pe când lui Petros i s-a încredințat de către Dumnezeu Evanghelia pentru evrei, pentru cei care se taie împrejur.

[7] Sfântul Apostol Petros.

[8] Prin naștere. Suntem iudei pentru că ne-am născut iudei.

[9] Cu sensul de idolatri. Pentru că păcătoși erau și evreii și păgânii.