Epistola către Galatei, cap. 2, cf. BYZ

1. Apoi, după 14 ani, din nou m-am suit întru Ierusalim, [dimpreună] cu Barnabas [Βαρναβᾶς], luându-l împreună cu [mine] și pe Titos [Τίτος].

2. Și m-am suit, după descoperire [κατὰ ἀποκάλυψιν][1], și le-am arătat lor Evanghelia pe care o propovăduiesc în[tre] neamuri și de unul singur [la] cei cu renume [κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν], ca [nu] cumva să alerg întru zadar sau am alergat [astfel].

3. Dar nici Titos, cel [care era dimpreună] cu mine, ellin fiind, [n-]a fost silit să se taie împrejur;

4. ci pentru frații mincinoși aduși în taină [διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους], care s-au strecurat să iscodească libertatea noastră [οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν], pe care o avem în Hristos Iisus, ca să ne înrobească pe noi;

5. cărora nici pentru un ceas [nu] ne-am dat supunerii, ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi.

6. Iar [față] de cei ce sunt de renume [Ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι] – orice erau [ei] cândva[2] [ὁποῖοί ποτε ἦσαν] –, mie niciunul [nu-mi] face deosebire [οὐδέν μοι διαφέρει][3]; [căci] Dumnezeu nu primește fața omului [πρόσωπον θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει][4] – căci mie, cei de renume, nimic [nu mi-] au pus înainte [ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο][5].

7. Ci, dimpotrivă, văzând că [mie] mi s-a încredințat Evanghelia netăierii împrejur [τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας], precum lui Petros a tăierii împrejur[6]

8. căci Cel care a lucrat lui Petros întru apostolia tăierii împrejur [εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς], a lucrat și mie întru neamuri [ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη] –

9. și cunoscând harul cel care s-a dat mie [καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι], Iacovos și Chifas [Κηφᾶς][7] și Ioannis, cei socotiți a fi stâlpi [οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι] [ai Bisericii], dreptele [lor mi] le-au dat mie, și lui Barnabas, [în] comuniune [δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας], ca noi [să propovăduim] pentru neamuri iar ei pentru tăierea împrejur.

10. Numai să ne aducem aminte de cei săraci, care, aceasta, m-am și sârguit a face.

11. Iar când a venit Petros întru Antiohia, pe față i-am stat lui împotrivă [κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην], căci era de osândit [ὅτι κατεγνωσμένος ἦν].

12. Căci înainte de a veni unii de la Iacovos, [el] mânca împreună cu neamurile; dar când au venit [aceștia], el se îndepărta și se separa [de neamuri], temându-se de cei din tăierea împrejur.

13. Și împreună cu el s-au fățărnicit și ceilalți iudei [din Antiohia], încât și Barnabas a fost dus de a lor fățărnicie [ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει].

14. Iar când am văzut că nu umblă drept către adevărul Evangheliei [Ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου], i-am zis lui Petros înaintea tuturor: „Dacă tu, fiind iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, de ce silești neamurile a trăi ca iudeii [τί τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν]?”.

15. Noi [suntem] din fire[8] iudei și nu păcătoși [ἁμαρτωλοί][9] dintre neamuri.

16. [Dar] știind că omul nu se îndreptează din faptele legii [εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου], fără numai prin credința lui Iisus Hristos [ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ χριστοῦ], și noi am crezut întru Hristos Iisus [καὶ ἡμεῖς εἰς χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν], ca să ne îndreptăm din credința lui Hristos [ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως χριστου] și nu din faptele legii; fiindcă tot trupul nu se va îndrepta din faptele legii [διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ].

17. Iar dacă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat și [noi] înșine păcătoși [εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοι], [este] Hristos așadar slujitor al păcatului? Să nu fie!

18. Căci dacă pe cele [pe care] le-am dărâmat, pe acelea le zidesc din nou, pe mine însumi mă arăt călcător al legii [παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι].

19. Căci eu, prin lege, am murit legii, ca să trăiesc lui Dumnezeu.

20. M-am răstignit [împreună] cu Hristos [Χριστῷ συνεσταύρωμαι]; și nu mai trăiesc eu [ζῶ δέ, οὐκέτι ἐγώ], ci Hristos trăiește în mine [ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ χριστός]; iar ce trăiesc acum în trup, trăiesc în credința Fiului lui Dumnezeu [ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεου], Cel care m-a iubit pe mine [τοῦ ἀγαπήσαντός με] și S-a dat pe Sine pentru mine [καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμου]

21. Nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci dacă dreptatea [vine] prin lege [εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη], atunci Hristos a murit în zadar [ἄρα χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν].


[1] În urma unei vederi extatice.

[2] Înainte de a fi creștini.

[3] Nu îi tratez deosebit pe oameni în funcție de renumele, reputația sau postura socială pe care o aveau mai înainte de a fi creștini.

[4] Nu după față îl judecă Dumnezeu pe om ci după starea lui sufletească.

[5] Eu le-am pus lor Evanghelia înainte și nu ei mi-au dat mie ceva ca să le propovăduiesc.

[6] Mie mi s-a încredințat Evanghelia pentru neamuri, care nu se taie împrejur, pe când lui Petros i s-a încredințat de către Dumnezeu Evanghelia pentru evrei, pentru cei care se taie împrejur.

[7] Sfântul Apostol Petros.

[8] Prin naștere. Suntem iudei pentru că ne-am născut iudei.

[9] Cu sensul de idolatri. Pentru că păcătoși erau și evreii și păgânii.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *