Amvacum, cap. 2, cf. LXX

1. Pe straja mea voi sta și mă voi sui pe piatră și voi veghea, ca să văd ce îmi va spune [El] în mine și ce am să-I răspund despre mustrarea mea.

2. Și Domnul a răspuns către mine și a zis: „Scrie vederea [ὅρασιν][1] [aceasta] și [scrie-0] în mod clar pe tablă, ca să o poată urmări cel care citește acestea!

3. Pentru că încă [este] vedere[2] întru timp [διότι ἔτι ὅρασις εἰς καιρὸν]. Și [El] va răsări întru sfârșit [καὶ ἀνατελεῖ εἰς πέρας][3] și nu întru zadar [καὶ οὐκ εἰς κενόν][4]. Dacă [El] are să întârzie, îndură-L pe El [ἐὰν ὑστερήσῃ ὑπόμεινον αὐτόν], căci venind va veni și nu are să întârzie [ὅτι ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ μὴ χρονίσῃ].

4. Dacă are să se retragă, [atunci] nu binevoiește sufletul Meu în el [ἐὰν ὑποστείληται οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ]. Dar cel drept din credința Mea va trăi [ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται].

5. Iar cel beat, [ca] și omul disprețuitor [și] lăudărosul, nimic nu are să termine [ὁ δὲ κατοινωμένος καὶ καταφρονητὴς ἀνὴρ ἀλαζών οὐδὲν μὴ περάνῃ]. [Căci acesta este cel] care a lărgit ca Iadul sufletul lui [ὃς ἐπλάτυνεν καθὼς ᾅδης τὴν ψυχὴν αὐτου] și acesta [este] ca moartea [de] nesăturat [οὗτος ὡς θάνατος οὐκ ἐμπιπλάμενος]. Și va aduna către el toate neamurile și va primi către el toate popoarele.

6. Nu vor lua acestea toate[5] parabolă/ pildă [παραβολὴν] de la el și apărare întru povestirea [faptelor] lui? Și [ele] vor zice: «Vai celui care își înmulțește lui pe cele [care] nu sunt ale lui [οὐαὶ ὁ πληθύνων ἑαυτῷ τὰ οὐκ ὄντα αὐτου] – până când [va face aceasta]? – și îngreunând colierul lui robust!».

7. Căci deodată se vor ridica cei care îl mușcă pe el și se vor trezi cei care uneltesc împotriva ta și [tu] vei sta întru jaful lor [καὶ ἔσῃ εἰς διαρπαγὴν αὐτοῖς].

8. Pentru că tu ai despuiat neamuri multe [διότι σὺ ἐσκύλευσας ἔθνη πολλά][6]. [De aceea,] despuia-te-vor pe tine toți cei rămași ai poporului, pentru sângiurile oamenilor [δι᾽ αἵματα ἀνθρώπων] și [pentru] neevlavia pământului [ἀσεβείας γῆς] și a cetății și a tuturor celor care locuiesc [în] ea.

9. O, cel care înșală [își strânge] lăcomie rea [πλεονεξίαν κακὴν] casei lui, [vrând] să rânduiască întru înălțime cuibul lui, [ca] să se scoată din mâna relelor [τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐκ χειρὸς κακῶν]!

10. Ai sfătuit rușine casei tale, ai nimicit popoare multe și a păcătuit sufletul tău.

11. Pentru că piatra din zid va striga [διότι λίθος ἐκ τοίχου βοήσεται] și gândacul [κάνθαρος] din lemn va spune acestea.

12. Vai de cel care zidește cetatea în sângiuri [οὐαὶ ὁ οἰκοδομῶν πόλιν ἐν αἵμασιν][7] și își pregătește cetate în nedreptăți [καὶ ἑτοιμάζων πόλιν ἐν ἀδικίαις][8]!

13. Nu sunt acestea [toate] de la Domnul Atotțiitorul [οὐ ταῦτά ἐστιν παρὰ κυρίου παντοκράτορος]? Și destule popoare s-au sfârșit în foc și s-au împuținat la suflet [ὠλιγοψύχησαν] neamuri multe.

14. Căci pământul se va umple [ca] să cunoască slava Domnului [ὅτι πλησθήσεται ἡ γῆ τοῦ γνῶναι τὴν δόξαν κυρίου] [și] ca o apă îi va acoperi pe ei [ὡς ὕδωρ κατακαλύψει αὐτούς][9].

15. O, cel care dă să bea aproapelui lui turnare tulbure [ἀνατροπῇ θολερᾷ] și îl îmbată ca să privească la peșterile lor!

16. Bea și tu din slavă săturare de necinste [πλησμονὴν ἀτιμας ἐκ δόξης πίε καὶ σὺ] și te clatină puternic [διασαλεύθητι] și te clatină [καὶ σείσθητι]! [El] a înconjurat asupra ta potirul dreptei Domnului [ἐκύκλωσεν ἐπὶ σὲ ποτήριον δεξιᾶς κυρίου] și a adunat necinste asupra slavei tale.

17. Pentru că neevlavia Libanosului[10] te va acoperi pe tine și suferința fiarelor sălbatice te va înspăimânta pe tine, [pe care le vei trăi] pentru sângiurile oamenilor și neevlavia pământului și a cetății și a tuturor celor care locuiesc [în] ea.

18. [La] ce folosește [chipul] cioplit [γλυπτόν]? Căci l-au cioplit pe el. L-au făcut pe el, [l-au făcut prin] turnare[11], [fiind] o strălucire mincinoasă [φαντασίαν ψευδῆ], căci a nădăjduit cel care l-a făcut la chipul lui[12]. [Pentru că el a lucrat ca] să facă idoli surzi [τοῦ ποιῆσαι εἴδωλα κωφά].

19. Vai de cel care zice lemnului: «Trezește-te! Scoală-te!» și pietrei: «Înalță-te!»! Și[13] aceasta este nălucire. Și[14] aceasta este placă de aur și de argint și tot duhul nu este în el [καὶ πᾶν πνεῦμα οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ][15].

20. Dar Domnul [este] în templul cel sfânt al Lui [ὁ δὲ κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ]. Să fie evlavios de la fața Lui tot pământul [εὐλαβείσθω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ]!”.


[1] Vederea extatică.

[2] Vedenie, vedere extatică, extaz văzut de oameni Sfinți.

[3] Hristos va veni la plinirea vremii, la timpul potrivit.

[4] El nu Se va întrupa degeaba.

[5] Neamurile și popoarele.

[6] Le-ai jefuit până și de cele mai elementare lucruri.

[7] Vărsând sânge de om, omorând.

[8] Făcând nedreptăți pentru ca să o ridice.

[9] Pe oamenii credincioși.

[10] Libanului.

[11] A metalului într-o anume formă.

[12] A nădăjduit făcătorul idolului la idolul pe care l-a făcut.

[13] Cu sensul de: când.

[14] Cu același sens: când.

[15] Nu este în idol nicio suflare de viață. Cu sensul că idolul nu este o ființă vie. Însă în idoli se încuibau demonii și vorbeau prin ei și tocmai de aceea erau cinstiți de cei idolatri.