Epistola catre Colossei, cap. 1, cf. BYZ

1. Pavlos [Παῦλος], Apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și Timoteos [Τιμόθεος], fratele,

2. celor [care sunt] în Colosse sfinți și credincioși frați în Hristos: har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și [de la] Domnul Iisus Hristos!

3. Mulțumim lui Dumnezeu și Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, rugându-ne totdeauna pentru voi,

4. auzind [noi] credința voastră în Hristos Iisus și dragostea cea pentru toți Sfinții [καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους],

5. pentru nădejdea păstrată vouă în ceruri [διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς], [despre] care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei [ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου],

6. ajungând [acesta][1] întru voi, precum și în toată lumea, și este aducând roadă și crescând, precum și în voi, din care zi ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr [ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθεία]!

7. Precum ați și învățat de la Epafras [Ἐπαφρᾶς], iubitul, împreună rob [cu] noi [al lui Hristos], care este credincios slujitor al lui Hristos [πιστὸς διάκονος τοῦ χριστοῦ] pentru voi

8. și cel [care] ne-a arătat nouă iubirea voastră în Duhul.

9. De aceea și noi, din care zi am auzit, nu încetăm rugându-ne pentru voi, și cerând ca să vă umpleți de cunoașterea voii Lui [ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτου] în toată înțelepciunea și înțelegerea duhovnicească [ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικη],

10. [ca] voi să umblați cu vrednicie [înaintea] Domnului [περιπατῆσαι ὑμᾶς ἀξίως τοῦ κυρίου] întru toată plăcerea [duhovnicească] [εἰς πᾶσαν ἀρέσκειαν], în tot lucrul bun rodind și crescând întru cunoașterea lui Dumnezeu;

11. în toată puterea întărindu-vă după puterea slavei Lui [ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ], întru toată răbdarea și îndelunga răbdare cu bucurie [εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς];

12. mulțumind Tatălui, Celui care ne-a învrednicit pe noi întru partea sorțului Sfinților în lumină [εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτι][2],

13. Care ne-a izbăvit pe noi din puterea întunericului [ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους] și ne-a mutat întru Împărăția Fiului iubirii Lui [καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ],

14. în[tru] Care[3] avem răscumpărarea [τὴν ἀπολύτρωσιν]|prin sângele Lui [διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ][4]|, iertarea păcatelor [τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν];

15. Care[5] este chipul Dumnezeului Celui nevăzut [ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου], Cel întâi născut [mai înainte de] toată făptura [πρωτότοκος πάσης κτίσεως];

16. căci în[tru] El[6] s-au făcut toate cele [care sunt] în ceruri și cele de pe pământ [ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς], cele văzute și cele nevăzute [τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα], fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpâniri [εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίαι]; toate prin El și întru El s-au făcut [τὰ πάντα δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται];

17. și El este [mai] înainte de toate [καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων][7] și toate în[tru] El se țin împreună [καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκεν].

18. Și El[8] este capul trupului, al Bisericii [Καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας]; Care este începutul, întâiul născut din morți [ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν], ca El să fie întâiul în toate [ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων];

19. căci în El a binevoit să locuiască toată plinătatea [ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι]

20. și, prin El, să împace pe toate întru El [καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν], fie pe cele de pe pământ, fie pe cele din ceruri [εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς], făcând pace prin sângele crucii Lui [εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ], prin El [δι᾽ αὐτοῦ].

21. Și pe voi, odinioară fiind înstrăinați [ἀπηλλοτριωμένους] și vrăjmași [cu] mintea în lucrurile cele rele [καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς], dar acum v-a împăcat [νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν]

22. în trupul cărnii Lui prin moarte [ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου], [ca] să vă facă pe voi Sfinți și fără prihane și nevinovați înaintea Lui [παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ];

23. [dacă], într-adevăr, rămâneți întemeiați [în] credință, tari și nemutându-vă din nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, propovăduită în toată făptura cea de sub cer [τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ τῇ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν], căreia eu, Pavlos, m-am făcut slujitor [οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος διάκονος].

24. Acum mă bucur în pătimirile pentru voi [Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν] și împlinesc nevoile necazurilor lui Hristos în trupul meu [καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου], pentru trupul Lui, care este Biserica;

25. căreia[9] eu m-am făcut slujitor, după iconomia lui Dumnezeu care mi s-a dat mie întru voi [κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς], ca să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu [πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ],

26. taina cea din veci și din neamuri ascunsă [τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν]; dar acum, [aceasta] s-a arătat Sfinților Lui [νυνὶ δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ],

27. cărora a voit Dumnezeu să le facă cunoscută [οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι] care [este] bogăția slavei tainei acesteia în[tre] neamuri [τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν], care este Hristos în voi [ὅς ἐστιν χριστὸς ἐν ὑμῖν], nădejdea slavei [ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης];

28. pe Care noi Îl vestim, sfătuind pe tot omul și învățând pe tot omul în toată înțelepciunea, ca desăvârșit în Hristos Iisus să punem de față pe tot omul [ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν χριστῷ Ἰησου];

29. întru care [lucru mă] și ostenesc, luptându-mă după lucrarea Lui [ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ], care se lucrează în mine în putere [τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει].


[1] Adevărul Evangheliei, al propovăduirii apostolice.

[2] În lumina dumnezeiască, în Împărăția Lui.

[3] Hristos.

[4] Fragmentul διὰ τοῦ αἵματος αὐτου [prin sângele Lui], pe care l-am intercalat aici, nu apare în Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, VUL, NOV, GOC, BGT, BNT, MET, GNT, BYZ, TIS, VST, FBJ, JAS, NBN, TUR, ASV, NJB dar apare în Biblia de la Frankfurt din 1597, în Biblia de la București din 1688, în Biblia de la Blaj din 1795, în SCR, STE, MGK, TBT, KJV, GNV, L45 [durch Sein Blut], LND, CNS, R60, TNT [thurow His bloud], în ed. BOR 1914, 1939, 1988 și 2001.

[5] Hristos.

[6] Fiul.

[7] Lucrurile create.

[8] Hristos.

[9] Bisericii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.