Predică la Duminica a 34-a după Cincizecime [2016]

Iubiții mei[1],

dacă nu ar fi existat veșnicia…atunci toate fericirile, plăcerile și excentricitățile vieții de acum ar fi fost normale. Ar fi fost împlinirea noastră. Pentru că orice premiu, orice avansare, orice mare bucurie, orice satisfacție ar fi reprezentat o reușită de top și în ea ar fi constat toată fala noastră, toată esența vieții noastre.

Însă, când veșnicia e împlinirea noastră, când veșnicia va arăta cine suntem și ce am făcut cu adevărat, dacă viața noastră are o valoare reală, atunci viața istorică nu înseamnă totul, nu înseamnă întreaga noastră biruință și bucurie, pentru că victoria noastră reală, victoria împotriva propriilor noastre patimi, începe…tocmai odată cu moartea. Și, din acest motiv, pentru noi moartea nu e capătul de linie, nu e șoseaua înfundată, ci moartea e intrarea pe marea autostradă a veșniciei.

Și viața de aici se împlinește numai dacă, în veșnicie, noi primim cununa biruinței pentru asceza noastră, pentru viața noastră ortodoxă, pentru viața noastră cu Dumnezeu.

De aceea, istoria, pentru noi, nu e vidată de sens, ci e o viață cu sens. Dar împlinirea vieții de aici e bucuria veșnică în Împărăția lui Dumnezeu. Împlinirea noastră e comuniunea cu Dumnezeu și cu toți Sfinții și Îngerii Lui.

Fără acest final fără final, fără bucuria comuniunii veșnice cu Dumnezeu, viața de aici nu are nicio consistență reală, e o fugă după iluzii, e o viață trăită degeaba.

Și mulți dintre noi credem că a trăi „degeaba”, „la întâmplare” e „o viață profitabilă”. Că asta reprezintă a „trăi din plin”, pentru că ne derobăm de responsabilitate. Adică fugim de întrebările grele.

Nu ne punem întrebări asupra noastră. Nu ne punem întrebări vizavi de sufletul și de veșnicia noastră. Fapt pentru care, dintr-o frică profundă și puțin înțeleasă, ne aruncăm în clipa de azi, ne bălăcim în clipa de față, pentru că nu vrem să știm ce va fi cu noi

Acum credem asta! Pentru că nu ne punem cu acuitate problema morții și nici a mântuirii.

Dar boala și moartea ne aduc aproape…de marile întrebări ale vieții noastre. Ne aduc aproape de responsabilitatea noastră față de sufletul și viața noastră.

Și dacă vreți să vedeți cum se moare…cât de greu se moare când nu ești spovedit și împărtășit, trebuie să stați la capul muribunzilor. Și veți vedea cum se luptă nu cu ei, nu cu ce nu au făcut (pentru că deja sunt plini de regrete mari, amare), ci cu demonii care…îi așteaptă la ușă. Cu demonii care îi așteaptă la ușa…morții, pentru ca să ia sufletul lor în stăpânire. Asta atâta timp cât toată viața lor nu le-a păsat nici de suflet, nici de draci, nici de judecata lui Dumnezeu.

Îi veți vedea pe muribunzi, pe cei ce stau pe patul morții, părut vorbind „aiurea”…Vă vor vorbi despre cei care vin la ei…despre ce le spun…despre ce le fac…despre cum arată…

Nu, nu sunt aiureli! Nu sunt imaginații bolnave! Ci ei văd…ființe pe care, până atunci, nu le-au văzut. Ființe rele, ființe răzbunătoare…cărora le-au slujit toată viața…și acum, ei, demonii, vin ca să ia sufletul lor.

Și vin…pentru că au fost prieteni toată viața…

Da: moartea păcătosului e pogorâre în Iad! E o dramă veșnică.

Pentru că starea continuă de păcătuire înseamnă o neîncredere fundamentală în Dumnezeu. În Cel care ne-a dat viața cu un scop foarte clar și extrem de împlinitor: mântuirea.

Pentru că noi spunem că iubim frumosul, că iubim binele, că ne place liniștea, că vrem să fim iubiți, că vrem să nu murim, că vrem să fim veșnici…și mântuirea reprezintă toate acestea și mai mult decât ne-am putea imagina noi.

Fiindcă mântuirea e înveșnicirea în bine, în frumos, în pace, în comuniune. Mântuirea înseamnă că eu, împreună cu toți cei mântuiți, cu toți Sfinții Lui, vom fi veșnic împreună cu Dumnezeu și cu Îngerii Lui.

Mântuirea înseamnă că eu sunt plin de slava Lui și de binele Lui în mod continuu, trăind împreună cu El, în Biserica Lui.

Mântuirea înseamnă că voi fi veșnic în iubirea lui Dumnezeu și cu El, că voi fi înviat de El ca o ființă duhovnicească, la învierea de obște, dacă aici am trăit în sfințenie, și voi exista veșnic în comuniunea Împărăției Lui.

Adică ce mi-aș putea dori mai mult decât această fericire și împlinire continuă, veșnică cu Dumnezeu? Dacă iubesc frumosul Lui de aici, din oameni, din flori, din copaci, din lucruri, cum să nu nu mă bucur că mă umplu veșnic de frumusețea negrăită a slavei Sale celei dumnezeiești? Pentru că frumusețea de aici, creată de El, este o amprentă a frumuseții Lui celei veșnice.

Și viața din noi, și aspirațiile noastre nobile, și dorința noastră continuă de „a ne fi bine” sunt tot expresii ale voii Lui preabune cu noi. Însă noi amestecăm bucuria vieții cu plăcerile păcătoase ale vieții de aici și, stricându-ne bucuria de a trăi, existența noastră de zi cu zi se umple de greață, de o tristețe, de o frică enorme. Căci devenim cei pe care nu ni-i dorim, dar pe care îi construim zilnic.

Ne e rușine cu noi, ne e silă de noi, am vrea să scăpăm de noi…de cei care am ajuns să fim…

Iar dacă am ajuns aici, dacă începe să ne fie greață de existența noastră păcătoasă…suntem aproape de experiența convertirii, despre care această duminică vrea să ne vorbească.

Căci, ca și în duminica trecută, Domnul a spus o parabolă și pentru această duminică. A spus o parabolă, pe când se apropiau de El „toți vameșii și păcătoșii, [pentru] a-L asculta pe El [πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοί, κοειν αὐτου]” [Lc. 15, 1, BYZ]. Însă, pe când păcătoșii Îl ascultau…și, de aceea, se schimbau interior, nu mai erau aceiași, deveneau mai buni pe fiecare zi, „fariseii și grammateii cârteau, zicând că [διεγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι]: «Acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei [Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται, καὶ συνεσθίει αὐτοῖς]»”[Lc. 15, 2].

Pentru că fariseii și grammateii nu le mai dădeau nicio șansă celor păcătoși. Aceia, în mintea lor, erau deja pierduți. Pentru ei nu mai aveau nicio bunătate, nicio predică, nicio iertare.

Însă Domnul mânca cu cei păcătoși, le propovăduia adevărul, îi vindeca de patimi, le prețuia umanitatea și nu păcatele lor! El mânca cu ei, dar nu păcătuia dimpreună cu ei! Ci, prin mila Lui față de ei, aceștia se converteau, ieșeau din rele, renunțau la a mai fi pleava societății.

Și fără o astfel de atitudine, fără atitudinea înțelegerii și a iubirii, nu putem vindeca pe nimeni de patimile lui.

Pentru că Biserica, pentru cei păcătoși, este un spital duhovnicesc. Aici, bolilor, li se spune pe nume. Păcatele sunt păcate, patimile sunt patimi, iar virtuțile și faptele bune sunt propovăduite în adevărul lor: ca medicamente împotriva păcatelor și a patimilor. Ca tratamente recuperatorii.

Dar aici nu numai constatăm că suntem bolnavi, ci începem efectiv să ne vindecăm de bolile noastre sufletești, de patimile noastre, pentru că începem să trăim divino-uman.

Câți nu vor o a doua șansă? Câți nu vor să se simtă din nou tineri, deși sunt bătrâni? Câți nu vor să aibă din nou chef de viață? Pocăința și iertarea lui Dumnezeu și umplerea noastră de harul Sfintelor Taine sunt reîntoarcere la bucuria pe care am pierdut-o, sunt reîntoarcerea acasă.

Pentru că parabola de azi [Lc. 15, 11-32], spusă împotriva celor care refuzau ospitalitatea lui Dumnezeu, e o pledoarie dumnezeiască pentru viața liturgico-mistică a Bisericii.

Căci fiul reîntors acasă, fiul venit în el cu experiența amară a rătăcirii de la viața cu Dumnezeu, e pus de Dumnezeu la masă.

Fiul care își recunoaște nevrednicia lui [Lc. 15, 21], care își spovedește păcatele sale, care se nevoiește pentru iertarea lor, pentru curățirea de ele, e repus din nou la masă. La masa frățietății, la masa iubirii, la împărtășirea cu toți cei din Biserică din același Potir al Lui.

Pentru că adevărata masă e masa duhovnicească, e masa lui Dumnezeu, e masa în care El ni Se dă pe Sine ca mâncare și băutură dumnezeiască și îndumnezeitoare.

Și, prin Taina Dumnezeieștii Pocăințe, prin Dumnezeiasca Spovedanie, noi primim veșmântul cel dintâi [τὴν στολὴν τὴν πρώτην] [Lc. 15, 22], adică ne îmbrăcăm din nou în simțirea slavei Lui, simțindu-L pe Dumnezeu în lăuntrul nostru, în noi înșine.

Dar primim de la Dumnezeul nostru treimic și inel [δακτύλιον] la mâna noastră, adică experiențe dumnezeiești și îndumnezeitoare, care se constituie în vrednicia noastră. Dar și sandale [ὑποδήματα] în picioarele noastre primim de la El, adică o cunoaștere bogată a teologiei Lui, pentru ca să mergem drept, pe calea dreaptă a sfințeniei Lui.

Căci dacă primim de la El vedenii, luminări și întăriri dumnezeiești, pe ele trebuie să le împreunăm cu o profundă cunoaștere și înțelegere a teologiei și a Tradiției Bisericii. Fiindcă adevăratele trăiri mistice și îndumnezeitoare sunt confirmate de Dumnezeu, de Sfinții Lui și de întreaga Tradiție a Bisericii. Însă, pentru a trăi ortodox, pentru a trăi eclesial la modul autentic, trebuie să împreunăm viața noastră duhovnicească cu întreaga experiență de veacuri a Sfinților Lui. Pentru că experiența copleșitoare a Sfinților Lui, întregește și împlinește puțina noastră experiență duhovnicească.

De aceea, dacă suntem îmbrăcați cu veșmântul slavei Lui prin Botez și reîmbrăcați mereu prin Pocăință, dacă simțim că Dumnezeul slavei locuiește în noi și dacă El ne împodobește cu inelul experiențelor Lui cele sfinte, trebuie să ne lăsăm și încălțați de Dumnezeu cu sandalele sfinte ale Tradiției Bisericii. Pentru că trebuie să ne încălțăm cu cunoașterea Scripturii, cu cunoașterea dogmelor, a canoanelor, a Slujbelor, a Vieților Sfinților, a teologiei și a istoriei Bisericii.

Trebuie să ne încălțăm cu evlavia Lui, cu bunătatea Lui, cu frumusețea Lui, cu dragostea Lui, cu brațele Sale cele milostive față de oameni, cu picioarele Lui care iubesc adevărul, dreptatea și sfințenia. Și dacă ne încălțăm cu dreapta credință, atunci vom merge drept pe calea mântuirii.

Pentru că numai astfel pregătiți, adică îmbrăcați în slava Lui și în vedenii și în luminări dumnezeiești și în dreapta credință și în frumusețea nespusă a faptelor bune, putem sta la masa altarului și să mâncăm din Vițelul cel îngrășat [τὸν Μόσχον τὸν σιτευτὸν] [Lc. 15, 23].

Căci Vițelul nostru, Vițelul bucuriei noastre, stă pe masa altarului înjunghiat, străpuns pentru păcatele noastre, pironit pe Cruce pentru fărădelegile noastre. Dar stă ca un Vițel care a murit și a înviat, ca Hristosul bucuriei noastre, ca Hristosul nostru transfigurat, îndumnezeit, Care S-a sculat din morți păstrând rănile pe trupul Lui ca pe niște podoabe de mare preț, ca pe podoabele iubirii Lui veșnice pentru noi, dar îndumnezeit cu umanitatea Lui, plin de slavă. Căci așa ne vrea și pe noi: duhovnicești, transfigurați, plini de semnele ascezei în viața noastră, dar umpluți de slava Lui.

El nu ne vrea greoi nici la trup și nici la inimă și nici la minte! Ci ne vrea plini de râvna iubirii Lui, de curăția Lui, de agilitatea Lui, de frumusețea Sa cea veșnică.

Pentru că El e același: Cel care îi aduna pe păcătoși lângă El. Iar parabola era și este pentru cei care cred că păcătoșii…trebuie excluși, că ei nu mai au nicio șansă de mântuire.

Însă Biserica, trupul Lui cel sfânt, urmând Capului ei Celui dumnezeiesc, ne învață că toți avem șansa mântuirii în orice clipă a vieții noastre. Că nimeni nu e exclus! Că nimeni nu e impropriu mântuirii! Că nimeni n-a păcătuit mai mult decât poate Dumnezeu să ne ierte! Că nimeni nu e mai iubitor și mai iertător decât El!

Căci dacă aici, în viața de zi cu zi, când greșim cu ceva imens, ne încredem, totuși, în iertarea și înțelegerea celor care ne iubesc și ne cunosc, cu atât mai mult trebuie să ne încredem în Dumnezeu, oricât de mult am păcătui la un moment dat.

Pentru că El deja a purtat și poartă păcatele noastre pe care noi le-am făcut…sau nu le-am făcut încă…

El știe neputința noastră. El cunoaște cât de greu ne simțim noi. El știe ce nu suportăm noi, ce nu ne place, de ce avem nevoie. Dar, în același timp, El știe că viața de acum e o pregătire pentru veșnicie, e o școală în care noi ne formăm, e o garnizoană în care noi ne fortificăm duhovnicește.

Pentru că postul care începe și lupta zilnică cu patimile și cu demonii e un război de gherilă. Noi nu îi vedem pe demoni, dar ei ne văd tot timpul. Și, când ți-e lumea mai dragă sau când ești slăbit, obosit, bolnav, ei…te atacă din senin. Pentru că îți știu slăbiciunile, îți știu neputințele. Duc cu noi un război de gherilă, un război tracasant, un război în care poartă diverse măști. Ei ne vorbesc direct, dar și prin oameni, prin gânduri și prin conjuncturi. Ne înfricoșează, ne fac neatenți, ne zăpăcesc, ne enervează, ne îmbolnăvesc. Ei nu dorm niciodată! Numai noi dormim mult, numai noi ne credem în siguranță. Însă nu suntem niciodată în siguranță! Pentru că atacurile demonice sunt multe, dese, epuizante, înspăimântătoare.

De aceea, împotriva lor, trebuie să luptăm cu toate armele cele duhovnicești ale Bisericii. Împotriva demonilor luptăm cu rugăciunea, cu postul, cu milostenia, cu citirile sfinte, răbdând, fiind răniți, ridicându-ne din căderile noastre, nădăjduind mereu la Dumnezeu, încrezându-ne numai în El și niciodată în noi.

Și niciodată nu ai zi liberă. Niciodată nu avem o zi de relaxare. Pentru că fiecare zi a vieții noastre…e o zi sub asediu.

Da, așa arată viața ortodoxă în mod zilnic! Așa arată viața ortodoxă netrucată, viața ortodoxă în mijlocul căreia noi încercăm să fim mereu alții.

Nu ne încredem în victoriile de ieri, pentru că putem cădea în fiecare clipă. Nu contează că ieri am fost plini de har și de bucurie sfântă. Astăzi putem cădea cumplit. Astăzi putem cădea din mântuirea noastră. Astăzi putem fi bombardați, din toate părțile, de demoni, și poate lua sfârșit viața noastră creștină.

Însă ne încredem, în fiecare clipă, în Dumnezeul mântuirii noastre! El e stânca mântuirii noastre, fundamentul, pământul care nu se clintește la cutremur.

Noi ne ținem de această Piatră a stabilității noastre. Noi știm că suntem fiii Lui rătăcitori, pe care El ne iartă tot timpul.

Însă dacă știm că noi suntem slabi, îi avem pe fiii Lui cei credincioși, pe Sfinții Lui, care ne întăresc.

Pentru că fiul care nu a plecat de lângă tatăl său sunt Sfinții Lui. Iar Sfinții Lui sunt întotdeauna cu El și toate ale Lui sunt și ale lor [Lc. 15, 31]. Tocmai de aceea Sfinții Lui sunt dumnezei după har. Căci ei au de la Dumnezeu tot ce are Dumnezeu, în afară de ființa Lui și de persoanele dumnezeiești ale Treimii. Ei sunt plini de slava Lui și de comuniunea veșnică cu El. Și, în mod veșnic, Dumnezeu Își învață Sfinții Lui să fie și mai iubitori și mai milostivi față de cei care sunt păcătoși. Căci starea Împărăției lui Dumnezeu e starea veseliei și a bucuriei pentru cei care se îndreaptă din păcatele lor [Lc. 15, 32].

Așadar, dacă în Biserică nu ne bucurăm de cei care se pocăiesc, de cei care revin la Dumnezeu sau vin pentru prima oară la viața Bisericii, nu ne bucurăm și nu ne veselim ca Dumnezeu. Căci El Se bucură și Se veselește de întoarcerea oamenilor la viața curată și sfântă. El se bucură și se veselește pentru pocăința noastră[2].

iertarea lui Dumnezeu

Pentru că pocăința e revenirea la viața liturgico-ascetico-mistică a Bisericii, adică la mărturisirea păcatelor și la împărtășirea cu Domnul, la asceza ortodoxă și la experiențele sfinte și îndumnezeitoare ale vieții ortodoxe.

Și pocăința nu înseamnă doar 10 minute de plâns și trei zile de suferință pentru un păcat anume pe care l-am săvârșit. Ci pocăința ortodoxă e continuă, e zilnică, e o continuă privire în sine și o amintire dureroasă a păcatelor noastre.

De aceea, Sfinții Bisericii sunt plini de pocăință, de cuviință, de post, de rugăciune, de iertare, de milostivire, de înțelepciune, de sfințenie.

Căci din momentul când au început să se nevoiască, ei s-au schimbat continuu după icoana lui Dumnezeu, pe care slava Lui a pictat-o zilnic în inima lor. S-au schimbat continuu și se schimbă continuu, cu schimbare dumnezeiască, în Împărăția Lui, crescând în sfințenia și frumusețea Lui.

Și la acestea toate suntem chemați și noi! Suntem chemați la a ne schimba mereu, la a fi mereu alții, la a fi mereu mai buni și mai curați, mai înțelepți și mai echilibrați. Căci, așa cum îmbătrânirea ne aduce înțelepciunea vieții, cu mult mai mult îmbătrânirea în viața cu Dumnezeu ne aduce înțelepciune dumnezeiască, veșnică.

Iubiții mei, să fim cei prin care Dumnezeu mântuiește lumea! Să fim cei care îi întoarcem pe frații noștri din erezii și dintr-o viață stricată! Să fim lumină vie în lume, lumină care îndrumă pe oameni spre bine! Să fim sare duhovnicească a lumii, care dăm gust vieții! Să fim case de oaspeți pentru cei care nu știu unde să se ducă și ce să facă! Să avem cuvântul care luminează, să îl spunem la timpul potrivit, să îmbrățișăm pe tot cel care caută sensuri, adică pe Dumnezeul Care a pus rațiune în tot ce a creat! Amin.


[1] Începută pe 21 februarie 2016, în zi de duminică și terminată în zi de miercuri, pe 24 februarie 2016.

[2] Am preluat această Sfântă Frescă de aici: https://iconreader.files.wordpress.com/2012/02/modern1.jpg.

Sfântul Antim Ivireanul, Predică la Duminica Intrării Domnului în Ierusalim

Sfântul Sfințit Mucenic
Antim Ivireanul

Didahiile

Text diortosit și note
de
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Teologie pentru azi
București
2016

*

Cuvânt de învățătură la Duminica florilor

Dorința cea mare și dragostea cea curată, sau, mai degrabă, datoria cea pământească pe care o am față de înțelepciunea voastră, mă îndeamnă pururea ca să nu mă lenevesc [în] a vă cerceta, după puterea [mea], cu învățăturile cele sufletești/ folositoare de suflet/ duhovnicești.

Căci prin aceasta mă voi arăta, cu adevărat, că vă sunt Părinte sufletesc și Păstor, când voi dori cinstea, folosul și mântuirea[1] sufletelor voastre[2]. Iar dumneavoastră vă veți arăta că sunteți adevărații [mei] fii sufletești/ duhovnicești și o turmă aleasă și sfântă, când veți primi cu dragoste ceea ce vă învăț și, după puterea fiecăruia dintre voi, le veți ține și le veți face.

De aceea, iubiții mei ascultători, câți v-ați adunat la această cuvioasă și sufletească/ duhovnicească adunare [trebuie să știți faptul], [căci] chiar dacă astăzi este duminica, care, în de obște, se numește a florilor, n-am să spun nimic despre ea. [Pentru că], în primul rând, fiind un praznic domnesc[3], ar trebui să parcurg multă materie și să spun multe lucruri pentru ca să vă descopăr ceva [despre praznic], întru cinstea și lauda [lui]. [Însă] neștiința mă oprește [să fac asta]. [Iar], în al doilea rând [nu vă vorbesc despre asta], pentru că știu că în această săptămână fiecare dintre voi se nevoiește să se spovedească, pentru ca să se învrednicească să se împărtășească, unii în Joia Marea, alții sâmbătă și [alții] duminică, în ziua de Paști.

De aceea, pentru acest motiv, avem datoria mai degrabă și trebuie să zicem cele pe care ni le va lumina Domnul Hristos, de la Care și cerem ajutor. Și vă invit să ascultați cu dragoste cele pe care vi le voi spune. Căci socotesc că, de nu veți lua vreun folos din spusele mele, atunci știu foarte bine că nu veți avea nici pagubă.

Din cele 7 Taine pe care le ține Sfânta și Dumnezeiasca Biserică a Răsăritului, cea dintâi la rânduială și mai mare decât toate este Sfântul Botez. Și fără această Sfântă Taină nu poate nimeni să intre întru Împărăția cerului, așa după cum ne-a spus Domnul Hristos în Ioann[is], cap. al 3-lea: „De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre întru Împărăția lui Dumnezeu” [In. 3, 5]. Căci Botezul îl face pe om fericit, sfânt, desăvârșit și fiu al lui Dumnezeu după har.

Iar eu îndrăznesc și spun cum că Taina Pocăinței este asemenea Sfântului Botez în cinste și în lucrare. Și cred că nu voi greși [spunând] aceasta. De ce? Pentru cele 4 daruri pe care le dă omului Sfântul Botez, păcatul le strică și le întinează. Și din fericit, [el] se face ticălos, și din sfânt, se face păcătos, și din desăvârșit, se face netrebnic și de nimic, și din fiu al lui Dumnezeu, se face fiul diavolului. Căci așa zice Ioann[is] în cap. al 3-lea: „Cel ce face păcatul de la diavolul este, că dintru început diavolul păcătuiește” [I In. 3, 8].

Și cum că Taina Pocăinței este asemenea cu Sfântul Botez în cinste și în lucrare o pot dovedi cu multe dovezi, dintre care vom zice una, două.

[Spre exemplu], în capitolul al 8-lea al [cărții] Facerea, Dumnezeu zice către Noe: „Nu voi mai adăuga [οὐ προσθήσω] de acum a blestema pământul pentru faptele oamenilor, pentru că spre cele rele zace cugetul omului din tinerețile lui. Deci, nu voi mai adăuga a omorî tot trupul viu, după cum am făcut” [Fac. 8, 21]. [Și prin aceasta] a arătat multa Lui îndelungă răbdare.

Căci potopul acela, după cum spun Părinții Bisericii, înseamnă Sfântul Botez. Că[ci] precum apa potopului a spălat tot păcatul și toată fărădelegea de pe fața pământului, prin înecarea pe care a produs-o, până a încetat [să existe] tot trupul viu, [tot] așa și Sfântul Botez a spălat și a șters tot păcatul cel strămoșesc și al voinței [noastre îndreptate spre rău], din neamul omenesc.

Iar Dumnezeu știind că diavolul nu va înceta, datorită răutății lui celei multe, să-l invidieze și să-l viclenească pe omul cel ticălos și să-l îndemne, în o mie de feluri, să-și strice haina Sfântului Botez și să și-o smolească cu smoala păcatului, pentru aceea [zic], ca un Părinte al milelor și al îndurărilor, a dat omului această mare vindecare a Pocăinței. Pentru ca, prin intermediul ei, să vină iarăși la cinstea cea dintâi și, din fiu al neascultării și al pierzării, să se facă iarăși fiul lui Dumnezeu și, din mort, să se facă [iarăși] viu, și, din pierdut, [iarăși] aflat. Că[ci] așa spune la Luca, în cap. al 15-lea: „Fiul meu acesta era mort și a înviat, pierdut era și s-a aflat” [Lc. 15, 32].

[La fel] zice Dumnezeu și în Isaia, în capitolul întâi: „Spălați-vă și vă curățiți, scoateți vicleșugurile din sufletele voastre înaintea ochilor Mei și veniți să ne întrebăm, zice Domnul, și de vor fi păcatele voastre ca mohorâciunea, ca zăpada le voi albi, iar de vor fi ca roșeala, ca lâna le voi albi” [Is. 1, 16, 18].

[De aceea], luați seama, rogu-vă, cu minte întreagă și înțelegeți aceste cuvinte, pe care le zice Domnul prin Isaia! Căci atunci când [El] spune: „Spălați-vă și vă curățiți!”, nu ne spune să ne spălăm cu apa aceasta, de zi cu zi, pe care o bem și de care ne folosim și care nu are alt [folos] fără numai să ne spălăm pielea trupului, ci ne spune să ne spălăm și să ne curățim de păcate. [Căci Dumnezeu se referă aici] la apa Sfintei Pocăințe și la lacrimi. Și iarăși, [când El ne spune]: „Scoateți vicleșugurile din sufletele voastre înaintea ochilor Mei”, [El ne spune] să ne spovedim [păcatele]. Însă nu [doar] cu buzele [să ni le spovedim], ci [și] cu inima și cu un gând ca acesta: de a nu mai păcătui [înaintea Lui]. Că[ci] Dumnezeu, fiind atotvăzător, le vede și le cunoaște [pe toate] și nu se uită la mărturisirea buzelor [noastre], care sunt unelte spre slujba trupului [nostru], ci se uită la adâncul inimii [noastre].

[Pentru] că El este Cel ce ispitește inimile și rărunchii [noștri] [Ps. 7, 10], după cum zice David în Psalmul al 7-lea: „Că de nu ne vom căi din inimă și de nu ne vom întoarce către El, sabia Sa o va luci și arcul Lui l-a încordat și l-a gătit pe el și într-însul a gătit vasele morții și săgețile Sale cele arzătoare le-a lucrat” [Ps. 7, 13-14].

Că pocăința atunci este pocăință, când merge cineva de bună voie, fără de niciun fel de constrângere, și se spovedește la Duhovnicul lui, cu umilință, cu frângere de inimă și cu lacrimi fierbinți și cu gândul desăvârșit de a părăsi păcatele [lui]. Și acestea sunt fundamentele ei, [ale pocăinței].

După care urmează cuvântul acesta: „Veniți să ne întrebăm!”. Adică atunci vom avea îndrăzneală ca să mergem înaintea Lui și să ne deschidem gura și să ne spunem oful pe care îl avem față de vrăjmașul nostru și să vorbim despre stricăciunea pe care el ne-o pricinuiește.

Și El ne făgăduiește că roșelile cele mari ale păcatelor noastre, care sunt ca sângele, adică uciderile, El le va albi și le va curăți, ca pe Sine Însuși. [Iar] ca zăpada și ca oaia sunt omenirea Lui, după cum a arătat hainele Lui albe ca zăpada pe muntele Taborului, după cum ne spune Marcu, în cap. al 9-lea.

De aceea, ce altă bunătate mai mare sau mai multă iertare decât aceasta doriți? Căci El îi va face pe cei care se spovedesc albi și curați ca trupul Lui, „Care fărădelege n-a făcut, nici vicleșug nu s-a aflat în gura Lui” [I Petr. 2, 22].

Iar Taina Pocăinței este asemenea în cinste și în lucrare, după cum am spus, cu Sfântul Botez. Căci precum acela spală păcatul cel strămoșesc și îl face pe om fericit, sfânt, desăvârșit și fiu al lui Dumnezeu după har, așa și Sfânta Pocăință îl face pe om din mort viu, din pierdut aflat, din necinstit cinstit și sfânt și din fiu al neascultării, fiul lui Dumnezeu.

[La fel], când a poruncit Dumnezeu lui Noe să facă corabia, spun istoricii, cum că a făcut-o într-o 100 de ani. Și nu pentru alt motiv, decât pentru acela ca oamenii să-și vină în fire și se căiască de păcatele lor. Și în acea sută de ani, Dreptul Noe le-a propovăduit [oamenilor] cum că Dumnezeu va avea să facă un potop și să înece tot pământul și tot trupul viu o să-l omoare. Însă oamenii nicidecum nu l-au crezut, ci l-au luat în râs și în batjocură, spunându-i că nu știe ce vorbește și ce face.

Însă, și când a început să plouă, Dumnezeu ar fi putut să facă potopul numai de o zi. [Însă oamenii] n-au vrut [nici atunci să se pocăiască]. De aceea a plouat 40 de zile și 40 de nopți, arătând și prin această multă și îndelungă răbdare a Lui, că a vrut să dea oamenilor să se căiască și să-și vină în fire. Însă oamenii văzând că se înmulțește apa și urcă tot mai sus, au început să se suie pe case, și pe movile [de pământ], pe munți și prin copaci, însă nu se foloseau cu nimic. Că[ci] corabia o închisese Dumnezeu pe dinafară și luase cheile [ei]. Și pentru că nu mai era nicio nădejde de mântuire, pentru aceea a murit tot trupul, de la om și până la dobitoc.

Așa și nouă, creștinilor, nu 100 de ani, ci 1.710 ani[4] ni s-a propovăduit, prin intermediul lui Noe cel adevărat, al lui Iisus Hristos, Care ne-a mântuit cu corabia trupului Său de potopul păcatului celui strămoșesc, cum că va să fie potopul cel cumplit și amar, potopul cel plin de durere și de întristare, potopul cel groaznic și înfricoșător al Judecății [Lui]. Și că, dacă nu ne vom veni în fire, ca să părăsim răutățile și să ne căim, ne vom îneca pe veci în adâncul focului celui nestins.

Căci această veste ni se dă continuu prin gura Bisericii, prin propovăduirea Evangheliei și prin învățătura Părinților. Dar noi nicidecum nu ne venim în fire, ca să ne căim și să părăsim răutățile. Ci de vedem, cu atât mai mult, că se înmulțește apa potopului pieirii noastre, în loc să alergăm la corabia pocăinței ca să ne mântuim, [cu atât mai mult] de aceea ne îndepărtăm și credem că nu va fi nimic [rău]. Căci amânăm de pe o zi pe alta [pocăința], până când ne vine ceasul și pierim cu totul, și trupește și sufletește.

Și putem cunoaște că așa stau lucrurile din cele ce vă voi spune. [Căci], de când a început săptămâna cea dintâi a postului, din câți ne aflăm aici, oare s-a spovedit vreunul, așa după cum se cuvine? A făcut el canonul pe care i l-a dat Duhovnicul lui? S-a păzit pe sine, după putere, curat și nevinovat [de păcate]? A petrecut el creștinește, după rânduiala și porunca Bisericii, în postire, în rugăciuni și în alte faceri de bine?

[Însă mie] mi se pare că nu a făcut niciunul acest lucru. Dar, pentru ca să nu mint/ să nu greșesc, poate că vor fi făcut aceasta vreunii dintre cei simpli. Iar noi, cei care ne ținem de mari, de vrednici, de înțelepți și de cunoscători, am mutat vremea din săptămână în săptămână, trăind cu tot felul de mâncăruri, cu băuturi din destul și făcându-ne toate poftele trupului nostru. Iar de suflet nu am purtat grijă nicidecum, ca și când am fi nesimțitori. Însă tocmai acum, în săptămâna aceasta de pe urmă, ne spovedim, și ne spovedim timp de 3 zile și la Joia Mare ne împărtășim. Însă ce fel de spovedanie facem știe [doar] Dumnezeu, că[ci] mie mi-e rușine să o spun.

[Căci] unii se spovedesc de frica vreunei întâmplări, alții că așa le e obiceiul, alții din cauza rușinii de oameni, alții de frica stăpânilor [lor].

Unii au câte doi Duhovnici, unul la țară și altul la oraș. La cel de la țară, ca la un om simplu, îi spune păcatele pe care le socotește el că sunt mai mari, iar la cel de la oraș spovedește păcatele care sunt mai mici, neguțătorind și meșteșugind Taina Spovedaniei.

Și, în puține cuvinte, niciunul dintre noi nu vrem să ne spovedim de bună voie, din evlavie și cu gând desăvârșit ca să ne părăsim păcatele, ci numai de ochii oamenilor.

[De aceea], pentru motivele pe care le-am spus, [ne comportăm astfel], până când ne împărtășim. După care ne întoarcem – să mă iertați [pentru cuvintele grele, dar adevărate] –, ca câinele la borâturile lui și ca scroafa la tăvălelile ei cele împuțite, după cum ne spune fruntașul Apostolilor, Petru, în cap. al 2-lea, în a doua sa carte [II Petr. 2, 22].

Căci acum, ne spovedim în grabă și ne împărtășim în pripă. După care iarăși ne apucăm de păcatele cele obișnuite. Și atât ne bucurăm de ele și ne pare bine [că le facem], încât le săvârșim ca și când am câștiga mare bogăție și mare bunătate [de pe urma lor]. Și, [mai mult decât atât], ne lăudăm cu ele, după cum zice David: „Se laudă păcătosul întru poftele sufletului lui și cel ce face strâmbătate se binecuvintează” [Ps. 9, 23].

Și pentru această mincinoasă spovedanie ce facem? Căutăm să aflăm un Duhovnic care este om simplu, pentru ca să se teamă de noi și să-i fie rușine de fețele noastre, pentru ca ceea ce îi vom zice noi, așa să fie. Și credem în mintea noastră că, așa cum îl înșelăm pe el, Îl vom înșela și pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu Se lasă înșelat, ci noi ne înșelăm pe noi înșine, spre pieirea noastră cea sufletească!

Căci atunci când mergem la Spovedanie nu le spunem Duhovnicilor noștri că mâncăm carnea și munca fratelui nostru, a creștinului, și că îi bem sângele și sudoarea feței lui prin lăcomia și nesațiul pe care îl avem, ci spuneam [doar] că am mâncat la masa domnească pește, miercurea și vinerea, și, în post, [că am mâncat] raci și ulei și că am băut vin.

Nu spunem însă că ținem balaurul, cel cu 7 capete [în noi], adică clevetirile, pândirile, fățărniciile, vânzările și pârele pe care le facem unul față de altul, ca să îl surpăm pe celălalt din cinstea lui. Dar spunem: am face milă [față de oameni], dar nu ne dă mâna [să facem], că avem nevoi multe și dări, și avem casă grea și o gloată de copii, și oameni mulți care trăiesc pe lângă noi.

[La fel], nu spunem că credem minciunile [pe care le] spun slugile noastre mai mult decât adevărul celui năpăstuit. Și acela, de s-ar jura, nu-l credem și nici nu-i facem dreptate, ci îl pedepsim cu atâta cruzime de inimă, încât, dacă am putea, l-am stinge de pe fața pământului. Că noi zicem că, fiind în valurile lumii, nu avem timp să căutăm și cele ale sufletului. [De aceea], când dăm un sărindar[5], îl dăm din jafuri și din agoniseală nedreaptă.

[La fel], nu spunem [la Spovedanie nici] că pe cel pe care îl vedem că jefuiește și pradă și îi chinuie pe cei săraci, îl lăudăm și îi spunem că e om „înțelept”, că îi merge mintea la toate și că e „vrednic” și „face dreptate”. Dar pe care îl vedem că nu se amestecă în unele ca acestea, pe acela îl considerăm „blestemat”, „mojic” și „nevrednic”, și spunem că pe el „nu îl duce mintea” să facă judecată și dreptate. [Și spunem asta fără] să ne aducem aminte de cuvântul spus de Isaia în capitolul al 64-lea: cum că „pentru necurăția noastră, dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu este ca cârpa femeii ce o are pe sine” [Is. 64, 5].

Și pentru ca să nu mai lungesc vorba, pentru toate răutățile pe care le facem, avem vreme și mijloace ca să le săvârșim după pofta inimii, dar pentru cele duhovnicești nu avem vreme.

De aceea, iubiții mei ascultători, mă rog, în numele lui Iisus Hristos, Care Și-a vărsat preacinstit și scumpul Său sânge [pentru noi], de ne-a răscumpărat din robia diavolului, să ne venim în fire și să luăm seama [la noi înșine], pentru că cele ce noi facem, ne duc pe calea pieirii! Și de vreme ce nu ne-am lăsat năravul cel rău, să lucrăm în via Domnului mântuirea sufletelor noastre, din ceasul cel dintâi al postului și până la ceasul al 11-lea. Căci El, fiind milostiv, ca un Stăpân îndurat, ne va da plata deplină. A Lui fie slava în vecii vecilor. Amin!


[1] În original: spăseniia.

[2] Mă arăt Păstorul vostru duhovnicesc când vă predic adevărul. Când vă învăț ceea ce e bine să faceți.

[3] Un praznic închinat Domnului.

[4] Și aflăm astfel anul în care a rostit această predică.

[5] Când plătim o pomenire de 40 de zile pentru cineva adormit.