Teologie pentru azi

O platformă ortodoxă pentru o reală postmodernitate

Viețile Sfinților 1. 32

Viețile Sfinților

(vol. 1)

Alcătuite de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și de

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

  *

Prima parte, a 2-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a.

***

Rugăciunea eliberării[1] [credincioșilor]

[Și Preotul zice]: Pace tuturor!

[Și poporul răspunde: Și duhului tău!]

[Și Preotul zice:] Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridici păcatul lumii; [Care prin] atotcuratul Tău Sânge vărsat pentru viața lumii și întru răscumpărarea și schimbarea tuturor, pe Tine Te-ai dat, [ca] din moarte să ne răscumperi, în care eram ținuți, vânduți sub păcat; Cel care faci voia celor ce se tem de Tine și rugăciunea lor o auzi și îi mântuiești pe ei; Cel care pe Dreptul Iov l-ai auzit, care se scula dimineața și pentru copiii [săi] iubiți jertfe aducea zicând, ca nu cumva să fi cugetat fiii mei cele rele în inima lor înaintea lui Dumnezeu; și pe mine [mă ascultă], nevrednicul și păcătosul și lipsitul robul Tău, [care] mă rog pentru cei împreună slujitori [cu mine], părinții și frații mei, și pentru mine, nenorocitul!

[Cu] față binevoitoare și ochi liniștit privește peste noi în ceasul acesta! [Și] așa îndepărtează de la noi toată nedreptatea și toată fărădelegea și neascultarea legii [Tale] și a poruncilor dimpreună [cu ea]; și încă [curățește-ne] și toată conștiința și toată cugetarea și toate lucrările [noastre] și toate mișcările care se fac în acestea, pe timp de zi și de noapte, care leagă și robesc sufletul [nostru]. Și ferește-i pe ei de toată conștiința celor rele și de toată fapta neroditoare și de tot gândul desfrânat[, de cele care[2]] sunt lumești [și luptă] împotriva curăției sufletului.

Dă-le lor cunoașterea păcatelor și desăvârșită înfrânare de la ele! Dă-le lor pocăință curată și întoarcerea la Tine! Căci Tu, Stăpâne Doamne, de bunăvoie ai sărăcit în întruparea Ta pentru mântuirea neamului nostru și ai stricat de la noi înscrisul, prin întinderea dumnezeieștilor Tale mâini pe Cruce.

Miluiește-i pe toți, Stăpâne, Iubitorule de oameni, că[ci] cu toții sunt slujitorii Tăi, și de la Tine este scăparea noastră și nu de la lucrurile mâinilor noastre! Căci pe a Ta Împărăție o slăvim și pe Tine Te lăudăm, Hristoase, Dumnezeul nostru, [dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor].

[Și poporul zice: Amin!]

În toate zilele, cu dreptate, [sunt scoși afară din Biserică] ereticii și păgânii.

[3][Și credincioșii spun]: Umple-ne pe noi de frica Ta și călăuzește-ne [pe noi] întru voia Ta cea bună, căci Tu ești Dumnezeul nostru și Ție Ți se cuvine slava, cinstea și închinăciunea!

[Și] Preotul zice: Trupul și Sângele [Domnului]!

[Și] Diaconul zice: Cu frică, lui Dumnezeu să ne rugăm!

Preotul înalță Despoticonul [4] și [zice] cu voce tare: Sfintele Sfinților!

[Și] poporul zice: Doamne miluiește! Un Tată Sfânt, un Fiu Sfânt și un Duh Sfânt. Amin!

[Și] Preotul zice: Domnul [să fie] cu voi, [cu] toți!

[Și] poporul zice: Și cu duhul tău!

[Și] Preotul zice: Binecuvântat [este] Domnul întru veci! Amin.

[Și] poporul zice: Amin!

[Și] Preotul zice: Pace tuturor!

[Și] poporul zice: Și duhului tău!

[Și] Preotul zice: Sfântul Trup și Cinstitul Sânge, cel adevărat, al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.

[Și] poporul zice: Amin!

[Și] Preotul zice: Sfântul Trup și Cinstitul Sânge, cel adevărat, al lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin.

[Și] poporul zice: Amin!

[Și] Preotul zice: Trupul și Sângele lui Emmanuil, Dumnezeul nostru, acesta este, cel adevărat. Amin.

[Și] poporul zice: Amin!

[5][Și Preotul zice]: Cred, cred, cred și mărturisesc până la ultima suflare, că acesta este Trupul făcător de viață, pe care l-ai luat, Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfânta Doamna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria; și l-ai făcut pe acesta una cu dumnezeirea Ta, nu prin amestecare, nici prin contopire, nici prin schimbare; și ai mărturisit sub Pontios Pilatos frumoasă mărturisire și ne-ai predat aceasta[6] pentru noi toți, [răstignindu-Te] pe lemnul Sfintei Cruci, după voia Ta.

Cred cu adevărat, că dumnezeirea Ta nicidecum nu s-a separat de umanitatea Ta [până] în prezent, nici cât o clipire de ochi. [Căci] ne-ai predat aceasta[7] întru răscumpărare și întru iertarea păcatelor și întru viața veșnică a celor care se împărtășesc din ea.

Cred că aceasta este [Liturghia] cea adevărată. Amin.

[Și] poporul zice: Amin!

[Și] Diaconul zice: [Să fim] în pace și [în] iubire!

[Și] Preotul [zice] cu voce tare: Dumnezeule necuprins, Cuvântule fără de margini, Cel dumnezeiesc, primește de la noi, păcătoșii, din buze nevrednice, [acest] imn, [dimpreună] cu Puterile cele de sus! Căci Ție Ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, [dimpreună] cu Tatăl Tău Cel fără de început și cu Duhul Tău Cel făcător de viață, întru toate veacurile și veacurile. Amin.

Și poporul zice psalmul 150 [CL][8].

[Și] Diaconul zice: Adunați-vă și intrați, Diaconilor, cu evlavie!

Rugăciunea de mulțumire după împărtășirea [cu] Sfintele Taine     

[Și] Diaconul zice: Să stăm la rugăciune!

[Și] Preotul zice: Pace tuturor!

[Și] poporul zice: Și duhului tău.

[Și] Diaconul zice: Să ne rugăm pentru sfânta împărtășire!

[Și] poporul zice: Doamne miluiește!

[Și] Preotul zice rugăciunea aceasta: Îți mulțumim Ție, Cuvinte, Dumnezeule cel adevărat, Cel [care ești] din ființa Tatălui [Tău] Celui fără de început, că astfel ne-ai iubit pe noi și Te-ai dat pe Sine pentru noi, Cel care Te-ai jertfit. Dă-ne nouă răscumpărarea, prin Trupul Tău cel fără de prihană și prin cinstitul Tău Sânge, ca să ne învrednicim noi acum, Iubitorule de oameni, ca să luăm din însăși Euharistia [Ta]. Căci Ție ne mărturisim acum, Iubitorule de oameni, și Ție slavă și cinste și închinăciune totdeauna Îți înălțăm, împreună și Tatălui Tău Celui fără de început și Duhului Tău Celui Sfânt, acum [și pururea și în vecii vecilor].

[Și poporul zice: Amin!]

[Și] Diaconul zicem: Capetele noastre Domnului să le plecăm!

Rugăciunea la plecarea capetelor

Cel care ești, Cel care erai [și] ai venit întru lume ca să o luminezi pe ea; Cel care ai luat trupul nostru și Te-ai întrupat și Te-ai răstignit pentru noi și ai pătimit de bunăvoie [în] trup și ai rămas nepătimitor ca Dumnezeu, și ai înviat a treia zi, și Te-ai înălțat întru ceruri, și ai șezut în dreapta măreției slavei Tatălui, Dumnezeiescule și Sfinte și deoființă și deovoință și deoslavă și împreună-veșnic [cu] Duhul, ai trimis [slava Ta] peste Sfinții Tăi Ucenici și Apostoli, și prin aceasta i-ai luminat pe ei, și, prin ei, toată lumea, Hristoase, adevăratul Dumnezeul nostru. […]

[…][9] [Și Preotul zice: Pentru rugăciunile]…și ale lui Gavriil și Rafail. Și ale Îngerilor cu chipuri împătrite, ale ființelor fără de trup; și ale Îngerilor și ale celor 24 de Bătrâni; ale Sfântului, slăvitului, Înaintemergătorului, Botezătorului și Mucenicului Ioannis; ale Sfântului Stefanos, Întâiul-Diacon și Întâiul-Mucenic; ale Dumnezeieștilor, Sfinților și slăviților Apostoli, ale purtătorilor-de-biruință Profeți și ale biruitorilor Mucenici; [pentru] ale Sfântului și Fericitului Părintele nostru Marcos, Apostolul și Evanghelistul, și pentru [rugăciunile] tuturor Sfinților Tăi, [miluiește-ne și ne mântuiește pe noi].

[Și poporul zice: Amin!]

[Și Preotul zice]: Și mântuiește, și miluiește, și binecuvintează toată creștinătatea!

Căci a Ta este slava și cinstea și închinăciunea, [dimpreună] cu Tatăl Tău Cel fără de început și cu Duhul [Tău] Cel Sfânt, acum și pururea [și în vecii vecilor].

[Și poporul zice: Amin].

[Și astfel], în pacea lui Dumnezeu, s-a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie întocmită de cel în[tre] Sfinți, Părintele nostru, Grigorios Teologul”.

Aici se încheie, așadar, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Grigorios Teologul, în PG 36, col. 733.


[1] A concedierii lor. Rugăciunea de dinainte de sfârșitul slujbei.

[2] Textul din paranteză e din latină. El lipsește în limba greacă.

[3] Nu ni se precizează cine spune această frază liturgică. Din context, pare a fi spusă de către cei credincioși.

[4] Sfântul Disc, pe care este Trupul Domnului.

[5] Din nou, nu ni se spune cine rostește aceste rânduri. Însă eu cred, de această dată, că le spune Preotul slujitor.

[6] Dumnezeiasca Liturghie.

[7] Se referă tot la Dumnezeiasca Liturghie.

[8] Probabil acum se împărtășesc clericii și credincioșii.

[9] Lipsește partea de final a rugăciunii plecării capetelor. Dar și începutul apolisului Dumnezeieștii Liturghii.

Did you like this? Share it:

Previous

Reîntoarcere la Nichita [22]

Next

Ioannis, cap. 18, 14-40, BYZ

2 Comments

  1. Claudiu

    Foarte frumos, mulțumim pentru traducere!

    • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

      Și eu vă mulțumesc pentru comentariu! Numai bine, domnule Claudiu!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

ücretsiz porno