Ioannis, cap. 19, 17-42, BYZ

17. Și purtându-Și crucea Lui, [Iisus] a ieșit întru locul numit Locul Căpățânii [Κρανίου Τόπον], care în evreiește se spune Golgota [Γολγοθᾶ];

18. unde L-au răstignit pe El, și cu El alți doi, de o parte și de alta, și în mijloc pe Iisus.

19. Și Pilatos a scris și titlu [τίτλον][1], și l-a pus pe cruce; și [pe el] era scris: „Iisus Nazoreosul, Împăratul iudeilor [Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων]”.

20. Așadar, acest titlu a fost citit de mulți [dintre] iudei, că[ci] locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate[2]; și [titlul] era scris în evreiește, în elinește și în latinește.

21. Atunci, arhiereii iudeilor îi ziceau lui Pilatos: „Nu scrie: «Împăratul iudeilor», ci că Acela a zis: «Împărat sunt al iudeilor»!”.

22. Răspuns-a Pilatos: „[Ce] am scris, am scris”.

23. Atunci, ostașii [οἱ στρατιῶται], când L-au răstignit pe Iisus, I-au luat veșmintele Lui [ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτου], și le-au făcut patru părți, [la] fiecare ostaș [câte] o parte, și hitonul [τὸν χιτῶνα]. Dar hitonul era necusut [ἄραφος], [fiind] țesut [ὑφαντὸς] de sus peste tot.

24. Atunci au zis unul către altul: „Să nu îl sfâșiem pe el, ci să aruncăm sorții [λάχωμεν] pentru el, [ca să vedem] al cui va fi”; ca să se împlinească Scriptura care zice: „Împărțit-au veșmintele Mele lor și pentru îmbrăcămintea Mea au aruncat sorț”[3]. Așadar, ostașii acestea au făcut.

25. Iar lângă crucea lui Iisus stăteau Mama Lui și sora Mamei Lui, Maria lui Clopas [Κλωπᾶς] și Maria Magdalini [καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνη].

26. Atunci, văzând Iisus pe Mama [Lui], și pe Ucenic[4] stând, pe care îl iubea [El], îi zice Mamei Lui: „Femeie, iată fiul tău [Γύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου]!”.

27. Apoi îi zice Ucenicului: „Iată mama ta [Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου]!”. Și din ceasul acela, Ucenicul a luat-o pe ea întru cele ale sale [εἰς τὰ ἴδια].

28. După aceea, văzând Iisus că toate acum au fost săvârșite [πάντα ἤδη τετέλεσται], ca să se împlinească Scriptura, zice: „Mi-e sete!”[5].

29. Așadar, zăcea [acolo] un vas plin [cu] oțet. Iar ei, umplând buretele de oțet, și isopul punându-l împrejur, le-au dus la gura Lui [πλήσαντες σπόγγον ὄξους, καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες, προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι].

30. [Și] atunci, când Iisus a luat oțetul, a zis: „Săvârșitu-s-a [Τετέλεσται]!”. Și plecându-Și capul, Și-a dat duhul [καὶ κλίνας τὴν κεφαλήν, παρέδωκεν τὸ πνεῦμα].

31. Atunci iudeii, ca să nu rămână pe cruce trupurile în sabat [ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ], întrucât era vineri[6] [ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν] – căci era mare ziua aceea a sabatului[7] [ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου] – au cerut lui Pilatos ca să le zdrobească picioarele lor și să-i ridice [ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν] [de pe cruci].

32. Atunci au venit ostașii și i-au zdrobit picioarele celui dintâi[8], [cât] și [pe] ale celuilalt răstignit împreună cu el;

33. iar [ostașii] venind la Iisus, cum L-au văzut pe El deja mort [ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα], nu I-au [mai] zdrobit picioarele Lui;

33. ci unul [dintre] ostași, [cu] sulița a împuns coasta Lui și îndată a ieșit sânge și apă [καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ].

34. Și cel care a văzut a mărturisit, și adevărată este mărturia lui [καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινή ἐστιν αὐτοῦ ἡ μαρτυρία], și acela știe că [lucruri] adevărate zice [κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει], ca voi să le credeți [ἵνα ὑμεῖς πιστεύσητε].

35. Căci s-au făcut acestea ca să se împlinească Scriptura: „Os nu se va zdrobi de la El [Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται ἀπ᾽ αὐτου]”[9].

36. Și iarăși altă Scriptură zice: „Vor vedea pe Care L-au străpuns”[10].

37. După acestea, Iosif din Arimatea [Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας], care era Ucenic al lui Iisus, dar ascuns [κεκρυμμένος], pentru frica iudeilor, a cerut lui Pilatos ca să ridice trupul lui Iisus; iar Pilatos i-a îngăduit. Așadar, [Iosif] a venit și a ridicat trupul lui Iisus [ἦρεν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ].

38. Și a venit și Nicodimos [Νικόδημος], cel care a venit la Iisus, mai întâi, noaptea, aducând un amestec de smirnă și aloe ca [la] o sută de litre [ὡς λίτρας ἑκατόν][11].

39. Atunci, [Iosif și Nicodimos] au luat trupul lui Iisus și l-au legat pe el în giulgiuri cu aromate [καὶ ἔδησαν αὐτὸ ἐν ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων], precum este obiceiul evreilor a îngropa [καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν].

40. Iar în locul unde [Iisus] a fost răstignit [era] o grădină [κῆπος], și în grădină un mormânt nou [μνημεῖον καινόν], în care nimeni niciodată [nu] mai fusese pus.

41. Atunci, acolo, L-au pus pe Iisus, pentru vinerea iudeilor, căci era lângă mormânt.


[1] O inscripție.

[2] De cetatea Ierusalimului.

[3] E vorba de profeția aflată în Ps. 21, 19, LXX: „διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον [Împărțit-au veșmintele Mele lor și pentru îmbrăcămintea Mea au aruncat sorț].

[4] Pe Sfântul Ioannis Evanghelistul.

[5] Aluzie la locul profetic din Ps. 68, 22: „καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος [Și Mi-au dat întru mâncarea Mea fiere și întru setea Mea M-au adăpat pe Mine (cu) oțet]”.

[6] Vineri seara.

[7] Ziua care a urmat răstignirii Domnului.

[8] Primului tâlhar răstignit împreună cu Domnul.

[9] Aluzie la Ps. 33, 21, LXX: „Domnul păzește toate oasele lor, [nici]unul din ele nu va fi zdrobit [κύριος φυλάσσει πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται]”.

[10] Se referă la Ps. 21, 18, LXX: „Numărat-au toate oasele Mele și ei vedeau și priveau la Mine [ἐξηρίθμησα πάντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με]”.

[11] Iar cum litra, cf. Gingrich Greek Lexicon, era de 327, 45 grame, o sută de litre a însemnat 32.745 de grame de amestec, adică 32, 745 kg. Și cu această cantitate de miresme au uns trupul Domnului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *