17. Și purtându-Și crucea Lui, [Iisus] a ieșit întru locul numit Locul Căpățânii [Κρανίου Τόπον], care în evreiește se spune Golgota [Γολγοθᾶ];

18. unde L-au răstignit pe El, și cu El alți doi, de o parte și de alta, și în mijloc pe Iisus.

19. Și Pilatos a scris și titlu [τίτλον][1], și l-a pus pe cruce; și [pe el] era scris: „Iisus Nazoreosul, Împăratul iudeilor [Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων]”.

20. Așadar, acest titlu a fost citit de mulți [dintre] iudei, că[ci] locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate[2]; și [titlul] era scris în evreiește, în elinește și în latinește.

21. Atunci, arhiereii iudeilor îi ziceau lui Pilatos: „Nu scrie: «Împăratul iudeilor», ci că Acela a zis: «Împărat sunt al iudeilor»!”.

22. Răspuns-a Pilatos: „[Ce] am scris, am scris”.

23. Atunci, ostașii [οἱ στρατιῶται], când L-au răstignit pe Iisus, I-au luat veșmintele Lui [ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτου], și le-au făcut patru părți, [la] fiecare ostaș [câte] o parte, și hitonul [τὸν χιτῶνα]. Dar hitonul era necusut [ἄραφος], [fiind] țesut [ὑφαντὸς] de sus peste tot.

24. Atunci au zis unul către altul: „Să nu îl sfâșiem pe el, ci să aruncăm sorții [λάχωμεν] pentru el, [ca să vedem] al cui va fi”; ca să se împlinească Scriptura care zice: „Împărțit-au veșmintele Mele lor și pentru îmbrăcămintea Mea au aruncat sorț”[3]. Așadar, ostașii acestea au făcut.

25. Iar lângă crucea lui Iisus stăteau Mama Lui și sora Mamei Lui, Maria lui Clopas [Κλωπᾶς] și Maria Magdalini [καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνη].

26. Atunci, văzând Iisus pe Mama [Lui], și pe Ucenic[4] stând, pe care îl iubea [El], îi zice Mamei Lui: „Femeie, iată fiul tău [Γύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου]!”.

27. Apoi îi zice Ucenicului: „Iată mama ta [Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου]!”. Și din ceasul acela, Ucenicul a luat-o pe ea întru cele ale sale [εἰς τὰ ἴδια].

28. După aceea, văzând Iisus că toate acum au fost săvârșite [πάντα ἤδη τετέλεσται], ca să se împlinească Scriptura, zice: „Mi-e sete!”[5].

29. Așadar, zăcea [acolo] un vas plin [cu] oțet. Iar ei, umplând buretele de oțet, și isopul punându-l împrejur, le-au dus la gura Lui [πλήσαντες σπόγγον ὄξους, καὶ ὑσσώπῳ περιθέντες, προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι].

30. [Și] atunci, când Iisus a luat oțetul, a zis: „Săvârșitu-s-a [Τετέλεσται]!”. Și plecându-Și capul, Și-a dat duhul [καὶ κλίνας τὴν κεφαλήν, παρέδωκεν τὸ πνεῦμα].

31. Atunci iudeii, ca să nu rămână pe cruce trupurile în sabat [ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ], întrucât era vineri[6] [ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν] – căci era mare ziua aceea a sabatului[7] [ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου] – au cerut lui Pilatos ca să le zdrobească picioarele lor și să-i ridice [ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν] [de pe cruci].

32. Atunci au venit ostașii și i-au zdrobit picioarele celui dintâi[8], [cât] și [pe] ale celuilalt răstignit împreună cu el;

33. iar [ostașii] venind la Iisus, cum L-au văzut pe El deja mort [ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα], nu I-au [mai] zdrobit picioarele Lui;

33. ci unul [dintre] ostași, [cu] sulița a împuns coasta Lui și îndată a ieșit sânge și apă [καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ].

34. Și cel care a văzut a mărturisit, și adevărată este mărturia lui [καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν, καὶ ἀληθινή ἐστιν αὐτοῦ ἡ μαρτυρία], și acela știe că [lucruri] adevărate zice [κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει], ca voi să le credeți [ἵνα ὑμεῖς πιστεύσητε].

35. Căci s-au făcut acestea ca să se împlinească Scriptura: „Os nu se va zdrobi de la El [Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται ἀπ᾽ αὐτου]”[9].

36. Și iarăși altă Scriptură zice: „Vor vedea pe Care L-au străpuns”[10].

37. După acestea, Iosif din Arimatea [Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας], care era Ucenic al lui Iisus, dar ascuns [κεκρυμμένος], pentru frica iudeilor, a cerut lui Pilatos ca să ridice trupul lui Iisus; iar Pilatos i-a îngăduit. Așadar, [Iosif] a venit și a ridicat trupul lui Iisus [ἦρεν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ].

38. Și a venit și Nicodimos [Νικόδημος], cel care a venit la Iisus, mai întâi, noaptea, aducând un amestec de smirnă și aloe ca [la] o sută de litre [ὡς λίτρας ἑκατόν][11].

39. Atunci, [Iosif și Nicodimos] au luat trupul lui Iisus și l-au legat pe el în giulgiuri cu aromate [καὶ ἔδησαν αὐτὸ ἐν ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων], precum este obiceiul evreilor a îngropa [καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν].

40. Iar în locul unde [Iisus] a fost răstignit [era] o grădină [κῆπος], și în grădină un mormânt nou [μνημεῖον καινόν], în care nimeni niciodată [nu] mai fusese pus.

41. Atunci, acolo, L-au pus pe Iisus, pentru vinerea iudeilor, căci era lângă mormânt.


[1] O inscripție.

[2] De cetatea Ierusalimului.

[3] E vorba de profeția aflată în Ps. 21, 19, LXX: „διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον [Împărțit-au veșmintele Mele lor și pentru îmbrăcămintea Mea au aruncat sorț].

[4] Pe Sfântul Ioannis Evanghelistul.

[5] Aluzie la locul profetic din Ps. 68, 22: „καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος [Și Mi-au dat întru mâncarea Mea fiere și întru setea Mea M-au adăpat pe Mine (cu) oțet]”.

[6] Vineri seara.

[7] Ziua care a urmat răstignirii Domnului.

[8] Primului tâlhar răstignit împreună cu Domnul.

[9] Aluzie la Ps. 33, 21, LXX: „Domnul păzește toate oasele lor, [nici]unul din ele nu va fi zdrobit [κύριος φυλάσσει πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται]”.

[10] Se referă la Ps. 21, 18, LXX: „Numărat-au toate oasele Mele și ei vedeau și priveau la Mine [ἐξηρίθμησα πάντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με]”.

[11] Iar cum litra, cf. Gingrich Greek Lexicon, era de 327, 45 grame, o sută de litre a însemnat 32.745 de grame de amestec, adică 32, 745 kg. Și cu această cantitate de miresme au uns trupul Domnului.

Did you like this? Share it: