Sofonias, cap. 1, cf. LXX

1. Cuvântul Domnului care a fost către Sofonias [Σοφονιας], cel al lui Husi [τὸν τοῦ Χουσι], fiul lui Godolias [Γοδολιας] al lui Amarias [Αμαριας] al lui Ezechias [Ἑζεκίας], în zilele lui Iosias [Ἰωσίας], fiul lui Amon [Αμων], împăratul Iudasului[1].

2. „[Întru] părăsire sfârșească-se toate de pe fața pământului [ἐκλείψει ἐκλιπέτω πάντα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς]!”, zice Domnul.

3. „Sfârșească-se om și dobitoace! Sfârșească-se păsările cerului și peștii mării! Și îi voi șterge pe oameni de pe fața pământului”, zice Domnul.

4. „Și voi întinde mâna Mea peste Iudas și peste toți cei care locuiesc Ierusalimul și voi șterge din locul acesta numele[2] lui Baal [Βάαλ] și numele preoților [lui]

5. și pe cei care se închină, pe acoperișuri [ἐπὶ τὰ δώματα], oștirii cerului [τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανου] și pe cei care se jură împotriva Domnului [καὶ τοὺς ὀμνύοντας κατὰ τοῦ κυρίου] și pe cei care se jură împotriva Împărăției lor[3] [καὶ τοὺς ὀμνύοντας κατὰ τοῦ βασιλέως αὐτῶν]

6. și pe cei care se abat de la Domnul și pe cei care nu-L caută pe Domnul și pe cei care nu se țin de Domnul.

7. Fiți evlavioși [εὐλαβεῖσθε] către fața Domnului Dumnezeu! Pentru că aproape [este] ziua Domnului [γγς ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου]. Că a gătit Domnul jertfa Lui [și] i-a sfințit pe cei chemați ai Lui.

8. Și va fi în ziua jertfei Domnului [aceasta]: și Mă voi răzbuna pe arhonți și pe casa împăratului și pe toți cei care sunt îmbrăcați [în] veșminte străine [ἐνδύματα ἀλλότρια].

9. Și în acea zi Mă voi răzbuna pe toți, pe față [ἐμφανῶς], până înaintea porților [ἐπὶ τὰ πρόπυλα], [adică] pe cei care umplu casa Domnului Dumnezeului lor de neevlavie [ἀσεβείας] și de viclenie [δόλου]”.

10. „Și va fi în ziua aceea”, zice Domnul, „glas de strigare de la poarta celor care străpung [φωνὴ κραυγῆς ἀπὸ πύλης ἀποκεντούντων] și țipăt de la cea de a doua și zdrobire mare de pe dealuri.

11. Plângeți, cei care locuiți [pe pământ], pe cea care a fost tăiată [θρηνήσατε οἱ κατοικοῦντες τὴν κατακεκομμένην]! Că tot poporul a fost asemănat Hanaanului. Au pierit cu totul, toți cei care s-au ridicat [din cauza] argintului [ἐξωλεθρεύθησαν πάντες οἱ ἐπηρμένοι ἀργυρίῳ].

12. Și [aceasta] va fi în ziua aceea: Voi căuta să găsesc Ierusalimul cu lampa. Și Mă voi răzbuna pe oamenii care disprețuiesc asupra poruncilor lor, pe cei care zic în inimile lor [οἱ λέγοντες ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν]: «Domnul nu are să facă bine și nici nu are să facă rău[4]».

13. Și va fi puterea lor întru răpire și casele lor întru pieire. Și vor zidi case și nu vor locui în ele. Și vor sădi vii și nu au să bea [din] vinul lor.

14. Că aproape [este] ziua Domnului cea mare. Aproape [este] și grăbită foarte [ταχεῖα σφόδρα]. Glasul zilei Domnului [este] amar [πικρὰ] și aspru [σκληρά] a fost rânduită. Tare [este]

15. ziua urgiei. [Căci] ziua aceea [este] zi de necaz și de nevoie, zi de răutate și de nimicire, zi de beznă și de întuneric, zi de nor și de ceață.

16. [Este] o zi de trâmbiță și de strigare peste cetățile cele tari și peste ungherele cele înalte.

17. Și [Eu] îi voi necăji pe oameni și [ei] vor merge ca orbii. Că[ci] Domnului au păcătuit. Și va vărsa sângele lor ca țărâna și trupurile lor ca balegile de vacă [καὶ ἐκχεεῖ τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς χον καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν ὡς βλβιτα].

18. Și argintul lor și aurul lor nu are să poată să-i scoată pe ei în ziua urgiei Domnului. Și în focul râvnei Lui va fi mistuit tot pământul. Pentru că împlinire și râvnă va face peste toți cei care locuiesc pe pământ [διότι συντλειαν καὶ σπουδν ποιήσει ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν]”.


[1] Pentru că forma de N. sg. e aceasta: Ἰούδας.

[2] La plural.

[3] Împotriva Împărăției lui Dumnezeu, care este Împărăția lor. Pentru că sunt chemați ca să o moștenească.

[4] Care cred că Dumnezeu nu Se implică în viața oamenilor.

Pastorala pascală a ÎPS Teofan Savu [2016]

† Teofan,

prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei,

iubiţilor preoţi din parohii, cuvioşilor vieţuitori ai sfintelor mănăstiri şi drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iaşilor: har, bucurie, iertare şi ajutor de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt!

Iubiți frați preoți,

Drept-slăvitori creștini,

Hristos a înviat!

Iată-ne din nou în noaptea plină de lumină a Învierii Domnului. Suntem mai mulţi la biserică acum decât în orice moment al anului. Ceva tainic, ceva uimitor, Cineva ne cheamă. Tainica lumină, uimitoarea stare de har, Hristos ne cheamă. „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi”[1].

Suntem osteniţi, mai ales în sufletul nostru; suntem împovăraţi, mai ales în mintea şi în inima noastră. În acelaşi timp, simţim, intuim, nădăjduim că lumina de Paşti poartă în taina ei ceva odihnitor, care ne despovărează, ne însufleţeşte, ne reaşază pe cale.

Oboseala minţii, povara din suflete, fricile, temerile, tristeţea şi confuzia, nemulţumirile şi neîmplinirile arată că în noi se află adesea o stare de iad şi multă moarte. „Unda întunericului şi a nefiinţei, spune Părintele Dumitru Stăniloae, duhurile rele fac din noi iaduri în care ardem şi ne zvârcolim dureros”[2].

Într-o asemenea stare fiind, ni se spune că undeva, cândva, Cineva a înviat din moarte, un mormânt a devenit loc de lumină. În întunericul şi moartea care ne cuprind, în disperarea şi lipsa de sens în care adesea suntem, înţelegem că Hristos, după Înviere, a coborât la iad pentru ca pe cei ce erau ţinuţi în latura şi umbra morţii să-i aducă la lumină şi viaţă veşnică [3]. Dacă atunci a coborât în cele mai din adânc ale pământului, adică în iad, se naşte în noi nădejdea că se va coborî şi în cele mai din adânc ale noastre.

Undeva, în adâncul fiinţei noastre, strigăm cu durere şi nădejde şi spunem: „Doamne, înviază cu noi şi ne miluieşte!”, sau rostim, împreună cu Părintele Dumitru Stăniloae: „De s-ar fi coborât şi în noi Domnul murind, ca să germineze în inimile noastre viaţa cea primenită, luminoasă, curată şi bună! De-ar fi spart şi întunecimile din noi, de-ar fi împrăştiat cugetele rele ce ne chinuie, de-ar fi spart plafonul ce ascunde privirii sufletului nostru cerul cu frumuseţea lui! De-am înflori şi noi cu Învierea Domnului, în lumina soarelui dumnezeiesc, la o viaţă nouă!” [4].

În strigătul de durere şi nădejde al teologului Învierii, Dumitru Stăniloae, ne regăsim şi noi, cei de azi, tineri şi mai puţin tineri. Umbre întunecoase de îndoieli şi ceaţă deasă de confuzii înconjură inima noastră şi-i întunecă văzduhul. În spaime adânci şi deznădejdi zdrobitoare devenim adesea pradă uşoară cântecelor de sirenă care încearcă să ne abată de la drumul cel bun.

Într-o atare situaţie se aude sau se intuieşte strigătul unui tânăr din vremea noastră: „Dacă Biserica nu vine către noi, suntem o generaţie care moare înainte de a se naşte” [5].

În cuvântul acestui tânăr descoperim setea omului aflat, pe de o parte, într-o criză adâncă, iar pe de altă parte, într-o căutare vie, puternică, după adevăratul sens al vieţii.

Uneori noi toţi, ca membri ai Bisericii lui Hristos, prin viaţa şi nelucrarea noastră, am îndepărtat pe tânărul amintit, înmulţit în atâtea chipuri, din spaţiul legăturii cu Dumnezeu.

Alteori, în pofida eforturilor noastre, criza profundă în care se află omenirea l-a orientat pe om spre alte tărâmuri decât cel al Bisericii. Şi într-o situaţie, şi în cealaltă, omul, din adâncul fiinţei sale, strigă după ajutor. Este cineva care îi intuieşte strigarea? Este cineva care îl aude? Este cineva care îl primeşte aşa cum este? Este cineva care să-l ierte, să-l îmbrăţişeze, să-l iubească? Este cineva care să-l scoată din iadul şi moartea în care se află?

Iubiţi credincioşi,

La întrebarea dacă este cineva care să-l ridice pe om din căderea lui, din deznădejdea lui, din deruta lui lăuntrică şi a lipsei de sens, nu există decât un singur răspuns: Hristos-Dumnezeu.

După Învierea Sa din morţi, Hristos S-a coborât în cele mai de jos ale pământului, la iad, ca pe toţi cei aflaţi acolo să-i elibereze de moarte [6]. Din acest motiv, pentru drept-slăvitorii creştini, icoana adevărată a Învierii Domnului este chiar coborârea Sa la iad. Astfel, putem zice: „Prăznuim omorârea morţii, sfărâmarea iadului şi începătura altei vieţi, veşnice” [7]. Învierea Domnului arătată în coborârea Sa la iad cuprinde şi adevărul coborârii Sale în iadul în care trăim şi din care, conştient sau nu, dorim să ieşim.

Noaptea Sfintelor Paşti este momentul cel mai potrivit pentru a înţelege două lucruri: că există multă moarte şi iad în noi şi că numai Hristos ne poate învia şi ridica de acolo.

Moartea din noi poartă mai multe nume: tristeţe, deznădejde, sclavie, ură, minciună, plictiseală, desfrâu ş.a. Din această moarte, omul nădăjduieşte să fie eliberat. Îşi ridică mâinile sale şi aşteaptă izbăvire. Multe idolatrii, ideologii şi sisteme de gândire sau credinţe religioase i se oferă drept alternativă şi sprijin. În pofida unui sentiment de eliberare pe care acestea îl oferă temporar, iadul devine tot mai adânc şi moartea tot mai acaparatoare.

De aceea, nu există decât o singură izbăvire: Hristos-Dumnezeu, Cel care, odinioară S-a adresat tânărului din Nain şi, prin el, nouă tuturor, şi a zis: „Tinere, ţie îţi zic: scoală-te!”[8]. Acelaşi Hristos îi întăreşte pe toţi cei cuprinşi de temeri şi frământări lăuntrice şi care au sentimentul că totul ar fi pierdut, spunându-le: „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!”[9]. Şi iarăşi cuvântul lui Hristos răsună la poarta inimii celor cuprinşi de întunericul cel dens al necredinţei, zicând: „Eu sunt lumina lumii!”[10] şi „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”[11].

Prin puterea Crucii şi a Învierii Sale, prin cuvintele Sale, prezente în Scripturi şi în mărturia Părinţilor sfinţi de altădată sau din vremea noastră, Hristos coboară în noi, în mormântul nostru şi ne ridică sufletul din moarte la înviere şi viaţă adevărată. Ne face, astfel, părtaşi la taina bucuriei, libertăţii, iubirii, adevărului, credinţei şi nădejdii, împărtăşindu-ne aceste daruri dumnezeieşti în familiile noastre, în obştile monahale, în comunităţile creştine, în Biserică, în plinătatea ei. Iată taina sfântă la care ne cheamă Hristos-Domnul să participăm, să ne ridicăm şi să ne îmbogăţim în ziua cea mare a Praznicului Învierii.

Drept-slăvitori creştini,

În această noapte de Înviere, se cuvine să medităm la starea noastră lăuntrică, la starea lumii din jurul nostru. Există multă moarte în noi şi în lume, dar există şi oameni ai învierii şi ai vieţii celei adevărate. În ciuda crizei adânci prin care trece omenirea, sunt foarte multe spaţii de libertate şi adevăr, de bucurie şi pace lăuntrică. Şi aceasta nu departe de noi.

Uneori chiar lângă noi există oameni care nu şi-au plecat genunchii în faţa mulţimii de idoli aşezaţi peste tot. Sunt oameni care şi-au păstrat neprihănirea, cât este posibil omeneşte.

Sunt, de asemenea, oameni care au căzut adânc şi rău, dar şi-au venit în fire şi au fost ridicaţi din întunericul patimilor la lumina unei vieţi frumoase. Dacă privim cu atenţie şi onestitate în jurul nostru, descoperim că, pe lângă oameni trişti şi abătuţi, sunt şi persoane pline de viaţă, entuziasm şi bucurie.

Dacă insistăm în această analiză şi mai adânc, constatăm că valorile care îi animă pe aceşti oameni care trăiesc din plin bucuria vieţii sunt credinţa în Dumnezeu, o familie frumoasă şi ataşamentul faţă de neamul din care fac parte. Aceştia nu sunt lipsiţi de ispite şi încercări. Uneori au parte şi de căderi dureroase.

Însă legătura lor cu Dumnezeu, cu familia şi valorile neamului de care se simt ataşaţi îi ajută să se ridice mai uşor şi să devină mai puţin vulnerabili în faţa unor viitoare încercări. Apartenenţa la o parohie, jertfa şi, deopotrivă, bucuria prezenţei copiilor în viaţa lor, precum şi ataşamentul faţă de istoria, limba, pământul şi eroii neamului îi fac mai puternici, mai optimişti, mai plini de viaţă.

Iubiţi fii duhovniceşti,

În aceste zile de Paşti este bine să ne lăsăm pătrunşi de gânduri adevărate şi să împlinim astfel chemarea noastră de a trăi taina morţii şi Învierii Domnului Hristos, ca temelie a morţii şi învierii noastre împreună cu El. Pe El Îl rugăm să ne fie mereu aproape. În El ne punem nădejdea ca în momente de cumpănă sau de cădere, mâna Lui să ne ridice din moartea şi iadul ce se află în noi sau în lume. Pe El să-L rugăm să ne facă fii ai Învierii şi ai Vieţii veşnice.

În duhul acestei nădejdi, vă încredinţez pe toţi laolaltă şi pe fiecare în parte ocrotirii Maicii Domnului şi rugăciunii tuturor sfinţilor. Să aveţi parte de bucurii adânci împreună cu cei dragi! Să se împlinească în viaţa tuturor gândurile cele bune şi frumoase! Învierea lui Hristos să se prelungească tainic şi real în existenţa noastră şi a lumii.

Hristos a înviat!

Adevărat a înviat Hristos!

Al vostru părinte rugător şi frate împreună lucrător în via Bisericii şi a Neamului,

† Teofan,

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

***

Note bibliografice

1. Matei 11, 28.

2. Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Moartea şi Învierea Domnului, în Cultură şi duhovnicie. Articole publicate în „Telegraful Român” (1930-1936). Opere complete 1, Ed. Basilica, Bucureşti, 2012, p. 299.

3. Cf. Matei 4, 16.

4. Pr. prof. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 299.

5. În rev. Familia Ortodoxă, nr. 12/ 2011, p. 65.

6. Cf. 1 Petru 3, 19.

7. Canonul Utreniei Învierii, Cântarea a 7-a, stihira a doua, în Penticostar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999, p. 20.

8. Luca 7, 14.

9. Ioan 16, 33.

10. Ioan 8, 12.

11. Ioan 14, 6.

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 24 la Faptele Apostolilor [71]

Traduceri patristice

*

vol. 6

 *

Traduceri și comentarii de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

și

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

***

Sfantul Ioan Gura de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur

(n. 347/349-407, † 14 septembrie,

prăznuit la 13 noiembrie în Biserica Ortodoxă)

Comentariul la Faptele Apostolilor

 *

 Traducere și comentarii de

Dr. Gianina Maria-Cristina Picioruș

*

Omiliile 1-9: aici, p. 78-259. Apoi, începând cu Omilia 10: prima parte, a doua, a 3-a, a 4-a și a 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a, a 13-a, a 14-a, a 15-a, a 16-a, a 17-a, a 18-a, a 19-a, a 20-a, a 21-a, a 22-a, a 23-a, a 24-a, a 25-a, a 26-a, a 27-a, a 28-a, a 29-a, a 30-a, a 31-a, a 32-a, a 33-a, a 34-a, a 35-a, a 36-a, a 37-a, a 38-a, a 39-a, a 40-a, a 41-a, a 42-a, a 43-a, a 44-a, a 45-a, a 46-a, a 47-a, a 48-a, a 49-a, a 50-a, a 51-a, a 52-a, a 53-a, a 54-a, a 55-a, a 56-a, a 57-a, a 58-a, a 59-a, a 60-a, a 61-a, a 62-a, a 63-a, a 64-a, a 65-a, a 66-a, a 67-a, a 68-a, a 69-a, a 70-a.

***

Încă grăind Petros etc. (Recapitulare.) Nu spune că Petros a fost uimit, ci cei ai tăierii-împrejur, fiindcă el știa ceea ce se pregătea [de către Dumnezeu].

Și totuși, ei [, cei tăiați împrejur,] ar fi trebuit să se minuneze de aceasta, cum ei înșiși [, cei ce fuseseră păgâni până atunci,] au crezut. Când au auzit că ei au crezut, nu au fost uluiți, ci când Dumnezeu le-a dat lor [păgânilor] pe Duhul. Apoi a răspuns Petros (10, 46-47) și a zis etc. Și de aceea este că zice: Dumnezeu mi-a arătat a nu spune despre nimeni [că este] om netrebnic sau necurat (10, 28). El știa aceasta de la început și și-a gândit cuvântarea mai înainte.

Neamurile? De ce neamurile de aici înainte? Nu mai erau neamuri [păgâne], venind Adevărul. Nu e nimic minunat, zice el [cu alte cuvinte], dacă înaintea actului Botezului au primit pe Duhul[1]: [pentru că] și în cazul nostru s-a întâmplat același lucru. Petros arată că ei nu au fost botezați ca fiecare dintre ceilalți, ci într-un mod cu mult mai bun.

Acesta este motivul de ce lucrul are loc în acest fel, încât ei [evreii] să nu aibă nimic de spus[2], ci chiar în acest fel să-i socotească pe ei [cei convertiți dintre păgâni] egali cu ei înșiși.

Atunci l-au rugat pe el, se spune, să rămână câteva zile (10, 48). Dar au auzit Apostolii și frații etc. Și se certau cu el [unii] dintre cei ai tăierii-împrejur (11, 1-2). Vedeți că ei nu erau înclinați cu bunăvoință față de el[3]? Zicând că: Ai intrat către bărbați având netăiere-împrejur și ai mâncat cu ei (11, 3). Vedeți ce râvnă aveau pentru lege?

Nu autoritatea lui Petros i-a smerit, nu semnele care avuseseră loc, nu biruința avută, [sau] ce lucru [minunat] era că neamurile au primit cuvântul (11, 1): ci ei se certau [cu Sfântul Apostol] din cauza acelor lucruri mărunte [, de ce a intrat și a mâncat cu ei, când legea interzice aceasta].

Căci [chiar și] dacă niciunul dintre aceste (semne) nu ar fi avut loc, nu ar fi fost biruința [credinței] (însăși) de ajuns? Dar Petros nu astfel își construiește apărarea sa, căci el era înțelept, sau mai degrabă nu era înțelepciunea sa, ci Duhul care a grăit cuvintele.

Și prin substanța apărării sale, el arată că nu era el autorul în niciun singur punct, ci în fiecare punct [al apărării] Dumnezeu [era autorul] și asupra Lui aruncă totul.

El [Dumnezeu] m-a făcut să cad în extaz, zice el, căci eu eram în Ioppi (11, 5) etc. Vasul: El l-a arătat; eu m-am împotrivit [și,] iarăși, El a grăit și nici chiar atunci eu nu am ascultat. Duhul mi-a poruncit mie să merg și, deși m-am dus, nu am alergat. Am zis că Dumnezeu m-a trimis pe mine și, după aceste lucruri, nici atunci nu am botezat, ci din nou Dumnezeu a făcut toate. Dumnezeu i-a botezat, nu eu [, zice Sfântul Petros].

Și el nu spune: Nu era firesc, atunci, să se adauge apa? Ci, insinuând că nimic nu lipsea, [zice:] cine eram eu, în stare/ puternic să-L opresc pe Dumnezeu? (11, 17).

Ce apologie este aici! Căci el nu zice: Acum, știind aceste lucruri, tăceți! Dar ce? Se opune atacului lor și pledează pentru punerea lor sub acuzare: Cine eram eu ca să-L împiedic pe Dumnezeu?

Nu era cu putință ca eu să împiedic: o pledoarie convingătoare, cu adevărat, și astfel [condusă] încât să îi facă să se rușineze. De aceea, temându-se, în sfârșit, au tăcut, și slăveau pe Dumnezeu (11, 18).

În același fel ar trebui și noi să-L slăvim pe Dumnezeu pentru lucrurile bune care se întâmplă aproapelui nostru/ celor din jurul nostru, dar nu în felul în care sunt jigniți restul noilor-botezați, atunci când văd pe alții primind Botezul, chiar dacă toate [sunt rânduite de Dumnezeu, ca și ei] să fie mântuiți.

În ce vă privește pe voi, dacă vreți [să știți], ați primit un dar mai mare (decât ei) [, cei care au primit Botezul pe patul de moarte]; nu mă refer în ceea ce privește Botezul, căci darul este același pentru el ca și pentru tine, ci în ceea ce privește faptul că tu ai primit o vreme [anume] stabilită pentru a câștiga premiul/ cununa.

Celălalt[4] s-a împodobit cu veșmântul [Sfântului Botez] și nu i s-a îngăduit să se arate pe sine imediat în slujire, în timp ce ție Dumnezeu ți-a dat pe deplin posibilitatea de a-ți folosi armele pentru scopul cel bun și prin aceasta să faci dovada lor[5].

Celălalt merge pe această cale, având numai răsplata credinței sale, [pe când] tu rămâi în competiție, fiind în stare să câștigi o răsplată mare pentru lucrările tale și, totodată, să te arăți pe tine cu mult mai slăvit decât el, așa [după cum] soarele este față de cea mai mică stea, așa cum generalul, ba, mai bine, împăratul însuși [este mai slăvit] față de soldatul cel mai de jos.

Atunci învinovățește-te pe tine însuți sau mai degrabă nu învinovăți, ci îndreptează! Căci nu este de ajuns să te învinovățești, [ci] stă în puterea ta să te lupți din nou. Ai fost aruncat [la pământ]? Ai fost grav rănit? Ridică-te, revino-ți! Ești încă în competiție/ în luptă. Întrecerea (θέατρον) încă nu s-a sfârșit.

Nu vezi cât de mulți, dintre cei aruncați la pământ în bătălie, s-au întors după aceea la luptă? Numai nu veni de bună voie [să te botezi, doar] după căderea ta [în boală grea].

Îl consideri un om fericit pentru că [s-a botezat și] pleacă din această viață? [E adevărat, însă] cu mult mai mult consideră-te pe tine fericit. A fost el eliberat de păcatele sale? Însă tu, [cu atât mai mult,] dacă vrei, nu numai că îți vei spăla păcatele tale, dar vei avea și câștiguri (de fapte bune), care, în cazul lui, nu sunt cu putință.

Stă în puterea noastră să ne însănătoșim. Mari sunt virtuțile medicinale (φάρμακα) ale pocăinței: nimeni să nu deznădăjduiască de el însuși!

Acel om cu adevărat se cuvine să fie deznădăjduit, care deznădăjduiește de el însuși, [căci] acel om nu mai are mântuire, nici vreo speranță.

Ceea ce este cumplit nu este a fi căzut în adâncul relelor, [ci] este zacerea acolo atunci când ai căzut. Nu este să fi ajuns într-o asemenea condiție, [ci] e să treci cu vederea ceea ce este păcătos.

Lucrul însuși care ar trebui să te facă pe tine râvnitor, spune, acesta este care te face nepăsător? După ce ai primit atâtea răni, te-ai întors înapoi?

Nu există rană de nevindecat a sufletului. Pentru trup, sunt multe de acest fel, dar niciuna pentru suflet.

Și totuși pentru acelea [, rănile grave trupești], nu încetăm în îndrăzneala [cu care încercăm] de a le vindeca pe ele, în timp ce pentru acestea suntem apatici/ indolenți.


[1] În Viețile Sfinților întâlnim foarte multe cazuri de Sfinți Mucenici, în primele veacuri, care nu fuseseră botezați înainte de a fi martirizați pentru Hristos și care ori au primit Botezul în mod minunat (a căzut ploaie numai peste ei sau au fost aruncați în vreun butoi cu apă, în batjocură, și ei s-au rugat și li s-a socotit lor aceasta Botez etc.), ori nu au fost deloc botezați și s-au rugat ca sângele lor vărsat să le fie considerat ca Sfânt Botez al lor. Iar Biserica noastră consideră că s-au botezat în sângele lor.

[2] Nimic de obiectat.

[3] Față de Sfântul Petros.

[4] Se referă la cel care se botează înainte de a muri. Urmează iarăși o pledoarie a Sfântului Ioan, pentru a îndepărta frica de a se boteza a celor care crezuseră în Hristos, dar nu se încumetau încă să facă acest pas, de teamă să nu păcătuiască mai greu după Botez.

[5] Că ai armele dreptății și că știi să le folosești.

Sofonias, cap. 2, cf. LXX

1. Adunați-vă împreună și vă legați împreună, neam neînvățat [τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον],

2. mai înainte [ca] să fiți voi ca floarea care merge lângă [ὡς ἄνθος παραπορευόμενον], mai înainte să vină peste voi urgia Domnului, mai înainte să vină peste voi ziua mâniei Domnului!

3. Căutați pe Domnul toți cei smeriți ai pământului! Faceți judecată și căutați dreptatea! Și răspundeți de acestea, pentru ca să fiți păziți în ziua urgiei Domnului.

4. Pentru că Gaza [Γάζα] va fi jefuită și Ascalonul [Ἀσκαλών] va fi întru pieire și Azotosul [Ἄζωτος] va fi îndepărtat la amiază și Accaronul [Ακκαρων] va fi dezrădăcinat.

5. „Vai de cei care locuiesc lotul de pământ al mării [τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης] [și care sunt] pribegi ai cretanilor [πάροικοι κρητῶν]! Cuvântul Domnului [este] peste voi, Hanaanule, pământule al străinilor! Și [Eu] vă voi nimici pe voi din locaș”.

6. Și Creta va fi pășune turmelor și stână oilor.

7. Și lotul de pământ al mării va fi la cei rămași ai casei lui Iudas. Peste ei vor paște în casele Ascalonului. La amiază vor nimici de la fața fiilor lui Iudas. Că i-a cercetat pe ei Domnul Dumnezeul lor și a întors robimea lor.

8. „Am auzit de ocările Moabului [Μωαβ] și de faptele nemiloase ale fiilor lui Ammon [Αμμων], în care ocărau pe poporul Meu și se măreau peste hotarele Mele”.

9. „Pentru aceasta Eu sunt viu”, zice Domnul Puterilor [cerești] [κύριος τῶν δυνάμεων], Dumnezeul lui Israil. „Pentru că Moabul va fi ca Sodoma [Σόδομα], și fiii lui Ammon ca Gomorra [Γόμορρα], și Damascosul [Δαμασκός]/Damascul părăsit [va fi] ca grămada de treierat și [va fi] nimicit întru veac. Și cei rămași ai poporului Meu îi vor jefui pe ei. Și cei rămași ai neamului Meu îi vor moșteni pe ei”.

10. Aceasta le [este] lor pentru stricăciunea lor. Pentru că au ocărât și s-au mărit împotriva Domnului Atotțiitorul.

11. Domnul Se va arăta peste ei și va nimici cu totul toți dumnezeii neamurilor pământului. Și fiecare din locul lui I se vor închina Lui [καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ][, precum și] toate insulele neamurilor [πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν].

12. „Și voi, etiopienilor, răniții sabiei Mele sunteți!”.

13. Și [Domnul] va întinde mâna Lui peste miazănoapte[1] și va nimici pe assirieni și va pune pe Ninevi [Νινευή][2] întru pieire, [ca să fie] fără apă, ca pustia.

14. Și turmele vor paște în mijlocul ei. Și toate fiarele pământului și cameleonii [χαμαιλέοντες] și aricii [ἐχῖνοι] în podurile ei vor dormi [ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται]. Și fiarele vor striga prin canalele ei [și] corbii în porțile ei. Pentru că ridicarea ei [este] cedrul [κέδρος].

15. Aceasta este cetatea cea disprețuitoare, [cea] împotriva nădejdii, care zice în inima ei: „Eu sunt și încă nu este după mine[!]”. Cum ai fost făcută întru pieire, pășune de fiare[3] [νομὴ θηρίων]? Tot cel care trece prin ea va fluiera și își va clătina mâinile lui.


[1] În nord.

[2] Ninive.

[3] Pentru animale sălbatice.

Predică la Învierea Domnului [2016]

Invierea DomnuluiIubiții mei[1],

cine este Iisus Hristos cel înviat, pe Care astăzi Îl prăznuim? Este Fiul Tatălui, Cel născut din veci din Tatăl, și Care este deoființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. El este Dumnezeul și Domnul nostru. Și e Dumnezeul nostru, pentru că este Făcătorul nostru, dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, dar este și  Domnul nostru, pentru că este Răscumpărătorul nostru din mâna Satanei.

Căci, la plinirea vremii, luându-Și trup din uterul Preacuratei Fecioare Maria, S-a făcut om deplin, aidoma nouă, cu trup și suflet, afară de păcat, rămânând ceea ce era, adică Dumnezeu, pentru ca să ne mântuiască pe noi, oamenii.

Și El, Cuvântul Tatălui, fiind gura prin Care ne vorbește Tatăl, ne-a vorbit nouă și ne-a învățat pe noi viața cea dumnezeiască în toate zilele viețuirii Sale pământești, dar și după aceea, prin Sfinții Lui, cărora le-a vorbit și pe care i-a învățat și pe care îi învață voia Sa cea dumnezeiască. Căci El S-a făcut pentru noi ușa către Tatăl prin Duhul Sfânt, pentru că S-a adus pentru noi Jertfă fără de prihană.

De aceea, dându-Se pe Sine morții, Domnul S-a pogorât „prin Cruce în Iad, ca să plinească toate [cele] ale Sale, [și] a dezlegat durerile morții. Și, înviind a treia zi [din morți], și cale făcând oricărui trup spre învierea cea din morți…[El] S-a făcut începătură a celor adormiți, Întâi-născut din morți, ca să fie El Însuși începătorul tuturor în toate”[2].

Cine este Domnul? Este „Alfa și Omega [τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ]” [Apoc. 1, 8, BYZ]. Adică Începutul și Sfârșitul. Și Domnul este sfârșitul creației nu în sensul distrugerii ei, ci al îndumnezeirii ei. Pentru că El nu a făcut și nu face nimic rău. De aceea, El nu trebuie să desființeze ceea ce creează. Ci El doar va desăvârși creația Lui. O va pnevmatiza, o va umple de har, după cum Și-a umplut și umanitatea Sa atunci când a înviat.

Domnul este „Cel care este și Cel care era și Cel care vine [ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος]” [Apoc. 1, 8, BYZ]. Pentru că nu a fost un timp când El nu era și nu e un timp când El nu este cu noi. Pentru că El vine mereu la noi, în mod duhovnicește, și ne întărește pe noi, dar va veni, la a doua Sa venire întru slavă, ca să judece lumea.

De aceea, știind că El vine…și va veni spre noi, ne face și pe noi să fim în stare de trezvie, de priveghere continuă, pentru că nu știm când El ne cercetează cu slava Lui, dar nici când El va veni să judece viețile noastre.

Domnul e Pantocratorul [ὁ παντοκράτωρ]/ Atotțiitorul [Apoc. 1, 8, BYZ] întregii existențe. El ține în mâna Sa întreaga făptură și ne călăuzește pe fiecare în parte spre bine, dacă ne lipim de El pe fiecare clipă și vrem să facem voia Lui.

Însă când El a vrut să ne mântuiască pe noi, atunci „S-a golit pe Sine [ἑαυτὸν ἐκένωσεν], chip de rob luând [μορφὴν δούλου λαβών]” [Filip. 2, 7, BYZ]. Pentru că, în mod voit, S-a făcut om și Și-a restrâns slava Lui în smerenie, în așa fel încât să nu ne omoare cu prezența Sa. A venit la noi ca om, fiind și Dumnezeu în același timp, dar lucrând binele și mântuirea noastră pe măsura noastră și potrivit cu nevoile noastre și cu modul nostru de a gândi lucrurile.

De aceea, mulți văzând bunătatea Lui, facerile Lui de bine cele negrăite – faptul că El a înviat morți, că a vindecat diverse boli, că a iertat păcatele, că a înmulțit pâinile și peștii, mâncând și vorbind cu oamenii –, deși simțeau și știau că le face cu putere dumnezeiască, totuși, văzându-L om, au avut multă îndrăzneală în fața Lui.

Unii au avut îndrăzneală bună, îndrăznind spre mila Lui, și au fost miluiți de către El, pe când alții au avut îndrăzneală rea, demonică, îndrăznind să Îl vândă, să Îl bată, să Îl batjocorească, să Îl răstignească pe Cruce.

După cum, astăzi, toți cei care ne apropiem de cele Sfinte ale lui Dumnezeu suntem tot de două feluri: unii cu îndrăzneală bună, care, venind spre Domnul, vrem să ne împărtășim cu El, să mâncăm Trupul și Sângele Lui, ca să avem viață întru noi, pe când alții ne batem joc de Tainele Bisericii și considerăm că Biserica nu ne aduce „nimic bun”.

Însă toți cei care facem pomenirea morții Lui și vedem în mod duhovnicește, în noi înșine, învierea Lui – ca unii care suntem înviați de El prin unirea prin care El Se unește pe Sine cu noi înșine în împărtășirea euharistică –, mărturisim că ne umplem de viața Lui cea nesfârșită și că ne îndulcim de hrana Lui cea neîmpuținată[3].

De aceea, Domnul, pentru noi, nu e doar un Iisus istoric, adică Iisus Hristos Cel care a înviat a treia zi din morți acum două milenii, ci El este Cel care ne umple azi, acum, cu viața Lui și ne îndulcește prin simțirea dumnezeirii Lui în noi înșine, atunci când ne împărtășim cu umanitatea Lui transfigurată, adică cu Trupul și Sângele Lui euharistice. Pentru că El e pururea viu și ne mântuiește pe noi.

Însă cum a ajuns Iisus Hristos să învieze din morți? Răbdând și biruind în umanitatea Sa toată durerea și tot chinul pentru fărădelegile și păcatele întregii umanități. Iisus a înviat, pentru că a biruit pe Cruce, în Sine, moartea, pe demoni și tot păcatul.

Pentru acest motiv, coborând în Iad cu sufletul Său unit cu dumnezeirea Lui, i-a scos afară de acolo pe Sfinții Vechiului Testament, ca Unul care nu putea fi ținut de moarte. Pentru că moartea nu avea nimic în El, nici Iadul și nici păcatul.

Pentru că moartea și Iadul au de-a face cu noi, dacă păcatul ne stăpânește. Dar dacă ne curățim continuu de păcate, atunci nu ne mai stăpânește moartea și nici păcatul, ci slava Preasfintei Treimi, a Dumnezeului nostru treimic, care se sălășluiește în noi ca frumusețea și împlinirea noastră duhovnicească.

Însă noi putem să ne umplem de slava Lui, pentru că Hristos a înviat din morți ca Unul plin de slavă în umanitatea Lui, cu firea Lui umană îndumnezeită. Și de la El, de la Domnul, avem și noi frumusețea slavei Sale. De aceea, cu toții, suntem fii ai învierii [τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ] [Lc. 20, 36, BYZ], în măsura în care slava lui Dumnezeu ne inundă. Și pentru ca El să coboare slava Lui în noi, trebuie să urmăm vieții Lui întru toate, împlinind poruncile Sale.

Iisus Hristos este Domnul! El este Domnul nostru. Și „în[tru] Care avem îndrăzneală și apropiere, în [experiența] încredințării, prin credința Lui [ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ]” [Efes. 3, 12, BYZ]. Căci am crezut în El datorită propovăduirii Bisericii. Dar, mai apoi, noi înșine am experiat relația cu El, și am trăit și trăim continuu „în [experiența] încredințării” [ἐν πεποιθήσει] dumnezeirii Lui. Fapt pentru care putem, la rândul nostru, să mărturisim și noi minunile pe care El le-a făcut în noi și pe care le-am înțeles dimpreună cu El.

Căci Domnul, despre Care noi citim și pe Care Îl lăudăm și Îl slujim și despre Care mărturisește întreaga Tradiție a Bisericii, e, în același timp, intimul nostru.

El, Domnul întregii făpturi, e și în noi! E în noi prin slava Lui, dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și nu e de azi sau de ieri, ci de la Botezul nostru.

Și pe fiecare zi Îl simțim pe Dumnezeul treimic și mai profund în noi, pentru că El ne încredințează tot mai mult de prezența Sa și de lucrarea Sa în noi și în lume, pe măsură ce noi devenim tot mai curați interior și tot mai frumoși în relația cu El. Pentru că toată viața noastră liturgică și ascetică e mistică, e tainică, are latura ei nevăzută pentru mulți…pentru că ea se desfășoară în noi înșine, acolo unde noi suntem cu Domnul nostru și cu Tatăl Lui și cu Duhul Sfânt, Mângâietorul nostru, Care din Tatăl purcede, prin slava Lor.

Și tocmai pentru că avem intimitate cu Domnul, avem îndrăzneală în rugăciunea făcută în fața Lui și apropiere interioară față de El. Pentru că Îl simțim ca al nostru, ca Cel care ne vrea binele nostru veșnic, dar, în același timp, Domnul este și Stăpânul vieții noastre, Cel care ne depășește cu totul, având relații intime cu toți cei care Îl doresc pe El, dar netrecându-i cu vederea nici pe cei care nu Îl doresc.

Căci dacă Dumnezeu nu ar mai susține creația Lui, în integralitatea ei, pentru o clipă…ea s-ar întoarce în neființă, s-ar desființa. Însă El o ține în palma Lui, indiferent dacă făpturile Lui Îl doresc sau nu. Pentru că, nici în Iad, Dumnezeu nu uită făptura Lui, dar El nu alege în locul ei. Pentru că Iadul, ca și Raiul, sunt alegeri personale.

Iisus Hristos este Domnul nostru! E Cel despre Care au vorbit Profeții, pentru că El a vorbit cu ei.

El este „pacea noastră [εἰρήνη ἡμῶν]” [Efes. 2, 14, BYZ], pentru că a făcut pace între sufletul și trupul nostru în umanitatea Lui. Tocmai de aceea noi putem să trăim pacea Lui, adică lipsa luptei dintre sufletul și trupul nostru, pentru că suntem umpluți de slava Lui, dar putem și să dăruim pace altora, pentru că le dăruim din harul primit de la El.

Domnul e Cel care a dat ierarhiei Bisericii „cheile Împărăției cerurilor [τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν]” [Mt. 16, 19], adică harul Treimii, prin care putem să îi iertăm pe cei care își spovedesc păcatele lor, și tot El este Cel care, mergând pe cale, le-a tălmăcit Ucenicilor „Scripturile cele despre Sine [ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ]” [Lc. 24, 27], pentru că numai dimpreună cu El putem înțelegem Scripturile Lui cele preasfinte.

Însă, dacă disprețuim iertarea Lui, adică pe aceea pe care o primim de la El în timp ce ne spovedim păcatele noastre Preotului sau Episcopului, disprețuim totodată și înțelegerea Lui. Pentru că odată cu iertarea Lui în Spovedanie, putem să simțim dumnezeirea Lui în Euharistie. Și dacă avem experiența slavei Lui, putem să înțelegem Scripturile Lui. Căci orice carte a Tradiției Bisericii are nevoie de înțelegere duhovnicească, adică prin curăție și luminare dumnezeiască.

Din acest motiv, în toată slujba Utreniei acestei nopți preasfinte, ni s-a cerut să avem simțiri curate ale sufletului și ale trupului, pentru ca să Îl vedem pe Hristos strălucind[4], adică plin de slavă. Iar veșmintele noastre preoțești sunt albe astăzi și noi am cădit toată Biserica, de mai multe ori, cu lumânarea aprinsă în mână, pentru că ele arată că noi am fost umpluți de lumină și pe dinăuntru, în sufletul nostru.

Și, de aceea, albul veșmintelor și lumina pe care o purtăm sunt imaginea vie a bucuriei din sufletul nostru. Căci împreună cu Domnul am trăit Patimile Lui, și, tot împreună cu El, trăim azi și Învierea Lui. Înviere prin care S-a grăbit să ne întâmpine și să ne vestească faptul că viața duhovnicească este una plină de bucurie. Pentru că viața duhovnicească e plină de bucurie, de seninătate, de înțelegere, de adâncă discernere a lucrurilor, de simplitate.

Căci atunci când Domnul a întâmpinat-o pe Maica Lui – numită de Matteos, în 28, 1: „cealaltă Marie [ἡ ἄλλη Μαρία]” – și pe Maria Magdalini [Μαρία ἡ Μαγδαληνή], le-a spus: „Bucurați-vă [Χαίρετε]!” [Mt. 28, 9]. Și prin aceasta nu le-a spus doar ca să se bucure de Învierea Lui, de faptul că El e viu, ci de a se bucura împreună cu El întotdeauna. Pentru că viața duhovnicească e bucuria de Dumnezeu. E bucuria de El, pentru că suntem cu El. E o bucurie ontologică, e o bucurie mistică, pentru că ne cuprinde întreaga noastră ființă. Pentru că bucuria ne copleșește cu totul mintea și inima.

Așa arată bucuria adevărată: ca o prăznuire continuă cu Dumnezeu! Pentru că, pentru unii, Paștiul e doar azi, doar acum, când e ziua Învierii Domnului. Dar pentru robii Lui, pentru cei credincioși ai Lui, Paștiul e în fiecare zi, pentru că ei se bucură continuu împreună cu El.

Cine este Domnul nostru? El e „Cap peste toată [comunitatea] Bisericii [κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ]” [Efes. 1, 22]. De aceea, Patriarhii Bisericii nu Îl înlocuie pe Hristos în Biserică, pentru că El e Capul fiecărei Biserici naționale, dar și al întregii Biserici, în același timp.

Și de ce nu Îl poate înlocui nimeni pe Hristos în Biserica Lui? Pentru că „Biserica Domnului și a Dumnezeului [τὴν ἐκκλησίαν τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ] [nostru este aceasta]: pe care a câștigat-o prin sângele Său [ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος]” [F. Ap. 20, 28]. Numai El a murit pentru noi și numai El ne dăruiește viața Lui continuu, în împărtășirea cu El. De aceea numai El e Capul nostru, al fiecăruia dintre noi, Cel care ne conduce, dar și Capul întregii Biserici.

Iar Capul Bisericii este și Judecătorul nostru. Cel care „va ședea pe tronul slavei Lui [καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτου]” [Mt. 25, 31], ca să judece întreaga umanitate.

Lumea de față însă nu va avea parte de un sfârșit, ci de o transfigurare a ei. Pentru că slava Domnului, a Celui care va veni să judece pe toți oamenii, va transfigura lumea. Și Judecata lumii va avea loc în lumea transfigurată de frumusețea curăției și a sfințeniei Lui.

De aceea, ca ființe duhovnicești, înviate și transfigurate de către El, interiorul nostru va fi explicit și pentru noi și pentru cei care ne văd, așa după cum, azi, dacă am avea o casă cu pereți din sticlă, am fi expuși vederilor tuturor.

Așa vom fi atunci: cei Sfinți vor fi plini de slava Lui, pe când, cei păcătoși vor fi plini de întuneric, adică de lipsa slavei Lui, a sfințeniei! Fapt pentru care, la Judecata Lui, nimeni nu va putea să spună că e altul decât este, pentru că realitatea persoanei lui îl va vădi.

Căci atunci, pentru toți, vom fi cum suntem acum doar pentru noi înșine. Fiindcă noi știm cum suntem…care e viața noastră. Dar atunci ea va fi evidentă pentru toți, pentru că sfințenia sau păcătoșenia noastră se vor vedea prin noi, datorită pnevmatizării trupurilor, care face transparentă realitatea sufletului.

De aceea, în orice zi, Domnul ne cheamă în Biserica Lui pentru a ne curăți, pentru a ne înfrumuseța, pentru a ne sfinți. Viața eclesială este o continuă înfrumusețare ontologică, dar și o revărsare de har spre toți ceilalți. Pentru că cei care se înduhovnicesc, prin viața și vorbirea lor îi înduhovnicesc și pe cei care îi ascultă și îi urmează. Iar dacă ne gândim profund la cum s-a extins Biserica în întreaga lume, ajungem să înțelegem că așa s-a extins: de la om la om, din gură în gură, văzând și făcând. Pentru că trebuie să fii îmbiat și copleșit de frumusețea duhovnicească a altuia, pentru ca să vrei să fii și tu creștin ortodox cu adevărat.

Domnul ne cheamă la a fi bucurii reale, duhovnicești, oameni noi, sare și lumină a lumii. Domnul ne cheamă la prăznuire și la compătimire în același timp, la bucurie și la plâns, la întrajutorarea altora dar și la bucuria de ei. Căci El dorește să îi tragem după noi, prin exemplul nostru direct, și pe cei care acum se îndoiesc, nu cred, sunt leneși, n-au chef de muncă, de creație, de dăruire. El dorește ca noi, cei vii duhovnicește, să fim inima care pompează sânge și în cei aflați în agonia morții păcatului. Pentru că dorește ca noi să fim medicii și învățătorii acestei lumi, care să îi ridicăm pe oameni, prin învățătură sfântă, din bolile patimilor de tot felul.

Cine este Domnul? Cel care nu cunoaște moartea, deși a murit, ca om, pentru noi. Căci e veșnic din veci și pentru veci.

El e Cel care nu cunoaște secularismul, fiindcă El a creat lumea și pe om pentru ca să aibă relații cu El și nu pentru ca omul sau îngerul să își trăiască viața la modul indiferent de El. De aceea, Dumnezeu acceptă păcatele oamenilor și ale îngerilor deveniți demoni, pentru că El i-a făcut liberi. Dar păcatele nu îi ajută nicidecum, nici pe oameni și nici pe demoni, pentru ca să se împlinească, ci păcatele le caricaturizează, la nesfârșit, existența.

Oamenii pot păcătui, dar prin asta se urâțesc continuu interior. Ei se strică continuu prin păcat. Păcatul îngustează tot mai mult existența, cât și bucuria. Le îmbolnăvește pe amândouă. Fapt pentru care omul păcătos e o epavă, e o caricatură, o mâzgăleală hidoasă și nu pictura dumnezeiască pentru care Dumnezeu l-a făcut pe om.

De aceea, Iadul demonilor e plin de oameni care și-au dorit ratarea, și-au dorit nefericirea, și-au dorit moartea, pe când Raiul lui Dumnezeu e plin de oameni care au crescut frumos, care au crescut dumnezeiește, ca niște flori preafrumoase, în relația cu El, împlinindu-se în mod deplin.

Căci ce doresc, de fapt, oamenii? Doresc să trăiască veșnic. Iar Raiul Lui asta este: viață veșnică, plină de frumusețe și de sfințenie, plină de noutate și de bucurie copleșitoare.

Omul dorește să trăiască, să fie sănătos, să fie iubit, să aibă ce mânca, să aibă unde dormi, să aibă ce lucra, să fie apreciat pentru ceea ce face. Însă toate acestea sunt Raiul lui Dumnezeu: omul trăiește acolo veșnic, sănătatea lui e deplină, mâncarea lui e slava lui Dumnezeu, e veșnic activ și bucuros, e împlinit cu totul și e împreună cu toți Sfinții, de care e iubit și apreciat.

Pe când, dacă ai dori Iadul, nu dorești nimic bun. E o alegere falimentară. E cea mai proastă alegere dintre toate alegerile posibile. Pentru că păcatul produce „împliniri” pe termen scurt și nu veșnic. Iar „comuniune” cu demonii nu există, pentru că ei nu îți vor binele niciodată.

Așadar, iubiții mei, singura soluție pentru viața noastră e relația veșnică cu Domnul și cu Tatăl Lui și cu Duhul Sfânt, adică cu Dumnezeul nostru treimic. Singura soluție rentabilă e înduhovnicirea noastră continuă. Pentru că Domnul a înviat a treia zi ca început al tuturor celor care vor să învieze din morți și să se îndumnezeiască continuu.

El a înviat, pentru ca noi toți să ne înduhovnicim. Pentru că înduhovnicirea personală nu e doar pentru monahi sau pentru teologi, ci pentru fiecare creștin, copil sau în vârstă, tânăr sau matur. Pentru că toți putem să avem o relație vie cu Dumnezeu, în care El să ne împodobească ca pe niște mirese ale Lui. Căci podoaba reală a omului e slava Lui, e fapta bună, e adevărata teologie, e adevărata mărturisire a Bisericii.

Hristos a înviat, iubiții mei!

Dumnezeu să binecuvinteze mesele și zilele noastre de praznic, să ne bucure cu bucurie dumnezeiască, adică cu bucuria cea fără de sfârșit! Amin.


[1] Scrisă în zilele de 27-28 aprilie 2016, zile călduroase. Miercurea și Joia Mare.

[2] Liturghier, ed. BOR 2012, p. 251.

[3] Idem, p. 280.

[4] Penticostar, ed. BOR 1973, p. 16.

Sofonias, cap. 3, cf. LXX

1. O, cetatea cea vestită și răscumpărată, porumbița [ὦ ἡ ἐπιφανὴς καὶ ἀπολελυτρωμένη ἡ πόλις ἡ περιστερα]!

2. Nu a ascultat glasul [Lui]. Nu a primit învățătura [Lui], pe a Domnului. Nu a nădăjduit [întru El] și către Dumnezeul ei nu s-a apropiat.

3. Arhonții/ conducătorii ei [sunt] în ea ca leii răcnind. Judecătorii ei [sunt] ca lupii Arabiei [ὡς λύκοι τῆς Ἀραβίας]. Nu au lăsat resturi până dimineața.

4. Profeții ei purtători de Duh [πνευματοφόροι][1] [sunt] oameni disprețuitori. Preoții ei spurcă cele sfinte și sunt neevlavioși [cu] legea.

5. Dar Domnul [este] drept în mijlocul ei și nu are să facă [vreo] nedreptate. Dimineața, dimineața va da judecata Lui întru lumină [πρωὶ πρωὶ δώσει κρίμα αὐτοῦ εἰς φῶς]. Și nu S-a ascuns și nu a cunoscut nedreptate în [strigare]a cererii [καὶ οὐκ ἀπεκρύβη καὶ οὐκ ἔγνω ἀδικίαν ἐν ἀπαιτήσει]. Și nu [este] nedreptate întru biruință [καὶ οὐκ εἰς νεῖκος ἀδικίαν].

6. Tras-am[2] pe cei mândri în stricăciune [ἐν διαφθορᾷ κατέσπασα ὑπερηφάνους]. Au fost nimicite ungherele lor. Voi pustii căile lor de tot, [ca să] nu [îi mai văd] a călători. S-au sfârșit cetățile lor, ca nimeni [să nu fie văzut] a fi, nici a locui [acolo].

7. Dar [Eu] am zis: „Temeți-vă de Mine și primiți învățătura [Mea]! Și nu aveți să fiți nimiciți cu totul din ochii ei, [cu] toate câte am răzbunat asupra ei [καὶ οὐ μὴ ἐξολεθρευθῆτε ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῆς πάντα ὅσα ἐξεδίκησα ἐπ᾽ αὐτήν]. Pregătește-te [ἑτοιμάζου]! Trezește-te de dimineață [ὄρθρισον]! A fost nimicit tot [ce a rămas după] culesul lor [διέφθαρται πᾶσα ἡ ἐπιφυλλὶς αὐτῶν]”.

8. „Pentru aceasta, îndură-Mă [ὑπόμεινόν με]”, zice Domnul, „întru ziua învierii Mele întru mărturie [εἰς ἡμέραν ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύριον]! Pentru că judecata Mea [este] întru adunările neamurilor [εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν]. [Ca] să primesc împărați, [ca] să vărs peste ei toată urgia mâniei Mele [πᾶσαν ὀργὴν θυμοῦ μου]. Pentru că în focul râvnei Mele va fi mistuit tot pământul [διότι ἐν πυρὶ ζήλους μου καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ].

9. Că[ci] atunci voi întoarce limbile popoarelor, întru neam, asupra ei, [pentru] a chema toți numele Domnului [și pentru] a-I sluji Lui sub un [singur] jug [τοῦ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα].

10. De la marginile râurilor Etiopiei vor aduce ale Mele jertfe.

11. În ziua aceea nu vei avea să te rușinezi de toate obiceiurile tale [prin] care ai fost neevlavioasă spre Mine. Că[ci] atunci voi șterge de la tine [faptele] vrednice de dispreț ale stricăciunii tale [ὅτι τότε περιελῶ ἀπὸ σοῦ τ φαυλσματα τῆς ὕβρεώς σου] și nu ai să mai adaugi să te mărești [μεγαλαυχῆσαι] în muntele cel sfânt al Meu.

12. Și voi lăsa [oameni] rămași în tine [καὶ ὑπολείψομαι ἐν σοὶ]: un popor blând și smerit [λαὸν πραῢν καὶ ταπεινόν]. Și [care] vor fi evlavioși [față] de numele Domnului [καὶ ελαβηθσονται ἀπὸ τοῦ ὀνόματος κυρίου].

13. [Ei vor fi] cei rămași ai lui Israil [ο κατλοιποι τοῦ Ισραηλ]. Și [ei] nu vor face nedreptate și nu vor vorbi [lucruri] deșarte și nu are să se afle în gura lor limbă vicleană. Pentru că ei vor mânca și vor dormi și nu va fi cel care îi înfricoșează pe ei.

14. Bucură-te foarte[3], fiica Sionului! Vestește, fiica Ierusalimului! Veselește-te și te bucură din toată inima ta, fiica Ierusalimului!

15.  A șters Domnul nedreptățile tale. Răscumpăratu-te-a pe tine [λελύτρωταί σε] din mâna vrăjmașilor tăi. Împăratul lui Israil [este] Domnul și [El este] în mijlocul tău [βασιλεὺς Ισραηλ κύριος ἐν μέσῳ σου]. [De aceea] nu vei mai vedea rele [οὐκ ὄψῃ κακὰ οὐκέτι].

16. În vremea aceea, Domnul va zice Ierusalimului: „Îndrăznește, Sionule! Nu slăbi mâinile tale!

17. Domnul Dumnezeul tău [este] în tine. Cel puternic[4] te va mântui pe tine. Va aduce peste tine veselie și te va înnoi pe tine în iubirea Lui [ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην καὶ καινιε σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτοῦ]. Și [El] Se va veseli în tine în bucurie, ca în ziua praznicului [καὶ εὐφρανθήσεται ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς].

18. Și [Eu] îi voi aduna împreună pe cei zdrobiți. Vai, cine a luat ocara [de de-]asupra ei?”.

19. „Iată, Eu înfăptuiesc în tine, pentru tine, în vremea aceea”, zice Domnul, „și o voi mântui pe cea apăsată și pe cea lepădată. Îi voi primi și îi voi pune pe ei întru laudă și [aceștia vor fi] vestiți în tot pământul.

20. Și nu vor fi rușinați în vremea aceea, când am să vă fac vouă bine și în vremea când am să vă primesc pe voi. Pentru că vă voi face pe voi vestiți și întru laudă în toate popoarele pământului, în [vremea] întoarcerii Mele, înaintea voastră, din robia voastră”, zice Domnul.


[1] Cuvânt unic în LXX, dar care a devenit foarte uzitat în limbajul ortodox, pentru că exprimă realitatea interioară a Părinților duhovnicești. Părinți care sunt purtători ai harului Duhului Sfânt.

[2] De această dată, Dumnezeu e Cel care vorbește.

[3] De aici începe o profeție hristologică, care ne vorbește despre cum ne-a răscumpărat și ne-a mântuit pe noi Domnul, prin moartea și învierea Sa în Ierusalim.

[4] Hristos Domnul.

Psalmul 52, cf. LXX

1. Întru sfârșit, pentru melet [μαελεθ][1], al înțelegerii lui David.

2. Zis-a cel nebun [ἄφρων] în inima lui: „Nu este Dumnezeu[!]”. Stricatu-s-au și urâți s-au făcut în[tru] fărădelegile [lor]. Nu este [niciunul] făcând binele.

3. Dumnezeu din cer a privit peste fiii oamenilor, [ca] să vadă dacă este [om] înțelegând sau căutând pe Dumnezeu [συνίων ἢ ἐκζητῶν τὸν θεόν].

4. Toți s-au abătut, împreună s-au făcut netrebnici. Nu este [om] făcând binele. Nu este până la unul [οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός].

5. Nu vor cunoaște [aceasta], toți cei care lucrează fărădelegea, cei care mănâncă pe poporul Meu [întru] mâncare de pâine [οἱ ἔσθοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου]? [Căci] pe Dumnezeu nu L-au chemat.

6. Acolo vor fi înfricoșați [cu] frică, care nu era frică [ἐκεῖ φοβηθήσονται φόβον οὗ οὐκ ἦν φόβος]. Că[ci] Dumnezeu a risipit oasele celor plăcuți de oameni [ἀνθρωπαρέσκων]. [Și ei] au fost rușinați, că[ci] Dumnezeu i-a disprețuit pe ei.

7. Cine va da din Sion mântuire lui Israil [τίς δώσει ἐκ Σιων τὸ σωτήριον τοῦ Ισραηλ]? Când are să întoarcă Domnul robimea poporului Său, [atunci] se va bucura Iacov și se va veseli Israil.


[1] Cf. BDAGs LXX Supplement e vorba de un termen muzical.