Epistola catre Romei, cap. 16, conform BYZ

1. Și vă încredințez vouă pe Fivi [Φοίβη][1], sora noastră, fiind Diaconiță a Bisericii [διάκονον τῆς ἐκκλησίας] [care este] în Chenhree [Κεγχρεαί][2],

2. ca pe ea să o primiți în Domnul, cu vrednicia Sfinților [ἀξίως τῶν ἁγίων], și să o ajutați pe ea în ce lucru [va avea] să aibă nevoie de voi; căci și ea a fost ajutorul multora și al meu însumi.

3. Îmbrățișați pe Prisca [Πρίσκα] și Achilas [Ἀκύλας][3], [care sunt] împreună lucrători ai mei în Hristos Iisus,

4. care și-au pus gâtul lor pentru sufletul meu[4], [și] cărora nu numai eu le mulțumesc, ci și toate Bisericile neamurilor;

5. și [îmbrățișați și] Biserica cea din casa lor! Îmbrățișați pe Epenetos [Ἐπαίνετος][5], iubitul meu, care este pârga Ahaiei întru Hristos!

6. Îmbrățișați pe Mariam [Μαριάμ], care [în] multe s-a ostenit pentru noi!

7. Îmbrățișați pe Andronicos [Ἀνδρόνικος] și pe Iunias [Ἰουνιᾶς][6], cei împreună neamuri [cu] mine și împreună robiți [cu] mine, care sunt de seamă în[tre] Apostoli și care înaintea mea au fost în Hristos[7]!

8. Îmbrățișați pe Amplias [Ἀμπλίας][8], iubitul meu în Domnul!

9. Îmbrățișați pe Urbanos [Οὐρβανός], cel împreună lucrător al nostru în Hristos, și pe Stahis [Στάχυς], iubitul meu[9]!

10. Îmbrățișați pe Apellis [Ἀπελλῆς][10], cel încercat în Hristos! Îmbrățișați pe cei din ai lui Aristobulos [Ἀριστοβούλος][11]!

11. Îmbrățișați pe Irodion [Ἡρῳδίων][12], pe cel împreună neam [cu] mine! Îmbrățișați pe cei din ai lui Narcissos [Ναρκίσσος][13], pe cei care sunt în Domnul!

12. Îmbrățișați pe Trifena [Τρύφαινα][14] și Trifosa [Τρυφῶσα], cele care se ostenesc în Domnul! Îmbrățișați pe Persis [Περσίς[15]] cea iubită, care [în] multe s-a ostenit în Domnul!

13. Îmbrățișați pe Rufos [Ροῦφος][16], cel ales în Domnul și pe mama lui și a mea!

14. Îmbrățișați pe Asincritos [Ἀσύγκριτος], pe Flegon [Φλέγων], pe Ermas [Ἑρμᾶς][17], pe Patrobas [Πατροβᾶς][18], pe Ermis [Ἑρμῆς][19], și pe cei împreună frați ai lor!

15. Îmbrățișați pe Filologos [Φιλόλογος][20] și pe Iulia [Ἰουλία], pe Nirevs [Νηρεύς] și pe sora lui, și pe Olimpas [Ὀλυμπᾶς][21], și pe toți Sfinții cei împreună [cu] ei [καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους]!

16. Îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutare sfântă [ἐν φιλήματι ἁγίῳ]! Vă îmbrățișează pe voi Bisericile[22] lui Hristos.

17. Și vă rog pe voi, fraților, să fiți atenți [la] cei care fac certuri [τὰς διχοστασίας] și sminteli [τὰ σκάνδαλα], în afară de învățătura pe care voi ați învățat-o [παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς ἐμάθετε]! Și [de aceea vă spun vouă:] întoarceți-vă de la ei [καὶ ἐκκλίνατε ἀπ᾽ αὐτῶν][23]!

18. Căci aceștia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor [ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ]; și prin vorbire frumoasă și cuvânt bun[24] [καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας], [ei] înșală inimile celor nebănuitori[25] [ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων].

19. Căci ascultarea voastră a fost cunoscută de către toți. Așadar, mă bucur de voi; și, [cu] adevărat, voiesc [pentru] voi a fi înțelepți întru bine și neamestecați [ἀκεραίους] întru rău.

20. Iar Dumnezeul păcii va zdrobi pe Satanas sub picioarele voastre degrabă. Harul Domnului nostru Iisus Hristos [să fie] cu voi!

21. Vă îmbrățișează pe voi Timoteos [Τιμόθεος][26], cel împreună lucrător [cu] mine, și Luchios [Λούκιος][27] și Iason [Ἰάσων][28] și Sosipatros[29] [Σωσίπατρος], cei împreună neamuri [cu] mine.

22. Vă îmbrățișez pe voi, eu, Tertios [Τέρτιος][30], în Domnul, cel care am scris epistola [ὁ γράψας τὴν ἐπιστολήν][31].

23. Vă îmbrățișează pe voi Gaios [Γάϊος][32], gazda mea și a întregii Biserici [ὁ ξένος μου καὶ τῆς ἐκκλησίας ὅλης]. Vă îmbrățișează pe voi Erastos [Ἔραστος][33], iconomul cetății [ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως], și Cuartos [Κούαρτος][34], fratele.

24. Harul Domnului nostru Iisus Hristos [să fie cu] voi, cu toți! Amin.

25.

26.

27. [35].


[1] Sfânta Diaconiță Fivi e pomenită pe 3 septembrie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/547/sxsaintinfo.aspx.

[2] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Kechries.

[3] Sfinții Apostoli Achilas și Priscilla [Πρίσκιλλα], soț și soție, sunt pomeniți pe 13 februarie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2120/sxsaintinfo.aspx. Iar Priscilla e diminutivul de la Prisca, cf. Gingrich Greek Lexicon.

[4] Care au fost gata să își piardă capul pentru mine. Să fie omorâți pentru mine prin tăierea capului.

[5] Sfântul Apostol Epenetos, Episcopul de Cartagheni [Καρθαγένη], în Spania, a fost unul din cei 70 de Sfinți Apostoli ai Domnului și e pomenit pe 4 ianuarie și 30 iulie, cf.

http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1615/sxsaintinfo.aspx, http://www.synaxarion.gr/gr/sid/254/sxsaintinfo.aspx, https://en.wikipedia.org/wiki/Epenetus_of_Carthage și https://el.wikipedia.org/wiki/Καρθαγένη.

[6] Sfinții Apostoli Andronicos și Iunia, soț și soție, sunt pomeniți pe 17 mai: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3218/sxsaintinfo.aspx.

[7] Au crezut înaintea mea în Hristos.

[8] Sfântul Apostol Amplias e pomenit pe 31 octombrie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1048/sxsaintinfo.aspx.

[9] Ambii Sfinți Apostoli sunt pomeniți tot pe 31 octombrie.

[10] Pomenit tot pe 31 octombrie.

[11] Și el e pomenit pe 31 octombrie.

[12] Fiind pomenit pe 8 aprilie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2592/sxsaintinfo.aspx.

[13] E pomenit pe 31 octombrie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1048/sxsaintinfo.aspx.

[14] Sfânta Muceniță Trifena e pomenită pe 31 ianuarie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1961/sxsaintinfo.aspx.

[15] Forma de nominativ a substantivului. În text, numele e la acuzativ: Περσίδα. În Biblia de la 1688, cât și în ed. BOR 1988, numele ei a fost tradus în forma de Ac. și nu de N. Și pentru că și Cornilescu a tradus tot acuzativul, găsim multe nume de fete Persida, la neoprotestanți, dar nu și Persis.

[16] E pomenit pe 8 aprilie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2592/sxsaintinfo.aspx.

[17] Toți trei Apostolii sunt pomeniți pe 8 aprilie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2592/sxsaintinfo.aspx.

[18] E pomenit pe 5 noiembrie: http://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Patrova.

[19] Pomenit pe 8 aprilie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2592/sxsaintinfo.aspx.

[20] Pomenit pe 4 ianuarie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1615/sxsaintinfo.aspx și pe 5 noiembrie: http://orthodoxwiki.org/Apostle_Philologos.

[21] Pomenit pe 10 noiembrie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1137/sxsaintinfo.aspx.

[22] Cu sensul: comunitățile eclesiale, Bisericile locale. Căci nu erau mai multe Biserici, ci una singură.

[23] Nu fiți de acord cu ei! Să nu aveți comuniune cu unii ca aceștia!

[24] Care se prefac că sunt „duhovnicești”, dar nu sunt.

[25] Care nu se așteaptă să fie înșelați, mințiți.

[26] Pomenit pe 22 ianuarie: http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1841/sxsaintinfo.aspx.

[27] Pomenit pe 10 septembrie: http://orthodoxwiki.org/Apostle_Lucius.

[28] E pomenit pe 4 ianuarie și 29 aprilie: http://orthodoxwiki.org/Apostle_Jason.

[29] E pomenit pe 4 ianuarie și pe 10 noiembrie: http://orthodoxwiki.org/Apostle_Sosipater   și http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1137/sxsaintinfo.aspx.

[30] Pomenit pe 30 octombrie și 1o noiembrie:  http://orthodoxwiki.org/Apostle_Tertius.

[31] După dictarea Sfântului Apostol Pavlos.

[32] Pomenit pe 4 ianuarie și pe 5 noiembrie: http://orthodoxwiki.org/Apostle_Gaius.

[33] Pomenit pe 4 ianuarie și 10 noiembrie: http://orthodoxwiki.org/Apostle_Erastus.

[34] Pomenit pe 10 noiembrie: http://orthodoxwiki.org/Apostle_Quartus.

[35] Ultimele 3 versete lipsesc în această ediție scripturală.

În Biblia de la 1688 avem următorul text pentru aceste trei versete:

„25. Iară Celuia ce poate pre voi să vă întărească după Evanghelia mea și mărturisirea lui Iisus Hristos, după descoperirea tainii în ani veacinici tăcută

26. și acum arătată pren scrisori prorocești, după porunca Celui veacinic Dumnezău, spre ascultare de credință la toate limbile conoscându-se,

27. Celui singur înțelept Dumnezău, pren Iisus Hristos, Căruia e mărirea în veaci. Amin!”.

În Codex Sinaiticus nu există v. 24, dar există v. 25-27 ale Epistolei:

„25. τω δε δυναμενω ϋμαϲ ϲτηριξαι κατα το ευαγγελιον μου και κυ  ιυ  χυ  κατα αποκαλυψι  μυϲτηριου χρονοιϲ αιωνιοιϲ ϲεϲιγημενου

26. φανερωθεντοϲ δε νυν δια τε γραφω προφητικων κατ επιταγην του αιωνιου θυ ειϲ υπακοην πιϲτεωϲ ειϲ παντα τα εθνη γνωριϲθεντοϲ

27. μονω ϲοφω θω δια ιυ χυ  ω η δοξα ειϲ τουϲ αιωναϲ τω  αιωνων αμην·”.

Cele 3 versete finale există și în Codex Vaticanus:

Vat, Rom. 16

După cum există și în Codex Alexandrinus:

Alex, Rom. 16

În BNT ele apar între paranteze drepte, dar lipsește v. 24 al capitolului. În GNT avem aceeași situație. În MGK ele există și avem următorul text:

„25.  Εἰς δὲ τὸν δυνάμενον νὰ σᾶς στηρίξῃ κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ μυστηρίου τοῦ σεσιωπημένου μὲν ἀπὸ χρόνων αἰωνίων,

26. φανερωθέντος δὲ τώρα διὰ προφητικῶν γραφῶν κατ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου Θεοῦ καὶ γνωρισθέντος εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρὸς ὑπακοὴν πίστεως,

27. εἰς τὸν μόνον σοφὸν Θεὸν ἔστω ἡ δόξα διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν”.

În GOC însă, în ediția ortodoxă, Epistola către Romei se termină la fel ca în ediția BYZ: în versetul al 24-lea.

VUL nu are v. 24, dar are v. 25-27:

„25. ei autem qui potens est vos confirmare iuxta evangelium meum et praedicationem Iesu Christi secundum revelationem mysterii temporibus aeternis taciti

26. quod nunc patefactum est per scripturas prophetarum secundum praeceptum aeterni Dei ad oboeditionem fidei in cunctis gentibus cognito

27. solo sapienti Deo per Iesum Christum cui honor in saecula saeculorum amen”.

În Biblia de la 1688, la finalul textului, se spune: „Cătră Râmleani s-au scris la Corinthu, pren Fiva, poslușnica cei den Chenhres Besearecă”.

Acest text apare și în KJV, sub această formă: „<Written to the Romans from Corinthus, and sent by Phebe servant of the church at Cenchrea.>”.