Parimiele lui Salomon, cap. 7, cf. LXX

1. Fiule, păzește cuvintele mele și poruncile mele ascunde-le lângă tine! Fiule, cinstește-L pe Domnul și te vei întări, și afară de El nu te teme de altul!

2. Păzește poruncile mele și vei trăi! Și cuvintele mele [să-ți fie ție] precum pupilele ochilor [κόρας ὀμμάτων] [tăi].

3. Și pune-le pe ele în jurul degetelor tale! Și scrie-le [pe ele] pe lățimea inimii tale!

4. Spune înțelepciunii: „[Pentru] a fi sora ta [σὴν ἀδελφὴν εἶναι]” și dobândește-ți ție înțelegerea cunoscută[1]!

5. Ca [aceasta] să te păzească pe tine de femeia străină și rea [γυναικὸς ἀλλοτρίας καὶ πονηρᾶς], dacă are să arunce cuvintelor tale cele către har [ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμβάληται].

6. Căci de la fereastra din casa ei, privind întru străzi,

7. pe care tânăr are să-l vadă, [că e] sărăcit de înțelegeri [ἐνδεῆ φρενῶν], [și face parte dintre] fiii cei nebuni [τῶν ἀφρόνων τέκνων],

8. mergând pe lângă ungherele [ei], în căile caselor ei,

9. și vorbind în întunericul serii, când are să fie liniște de noapte și [vreme] întunecoasă,

10. atunci femeia îl întâmpină pe el, având chip desfrânat [εἶδος ἔχουσα πορνικόν], care face a zbura inimile tinerilor [ἣ ποιεῖ νέων ξπτασθαι καρδίας].

11. Și [desfrânata] este aprinsă foarte [ἀνεπτερωμένη][2] și dezlănțuită [ἄσωτος], și în casă nu îi tac picioarele ei [ἐν οἴκῳ δὲ οὐχ ἡσυχάζουσιν οἱ πόδες αὐτῆς].

12. Căci, ceva vreme, [ea] rătăcește pe-afară, și, [altă] vreme, stă la pândă în [lărgimea] străzilor, lângă toate ungherele [lor].

13. Apoi, apucându-l, l-a sărutat pe el și, [cu] față fără de rușine, i-a răspuns lui:

14. „Jertfă de pace îmi este mie. [Căci] astăzi plătesc rugăciunile mele.

15. Pentru aceea am ieșit întru întâmpinarea ta, dorind fața ta [și] te-am aflat pe tine.

16. [Cu] fâșii de pânză am întins patul meu. Și am întins [așternuturi cu] două fețe, pe cele [aduse] din Egiptos/ Egipt.

17. Am stropit patul meu [cu] șofran [κρόκῳ] și casa mea [cu] scorțișoară [κινναμώμῳ].

18. Vino și să ne bucurăm de dragoste până în zori de zi! Vino și să ne amestecăm [cu] ardoare!

19. Căci nu este bărbatul meu în casă, ci s-a dus cale îndelungată [ὁδὸν μακρὰν],

20. legătură de argint luând în mâna lui [și] peste multe zile se va întoarce din nou întru casa lui”.

21. Și l-a tulburat pe el [cu] multa legare [πολλῇ ὁμιλίᾳ] [de viața lui]. Și [prin] lațurile cele de la buzele [ei], el s-a aruncat cu capul înainte [ἐξώκειλεν αὐτόν][3].

22. Și el a urmat după ea [ὁ δὲ ἐπηκολούθησεν αὐτῇ], [fiind] amăgit de lingușiri [κεπφωθείς], precum boul la junghiere se duce și precum câinele după lanțuri.

23. Sau ca cerbul lovit [cu] săgeata întru ficat. Și [acum] se grăbește precum pasărea întru laț, neștiind că pentru sufletul [ei] aleargă [οὐκ εἰδὼς ὅτι περὶ ψυχῆς τρέχει].

24. Așadar, acum, fiule, ascultă-mă și ia aminte [la] cuvintele gurii mele!

25. Inima ta să nu se abată [μὴ ἐκκλινάτω] întru căile ei!

26. Căci pe mulți rănindu-i, i-a doborât [πολλοὺς γὰρ τρώσασα καταβέβληκεν] și nenumărați sunt [cei] pe care i-a omorât [καὶ ἀναρίθμητοί εἰσιν οὓς πεφόνευκεν].

27. [Iar] căile Iadului [sunt] casa ei [ὁδοὶ ᾅδου ὁ οἶκος αὐτῆς], coborând întru cămările morții [κατάγουσαι εἰς τὰ ταμίεια τοῦ θανάτου].


[1] Știința care se poate cunoaște.

[2] Este foarte excitată.

[3] Fără să mai vadă pericolul care-l paște.

O scrisoare de la Elizabeth Hall

Good morning Dorin,

You were listed as the technical contact for the Teologie pentru azi site – so my apologies if this is arriving erroneously!

Anyhow…I have to say it – I’m a fan. I was browsing the Teologie pentru azi site this morning, and I was seriously impressed with the information on it! You look like an exceptionally great organization and offer some really wonderful services!

My name is Elizabeth Hall, and I’m the Director of Public Relations for Education Outlook – a company focused extensively on Nursing Education and Healthcare.

We have 2 websites founded to educate students who are wanting a side-by-side comparisons of different nursing schools and RN to BSN programs in the country.

You can see the 2 sites here:
http://nursingdegreeguide.com/program-directory/rn-to-bsn/
http://rntobsnprograms.com/

We’ve worked really hard at providing non-biased, tempered comparisons between Nursings programs around the country – and I was hoping perhaps you might be able to list our  websites as a resource on the Teologie pentru azi website? I really believe it would provide a really great value to your visitors!

I found a page on your site that looks like it already provides some similar resources here: http://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/18/.

I was just wondering…would providing a link to our RN to BSN Program webpages on this page be at all possible?

It would seriously mean so much to me! I really do believe your visitors would find it to be a valuable resource.

I’d love to know your thoughts on this.. You can call or email me at your convenience to let me know if this might be possible.

Thanks again!

Elizabeth Hall
Director of Public Relations
NursingDegreeGuide.Com & RN2BSNPrograms.com
[P]: 816 – 824 // 9965
[F]: 816 – 512 // 1923

I Timoteos, cap. 4, cf. BYZ

1. Dar Duhul spune limpede, că în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta[1] [de la] credință [ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως], luând aminte la duhurile înșelătoare[2] și la învățăturile demonilor [προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων],

2. prin fățărnicia celor mincinoși în cuvânt [ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων], [care sunt] înfierați [în] conștiința lor[3] [κεκαυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν],

3. oprind a se căsători [κωλυόντων γαμεῖν] [și învățându-i pe oameni] a se îndepărta [de la] mâncăruri [ἀπέχεσθαι βρωμάτων], pe care Dumnezeu le-a zidit, întru împărtășirea cu mulțumire a celor credincioși și a celor care au cunoscut adevărul.

4. Că[ci] toată făptura lui Dumnezeu [este] bună, și nimic [nu este în ea] de lepădat, luându-se [toate] cu mulțumire [μετ εχαριστας λαμβανόμενον];

5. căci [tot ceea ce noi mâncăm] se sfințește prin cuvântul lui Dumnezeu și [prin] rugăciune.

6. Punând acestea [înaintea] fraților, vei fi bun slujitor al lui Iisus Hristos, învățându-i cuvintele credinței și ale bunei învățături, căreia [tu] i-ai urmat.

7. Iar miturile lumești și băbești [τοὺς βεβήλους καὶ γραώδεις μύθους], leapădă-le [de la tine]! Și te învață pe tine [mereu] către buna credință [εὐσέβειαν]!

8. Căci pregătirea trupească [σωματικὴ γυμνασία] în[tru] puțin este folositoare; dar evlavia [ἡ εὐσέβεια] în[tru] toate este folositoare, având făgăduința vieții de acum și a celei viitoare.

9. [Așadar], credincios [este] cuvântul[4] și de toată primirea [este] vrednic.

10. Căci pentru aceasta ne și ostenim și suntem ocărâți[5]: [pentru] că am nădăjduit în Dumnezeul Cel viu [ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ ζῶντι], Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioșilor [μάλιστα πιστῶν].

11. Pe acestea să le poruncești și să le înveți[6]!

12. Nimeni să nu disprețuiască tinerețea ta [μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονετω], ci fii exemplu [τύπος] credincioșilor în cuvânt, în purtare, în dragoste, în Duhul[7], în credință, în curăție!

13. Până am să vin, ia aminte [întru] citire, [întru] îndemnare, [întru] învățătură!

14. Nu fii nepăsător [față de] darul [χαρίσματος] cel [care este] în tine [τοῦ ἐν σοὶ][8], care ți-a fost dat ție prin profeție [ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας], cu punerea mâinilor[9] presbiterilor[10] [μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου]!

15. Acestea lucrează, în acestea fii, ca înaintarea ta [duhovnicească] să fie arătată în toate [ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν]!

16. Ia aminte ție și învățăturii [Ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ][11]! Stăruie [în] acestea! Căci făcând aceasta, și pe tine te vei mântui și pe cei care te ascultă pe tine.


[1] Vor apostazia, vor cădea de la credința Bisericii.

[2] La demoni.

[3] Pe care Dumnezeu îi mustră continuu pentru că strică dreapta credință a Bisericii. Tocmai de aceea, mustrarea vie a lui Dumnezeu e ca un fier înroșit care le străpunge conștiința.

[4] Cuvântul propovăduirii mele.

[5] De către cei necredincioși.

[6] În Biserică.

[7] În viața ta duhovnicească.

[8] Față de darul dumnezeiesc al arhieriei.

[9] Prin hirotonia.

[10] Și când spune aici Presbiteri, Sfântul Pavlos nu se referă la Preoți – pentru că Preoții erau hirotoniți de Apostoli și de Episcopi și nu hirotoneau Preoții pe Episcopi – ci la mai marii Presbiterilor/ ai Preoților, adică la Episcopi.

[11] Cu sensul: Ia aminte la tine însuți și la învățătura pe care o propovăduiești!