I Timoteos, cap. 2, cf. BYZ

1. Așadar vă îndemn, mai înainte de toate, a face cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii [ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων];

2. pentru împărați și pentru cei care sunt în [slujba] stăpânirii [καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων][1], ca să petrecem viață calmă și liniștită, în toată buna credință și cinstea [ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι].

3. Căci acesta [este lucru] bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

4. Care voiește [ca] toți oamenii să se mântuiască și întru cunoașterea adevărului să vină.

5. Căci unul [este] Dumnezeu, unul și Mijlocitorul lui Dumnezeu și al oamenilor [μεστης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων], omul Hristos Iisus,

6. Care S-a dat pe Sine preț de răscumpărare [ἀντίλυτρον] pentru toți, [ca] mărturie vremurilor lor [τ μαρτριον καιροῖς ἰδίοις],

7. întru care am fost pus eu propovăduitor și Apostol [κῆρυξ καὶ ἀπόστολος] – [și] adevărul spun, în Hristos, [și] nu mint[!] – învățător al neamurilor în credință și [în] adevăr [διδσκαλος θνν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ].

8. Așadar, vreau [ca] bărbații să se roage în tot locul [προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἐν παντὶ τόπῳ], înălțând mâini cuvioase [ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας], fără urgie[2] și [fără] îndoială[3] [χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ].

9. De asemenea, [vreau ca] și femeile a se împodobi pe ele însele cu simplitate și bună judecată [μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεν ἑαυτάς], în îmbrăcăminte simplă [ἐν καταστολῇ κοσμίῳ], [și] nu în împletituri ale părului [μὴ ἐν πλέγμασιν] sau [în] mărgăritare sau [în] haină scumpă,

10. ci, [să se împodobească] prin faptele bune, [lucru] care se cuvine femeilor care se făgăduiesc evlaviei dumnezeiești [ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν].

11. Femeia în liniște să se învețe, în toată ascultarea [Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ]!

12. Iar femeii nu-i îngădui a învăța [γυναικὶ δὲ διδσκειν οὐκ ἐπιτρέπω], nici a stăpâni bărbatul [οὐδὲ αθεντεν ἀνδρός], ci a fi în liniște [ἀλλ᾽ εναι ν συχίᾳ].

13. Căci Adam a fost zidit primul [Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη], apoi [a fost zidită] Eva [εἶτα Εὔα];

14. și nu a fost înșelat Adam [καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη], ci femeia a fost înșelată și a fost în călcarea poruncii [ἡ δὲ γυνὴ ἀπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν];

15. dar [femeia] se va mântui prin nașterea de fii [σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας], dacă [fiii ei] au să rămână în credință și iubire și sfințire, cu bună judecată [ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης][4].


[1] Pentru cei care au demnități publice.

[2] Să nu ceară în rugăciune moartea și pedepsirea altora, ci binecuvântarea și iertarea lor.

[3] Să nu se îndoiască de ceea ce cer, ci să ceară cu toată ființa lor, fiind încredințați că Dumnezeu îi va asculta.

[4] Adică mama se mântuiește, dacă își mântuiește și copiii ei. De unde rezultă că tatăl se mântuiește, ca unul care este capul familiei sale, dacă se mântuiește întreaga lui familie.