I Timoteos, cap. 6, cf. BYZ

1. Câți sunt robi sub jug, să-i considere pe-ai lor stăpâni vrednici de toată cinstea, ca să nu fie blasfemiate numele și învățătura lui Dumnezeu!

2. Iar cei care au stăpâni credincioși să nu-i disprețuiască, că[ci ei] sunt frații [lor][1]! Ci, [și] mai mult să-i slujească, că[ci] sunt credincioși și iubiți cei care se dăruie faptei bune [οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι]. Acestea îi învață și le cere!

3. [Dar] dacă cineva învață altfel și nu consimte cuvintelor sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și ale învățăturii celei după buna credință [τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν],

4. [acela] s-a îngâmfat, [ne]știind nimic, ci îmbolnăvindu-se prin certuri și bătălii în cuvinte [ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας], din care se nasc invidia, cearta, blasfemiile, bănuielile rele,

5. ocupațiile nefolositoare ale oamenilor stricați la minte [διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν] și lipsiți de adevăr [καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας], gândind buna credință a fi un mijloc de câștig [πορισμὸν][2]. Depărtează-te [dar] de [unii ca] aceștia!

6. Iar buna credință este, cu îndestulare [μετὰ αὐταρκείας], un mare mijloc de câștig;

7. căci [n-]am adus nimic întru lume, [și], [este] subînțeles [faptul], că nici să scoatem ceva [din lume] nu putem;

8. ci, având mâncăruri și acoperăminte[3], [cu] acestea vom fi îndestulați.

9. Dar cei care vor a se îmbogăți, cad întru ispită și [în] cursă și [în] multe patimi prostești și vătămătoare [καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς], care îi cufundă pe oameni întru ruină și pieire.

10. Căci iubirea de argint [ἡ φιλαργυρία] este rădăcina tuturor relelor [ῥίζα πάντων τῶν κακῶν]; pe care unii dorind-o [ἧς τινὲς ὀρεγόμενοι], au rătăcit de la credință [ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως] și pe ei înșiși s-au străpuns prin [sulițele] multelor dureri [καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις πολλαῖς].

11. Dar tu, o, omule al lui Dumnezeu, fugi de acestea! Și urmează dreptatea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea!

12. Luptă-te lupta cea bună a credinței! Pune stăpânire pe viața veșnică, la care ai fost chemat, și [pentru care] ai mărturisit mărturia cea bună [τὴν καλὴν ὁμολογίαν] înaintea multor martori!

13. [De aceea], îți poruncesc ție înaintea lui Dumnezeu, a Celui care dă viață tuturor, și a lui Hristos Iisus, a Celui care a mărturisit în fața lui Pontios Pilatos mărturisirea cea bună [τὴν καλὴν ὁμολογίαν]:

14. să păzești tu porunca fără pată, fără mustrare, până la epifania [τῆς ἐπιφανείας]/ arătarea Domnului nostru Iisus Hristos!

15. Pe care vremurilor înseși [καιροῖς ἰδίοις][4] o va arăta fericitul și singurul Stăpânitor, Împăratul celor care împărățesc și Domnul celor care domnesc,

16. Cel care singur are nemurire [ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν] [și] locuiește [întru] lumină neapropiată [φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον], pe Care [nu] L-a văzut nimeni [dintre] oameni, nici [nu] poate să-L vadă; a Căruia [este] cinstea și stăpânirea veșnică. Amin.

17. Celor bogați în veacul de acum poruncește-le a nu se înălța cu mintea [μὴ ὑψηλοφρονεῖν], nici să nădăjduiască în bogăția nesigură, ci în Dumnezeul Cel viu, Cel care ne dă nouă toate din belșug, întru bucurie!

18. [Poruncește-le] a face bine, a se îmbogăți în faptele bune [πλουτεῖν ἐν ἔργοις καλοῖς], a fi darnici, împărțind din ale lor [κοινωνικούς],

19. strângându-și lor temelie bună întru [veacul] viitor, ca să pună stăpânire pe viața cea veșnică [ἵνα ἐπιλάβωνται τῆς αἰωνίου ζωῆς]!

20. O, Timotee, păzește averea încredințață ție [τν παραθκην φύλαξον][5], întorcându-te [de la] vorbele goale [κενοφωνίας], cele lumești [τὰς βεβήλους], și [de la] împotrivirile cunoașterii celei mincinoase,

21. pe care unii, predând-o[6], au rătăcit pe lângă credință [περὶ τὴν πίστιν ἠστόχησαν]! Harul [Domnului să fie] cu tine! Amin.


[1] Frații lor în credință.

[2] De câștig financiar. Care, până azi, e o problemă mare în Biserică. Pentru că mulți consideră preoția un mijloc de îmbogățire.

[3] Haine, îmbrăcăminte.

[4] Tuturor oamenilor din orice secol.

[5] Averea dreptei credințe a Bisericii.

[6] Învățând pe alții cunoașterea cea mincinoasă, eretică.