II Timoteos, cap. 1, cf. BYZ

1. Pavlos, Apostolul lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții [κατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς] cea în Hristos Iisus,

2. lui Timoteos, iubitului fiu: har, milă, pace de la Dumnezeu Tatăl și [de la] Hristos Iisus, Domnul nostru!

3. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu [χάριν ἔχω τῷ θεῷ], Căruia Îi slujesc din strămoși în conștiință curată [ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν καθαρᾷ συνειδήσει], că am neîncetat pomenirea cea despre tine în rugăciunile mele de zi și de noapte [ὡς διλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου νυκτὸς καὶ ἡμέρας][1],

4. dorind să te văd [ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν] – amintindu-mi lacrimile tale – ca de bucurie să mă umplu,

5. aducându-mi aminte de credința neipocrită cea [care este] în[tru] tine [ὑπόμνησιν λαμβάνων τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως], care a locuit mai întâi în bunica ta, Lois[2] [ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι], și în mama ta, Evnichi[3] [καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ], și, încredințat, că și în tine.

6. Pentru această pricină, îți amintesc a reaprinde darul lui Dumnezeu [ἀναμιμνήσκω σε ναζωπυρεν τὸ χάρισμα τοῦ θεου], care este în[tru] tine prin punerea mâinilor mele [ὅ ἐστιν ἐν σοὶ δι τς πιθσεως τν χειρν μου][4].

7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat nouă duhul lipsei de curaj/ al fricii/ al lașității [οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεὸς πνεῦμα δειλας], ci al puterii[5] și al iubirii și al chibzuielii [ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ].

8. Așadar, să nu te rușinezi de mărturia Domnului nostru, nici de mine, cel legat al Lui; ci, după puterea lui Dumnezeu, împreună-pătimește [cu] Evanghelia [ἀλλὰ συγκακοπθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ]

9. Celui care ne-a mântuit pe noi și ne-a chemat [cu] chemare sfântă – [dar] nu după faptele noastre, ci după voia și harul Său [οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, ἀλλὰ κατ᾽ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν] –, care ne-a fost dat nouă[6], în Hristos Iisus, mai înainte de vremurile veacurilor [τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν χριστῷ Ἰησοῦ πρὸ χρόνων αἰωνίων],

10. și arătându-se acum prin epifania [τῆς ἐπιφανείας][7] Mântuitorului nostru Iisus Hristos, [El] desființând moartea [καταργσαντος μὲν τὸν θάνατον] [și] arătând viață și nestricăciune prin Evanghelie [φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου],

11. întru care am fost pus eu propovăduitor și Apostol și învățător al neamurilor [εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κρυξ καὶ πστολος καὶ διδσκαλος θνν].

12. Pentru această pricină și pătimesc acestea, dar nu mă rușinez; căci știu Cui am crezut, și sunt încredințat că puternic este să păzească averea încredințată mie până în ziua aceea[8].

13. Să ai norma/ modelul/ canonul [ὑποτύπωσιν] cuvintelor sănătoase [ὑγιαινόντων λόγων], pe care de la mine le-ai auzit, [păstrate] în credința și [în] dragostea cea în Hristos Iisus!

14. Păzește averea cea bună încredințată ție prin Duhul Sfânt, Cel care locuiește în[tru] noi!

15. [Căci tu] știi aceasta, că s-au lepădat de mine toți cei [care sunt] în Asia [ὅτι πεστρφησν με πάντες οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ], [dintre] care sunt Fighelos [Φύγελος] și Ermoghenis [Ἑρμογένης].

16. [Însă] Domnul să dea milă casei lui Onisiforos [Ὀνησίφορος]; că[ci] de multe ori m-a reînsuflețit și de lanțul meu nu s-a rușinat [ὅτι πολλάκις με ἀνέψυξεν, καὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐκ ἐπαισχύνθη][9],

17. ci, fiind în Roma, mai stăruitor m-a căutat pe mine și m-a aflat –

18. Domnul să-i dea lui [ca] să afle milă [εὑρεῖν ἔλεος] de la Domnul în ziua aceea [10][!]– și câte mi-a slujit mie în Efesos/ Efes, tu cunoști [prea] bine.


[1] Te pomenesc continuu în rugăciunile mele.

[2] Am transliterat aici N. sg.: Λωΐς.

[3] Tot N. sg.: Εὐνίκη.

[4] Se referă la hirotonia lui întru Episcop. Pentru că Sfântul Pavlos îl hirotonise Episcop.

[5] Al puterii duhovnicești, harismatice.

[6] Se referă la harul Lui.

[7] Arătarea, revelarea.

[8] A celei de a doua Lui veniri.

[9] Nu s-a rușinat de faptul că eu sunt închis și legat.

[10] A Judecății Lui.

PS Galaction Stângă a împlinit azi 63 de ani

Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, îşi aniversează azi, marți, 17 mai 2016, cei 63 de ani de viață.

Preasfințitul Părinte Galaction Stângă s-a născut la 17 mai 1953, în comuna Constantin Brâncoveanu, jud. Ialomiţa, din părinţii Nicolae şi Elena Stângă, la Botez primind numele Gheorghe. A urmat şcoala din localitatea natală, Liceul Teoretic din Slobozia, cu bacalaureat în 1972, şi Seminarul Teologic din Bucureşti (1971-1976); Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1977- 1981), cu licenţă; în perioada octombrie 1985 – martie 1986 a urmat studii postuniversitare la Institutul Ecumenic din Bossey (Elveţia); între timp, a fost tuns în monahism la Schitul Crasna, jud. Prahova, cu numele Galaction (1977).

A fost hirotonit Ierodiacon la 28 octombrie 1978 şi Ieromonah, la 2 noiembrie 1978; pe 1 aprilie 1981 a fost numit Stareţ al Schitului Crasna; la 15 decembrie 1990 a fost numit Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, iar în 1994 a fost hirotesit Arhimandrit; în 4 iulie 1996 fost ales Episcop al nou-înfiinţatei Eparhii a Alexandriei şi Teleormanului, iar la 1 septembrie 1996 a fost hirotonit Arhiereu şi instalat în aceeaşi zi la Alexandria.

Ca episcop a organizat temeinic această eparhie: a înfiinţat opt Mănăstiri (în eparhie nu exista niciun aşezământ monahal), a asigurat buna funcţionare a Seminarului Teologic din Turnu Măgurele şi a înființat o editură, în care au apărut mai multe lucrări cu conţinut duhovnicesc; de asemenea, a întemeiat două reviste ale eparhiei: Biserica Ortodoxă (semestrială) și Credinţa Ortodoxă (cu apariţie lunară), a înfiinţat centre filantropice în eparhie; este implicat în activitatea pastoral-misionară, având multă grijă duhovnicească față de copii, tineri şi oameni în vârstă.

Preasfinția sa a participat la diferite manifestări religioase organizate de Patriarhia Română, a primit vizita unor înalte personalităţi bisericeşti și laice la Centrul eparhial din Alexandria; este membru al unor asociaţii, fundaţii și societăţi filantropice bisericeşti sau culturale, a publicat articole în periodice bisericeşti.