II Timoteos, cap. 2, cf. BYZ

1. Așadar tu, fiul meu, întărește-te în harul [νδυναμο ἐν τῇ χάριτι] cel în Hristos Iisus!

2. Și pe care le-ai auzit de la mine prin mulți martori, pe acestea le încredințează [παράθου] oamenilor credincioși, care vor fi în stare să-i învețe și pe alții!

3. Așadar, tu pătimește răul [κακοπάθησον] ca un bun ostaș [καλὸς στρατιώτης] al lui Iisus Hristos!

4. Nimeni oștindu-se[1] [nu] se încurcă [în] treburile vieții [οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις], [pentru] ca să placă celui care a adunat oastea [ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ].

5. Iar, dacă cineva [caută] și să se întreacă[2], nu este încununat, dacă nu are să se întreacă după regulile [jocului].

6. [De aceea], plugarul, cel care se ostenește, trebuie a se împărtăși [μεταλαμβάνειν] primul [din] roade.

7. Înțelege-le pe care ți le spun! Căci Domnul are să-ți dea ție înțelegere în toate.

8. Amintește-ți de Iisus Hristos, Cel înviat din morți, din sămânța lui David, după Evanghelia mea!

9. În[tru] Care pătimesc rău [κακοπαθῶ], până [și] lanțuri, ca un făcător de rău [ὡς κακοῦργος]; dar cuvântul lui Dumnezeu nu a fost legat [οὐ δέδεται], [odată cu întemnițarea mea].

10. Pentru aceea toate le rabd, pentru cei aleși, ca și ei să dobândească mântuirea cea în Hristos Iisus, [cea] cu slavă veșnică [μετὰ δόξης αἰωνίου].

11. [Așadar], credincios [este] cuvântul: „căci dacă am murit împreună cu [El] [εἰ γὰρ συναπεθάνομεν], vom și trăi împreună cu [El] [καὶ συζήσομεν]”[3].

12. Dacă rămânem [în El] [εἰ ὑπομένομεν], vom și împărăți împreună cu [El] [καὶ συμβασιλεύσομεν]; [dar] dacă [Îl] tăgăduim [pe El] [εἰ ἀρνούμεθα] și Acela ne va tăgădui pe noi [κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς];

13. Dacă [Îi] suntem necredincioși [Lui], Acela rămâne credincios; [căci El] nu poate să Se tăgăduiască pe Sine [ἀρνήσασθαι ἑαυτὸν οὐ δύναται].

14. Amintește-ți acestea, mărturisind înaintea Domnului, a nu se certa pe cuvinte [μὴ λογομαχεῖν]! [Căci aceasta[4]] întru nimic [nu e] folositoare [εἰς οὐδὲν χρήσιμον], [ci este] spre pieirea celor care ascultă [ἐπὶ καταστροφ τῶν ἀκουόντων].

15. Râvnește să te arăți pe tine lui Dumnezeu încercat [δόκιμον][5], lucrător nerușinat [ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον] [de nimeni], îndreptând cuvântul adevărului [ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας][6]!

16. Iar de vorbele goale, cele lumești, ferește-te! Căci spre [și] mai mult vor spori neevlavia [ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας],

17. și cuvintele lor vor avea pășune precum cangrena [καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει]. [Dintre] care este [sunt] Imeneos [Ὑμέναιος] și Filitos [Φιλητός],

18. care s-au abătut pe lângă adevăr [οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν], zicând că „învierea a fost deja”, și răstoarnă credința unora.

19. Cu toate acestea, temelia lui Dumnezeu a stat tare, având pecetea aceasta: „Domnul a cunoscut pe cei care sunt ai Lui”, și: „Să se depărteze de la nedreptate tot cel care numește numele Domnului!”.

20. Dar în[tr-o] casă mare nu este [sunt] numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, și unele sunt de cinste, iar altele de necinste.

21. Așadar, dacă are să se curățească cineva pe sine de acestea, va fi vas de cinste, sfințit [ἡγιασμένον], și de folos Stăpânului, pregătit pentru tot lucrul bun.

22. Iar de poftele tinereților [τὰς νεωτερικὰς ἐπιθυμίας], fugi! Și caută dreptatea, credința, dragostea, pacea, [dimpreună] cu cei care Îl cheamă pe Domnul din inimă curată [ἐκ καθαρᾶς καρδίας]!

23. Iar cercetările/ dezbaterile nebunești și lipsite de învățătură [τὰς μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις], leapădă-le, [bine]știind că [ele] nasc certuri!

24. Iar un rob al Domnului nu trebuie a fi certăreț [μάχεσθαι], ci a fi blând către toți [ἀλλ᾽ πιον εναι πρς πντας], în stare să învețe [διδακτικόν], îngăduitor [ἀνεξίκακον],

25. îndreptând cu blândețe pe cei care îi stau împotrivă [ἐν πρᾳότητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους]; ca [astfel], cumva, Dumnezeu să le dea lor pocăință, întru cunoașterea adevărului [μετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας],

26. și au să se trezească din cursa diavolului, [unde acum sunt] prinși de ea, pentru [a face] voia aceluia[7].


[1] Luptând ca ostaș în armată.

[2] La o întrecere sportivă.

[3] Dacă am murit împreună cu El în Botez, am și înviat împreună cu El, cu Hristos Domnul. Iar dacă vom muri împreună cu Domnul, tot cu El vom și învia la învierea cea de obște și vom trăi veșnic împreună cu El.

[4] Cearta pe cuvinte.

[5] Trecut prin multe ispite și greutăți, din care ai învățat multă înțelepciune duhovnicească.

[6] Interpretând și învățând în mod autentic cuvântul adevărului lui Dumnezeu, cuvântul Bisericii Sale.

[7] A diavolului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *