II Timoteos, cap. 3, cf. BYZ

1. Și cunoaște aceasta: că în ultimele zile vor veni vremuri grele [ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιρο χαλεποι]!

2. Căci vor fi oameni iubitori de sine [φίλαυτοι], iubitori de argint [φιλάργυροι], lăudăroși [ἀλαζόνες], trufași [ὑπερήφανοι], blasfemiatori [βλάσφημοι], neascultători ai părinților [γονεῦσιν ἀπειθεῖς], nemulțumitori [ἀχάριστοι], necuvioși [ἀνόσιοι],

3. neiubitori [ἄστοργοι], neînduplecați [ἄσπονδοι], clevetitori [διάβολοι], neînfrânați [ἀκρατεῖς], sălbatici [ἀνήμεροι], neiubitori de bine [ἀφιλάγαθοι],

4. trădători [προδόται], nechibzuiți [προπετεῖς], îngâmfați [τετυφωμένοι], mai degrabă iubitori de plăcere [φιλήδονοι] decât iubitori de Dumnezeu [φιλόθεοι],

5. având înfățișarea bunei-credințe [ἔχοντες μρφωσιν εὐσεβείας], dar tăgăduind puterea ei [τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ρνημνοι][1]. Întoarce-te și de la [unii ca] aceștia!

6. Căci dintre aceștia sunt cei care se strecoară întru case și robesc femeile slabe [γυναικάρια], pline [de rănile] păcatelor [σεσωρευμένα ἁμαρτίαις], [care sunt] conduse de multe feluri de pofte [ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις],

7. [ei] mereu învățând, și [ne]putând niciodată să ajungă la cunoașterea adevărului.

8. Și în modul în care Iannis [Ἰαννῆς] și Iamvris [Ἰαμβρῆς] s-au împotrivit lui Moisis, așa și aceștia stau împotriva adevărului, [ca unii care sunt] oameni stricați [la] minte [ἄνθρωποι κατεφθαρμνοι τὸν νοῦν] [și] neîncercați prin credință [ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν].

9. Dar nu vor merge spre mai mult; căci nebunia lor va fi clară tuturor, precum a fost și a acelora[2].

10. Dar tu ai urmat învățăturii mele, [cât și] purtării, țelului, credinței, îndelungii-răbdări, dragostei, stăruinței,

11. prigonirilor, pătimirilor [mele], care mi s-au făcut mie în Antiohia, în Iconion [Ἰκονίον], în Listra, [și în] câte prigoniri am răbdat; și din toate m-a izbăvit pe mine Domnul [καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος].

12. Dar [nu numai eu sunt prigonit, ci] vor fi prigoniți [διωχθήσονται] și toți cei care voiesc a trăi evlavios [εὐσεβῶς ζῇν] în Hristos Iisus.

13. Iar oamenii răi și vrăjitori [γόητες] vor merge [din rău] în [mai] rău [προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον], [trăind] înșelând [πλανῶντες] și [ca unii] înșelați [καὶ πλανώμενοι] [de demoni].

14. Iar tu rămâi în [cele] pe care le-ai învățat și [de care învățături] te-ai încredințat, știind [foarte bine] de la cine le-ai învățat,

15. și [aceasta, pentru] că din pruncie știi Sfintele Scripturi [ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας], care pot să te înțelepțească întru credință [τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν], prin credința cea în Hristos Iisus.

16. [Căci] toată Scriptura [este] insuflată de Dumnezeu [πᾶσα γραφὴ θεπνευστος] și de folos spre învățătură [καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν], spre mustrare [πρὸς ἔλεγχον], spre îndreptare [πρὸς ἐπανόρθωσιν], spre pedepsirea cea în[tru] dreptate [πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνη];

17. ca desăvârșit să fie omul lui Dumnezeu [ἵνα ρτιος ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος], îmbrăcat[3] spre tot lucrul bun [πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ξηρτισμνος].


[1] În aparență vor arăta a fi ortodocși, dar neavând puterea sfințeniei în ei înșiși. Neavând în ei slava lui Dumnezeu și faptele virtuoase.

[2] A lui Iannis și Iamvris.

[3] Îmbrăcat cu har, cu cunoaștere teologică și experiență duhovnicească spre împlinirea oricărui lucru bun, al oricărei virtuți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *