1. Și cunoaște aceasta: că în ultimele zile vor veni vremuri grele [ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιρο χαλεποι]!

2. Căci vor fi oameni iubitori de sine [φίλαυτοι], iubitori de argint [φιλάργυροι], lăudăroși [ἀλαζόνες], trufași [ὑπερήφανοι], blasfemiatori [βλάσφημοι], neascultători ai părinților [γονεῦσιν ἀπειθεῖς], nemulțumitori [ἀχάριστοι], necuvioși [ἀνόσιοι],

3. neiubitori [ἄστοργοι], neînduplecați [ἄσπονδοι], clevetitori [διάβολοι], neînfrânați [ἀκρατεῖς], sălbatici [ἀνήμεροι], neiubitori de bine [ἀφιλάγαθοι],

4. trădători [προδόται], nechibzuiți [προπετεῖς], îngâmfați [τετυφωμένοι], mai degrabă iubitori de plăcere [φιλήδονοι] decât iubitori de Dumnezeu [φιλόθεοι],

5. având înfățișarea bunei-credințe [ἔχοντες μρφωσιν εὐσεβείας], dar tăgăduind puterea ei [τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ρνημνοι][1]. Întoarce-te și de la [unii ca] aceștia!

6. Căci dintre aceștia sunt cei care se strecoară întru case și robesc femeile slabe [γυναικάρια], pline [de rănile] păcatelor [σεσωρευμένα ἁμαρτίαις], [care sunt] conduse de multe feluri de pofte [ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις],

7. [ei] mereu învățând, și [ne]putând niciodată să ajungă la cunoașterea adevărului.

8. Și în modul în care Iannis [Ἰαννῆς] și Iamvris [Ἰαμβρῆς] s-au împotrivit lui Moisis, așa și aceștia stau împotriva adevărului, [ca unii care sunt] oameni stricați [la] minte [ἄνθρωποι κατεφθαρμνοι τὸν νοῦν] [și] neîncercați prin credință [ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν].

9. Dar nu vor merge spre mai mult; căci nebunia lor va fi clară tuturor, precum a fost și a acelora[2].

10. Dar tu ai urmat învățăturii mele, [cât și] purtării, țelului, credinței, îndelungii-răbdări, dragostei, stăruinței,

11. prigonirilor, pătimirilor [mele], care mi s-au făcut mie în Antiohia, în Iconion [Ἰκονίον], în Listra, [și în] câte prigoniri am răbdat; și din toate m-a izbăvit pe mine Domnul [καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ κύριος].

12. Dar [nu numai eu sunt prigonit, ci] vor fi prigoniți [διωχθήσονται] și toți cei care voiesc a trăi evlavios [εὐσεβῶς ζῇν] în Hristos Iisus.

13. Iar oamenii răi și vrăjitori [γόητες] vor merge [din rău] în [mai] rău [προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον], [trăind] înșelând [πλανῶντες] și [ca unii] înșelați [καὶ πλανώμενοι] [de demoni].

14. Iar tu rămâi în [cele] pe care le-ai învățat și [de care învățături] te-ai încredințat, știind [foarte bine] de la cine le-ai învățat,

15. și [aceasta, pentru] că din pruncie știi Sfintele Scripturi [ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας], care pot să te înțelepțească întru credință [τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν], prin credința cea în Hristos Iisus.

16. [Căci] toată Scriptura [este] insuflată de Dumnezeu [πᾶσα γραφὴ θεπνευστος] și de folos spre învățătură [καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν], spre mustrare [πρὸς ἔλεγχον], spre îndreptare [πρὸς ἐπανόρθωσιν], spre pedepsirea cea în[tru] dreptate [πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνη];

17. ca desăvârșit să fie omul lui Dumnezeu [ἵνα ρτιος ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος], îmbrăcat[3] spre tot lucrul bun [πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ξηρτισμνος].


[1] În aparență vor arăta a fi ortodocși, dar neavând puterea sfințeniei în ei înșiși. Neavând în ei slava lui Dumnezeu și faptele virtuoase.

[2] A lui Iannis și Iamvris.

[3] Îmbrăcat cu har, cu cunoaștere teologică și experiență duhovnicească spre împlinirea oricărui lucru bun, al oricărei virtuți.

Did you like this? Share it: