Apocalipsis 1, cf. BYZ

1. Descoperirea [ἀποκάλυψις][1] lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu I-a dat-o Lui, [ca El] să arate robilor Lui, [pe cele] care trebuie să fie în grabă [ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει]. Și [Hristos] a făcut-o cunoscută, trimițând-o prin Îngerul Lui, robului Lui, Ioannis[2],

2. care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu și mărturia [τὴν μαρτυρίαν] lui Iisus Hristos [și] câte a văzut[3].

3. Fericit [este] cel care citește și cei care aud cuvintele profeției [acesteia] și păzesc cele scrise în ea! Căci vremea [este] aproape [ὁ γὰρ καιρὸς γγς][4].

4. Ioannis, celor 7 Biserici care [sunt] în Asia: Har vouă și pace de la Dumnezeu, [de la] Cel care este și Cel care era și Cel care vine! Și de la cele 7 duhuri [τῶν ἑπτὰ πνευμάτων], care [sunt] înaintea tronului Lui.

5. Și de la Iisus Hristos, Martorul cel credincios, Întâiul-născut [din] morți și Stăpânitorul împăraților pământului. Care ne iubește pe noi [τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς] și ne-a spălat pe noi de păcatele noastre în sângele Lui [καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ].

6. Și ne-a făcut pe noi împărăție [βασιλείαν], preoți ai lui Dumnezeu [ερες τῷ θεῷ] și ai Tatălui Său. [Și] a Lui [este] slava și puterea întru vecii vecilor. Amin.

7. Iată, vine cu norii [ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν] [slavei Sale][5]! Și Îl va vedea pe El tot ochiul [καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμός], [cât] și cei care L-au străpuns pe El [καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν]. Și se vor jeli pentru El toate semințiile pământului. Da, amin.

8. „Eu sunt Alfa și Omega”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel care este și Cel care era și Cel care vine, Pantocratorul [ὁ παντοκράτωρ]/ Atotțiitorul”.

9. Eu, Ioannis [Ἰωάννης], fratele vostru și părtașul [vostru] în necaz și [în] Împărăție și [în] răbdarea în Hristos Iisus [καὶ κοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ], fost-am în insula care se cheamă Patmos[6], pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus Hristos.

10. Fost-am în[tru] Duhul în ziua Domnului [ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ][7]. Și am auzit glas mare dindărătul meu, ca de trâmbiță,

11. zicând: „[Ce] vezi[8], scrie întru carte! Și trimite [acestea] celor 7 Biserici, [care sunt] întru Efesos, și întru Smirna, și întru Pergamos, și întru Tiatira, și întru Sardis, și întru Filadelfia, și întru Laodicia[9]!

12. Și acolo m-am întors [pentru] a vedea glasul care vorbea cu mine. Și, întorcând[u-mă], am văzut 7 sfeșnice de aur [ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς],

13. și, în mijlocul celor 7 sfeșnice, [era Cineva] asemenea Fiului omului, îmbrăcat [cu] veșmânt [lung] până la picioare [ἐνδεδυμένον ποδήρη] și încins împrejurul sânilor [cu] brâu de aur [καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν].

14. Iar capul Lui și perii [capului Său erau] albi ca lâna albă, ca zăpada. Și ochii Lui [erau] ca flacăra focului [ὡς φλὸξ πυρός].

15. Picioarele Lui [erau] asemenea aramei lucioase [χαλκολιβάνῳ], ca arsă în cuptor. Iar glasul Lui [era] ca glasul de ape multe.

16. Și având în mâna Lui cea dreaptă 7 stele. Iar din gura Lui ieșind sabie ascuțită, cu două tăișuri. Și fața Lui [era] ca soarele, [atunci când] strălucește în [toată] puterea lui [φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ].

17. Și când L-am văzut pe El, [atunci] am căzut la picioarele Lui ca mort. Și [El] a pus dreapta Lui peste mine, zicând: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă

18. și Cel care sunt viu. Și am fost mort, și, iată, sunt viu întru vecii vecilor, amin! Și am cheile morții și ale Iadului [καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾍδου].

19. Așadar, scrie pe care le-ai văzut și [pe cele] care sunt și [pe cele] care vor fi după acestea!

20. [Iar] taina [τὸ μυστήριον] celor 7 stele, pe care le-ai văzut în dreapta Mea, și a celor șapte sfeșnice de aur [aceasta este]: cele 7 stele sunt Îngerii celor 7 Biserici[10]. Iar sfeșnicele cele 7 sunt 7 Biserici.


[1] Revelația.

[2] Sfântului Ioannis Teologul.

[3] Ca Apostol al Domnului.

[4] Este aproape vremea împlinirii celor spuse în această profeție.

[5] Se referă la a doua venire a Domnului.

[6] Transliterare a N. sg.: Πάτμος.

[7] În zi de duminică.

[8] În mod extatic, în vedenie.

[9] Numele celor 7 Biserici sunt transliterate după formele lor de N. sg.: Ἔφεσος, Σμύρνα, Πέργαμος, Θυάτειρα, Σάρδεις, Φιλαδέλφεια și Λαοδίκεια.

[10] Îngerii păzitori ai acelor Biserici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *