Psalmul 104, cf. LXX

1. Alliluia [αλληλουια]! Mărturisiți-vă Domnului și chemați numele Lui! Vestiți în[tru] neamuri lucrurile Lui!

2. Cântați-I Lui și cântați-I laudă Lui! Spuneți toate minunile Lui!

3. Lăudați-vă în[tru] numele cel sfânt al Lui! Să se veselească inima [celor care Îl] caută [ζητούντων] pe Domnul!

4. Căutați pe Domnul și vă întăriți! Căutați fața Lui totdeauna!

5. Aduceți-vă aminte de minunile Lui, pe care [El] le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile gurii Lui,

6. [voi,] sămânța lui Avraam, robii Lui, [voi,] fiii lui Iacov, aleșii Lui!

7. [Căci] Acesta [este] Domnul Dumnezeul nostru [și] în tot pământul [sunt] judecățile Lui.

8. Adusu-și-a aminte întru veac de făgăduința Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit în[tr-o] mie de neamuri,

9. pe care l-a dat lui Avraam și de jurământul Lui [făcut] lui Isaac.

10. Și a pus-o pe ea[1] lui Iacov întru poruncă și lui Israil [întru] făgăduință veșnică [διαθήκην αἰώνιον],

11. zicând: „Ție îți voi da pământul Hanaan [τὴν γῆν Χανααν], partea de pământ [σχοίνισμα] a moștenirii voastre!”.

12. [Și le-a făgăduit aceasta atunci] când [nu moșteneau Hanaanul], fiind ei puțini la număr și străini în acesta [ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀριθμῷ βραχεῖς ὀλιγοστοὺς καὶ παροίκους ἐν αὐτῇ].

13. Și [ei][2] au trecut din neam întru neam [și] din împărăție întru alt popor[3],

14. [și Domnul] nu a lăsat om [ca] să le facă lor nedreptate și a mustrat împărați pentru ei, [zicând:]

15. „Nu vă atingeți de unșii Mei [μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου] și să nu faceți rău în[tre] Profeții Mei [καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε]!”.

16. Și [El] a chemat foamete pe pământ [și] toată întărirea pâinii a zdrobit-o [πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν].

17. Trimis-a înaintea lor om, [căci] întru rob a fost vândut Iosif.

18. Smerit-au în cătușe [ἐν πέδαις] picioarele lui, [căci prin] fier a trecut sufletul lui [σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ],

19. până să vină cuvântul Lui, cuvântul Domnului [care] l-a aprins [ἐπύρωσεν] pe el.

20. [Căci] a trimis împăratul și l-a dezlegat pe el, [l-a trimis] pe conducătorul poporului și l-a iertat pe el.

21. [Și] l-a pus pe el domn al casei lui și stăpânitor [peste] toată agoniseala lui,

22. [ca] să-i învețe pe căpeteniile lui ca pe sine și pe bătrânii lui să-i înțelepțească.

23. Și a intrat Israil întru Egiptos/ Egipt și Iacov a locuit ca străin în pământul lui Ham [Χαμ].

24. Și [Domnul] l-a sporit pe poporul Lui foarte și l-a întărit pe el mai mult [decât] pe vrăjmașii lui.

25. [Iar ei] au întors inima lor [ca] să urască pe poporul Lui, [pentru] a înșela în[tre] robii Lui.

26. [Domnul] trimis-a pe Moisis, robul Lui, [și] pe Aaron, pe care l-a ales pe el

27. [și] a pus în ei cuvintele semnelor Lui [ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ] și minunile [Lui] în pământul lui Ham.

28. [Domnul] trimis-a întuneric și a întunecat [pământul], căci [ei] au amărât cuvintele Lui;

29. a întors apele lor întru sânge și a omorât peștii lor;

30. a scos pământul lor broaște în cămările împăraților lor;

31. zis-a și a venit muscă-câinească [κυνόμυια] și mușițe [καὶ σκνῖπες][4] în toate hotarele lor;

32. pus-a în ploile lor grindină [și] foc arzând în pământul lor;

33. și a lovit viile lor și smochinii lor și a zdrobit tot pomul hotarului lor;

34. zis-a și a venit lăcustă și omidă căruia [cărora] nu era număr

35. și a mâncat toată iarba în pământul lor și a mâncat rodul pământului lor;

36. și a lovit tot întâiul-născut în pământul lor, pârga a toată osteneala lor;

37. și i-a scos pe ei cu argint și [cu] aur și nu era [nimeni] bolind în semințiile lor.

38. Veselitu-s-a Egiptul la ieșirea lor, că a căzut frica lor peste ei [ὅτι ἐπέπεσεν ὁ φόβος αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς][5].

39. [Iar Domnul] a întins nor întru umbra lor și foc, [ca] să le lumineze lor noaptea;

40. cerut-au și a[u] venit cârstei și [cu] pâinea cerului i-a săturat pe ei;

41. rupt-a stânca și au curs ape, [care] au mers [ca] râuri în pământuri fără de apă.

42. Că[ci Domnul] Și-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al Lui, cel către Avraam, robul Lui,

43. și a scos pe poporul Lui în bucurie și pe cei aleși ai Lui în veselie,

44. și le-a dat lor țările neamurilor și au moștenit ostenelile popoarelor,

45. ca să păzească dreptățile Lui și legea Lui să o cerceteze.


[1] Făgăduința Lui.

[2] Poporul lui Israil.

[3] Au peregrinat în multe locuri, fără ca să aibă un pământ al lor.

[4] Am ales mușițe, ca în Biblia de la 1688, pentru că σκνῖπες înseamnă insecte mici. Iar alegerea ediției din 1688 mi se pare cea mai potrivită.

[5] A căzut peste egipteni frica de israiliți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *