1. Psalmul lui Asaf. Cât de bun [este] Dumnezeul lui Israil celor drepți [cu] inima!

2. Iar mie, pentru puțin mi s-au clătinat picioarele [ἐμοῦ δὲ παρὰ μικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες], pentru puțin mi s-au împrăștiat pașii mei [παρ᾽ ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου].

3. Că am râvnit în cei fărădelege, pacea celor păcătoși văzând.

4. Că nu este respingere[1]/ reîntoarcere[2]/ suferință[3] [ἀνάνευσις] [4] a morții lor și tărie în[tru] chinul lor.

5. În ostenelile oamenilor nu sunt și cu oamenii nu vor fi biciuiți.

6. Pentru aceasta i-a apucat pe ei mândria, îmbrăcându-se [cu] nedreptatea și [cu] neevlavia lor.

7. Va ieși ca din grăsime nedreptatea lor, [căci] au trecut întru firea inimii [διήλθοσαν εἰς διάθεσιν καρδίας][5].

8. Au gândit și au grăit în răutate, nedreptate întru înălțime au grăit.

9. Au pus întru cer gura lor [ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν] și limba lor a trecut peste pământ [καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς][6].

10. Pentru aceasta se va întoarce poporul meu, până și zile pline se vor afla [întru] ei.

11. Și au zis: „Cum a cunoscut Dumnezeu și dacă este cunoaștere în[tru] Cel Preaînalt?”.

12. Iată, aceștia [sunt] păcătoșii și înfloresc întru veac! Au stăpânit bogăție.

13. Și am zis: „Atunci, în deșert am îndreptat inima mea [ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου] și am spălat în[tru] cele nevinovate mâinile mele [καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου]

14. și am fost biciuit toată ziua [καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν] și [am primit] mustrarea mea întru dimineți [καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωίας]?”.

15. Dacă ziceam [aș fi zis]: „Așa voi povesti”, iată, [întru] neamul fiilor tăi am [aș fi] fost necredincios [ἠσυνθέτηκα]!

16. Și am gândit să cunosc aceasta [și lucru] greu este [el] înaintea mea.

17. Până ce am să intru întru locul cel sfânt al lui Dumnezeu și am să le înțeleg întru [pe] cele din urmă ale lor[7].

18. Însă pentru înșelăciunile [lor] ai pus lor,  doborât-ai pe ei când se ridicau.

19. Cum s-au făcut deodată întru pustiire? S-au sfârșit, au pierit pentru fărădelegea lor.

20. Ca visul celui care se trezește, Doamne, în cetatea Ta chipul lor îi vei disprețui [ἐν τῇ πόλει Σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις][8].

21. Că s-a aprins inima mea și rinichii mei s-au schimbat.

22. Și eu [eram] disprețuit și nu am știut [καὶ ἐγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων]. Ca un dobitoc m-am făcut în fața Ta [κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ Σοί].

23. Și eu [sunt] pururea cu Tine. Apucat-ai mâna cea dreaptă a mea.

24. În sfatul Tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit[9].

25. Căci ce este mie în cer? Și de la Tine ce am voit pe pământ?

26. Sfârșitu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeu[le], întru veac.

27. Că, iată, vor pieri cei care se depărtează pe ei înșiși de la Tine! Ai nimicit cu totul de la Tine pe tot cel care curvește [πάντα τὸν πορνεύοντα].

28. Iar mie a mă lipi lui Dumnezeu bine este [ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστιν], a pune în Domnul nădejdea mea, [ca] să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului.


[1] Cf. LXX Suppl., apud BW 9.

[2] A Greek-English Lexicon, compiled by Henry George Liddell and Robert Scott, with a revised supplement 1996, Pub. Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 113.

[3] A. Bailly, Dictionnaire grec français, édition revue par L. Séchan et P. Chantraine, Ed. Hachette, Paris, 2000, p. 132.

[4] Biblia de la 1688 traduce pe ἀνάνευσις cu apesteală. Pesteală înseamnă întârziere, zăbavă, cf. Scriban 1939. Atunci, apesteală ar însemna neîntârziere?

[5] Biblia de la 1688 vorbește aici despre „plăcearea [plăcerea] inimii”. Însă eu am tradus pe διάθεσιν cu fire, ca un corelativ al lui disposition, cf. LS Greek Lexicon, apud BW 9.

[6] Pentru că au început să gândească și să vorbească despre lucruri care îi depășesc.

[7] Pe cele din urmă ale păcătoșilor. Ce se va întâmpla cu ei după moartea lor.

[8] În Împărăția Ta nu îi vei lăsa să intre pe cei păcătoși.

[9] Căci El ne primește și ne face ai Săi, atunci când ne umple de slava Lui.

Did you like this? Share it: