Psalmul 72, cf. LXX

1. Psalmul lui Asaf. Cât de bun [este] Dumnezeul lui Israil celor drepți [cu] inima!

2. Iar mie, pentru puțin mi s-au clătinat picioarele [ἐμοῦ δὲ παρὰ μικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες], pentru puțin mi s-au împrăștiat pașii mei [παρ᾽ ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου].

3. Că am râvnit în cei fărădelege, pacea celor păcătoși văzând.

4. Că nu este respingere[1]/ reîntoarcere[2]/ suferință[3] [ἀνάνευσις] [4] a morții lor și tărie în[tru] chinul lor.

5. În ostenelile oamenilor nu sunt și cu oamenii nu vor fi biciuiți.

6. Pentru aceasta i-a apucat pe ei mândria, îmbrăcându-se [cu] nedreptatea și [cu] neevlavia lor.

7. Va ieși ca din grăsime nedreptatea lor, [căci] au trecut întru firea inimii [διήλθοσαν εἰς διάθεσιν καρδίας][5].

8. Au gândit și au grăit în răutate, nedreptate întru înălțime au grăit.

9. Au pus întru cer gura lor [ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν] și limba lor a trecut peste pământ [καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς][6].

10. Pentru aceasta se va întoarce poporul meu, până și zile pline se vor afla [întru] ei.

11. Și au zis: „Cum a cunoscut Dumnezeu și dacă este cunoaștere în[tru] Cel Preaînalt?”.

12. Iată, aceștia [sunt] păcătoșii și înfloresc întru veac! Au stăpânit bogăție.

13. Și am zis: „Atunci, în deșert am îndreptat inima mea [ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου] și am spălat în[tru] cele nevinovate mâinile mele [καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου]

14. și am fost biciuit toată ziua [καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν] și [am primit] mustrarea mea întru dimineți [καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωίας]?”.

15. Dacă ziceam [aș fi zis]: „Așa voi povesti”, iată, [întru] neamul fiilor tăi am [aș fi] fost necredincios [ἠσυνθέτηκα]!

16. Și am gândit să cunosc aceasta [și lucru] greu este [el] înaintea mea.

17. Până ce am să intru întru locul cel sfânt al lui Dumnezeu și am să le înțeleg întru [pe] cele din urmă ale lor[7].

18. Însă pentru înșelăciunile [lor] ai pus lor,  doborât-ai pe ei când se ridicau.

19. Cum s-au făcut deodată întru pustiire? S-au sfârșit, au pierit pentru fărădelegea lor.

20. Ca visul celui care se trezește, Doamne, în cetatea Ta chipul lor îi vei disprețui [ἐν τῇ πόλει Σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις][8].

21. Că s-a aprins inima mea și rinichii mei s-au schimbat.

22. Și eu [eram] disprețuit și nu am știut [καὶ ἐγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων]. Ca un dobitoc m-am făcut în fața Ta [κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ Σοί].

23. Și eu [sunt] pururea cu Tine. Apucat-ai mâna cea dreaptă a mea.

24. În sfatul Tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit[9].

25. Căci ce este mie în cer? Și de la Tine ce am voit pe pământ?

26. Sfârșitu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeu[le], întru veac.

27. Că, iată, vor pieri cei care se depărtează pe ei înșiși de la Tine! Ai nimicit cu totul de la Tine pe tot cel care curvește [πάντα τὸν πορνεύοντα].

28. Iar mie a mă lipi lui Dumnezeu bine este [ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστιν], a pune în Domnul nădejdea mea, [ca] să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului.


[1] Cf. LXX Suppl., apud BW 9.

[2] A Greek-English Lexicon, compiled by Henry George Liddell and Robert Scott, with a revised supplement 1996, Pub. Clarendon Press, Oxford, 1996, p. 113.

[3] A. Bailly, Dictionnaire grec français, édition revue par L. Séchan et P. Chantraine, Ed. Hachette, Paris, 2000, p. 132.

[4] Biblia de la 1688 traduce pe ἀνάνευσις cu apesteală. Pesteală înseamnă întârziere, zăbavă, cf. Scriban 1939. Atunci, apesteală ar însemna neîntârziere?

[5] Biblia de la 1688 vorbește aici despre „plăcearea [plăcerea] inimii”. Însă eu am tradus pe διάθεσιν cu fire, ca un corelativ al lui disposition, cf. LS Greek Lexicon, apud BW 9.

[6] Pentru că au început să gândească și să vorbească despre lucruri care îi depășesc.

[7] Pe cele din urmă ale păcătoșilor. Ce se va întâmpla cu ei după moartea lor.

[8] În Împărăția Ta nu îi vei lăsa să intre pe cei păcătoși.

[9] Căci El ne primește și ne face ai Săi, atunci când ne umple de slava Lui.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *