Înțelepciunea lui Salomon, cap. 5, cf. LXX

1. Atunci, cel Drept va sta în[tru] îndrăzneală multă către fața celor care l-au necăjit pe el și [către] a celor care leapădă ostenelile sale.

2. Văzând, se vor tulbura [cu] frică groaznică și se vor uimi de minunata mântuire [καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας][1].

3. Vor zice în[tru] ei, pocăindu-se, și pentru întristarea duhului [lor] vor suspina [καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάξονται] și vor zice:

4. „Acesta[2] era pe care [noi] îl aveam cândva întru râs [οὗτος ἦν ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα] și întru parabolă de ocară [καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ]. [Noi,] cei nebuni, am socotit viața lui nebunie [οἱ ἄφρονες τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν] și sfârșitul lui necinstit [καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον].

5. Cum [însă] s-a socotit [El] în[tre] fiii lui Dumnezeu și în[tre] Sfinți este sorțul său?[!]

6. Așadar, ne-am rătăcit din calea adevărului și lumina dreptății nu ne-a luminat nouă și soarele nu ne-a răsărit nouă.

7. Ne-am umplut de cărările fărădelegii și ale pieirii și am umblat [prin] pustietățile cele neumblate și calea Domnului nu am cunoscut-o.

8. [La] ce ne-a folosit nouă mândria [τί ὠφέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηφανία]? Și bogăția cu înfumurare [la] ce ne-a ajutat nouă [καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονείας συμβέβληται ἡμῖν]?

9. A[u] trecut toate acelea ca umbra și ca o veste alergând,

10. ca o corabie trecând [și] agitând apa. Care, trecând, nu este să-i afli urma, nici calea chilei[3] ei în valuri [οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν]

11. sau ca pasărea zburând [în] văzduh, nicio dovadă de călătorie [nu] se află. Și [cu] lovitura tălpilor bătând adierea cea luminoasă și, despicând-o [cu] forța mișcării, [pasărea] a umblat mișcându-și aripile și după aceasta nu s-a aflat semnul intrării în[tru] ea.

12. Sau ca săgeata, azvârlindu-se la țintă [și] tăind văzduhul, s-a depărtat îndată de la sine, încât [nu] se cunoaște trecerea ei.

13. Așa și noi, născuți [fiind], ne-am sfârșit și niciun semn de virtute [nu] am avut să arătăm [καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι] și în răutatea noastră ne-am cheltuit [ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν]”.

14. Că[ci] nădejdea celui neevlavios [este] subțire ca praful purtându-se de vânt și ca bruma alergându-se de către furtună. Și ca fumul s-a împrăștiat de către vânt și a trecut ca amintirea unui oaspete de o zi.

15. Dar cei Drepți întru veac trăiesc [Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν] și în [mila] Domnului [este] răsplata lor [καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν] și gândul lor [este] în fața Celui Preaînalt [καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ].

16. Pentru aceasta vor lua Împărăția bunei-cuviințe [τὸ Βασίλειον τῆς εὐπρεπείας] și diadema frumuseții din mâna Domnului [καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου]. Că[ci cu] dreapta [Sa] îi va acoperi pe ei și [cu] brațul [Său] îi va apăra pe ei.

17. Va lua toată armura râvnei Sale [λήμψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον Αὐτοῦ] și va înarma zidirea întru apărarea de cei vrăjmași [καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν].

18. [El] va îmbrăca platoșa, [adică] dreptatea, și va pune împrejur coiful, [adică] judecata cea nefățarnică [κρίσιν ἀνυπόκριτον].

19.Va lua scutul cel nebiruit, [adică] cuvioșia [ὁσιότητα],

20. și va ascuți urgia cea aspră întru sabie [ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν] și lumea se va lupta împreună cu al Lui împotriva celor rătăciți la minte [συνεκπολεμήσει δὲ Αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας].

21. Vor pleca săgețile cele bine-țintite ale fulgerelor și, ca dintr-un arc bine-rotunjit al norilor, vor sări la țintă,

22. și din mânia cea azvârlitoare de pietrele cele pline se vor arunca grindinele. Se va supăra împotriva lor apa mării [ἀγανακτήσει κατ᾽ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης] și râurile se vor revărsa cu asprime [ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως].

23. Va sta împotriva lor Duhul puterii [ἀντιστήσεται αὐτοῖς Πνεῦμα δυνάμεως] și ca furtuna îi va vântura pe ei. Și fărădelegea va pustii tot pământul [καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία] și nenorocirea va întoarce tronurile stăpânitorilor.


[1] Pe care o va săvârși Dumnezeu.

[2] O profeție hristologică (v. 4-7). În care ni se vorbește despre cum L-au batjocorit evreii pe Domnul și despre consecințele neprimirii Lui.

[3] Chila [τρόπιν] este un „element principal de rezistență al osaturii unei nave, așezat pe axa longitudinală a fundului navei”, cf. http://www.dex.ro/chilă.