Binecuvântarea mare și ectenia mare, cf. Ieraticon 2009, p. 111-113

Binecuvântată [este] împărăția [Εὐλογημένη ἡ βασιλεία] Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh [τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος], acum și pururea și întru vecii vecilor [νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων].

Amin [Ἀμήν].

În pacea Domnului să ne rugăm [Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Doamne, miluiește [Κύριε, ἐλέησον]!

Pentru a păcii de sus [Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης] și [pentru] a mântuirii sufletelor noastre [καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν], a Domnului[1] să ne rugăm [τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Pentru a păcii a toată lumea [Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου], [pentru] a bunăstării sfintelor lui Dumnezeu Biserici [εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν] și [pentru] a unirii tuturor [καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως], a Domnului să ne rugăm [τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Pentru a sfintei casei[2] acesteia [Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου] și [pentru] cei [care] cu credință [καὶ τῶν μετὰ πίστεως], evlavie și frica lui Dumnezeu intră în ea [εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ], a Domnului să ne rugăm [τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Pentru a arhiepiscopului nostru (cutare) [Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (δεῖνος)], [pentru] a cinstitei preoții [τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου] [și] cea în Hristos diaconii [τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας] [și pentru] toată a clerului și a poporului [παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ], a Domnului  să ne rugăm [τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Pentru a părintelui nostru (cutare) ieromonahul [Ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ἡμῶν (δεῖνος) ἱερομονάχου] și a toată frățimea cea în Hristosul nostru [καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος], a Domnului să ne rugăm [τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Pentru a evlaviosului nostru neam [Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους], [pentru] a toată începătoria și puterea [care este] în el [πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ] și [pentru] cea de pe uscat, [din] mare și [din] aer a noastră iubitoare de Hristos armată [καὶ τοῦ κατὰ ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ], a Domnului să ne rugăm [τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Pentru a orașului [Ὑπὲρ τῆς πόλεως] (sau a sfintei mănăstiri sau a țării sau a insulei [ἢ τῆς ἁγίας μονῆς ἢ τῆς χώρας ἢ τῆς νήσου]) acestuia/ acesteia [ταύτης], [pentru] a tot (mănăstirea) orașul și țara și a celor care locuiesc cu credință în ele [πάσης (μονῆς) πόλεως καὶ χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς], a Domnului să ne rugăm [τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Pentru a bunei întocmiri a văzduhurilor [Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων], [pentru] a bunei aduceri a roadelor pământului [εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς] și [pentru] a vremurilor cu pace [καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν], a Domnului să ne rugăm [τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Pentru a celor care călătoresc pe apă [și] pe uscat [Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων], [pentru] a celor bolnavi, a celor osteniți, a celor robiți și a lor mântuire [νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν], a Domnului să ne rugăm [τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Pentru a ne izbăvi noi de tot necazul, urgia, primejdia și nevoia [Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης], a Domnului să ne rugăm [τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν].

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi [Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς], Dumnezeu[le], [cu] harul tău [ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι] [Tău].

A atotsfintei, a curatei, a preabinecuvântatei [Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης], a slăvitei, a stăpânei noastre, a de Dumnezeu Născătoarei [ἐνδόξου δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου] și a pururea Fecioarei Maria [καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας] cu toți Sfinții să o pomenim [μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεύσαντες] [și] pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră [lui] Hristos [ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ], Dumnezeului [nostru], să o dăm [τῷ Θεῷ παραθώμεθα].

Ție, Doamne [Σοί, Κύριε]!

Rugăciunea primului antifon: Doamne, Dumnezeul nostru, a căruia [a Căruia] stăpânirea [este] neasemănată [Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον] și slava neajunsă [καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος], a căruia [a Căruia] mila [este] nemăsurată și iubirea de oameni [este] negrăită [οὗ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος], însuți [Însuți], Stăpâne, după milostivirea ta [αὐτός, Δέσποτα, κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου] [Ta], privește spre noi [ἐπίβλεψον ἐφ᾿ ἡμᾶς] și spre sfântă casa[3] aceasta [καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον] și fă cu noi și [cu] cei care se roagă împreună [cu] noi [καὶ ποίησον μεθ᾿ ἡμῶν καὶ τῶν συνευχομένων ἡμῖν] milele tale [Tale] cele bogate și îndurările tale [πλούσια τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου] [Tale].

Ecfonisul: Că ție [Ție] se cuvine toată slava, cinstea și închinarea [Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις], Tatălui și Fiului și sfântului [Sfântului] Duh [τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι], acum și pururea și întru vecii vecilor [νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων].

Amin [Ἀμήν].


[1] În greacă s-a folosit genitivul și nu dativul singular, pentru că τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν e forma prescurtată a lui Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

[2] Casa, în acest context liturgic, are înțelesul de Biserică.

[3] Casă tot cu sensul de Biserică.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *