Înțelepciunea lui Sirah, cap. 1, cf. LXX

1. Toată înțelepciunea [este] de la Domnul și cu El este întru veac.

2. Nisipul mărilor și picăturile ploii și zilele veacului cine le va număra?

3. Înălțimea cerului și lățimea pământului și abisul și înțelepciunea cine le va cerceta?

4. Mai înainte de toate a fost zidită înțelepciunea [προτέρα πάντων ἔκτισται σοφία] și înțelegerea minții din veac [καὶ σύνεσις φρονήσεως ἐξ αἰῶνος].

5.

6. Rădăcina înțelepciunii cui a fost descoperită și marile fapte ale ei cine le-a cunoscut?

7.

8. Unul este Cel înțelept [εἷς ἐστιν σοφός]: Cel înfricoșător foarte, șezând pe tronul Său [φοβερὸς σφόδρα καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου Αὐτοῦ].

9. Domnul, El a zidit-o pe ea[1] și a văzut-o și a numărat-o pe ea și a turnat-o pe ea peste toate lucrurile Sale,

10. cu tot trupul după darea Sa, și a dat-o pe ea celor care Îl iubesc pe El.

11. Frica Domnului [este] slava și lauda și veselia și cununa bucuriei [στέφανος ἀγαλλιάματος].

12. Frica Domnului va bucura inima [φόβος Κυρίου τέρψει καρδίαν] și va da veselie și bucurie și lungime de zile.

13. Celui ce se teme de Domnul bine îi va fi. În cele de apoi și în ziua sfârșitului său va fi binecuvântat [εὐλογηθήσεται].

14. Începutul înțelepciunii [este] a te teme de Domnul și cu cei credincioși, în pântece, împreună a fost zidit lor [καὶ μετὰ πιστῶν ἐν μήτρᾳ συνεκτίσθη αὐτοῖς][2].

15. Temelia veacului cu a oamenilor a încuibat-o [μετὰ ἀνθρώπων θεμέλιον αἰῶνος ἐνόσσευσεν][3] și cu sămânța lor Se va încrede.

16. Plăcerea înțelepciunii [este] a te teme de Domnul și [ea] îi îmbată pe ei din roadele sale.

17. Toată casa lor se va umple de pofte și hambarele [ei] de roadele sale.

18. Cununa înțelepciunii [este] frica Domnului, odrăslind pacea și sănătatea vindecării [ὑγίειαν ἰάσεως].

19. Și a văzut-o și a numărat-o pe ea. Știință și cunoaștere de înțelegere a turnat[4] și slava, apucând de ea [celor care s-au apucat de ea[5]], s-a înălțat.

20. Rădăcina înțelepciunii [este] a te teme de Domnul și ramurile sale [sunt] lungimea de zile.

21.

22. Nu va putea mânia cea nedreaptă să se îndrepte, căci aplecarea mâniei sale [este] căderea lui [ἡ γὰρ ῥοπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ πτῶσις αὐτῷ].

23. Până la o vreme va sprijini Cel îndelung-răbdător [ἕως καιροῦ ἀνθέξεται μακρόθυμος] și la cel din urmă [celui din urmă], lui, i se va da veselia [καὶ ὕστερον αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσύνη].

24. Până la o vreme va ascunde cuvintele sale [ἕως καιροῦ κρύψει τοὺς λόγους αὐτοῦ] și buzele celor mulți va [vor] povesti înțelegerea sa [καὶ χείλη πολλῶν ἐκδιηγήσεται σύνεσιν αὐτοῦ][6].

25. În comorile înțelepciunii [sunt] parabolele cunoașterii [ἐν θησαυροῖς σοφίας παραβολαὶ ἐπιστήμης][7], iar urâciune îi [este] celui păcătos evlavia față de Dumnezeu [βδέλυγμα δὲ ἁμαρτωλῷ θεοσέβεια].

26. Poftind înțelepciunea, păzește poruncile! Și Domnul ți-o va da ție pe ea.

27. Căci înțelepciunea și învățătura [sunt] frica Domnului și bunăvoirea Sa [sunt] credința și blândețea.

28. Să nu fii neascultător fricii Domnului [μὴ ἀπειθήσῃς φόβῳ Κυρίου] și să nu te apropii Lui în inimă îndoită [καὶ μὴ προσέλθῃς Αὐτῷ ἐν καρδίᾳ δισσῇ].

29. Să nu te fățărnicești în gurile oamenilor [μὴ ὑποκριθῇς ἐν στόμασιν ἀνθρώπων] și în buzele tale ia aminte [καὶ ἐν τοῖς χείλεσίν σου πρόσεχε]!

30. Nu te înălța pe tine însuți [μὴ ἐξύψου σεαυτόν], ca să nu cazi [ἵνα μὴ πέσῃς]! Și [astfel] ai să aduci sufletului tău necinste [καὶ ἐπαγάγῃς τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν] și va descoperi Domnul cele ascunse ale tale [καὶ ἀποκαλύψει Κύριος τὰ κρυπτά σου] și în mijlocul adunării te va doborî pe tine [καὶ ἐν μέσῳ συναγωγῆς καταβαλεῖ σε]. Că[ci] nu te-ai apropiat fricii Domnului [ὅτι οὐ προσῆλθες φόβῳ Κυρίου] și inima ta [este] plină de vicleșug [καὶ ἡ καρδία σου πλήρης δόλου].


[1] Se referă la înțelepciunea Lui sau, mai degrabă, la slava Sa cea veșnică și necreată.

[2] Profeție despre nașterea Domnului. Că El Se va naște din pântece și va fi și om.

[3] Se referă la Dumnezeu.

[4] Lucrare a lui Dumnezeu în viața oamenilor.

[5] Celor care s-au apucat de înțelepciune, care au devenit înțelepți.

[6] Profeție despre Domnul, Care Și-a ascuns cuvintele Sale până după Botezul Său, apoi le-a propovăduit tuturor și ele erau pe buzele celor care credeau în El.

[7] O altă profeție despre Domnul, Care este Înțelepciunea lui Dumnezeu, și Care ne-a învățat parabolele cunoașterii celei dumnezeiești.