Lucas, cap. 8, 26-39, cf. BYZ

26. Și au plutit întru ținutul gadarinilor [Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν], care este de cealaltă parte a Galileii [ἥτις ἐστὶν ἀντιπέραν τῆς Γαλιλαίας].

27. Și ieșind Lui [El] la uscat, L-a întâmpinat Lui [pe El] un om oarecare din cetate, care avea demoni de multe vremuri [ὃς εἶχεν δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν][1], și [cu] veșmânt nu se îmbrăca și în casă nu rămânea, ci în morminte.

28. Și văzându-L pe Iisus, și strigând, a căzut [înaintea] Lui și [cu] glas mare a zis: „Ce [este] mie și Ție [Τί ἐμοὶ καὶ Σοί], Iisuse [Ἰησοῦ], Fiule al Dumnezeului Celui Preaînalt [Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου]? Mă rog de Tine [Δέομαί Σου], să nu mă chinui [μή με βασανίσῃς]”.

29. Căci a poruncit duhului celui necurat să iasă din om [παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου]! Căci [în] mulți ani l-a cuprins pe el, și era legat [cu] lanțuri și [cu] cătușe păzindu-se, și rupând legăturile, era condus de demon întru pustii [ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους].

30. Și Iisus l-a întrebat pe el[2], zicând: „Care îți este ție numele?”. Și el a zis: „Legiune [Λεγεών]!”. Că demoni mulți a[u] intrat [intraseră] întru el.

31. Și L-a[u] rugat pe El ca să nu le poruncească lor să plece întru abis/ adâncime [ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν][3].

32. Și era acolo o turmă de mulți porci păscând în munte! Și Îl rugau pe El ca să le îngăduie lor să intre întru aceștia. Și le-a îngăduit lor.

33. Și au ieșit demonii din om [și] au intrat întru porci! Și s-a aruncat turma de pe stâncă întru lac și s-a înecat.

34. Și văzând cei care pășteau ceea ce s-a făcut, au fugit și au vestit întru cetate și întru câmpuri.

35. Și au ieșit să vadă ceea ce s-a făcut! Și au venit către Iisus și l-au aflat șezând pe omul din care ieșise[ră] demonii, îmbrăcat și fiind întreg la minte, alături de picioarele lui Iisus! Și s-au înfricoșat.

36. Și le-au vestit lor și cei care au văzut cum s-a mântuit cel care a fost demonizat [πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς].

37. Și L-au rugat [L-a rugat] pe El toată mulțimea cea învecinată gadarinilor să plece de la ei, că[ci] [cu] frică mare erau cuprinși! Și El, intrând întru corabie, S-a întors.

38. Și Îl ruga pe El omul, din care ieșise[ră] demonii, a fi cu El. Dar Iisus l-a eliberat pe el, zicând:

39. „Întoarce-te întru casa ta [Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου] și povestește câte ți-a făcut ție Dumnezeu [καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέν σοι ὁ Θεός]!”. Și a mers prin toată cetatea [Καὶ ἀπῆλθεν καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν], propovăduind câte i-a făcut lui Iisus [κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς].


[1] De mulți ani.

[2] Pe demon.

[3] Întru adâncimea Iadului. Am folosit forma de feminin pentru că τὴν ἄβυσσον e la feminin în limba greacă.