Înțelepciunea lui Sirah, cap. 24, cf. LXX

1. Înțelepciunea va lăuda sufletul ei și în mijlocul poporului ei se va lăuda.

2. În adunarea Celui Preaînalt gura ei va deschide și înaintea puterii Lui se va lăuda:

3. „Eu din gura Celui Preaînalt am ieșit și ca negura am acoperit pământul.

4. Eu în cele prea înalte m-am sălășluit și tronul meu [este] în stâlp de nor.

5. Cercul cerului singură l-am înconjurat și în adâncul abisurilor am umblat.

6. În valurile mării și în tot pământul și în tot poporul și neamul am dobândit.

7. Cu aceștia toți odihnă am căutat și în moștenirea Căruia voi petrece.

8. Atunci mi-a poruncit mie Ziditorul tuturor și Cel care m-a zidit a odihnit cortul meu și a zis: «În Iacov sălășluiește și în Israil moștenește!».

9. Mai înainte de veac, dintru început m-a zidit [πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ᾽ ἀρχῆς ἔκτισέν με] și până [în] veac nu am să mă sfârșesc.

10. În cortul cel sfânt, înaintea Lui am liturghisit [ἐν σκηνῇ ἁγίᾳ ἐνώπιον Αὐτοῦ ἐλειτούργησα] și astfel în Sion m-am întărit.

11. În cetatea [cea] iubită de asemenea m-am odihnit și în Ierusalim [este] stăpânirea mea.

12. Și m-am înrădăcinat în popor slăvit, în partea Domnului, a moștenirii Sale.

13. Ca cedrul m-am înălțat în Libanos și precum chiparosul în munții Ermonului.

14. Ca finicul m-am înălțat în Enghadis [Αιγγαδοις][1] și ca plantele trandafirilor în Ieriho, ca măslinul cel binecuviincios în câmp și m-am înălțat ca platanul.

15. Ca scorțișoara și aspalatosul [ἀσπάλαθος][2] mirodeniilor am dat miros și ca smirna cea aleasă am dat bună-mireasmă, ca galbanumul[3] și onixul și uleiul de smirnă și ca aburul de tămâie în cort.

16. Eu ca terebintul am întins ramurile mele și ramurile mele [sunt] ramurile slavei și ale harului [καὶ οἱ κλάδοι μου κλάδοι δόξης καὶ χάριτος].

17. Eu ca via am odrăslit harul [ἐγὼ ὡς ἄμπελος ἐβλάστησα χάριν] și florile mele [sunt] rodul slavei și al bogăției [καὶ τὰ ἄνθη μου καρπὸς δόξης καὶ πλούτου].

18.

19. Veniți către mine cei care mă poftiți și din roadele mele să vă săturați!

20. Căci pomenirea mea [este] mai dulce decât mierea și moștenirea mea [este mai dulce] decât fagurele de miere.

21. Cei care mă mănâncă încă vor flămânzi și cei care mă beau încă vor înseta.

22. Cel care mă ascultă nu se va rușina și cei care lucrează în[tru] mine nu vor păcătui”.

23. Toate acestea [sunt] cartea făgăduinței Dumnezeului Celui Preaînalt, legea pe care a poruncit-o vouă Moisis, moștenirea adunărilor lui Iacov.

24.

25. Cel care umple[4] înțelepciunea ca Fisonul și ca Tigrisul în zilele celor tineri.

26. Cel care umple înțelegerea ca Eufratul și ca Iordanisul în zilele secerișului.

27. Cel care arată învățătura ca lumina, ca Ghionul [Γηων][5] în zilele culesului viilor.

28. Nu a isprăvit cel dintâi să o cunoască pe ea și așa [nici] cel de pe urmă nu a cercetat-o pe ea.

29. Căci din mare s-a înmulțit cugetul ei și sfatul ei din abisul cel mare.

30. Și eu [sunt] ca șanțul din râu [κἀγὼ ὡς διῶρυξ ἀπὸ ποταμοῦ] și precum conducta de apă am ieșit întru Paradis [καὶ ὡς ὑδραγωγὸς ἐξῆλθον εἰς Παράδεισον].

31. Zis-am: „Voi adăpa grădina mea și voi îmbăta grădinița mea”. Și iată, mi s-a făcut mie șanțul întru râu și râul meu s-a făcut întru mare!

32. Încă învățătura ca zorile voi lumina și le voi arăta pe ele până întru departe.

33. Încă învățătura ca profeția voi vărsa [ἔτι διδασκαλίαν ὡς προφητείαν ἐκχεῶ] și o voi lăsa pe ea întru neamurile veacurilor [καὶ καταλείψω αὐτὴν εἰς γενεὰς αἰώνων].

34. Vedeți că nu mie, celui singur, am trudit, ci tuturor celor care o caută pe ea!


[1] Se referă la Ein Gedi [עֵין גֶּדִי] sau Izvorul Iedului. A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Ein_Gedi.

[2] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Aspalathus.

[3] Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Galbanum și http://www.romedic.ro/galbanum-0P9594.

[4] Cu referire la Dumnezeu.

[5] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Gihon_Spring.