Lucas, cap. 10, 1-20, cf. BYZ

1. Iar după acestea, Domnul a arătat și alți 70 [de Ucenici] și i-a trimis pe ei, câte doi, înaintea feței Sale, întru toată cetatea și locul [în] care avea El a merge.

2. [Și] atunci zicea către ei: „Secerișul [este] mult [Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς], iar lucrătorii [sunt] puțini [οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι]. Așadar, rugați-vă Domnului secerișului [Δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θερισμοῦ], ca să trimită lucrători întru secerișul Său [ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν Αὐτοῦ]!

3. Mergeți! Iată [ἰδού], Eu vă trimit pe voi ca miei în mijlocul lupilor [Ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων]!

4. Nu purtați pungă [βαλάντιον][1], nici traistă [πήραν] și nici încălțăminte [ὑποδήματα]! Și pe nimeni pe cale să [nu] salutați [καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε].

5. Și întru care casă aveți să intrați, [mai] întâi ziceți: „Pace casei acesteia”!

6. Și dacă are să fie acolo fiul păcii [υἱὸς εἰρήνης], se va odihni peste el pacea voastră [ἐπαναπαύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν]! Iar dacă nu [va fi], asupra voastră se va întoarce[2].

7. Iar în acea casă rămâneți [Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ οἰκίᾳ μένετε][3], mâncând și bând cele de la ei [ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν][4]! Căci vrednic este lucrătorul de plata sa [ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστίν]. Nu vă mutați din casă întru [altă] casă [Μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν][5]!

8. Și întru care cetate aveți să intrați și or să vă primească pe voi, mâncați cele care sunt puse înaintea voastră!

9. Și vindecați-i pe cei bolnavi [care sunt] în[tru] aceasta și ziceți-le lor: «S-a apropiat de voi Împărăția lui Dumnezeu [Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ]»!

10. Dar întru care cetate aveți să intrați și nu or să vă primească pe voi, ieșind întru drumurile ei, ziceți:

11. «Și praful care s-a lipit nouă [de noi] din cetatea voastră [Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν] vi-l ștergem vouă [ἀπομασσόμεθα ὑμῖν]! Însă aceasta să știți, că s-a apropiat de voi Împărăția lui Dumnezeu!».

12. Vă zic vouă, că sodomiților, în ziua aceea[6] [Λέγω ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ], le va fi mai [ușor] de îndurat decât cetății aceleia [ἀνεκτότερον ἔσται, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ].

13. Vai ție, Horazin [Οὐαί σοι, Χοραζίν]! Vai ție, Bitsaida [οὐαί σοι, Βηθσαϊδά]! Că[ci] dacă în Tiros și [în] Sidon au fost [ar fi fost făcute] puterile [ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις][7] [care] au fost făcute în[tru] voi [αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν][8], de mult în sac și [în] cenușă șezând s-au [s-ar fi] pocăit [πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν].

14. Însă Tirosului și Sidonului le va fi mai [ușor] de îndurat [Πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται] în [ziua] judecății decât vouă [ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν].

15. Iar tu [Καὶ σύ], Capernaum[e] [Καπερναούμ], până la cer înălțându-te [ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα], până la Iad vei fi coborât [ἕως ᾍδου καταβιβασθήσῃ][!]

16. Cel care vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă! Și cel care se leapădă de voi, de Mine se leapădă! Iar cel care de Mine se leapădă, se leapădă de Cel care M-a trimis pe Mine”.

17. Și s-au întors cei 70 [de Ucenici] cu bucurie, zicând: „Doamne [Κύριε], și demonii ni se supun nouă în[tru] numele Tău [καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί Σου]!”.

18. Iar [El] le-a zis lor: „Vedeam[9] pe Satanas[10] [Ἐθεώρουν τὸν Σατανᾶν] ca fulgerul căzând din cer [ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα].

19. Iată, v-am dat vouă puterea [de] a călca peste șerpi și [peste] scorpioni [Ἰδού, δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων] și peste toată puterea celui vrăjmaș [καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ][11]! Și nimic pe voi nu are să vă vatăme.

20. Însă nu vă bucurați în[tru] aceasta, că duhurile[12] vouă vi se supune [supun]! Ci bucurați-vă că numele voastre a[u] fost scris[e] în[tru] ceruri!”.


[1] Domnul Se referă aici la punga de bani și nu la o pungă oarecare.

[2] Pacea sau slava lui Dumnezeu. Pentru că binecuvântarea apostolică nu e niciodată o rostire goală de conținut, ci una plină de slava lui Dumnezeu. Și atunci când dăm pacea lui Dumnezeu oamenilor, ei o primesc cu adevărat, dacă sunt deschiși spre primirea ei.

[3] Acolo unde sunt fiii păcii lui Dumnezeu, adică acolo unde oamenii i-au primit, pentru că Îl doresc pe Dumnezeu în viața lor.

[4] Mâncând și bând din cele pe care ei vi le dăruie.

[5] Cu sensul să nu schimbe casa primă, în care au poposit, cu o alta, pentru ca să mănânce și să bea la cât mai mulți.

[6] În ziua judecății Mele.

[7] Minunile.

[8] În mijlocul vostru.

[9] Vedeam atunci, când a căzut Satanas dintre Îngerii Mei. Pentru că ἐθεώρουν este indicativul imperfect al verbului θεωρέω.

[10] Σατανᾶν e forma de Ac. Eu am transliterat forma de N. a cuvântului: Σατανᾶς. Noi am ajuns în română la forma „Satana”, pentru că am eliminat s-ul final din greacă. Dar adevăratul său nume e Satanas și nu „Satana”.

[11] Peste toată puterea cea rea a lui Satanas.

[12] Demonii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.