Înțelepciunea lui Sirah, cap. 42, cf. LXX

1. Să nu te rușinezi de acestea și să nu îți îndepărtezi fața [ta pentru] a nu păcătui:

2. pentru legea Celui Preaînalt și [pentru] făgăduință și pentru judecată să-l îndrepți pe cel neevlavios,

3. pentru cuvântul soției și al călătorilor și pentru darea moștenirii prietenilor,

4. pentru precizia cântarului și a greutăților [lui] și pentru dobândirea celor multe și a celor puține,

5. pentru vânzarea cea diferită a negustorilor [περὶ διαφόρου πράσεως ἐμπόρων] și pentru multa certare a copiilor [καὶ περὶ παιδείας τέκνων πολλῆς] și slujitorului celui rău coasta să-i sângeri [καὶ οἰκέτῃ πονηρῷ πλευρὰν αἱμάξαι][!]

6. Asupra femeii celei rele bună [este] pecetea și, [acolo] unde [sunt] mâinile cele multe, încuie!

7. [La] cel care ai să-i dai, [să-i dai] cu număr și cu greutate[1], iar darea și luarea [la] toți [să fie] cu scriere[!]

8. Pentru certarea celui neînțelegător și a celui nebun și a celui foarte bătrân judecându-se [care se judecă] cu cei tineri. Și vei fi [un] învățat cu adevărat [καὶ ἔσῃ πεπαιδευμένος ἀληθινῶς] și [un bărbat] dovedit înaintea a tot celui viu [καὶ δεδοκιμασμένος ἔναντι παντὸς ζῶντος].

9. Fata tatălui [este] privegherea cea tainică [θυγάτηρ πατρὶ ἀπόκρυφος ἀγρυπνία] [a lui] și grija ei[2] îndepărtează somnul [καὶ ἡ μέριμνα αὐτῆς ἀφιστᾷ ὕπνον] [său]. [Pentru ca,] în tinerețea ei [ἐν νεότητι αὐτῆς], să nu cumva să treacă [de vârsta] cea dintâi [μήποτε παρακμάση][3] și, trăind împreună cu [familia ei] [καὶ συνῳκηκυῖα], să nu cumva să se urască [pe sine] [μήποτε μισηθῇ].

10. [Pentru ca,] în fecioaria [ei] [ἐν παρθενίᾳ], să nu cumva să se pângărească [μήποτε βεβηλωθῇ] și, în cele părintești ale ei [καὶ ἐν τοῖς πατρικοῖς αὐτῆς], să se facă însărcinată [ἔγκυος γένηται]. [Pentru ca ea,] cu bărbat fiind, să nu cumva să greșească și, trăind împreună [cu el], să nu cumva să fie fără de copii.

11. Asupra fetei celei încăpățânate întărește paza [ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν], ca nu cumva să te faci bucurie rea vrăjmașilor [μήποτε ποιήσῃ σε ἐπίχαρμα ἐχθροῖς], motiv de vorbă în cetate și cel judecat de popor! Și [astfel] are să te rușineze în mulțimea celor mulți.

12. [La] tot omul nu te uita la frumusețea [lui] [παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔμβλεπε ἐν κάλλει][4] și în mijlocul femeilor nu sta împreună!

13. Căci din veșminte iese molia și de la femeie răutatea femeii [καὶ ἀπὸ γυναικὸς πονηρία γυναικός].

14. Mai bună [este] răutatea bărbatului [κρείσσων πονηρία ἀνδρὸς] decât femeia cea care face binele [ἢ ἀγαθοποιὸς γυνή] și [decât] femeia rușinându-se întru certare[a ei] [καὶ γυνὴ καταισχύνουσα εἰς ὀνειδισμόν].

15. De aceea, îmi voi aduce aminte de lucrurile Domnului și pe care le-am văzut, [pe acelea] le voi povesti. [Căci] în cuvintele Domnului [sunt] lucrurile Sale [ἐν λόγοις Κυρίου τὰ ἔργα Αὐτου].

16. Soarele, luminând peste tot, am privit și de slava Domnului [este] plin lucrul Său [καὶ τῆς δόξης Κυρίου πλῆρες τὸ ἔργον Αὐτοῦ].

17. [Oare] nu a scrie [a dat] celor Sfinți Domnul [și] să povestească toate cele minunate ale Sale, pe care le-a întărit Domnul [ἃ ἐστερέωσεν Κύριος], Atotțiitorul [ὁ Παντοκράτωρ], [ca] să se întărească în[tru] slava Lui totul [στηριχθῆναι ἐν δόξῃ Αὐτοῦ τὸ πᾶν]?

18. Abisul și inima le-a urmărit [ἄβυσσον καὶ καρδίαν ἐξίχνευσεν][5] și întru faptele cele mari ale lor [El] a cugetat [καὶ ἐν πανουργεύμασιν αὐτῶν διενοήθη]. Căci Cel Preaînalt a cunoscut toată cunoașterea [ἔγνω γὰρ ὁ Ὕψιστος πᾶσαν εἴδησιν] și a privit întru semnul veacului [καὶ ἐνέβλεψεν εἰς σημεῖον αἰῶνος],

19. vestindu-le pe cele care au trecut și pe cele care vor fi [ἀπαγγέλλων τὰ παρεληλυθότα καὶ τὰ ἐσόμενα] și descoperind urmele cele ascunse [καὶ ἀποκαλύπτων ἴχνη ἀποκρύφων].

20. Tot gândul nu a trecut pe lângă El [οὐ παρῆλθεν Αὐτὸν πᾶν διανόημα] [și] nu s-a ascuns de El niciun cuvânt [οὐκ ἐκρύβη ἀπ᾽ Αὐτοῦ οὐδὲ εἷς λόγος][6].

21. [Pe] cele mărețe ale înțelepciunii Sale [El] le-a împodobit [τὰ μεγαλεῖα τῆς σοφίας αὐτοῦ ἐκόσμησεν], precum [El] este mai înainte de veac și întru veac [ὡς ἔστιν πρὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα]. [Și El] nici [nu] S-a adăugat [οὔτε προσετέθη], nici [nu] S-a împuținat [οὔτε ἠλαττώθη] și [nici] nu a avut nevoie de niciun sfătuitor [καὶ οὐ προσεδεήθη οὐδενὸς συμβούλου].

22. Precum toate lucrurile Sale [sunt] cele poftite [de oameni] și ca o scânteie este să vezi [ὡς σπινθῆρός ἐστιν θεωρῆσαι].

23. Toate acestea trăiește [trăiesc] și rămâne [rămân] întru veac, în toate nevoile [noastre], și toate ascultă [de El].

24. Toate [sunt] îndoite [πάντα δισσά], una înaintea celeilalte [ἓν κατέναντι τοῦ ἑνός], și [El] nu a făcut nimic nepotrivit [καὶ οὐκ ἐποίησεν οὐδὲν ἐλλεῖπον].

25. [Căci El] una [câte] una le-a întărit pe cele bune [ἓν τοῦ ἑνὸς ἐστερέωσεν τὰ ἀγαθά]. Și cine se va umple văzând slava Lui [καὶ τίς πλησθήσεται ὁρῶν δόξαν Αὐτοῦ]?


[1] Cântărind ceea ce-i dai.

[2] Grija pentru ea, pentru fata lui.

[3] Cea proprie căsătoriei.

[4] Fizică, exterioară.

[5] Cu privire la Dumnezeu.

[6] Căci El cunoaște toate gândurile pe care le-au avut oamenii și toate cuvintele pe care ei le-au spus.