Înțelepciunea lui Sirah, cap. 43, cf. LXX

1. Bucuria înălțimii [este] întărirea curăției [γαυρίαμα ὕψους στερέωμα καθαριότητος], [iar] vederea cerului [este] în vedenia slavei [εἶδος οὐρανοῦ ἐν ὁράματι δόξης].

2. Soarele, în vedere vestind [ἥλιος ἐν ὀπτασίᾳ διαγγέλλων], în ieșirea [lui este] vasul cel minunat [ἐν ἐξόδῳ σκεῦος θαυμαστόν] [și] lucrul Celui Preaînalt [ἔργον Ὑψίστου].

3. În amiaza lui usucă țara și, înaintea arșiței lui, cine va răbda?

4. Cuptorul suflând în lucrurile arșiței, [dar] soarele de trei ori mai mult [este] aprinzând munții. Aburii cei de foc suflând și, strălucind razele, întunecă ochii.

5. Mare [este] Domnul, Cel care l-a făcut pe el[1] și, în cuvintele Sale [καὶ ἐν λόγοις Αὐτοῦ], a grăbit mergerea [κατέσπευσεν πορείαν][lui[2]][!]

6. Iar luna [καὶ ἡ σελήνη], în toate întru vremea ei [ἐν πᾶσιν εἰς καιρὸν αὐτῆς], [este] arătarea vremurilor și semnul veacului [ἀνάδειξιν χρόνων καὶ σημεῖον αἰῶνος].

7. De la lună [este] semnul sărbătorii [ἀπὸ σελήνης σημεῖον ἑορτῆς], luminătorul împuținându-se spre sfârșit [φωστὴρ μειούμενος ἐπὶ συντελείας].

8. Luna este după numele ei [μὴν κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐστιν], crescând minunat în[tru] schimbare [αὐξανόμενος θαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει], [fiind] vasul taberelor în[tru] înălțime [σκεῦος παρεμβολῶν ἐν ὕψει] [și] în tăria cerului strălucind [ἐν στερεώματι οὐρανοῦ ἐκλάμπων].

9. Frumusețea cerului [este] slava stelelor [κάλλος οὐρανοῦ δόξα ἄστρων], [iar] lumea [este] luminând în[tru] cele prea înalte ale Domnului [κόσμος φωτίζων ἐν ὑψίστοις Κυρίου].

10. În cuvintele Celui Sfânt vor sta pentru judecată [ἐν λόγοις Ἁγίου στήσονται κατὰ κρίμα] și nu or să se dezlege în pazele lor [καὶ οὐ μὴ ἐκλυθῶσιν ἐν φυλακαῖς αὐτῶν].

11. Vezi curcubeul [τόξον] și binecuvintează-L pe Cel care l-a făcut pe el foarte frumos în[tru] strălucirea sa!

12. [Dumnezeu] a încercuit cerul în înconjurarea slavei [ἐγύρωσεν οὐρανὸν ἐν κυκλώσει δόξης][Sale]. Mâinile Celui Preaînalt l-au întins pe el [χεῖρες Ὑψίστου ἐτάνυσαν αὐτό][3].

13. [Cu] porunca Lui a grăbit zăpada [προστάγματι Αὐτοῦ κατέσπευσεν χιόνα] și [El] grăbește fulgerele judecății Sale [καὶ ταχύνει ἀστραπὰς κρίματος Αὐτοῦ].

14. Pentru aceasta comorile s-au deschis [διὰ τοῦτο ἠνεῴχθησαν θησαυροί] și norii au zburat ca păsările [καὶ ἐξέπτησαν νεφέλαι ὡς πετεινά].

15. În măreția Lui a întărit norii [ἐν μεγαλείῳ Αὐτοῦ ἴσχυσεν νεφέλας] și au fost zdrobite pietrele grindinei [καὶ διεθρύβησαν λίθοι χαλάζης].

16. Și în[tru] vederea Sa vor fi clătinați munții [καὶ ἐν ὀπτασίᾳ Αὐτοῦ σαλευθήσεται ὄρη, [iar] în[tru] voia Sa va sufla austrul [ἐν θελήματι Αὐτοῦ πνεύσεται νότος].

17. Glasul tunetului Său a certat pământul [φωνὴ βροντῆς Αὐτοῦ ὠνείδισεν γῆν] și viforul crivățului și neorânduiala vântului.

18. Ca păsări zburând presară zăpada [ὡς πετεινὰ καθιπτάμενα πάσσει χιόνα] și ca lăcusta nimicind [este] coborârea ei [καὶ ὡς ἀκρὶς καταλύουσα ἡ κατάβασις αὐτῆς]. De frumusețea albeței ei se va minuna ochiul [κάλλος λευκότητος αὐτῆς ἐκθαυμάσει ὀφθαλμός] și de ploaia ei se va uimi inima [καὶ ἐπὶ τοῦ ὑετοῦ αὐτῆς ἐκστήσεται καρδία].

19. Și [El] bruma ca sarea o varsă pe pământ [καὶ πάχνην ὡς ἅλα ἐπὶ γῆς χέει] și [ea], întărindu-se [καὶ παγεῖσα], se face capul țepușei [γίνεται σκολόπων ἄκρα].

20. Crivățul va sufla vântul cel rece și va întări gheața din apă. Peste toată adunarea apei [va fi cu] ninsoare mare și apa se va îmbrăca precum o platoșă.

21. Va mânca munții [καταφάγεται ὄρη] și pustiul va aprinde [καὶ ἔρημον ἐκκαύσει] și va stinge verdeața ca focul [καὶ ἀποσβέσει χλόην ὡς πῦρ].

22. Vindecarea degrabă a tuturor [este] negura [ἴασις πάντων κατὰ σπουδὴν ὁμίχλη], [pe când] roua, întâmpinând, va răcori de zăduf [δρόσος ἀπαντῶσα ἀπὸ καύσωνος ἱλαρώσει].

23. [Cu] gândul Său a încetat abisul [λογισμῷ Αὐτοῦ ἐκόπασεν ἄβυσσον] și a sădit în el insule [καὶ ἐφύτευσεν ἐν αὐτῇ νήσους].

24. Cei care plutesc pe mare povestesc primejdia ei și [cu] auzurile urechilor noastre ne minunăm.

25. Și acolo [sunt] lucrurile cele neobișnuite și cele minunate, felurimea a toată vietatea [și] zidirea chiților.

26. Pentru El bine-călăuzește Îngerul Său [δι᾽ Αὐτὸν εὐοδοῖ Ἄγγελος Αὐτοῦ] și în[tru] cuvântul Său toate împreună se sprijină [καὶ ἐν λόγῳ Αὐτοῦ σύγκειται τὰ πάντα].

27. Multe vom zice și nu avem să ajungem [πολλὰ ἐροῦμεν καὶ οὐ μὴ ἀφικώμεθα] [la sfârșitul lor], iar El, [peste] tot, este sfârșirea cuvintelor.

28. Slăvindu-L, unde [în altă parte] ne vom întări? Căci El [este] Cel mare față de toate lucrurile Sale [Αὐτὸς γὰρ ὁ μέγας παρὰ πάντα τὰ ἔργα Αὐτοῦ].

29. Înfricoșător [este] Domnul și foarte mare și minunată este stăpânirea Sa.

30. Slăvindu-L pe Domnul, înălțați-L cu cât aveți să puteți! Căci va prisosi și încă [va mai fi loc]. Și înălțându-L pe El, înmulțiți în[tru] tărie! Nu osteniți, căci nu aveți să ajungeți [la capăt]!

31. Cine L-a văzut pe El și va povesti? Și cine Îl mărește pe El [așa] precum este [El]?

32. Multe [din] cele ascunse este [sunt] mai mari [decât] acestea. Căci puține am văzut [din] lucrurile Sale.

33. Căci pe toate le-a făcut Domnul și celor evlavioși le-a dat înțelepciune.


[1] Care a făcut soarele.

[2] A soarelui.

[3] Cerul.

2 comentarii la „Înțelepciunea lui Sirah, cap. 43, cf. LXX”

  1. Sărutăm dreapta! Părinte, măreția poetică a acestui fragment îți taie răsuflarea chiar și fără să îi înțelegi în profunzime tainele duhovnicești. Căci mi se pare cu adevărat un text care ascunde foarte multă înțelepciune dumnezeiască, dar la care nu putem ajunge lesne. Sunt convins că sub frumusețea poeziei stă și adâncimea necercetată a înțelepciunii Duhului. De aceea nici nu știu despre ce să vă întreb mai întâi. Vă întreb totuși: ce înseamnă că El este sfârșirea cuvintelor? Doamne ajută!

    1. El este împlinirea tuturor cuvintelor Sale, domnule Horia! Pentru că tot ceea ce a spus Dumnezeu va și împlini până la ultimul cuvânt. Vă doresc numai bine și mulțumesc pentru mesaj!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *