Înțelepciunea lui Sirah, cap. 44, cf. LXX

1. Așadar, să-i lăudăm pe bărbații cei slăviți și pe părinții noștri [cu] nașterea[1].

2. [Căci] multă slavă a zidit Domnul [ολλὴν δόξαν ἔκτισεν ὁ Κύριος][2], măreția Lui [fiind] din veac [τὴν μεγαλωσύνην Αὐτοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος][3].

3. [Ei] domnind în[tru] împărățiile lor și [fiind] bărbații cei vestiți în[tru] putere. Sfătuind în[tru] înțelegerea lor [și fiind] vestiți în[tru] profeții.

4. Povățuind poporul în[tru] sfaturi și [întru] înțelegerea învățăturilor poporului, [având] cuvintele cele înțelepte în[tru] învățătura lor.

5. Cercetând părțile[4] celor cântăreți [ἐκζητοῦντες μέλη μουσικῶν] și povestind cuvinte în[tru] scrisoare [καὶ διηγούμενοι ἔπη ἐν γραφῇ].

6. Bărbații cei bogați dăruiți [cu] tărie, fiind în pace în locașurile lor.

7. Toți aceștia în[tru] neamuri au fost slăviți și în[tru] zilele lor [sunt] lauda [noastră].

8. Sunt [dintre] aceștia [cei] care au lăsat nume [εἰσὶν αὐτῶν οἳ κατέλιπον ὄνομα] [în urma lor, ca] să povestească laude [τοῦ ἐκδιηγήσασθαι ἐπαίνους][5].

9. Și sunt [și aceia] a căror pomenire nu este [καὶ εἰσὶν ὧν οὐκ ἔστιν μνημόσυνον][6] și au pierit ca nefiind [καὶ ἀπώλοντο ὡς οὐχ ὑπάρξαντες][7] și au fost ca nefiind [καὶ ἐγένοντο ὡς οὐ γεγονότες] și copiii lor după ei.

10. Dar, mai degrabă, aceștia [sunt] bărbații milei [ἀλλ᾽ ἢ οὗτοι ἄνδρες ἐλέους]: cărora dreptățile nu le-au fost uitate [ὧν αἱ δικαιοσύναι οὐκ ἐπελήσθησαν][8].

11. Cu sămânța lor va rămâne moștenirea cea bună nepoților lor.

12. În[tru] făgăduințe a stat sămânța lor și copiii lor pentru ei.

13. Până [în] veac va rămâne sămânța lor și slava lor nu va fi ștearsă [καὶ ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφθήσεται].

14. Trupurile lor în pace a[u] fost îngropat[e] [τὰ σώματα αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ ἐτάφη] și numele lor trăiește întru neamuri [καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς γενεάς].

15. Înțelepciunea lor o vor povesti popoarele [σοφίαν αὐτῶν διηγήσονται λαοί] și lauda o vestește adunarea [καὶ τὸν ἔπαινον ἐξαγγέλλει ἐκκλησία][9].

16. Enoh a bine-plăcut Domnului [Ενωχ εὐηρέστησεν Κυρίῳ] și a fost mutat [καὶ μετετέθη][de pe pământ la cer, fiind] pilda pocăinței neamurilor [ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς].

17. Noe a fost aflat desăvârșit [Νωε εὑρέθη τέλειος], Drept în vremea urgiei [Δίκαιος ἐν καιρῷ ὀργῆς] [și, prin el, Dumnezeu] a făcut schimbarea [ἐγένετο ἀντάλλαγμα] [lumii]. Pentru acesta a fost făcută rămășița pământului [διὰ τοῦτον ἐγενήθη κατάλειμμα τῇ γῇ], când a fost potopul.

18. Făgăduințele veacului au fost puse către el [διαθῆκαι αἰῶνος ἐτέθησαν πρὸς αὐτόν], pentru ca să nu se șteargă [cu] potop tot trupul [ἵνα μὴ ἐξαλειφθῇ κατακλυσμῷ πᾶσα σάρξ].

19. Avraam, cel mare, părintele a mult[e] neamuri [Αβρααμ μέγας πατὴρ πλήθους ἐθνῶν] și nu s-a aflat [altul] asemenea [lui] în[tru] slavă [καὶ οὐχ εὑρέθη ὅμοιος ἐν τῇ δόξῃ].

20. Care a păzit legea Celui Preaînalt [ὃς συνετήρησεν νόμον Ὑψίστου] și a fost în[tru] făgăduință cu El [καὶ ἐγένετο ἐν διαθήκῃ μετ᾽ Αὐτοῦ]. În trupul său a stat făgăduința [ἐν σαρκὶ αὐτοῦ ἔστησεν διαθήκην] și în[tru] ispită a fost aflat credincios [καὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστός].

21. Pentru aceea, în[tru] jurământ i-a stat lui să binecuvinteze neamurile în[tru] sămânța sa [ἐν ὅρκῳ ἔστησεν αὐτῷ ἐνευλογηθῆναι ἔθνη ἐν σπέρματι αὐτοῦ], să-l înmulțească pe el ca țărâna pământului și ca stelele să înalțe sămânța lui și să-i moștenească pe ei de la mare până la mare și de la râu până la marginea pământului.

22. Și în[tru] Isaac așa a stat [făgăduința], pentru Avraam, tatăl său.

23. Binecuvântarea tuturor oamenilor [εὐλογίαν πάντων ἀνθρώπων] și făgăduința s-a[u] odihnit pe capul lui Iacov [καὶ διαθήκην κατέπαυσεν ἐπὶ κεφαλὴν Ιακωβ]. L-a cunoscut[10] pe el în binecuvântările sale [ἐπέγνω αὐτὸν ἐν εὐλογίαις αὐτοῦ] și i-a dat lui în[tru] moștenire [καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν κληρονομίᾳ] și a pus deoparte părțile sale și în 12 seminții l[e]-a împărțit.


[1] Pe părinții care ne-au născut pe noi.

[2] Multă slavă a zidit Domnul în oamenii cei credincioși Lui. Multă slavă a arătat El în oameni.

[3] Măreția, adică slava Lui, s-a arătat din veac în oamenii credincioși Lui, de la începutul creației, începând cu Sfinții Protopărinți Adam și Eva.

[4] Partiturile, compozițiile lor muzicale.

[5] Să povestească laude lui Dumnezeu. Pentru că de aceea au lăsat un nume în urma lor: fiindcă au fost oamenii lui Dumnezeu.

[6] A căror pomenire nu a rămas în istorie.

[7] Ca și când n-ar fi existat vreodată.

[8] Nu le-au fost uitate de Dumnezeu și, într-o anume măsură, nici de oameni.

[9] Lauda Sfinților o prăznuiește Biserica.

[10] Cu referire la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu l-a cunoscut pe el.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *