Înțelepciunea lui Sirah, cap. 46, cf. LXX

1. Tare în[tru] război [a fost] Iisus al lui Navi [Ἰησοῦς Ναυη] și urmaș al lui Moisis în[tru] profeții, care s-a făcut, după numele său, mare în[tru] mântuirea celor aleși ai Săi, [ca] să se răzbune [asupra] celor vrăjmași, ridicându-se [care se ridică] ca să moștenească pe Israil.

2. Cât s-a mărit, când [a fost] să ridice mâinile sale și când [a fost] să întindă sabia împotriva cetăților!

3. Cine mai înainte de el a stat așa? Căci războaiele Domnului singur le-a dus.

4. [Oare] nu în mâna lui s-a oprit soarele [οὐχὶ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἐνεποδίσθη ὁ ἥλιος] și o zi s-a făcut către două [καὶ μία ἡμέρα ἐγενήθη πρὸς δύο]?

5. L-a chemat pe Cel Preaînalt, pe Cel Stăpânitor, când [a fost] să-l asuprească pe el cei vrăjmași dimprejur. Și l-a ascultat pe el Cel Mare, Domnul, în pietrele de grindină ale puterii celei tari [ἐν λίθοις χαλάζης δυνάμεως κραταιᾶς].

6. A spart peste neam războiul [κατέρραξεν ἐπ᾽ ἔθνος πόλεμον][1] și, în[tru] coborâre, i-a pierdut pe cei potrivnici], ca să cunoască neamurile înarmarea sa [ἵνα γνῶσιν ἔθνη πανοπλίαν αὐτοῦ], că înaintea Domnului [este] războiul său [ὅτι ἐναντίον Κυρίου ὁ πόλεμος αὐτοῦ],

7. căci [el] a și urmat după stăpânirea [Sa]. Și în zilele lui Moisis el a făcut milă și [dimpreună cu el și] Haleb, fiul lui Iefonni [Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη], [ca] să se împotrivească înaintea adunării, să oprească poporul de la păcat și să înceteze cârtirea răutății.

8. Și aceștia, doi fiind, au fost mântuiți din 600.000 de pedeștri [διεσώθησαν ἀπὸ ἑξακοσίων χιλιάδων πεζῶν], [ca] să-i ducă pe ei întru moștenire [εἰσαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν], întru pământul curgând lapte și miere [εἰς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι].

9. Și Domnul i-a dat lui Haleb tărie și până la bătrânețe i-a rămas lui [aceasta], [ca] să urce el peste înălțimea pământului. Și sămânța lui a ținut moștenirea,

10. ca să vadă toți fiii lui Israil că [este] bine a merge după Domnul [καλὸν τὸ πορεύεσθαι ὀπίσω Κυρίου].

11. Și Judecătorii, fiecare [cu] numele său, [la] câți nu [le-]a curvit inima [ὅσων οὐκ ἐξεπόρνευσεν ἡ καρδία] și [la] câți nu s-au întors de la Domnul [καὶ ὅσοι οὐκ ἀπεστράφησαν ἀπὸ Κυρίου], să [le] fie pomenirea lor în[tru] binecuvântări!

12. Oasele lor să odrăslească din locul lor [τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν] și numele lor schimbându-se peste fiii slăviților lor [καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀντικαταλλασσόμενον ἐφ᾽ υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν].

13. Iubit [fiind] de către Domnul său, Samuil [Σαμουηλ], Profetul Domnului, a pus împărăție și a uns stăpânitori peste poporul Său.

14. În legea Domnului a judecat adunarea și Domnul l-a cercetat pe Iacov.

15. În credința sa Profetul s-a arătat de încredere [ἐν πίστει αὐτοῦ ἠκριβάσθη Προφήτης] și a fost cunoscut în cuvintele sale credincios vedeniei [καὶ ἐγνώσθη ἐν ῥήμασιν αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεως].

16. Și L-a chemat pe Domnul, pe Cel Stăpânitor, când [a fost] să-l asuprească cei vrăjmași ai săi dimprejur, în[tru] aducerea mielului celui sugar [ἐν προσφορᾷ ἀρνὸς γαλαθηνοῦ].

17. Și Domnul a tunat din cer [καὶ ἐβρόντησεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ ὁ Κύριος] și în sunet mare a făcut auzit glasul Său [καὶ ἐν ἤχῳ μεγάλῳ ἀκουστὴν ἐποίησεν τὴν φωνὴν Αὐτου].

18. Și a nimicit pe povățuitorii tiriilor [ai celor din Τύριος sau Τύρος][2] și pe toți stăpânitorii Filistiimului [Φυλιστιιμ].

19. Și, mai înainte de vremea adormirii veacului [πρὸ καιροῦ κοιμήσεως αἰῶνος], s-a mărturisit înaintea Domnului și a Hristosului Său [ἐπεμαρτύρατο ἔναντι Κυρίου καὶ Χριστοῦ Αὐτοῦ]. Bani și până la sandale nu a luat de la tot trupul [χρήματα καὶ ἕως ὑποδημάτων ἀπὸ πάσης σαρκὸς οὐκ εἴληφα] și omul nu i-a adus lui o vină [καὶ οὐκ ἐνεκάλεσεν αὐτῷ ἄνθρωπος].

20. Și, după [ce a fost] să adoarmă el, a profețit și i-a arătat împăratului sfârșitul său și a înălțat din pământ glasul său în[tru] profeție, [ca] să șteargă nelegiuirea poporului.


[1] L-a spart peste neamul cel păgân.

[2] Am transliterat forma de N. pl. Τύριοι, cf. https://el.wiktionary.org/wiki/Τύριος.

4 comentarii la „Înțelepciunea lui Sirah, cap. 46, cf. LXX”

 1. Sărut mâna, Părinte și la mulți ani întru slujirea Domnului, căci „este bine a merge după Domnul”(v. 10)! El să vă dea har și luminare totdeauna, ca să ne bucurăm de înțelegerile duhovnicești și minunate ale sfinției voastre! Părinte, ce înseamnă „Oasele lor să odrăslească din locul lor” (v. 12)? Mulțumim și încă o dată să vă țină Domnul întru harul mântuirii Sale pururea!

  1. Vă mulțumesc frumos pentru rugăciune, domnule Horia! Înseamnă: Sfintele lor Moaște să facă minuni din locul unde sunt! Numai bine!

   1. Doamne ajută! Mă bucur foarte mult să aflu că se vorbește despre sfintele Moaște ale Sfinților, în prorocie!

    Îndrăznesc să vă mai întreb ceva, anume despre semnificația acestor cuvinte de la v. 19: „s-a mărturisit înaintea Domnului și a Hristosului Său.”

    Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc multă pace, har și împlinire în tot ce faceți!

    1. Da, e cu referire la Mașiah, la Hristos! Și-au mărturisit viața înaintea lui Dumnezeu și a Hristosului Său, a Fiului Său. Vă mulțumesc frumos pentru rugăciune, domnule Horia, și vă doresc numai bine!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *