Înțelepciunea lui Sirah, cap. 47, cf. LXX

1. Și după acesta s-a ridicat Natan [Ναθαν], [pentru] a profeți în zilele lui David [προφητεύειν ἐν ἡμέραις Δαυιδ].

2. Ca grăsimea de mântuire pusă deoparte [ὥσπερ στέαρ ἀφωρισμένον ἀπὸ σωτηρίου], așa [este] David între fiii lui Israil [οὕτως Δαυιδ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ].

3. Cu leii s-a jucat ca cu iezii [ἐν λέουσιν ἔπαιξεν ὡς ἐν ἐρίφοις] și cu urșii ca cu mieii oilor [καὶ ἐν ἄρκοις ὡς ἐν ἄρνασι προβάτων].

4. În tinerețea sa [oare] nu a ucis uriaș și [nu] a îndepărtat ocara din popor [καὶ ἐξῆρεν ὀνειδισμὸν ἐκ λαοῦ], când [a voit] să ridice mâna cu piatra praștiei [ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἐν λίθῳ σφενδόνης] și să doboare înfumurarea lui Goliat [καὶ καταβαλεῖν γαυρίαμα τοῦ Γολιαθ]?

5. Căci L-a chemat pe Domnul Cel Preaînalt și [El] i-a dat tărie în cea de-a dreapta a lui [καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ κράτος], [ca] să-l înlăture pe omul cel puternic în război [ἐξᾶραι ἄνθρωπον δυνατὸν ἐν πολέμῳ] [și] să înalțe cornul poporului său [ἀνυψῶσαι κέρας λαοῦ αὐτοῦ].

6. Astfel în zecile de mii l-au slăvit pe el [οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασαν αὐτὸν] și l-au lăudat pe el în[tru] binecuvântările Domnului [καὶ ᾔνεσαν αὐτὸν ἐν εὐλογίαις Κυρίου], când [a fost] a-i purta lui diadema slavei [ἐν τῷ φέρεσθαι αὐτῷ διάδημα δόξης].

7. Căci [i-]a nimicit pe cei vrăjmași dimprejur și [i-]a disprețuit pe filistiimii cei potrivnici. Până astăzi a zdrobit cornul lor.

8. În tot lucrul său a dat mărturisire Celui Sfânt [ἐν παντὶ ἔργῳ αὐτοῦ ἔδωκεν ἐξομολόγησιν Ἁγίῳ], Celui Preaînalt [Ὑψίστῳ], [cu] cuvântul slavei [ῥήματι δόξης]. Cu toată inima sa I-a cântat și L-a iubit pe Cel care l-a făcut pe el [ἐν πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὕμνησεν καὶ ἠγάπησεν τὸν ποιήσαντα αὐτόν].

9. Și a pus psalmiști [ψαλτῳδοὺς][1] înaintea jertfelnicului și din glasul lor [a pus] a îndulci versuri [καὶ ἐξ ἠχοῦς αὐτῶν γλυκαίνειν μέλη].

10. A dat în[tru] praznice bună-cuviință [ἔδωκεν ἐν ἑορταῖς εὐπρέπειαν] și a împodobit vremurile până la desăvârșire [καὶ ἐκόσμησεν καιροὺς μέχρι συντελείας], când [a fost] a lăuda ei numele cel sfânt al Său și de dimineață a suna sfințirea.

11. Domnul a înlăturat păcatele sale [Κύριος ἀφεῖλεν τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ] și a înălțat întru veac cornul său [καὶ ἀνύψωσεν εἰς αἰῶνα τὸ κέρας αὐτοῦ] și i-a dat lui făgăduința împăraților [καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην βασιλέων] și tronul slavei în[tru] Israil [καὶ θρόνον δόξης ἐν τῷ Ισραηλ].

12. După acesta[2] s-a ridicat fiul cel înțelegător și pentru acesta[3] s-a odihnit în[tru] lărgime.

13. Salomon a împărățit în zilele păcii [Σαλωμων ἐβασίλευσεν ἐν ἡμέραις εἰρήνης], căruia [pe care] Dumnezeu l-a odihnit împrejur [ᾧ ὁ Θεὸς κατέπαυσεν κυκλόθεν], ca să stea casă în[tru] numele Său [ἵνα στήσῃ οἶκον[4] ἐπ᾽ ὀνόματι Αὐτοῦ] și să pregătească sfințire[5] în[tru] veac [καὶ ἑτοιμάσῃ ἁγίασμα εἰς τὸν αἰῶνα].

14. Cât te-ai înțelepțit în[tru] tinerețea ta și te-ai umplut ca râul de înțelegere!

15. Sufletul tău a acoperit pământul [γῆν ἐπεκάλυψεν ἡ ψυχή σου] și l-ai umplut cu parabolele tainelor [καὶ ἐνέπλησας ἐν παραβολαῖς αἰνιγμάτων].

16. Întru insule, departe, a ajuns numele tău și te-ai iubit în[tru] pacea ta.

17. În[tru] ode și [întru] parimie[6]/ parimii și [întru] parabole și în[tru] tălmăciri s-au uimit de tine țările,

18. în numele Domnului Dumnezeu, al Celui care a fost numit «Dumnezeul lui Israil». Ai adunat aurul precum cositorul și ca plumbul ai înmulțit argintul.

19. Ai aplecat goliciunile tale femeilor [παρανέκλινας τὰς λαγόνας σου γυναιξὶν] și te-ai îndreptățit în[tru] trupul tău [καὶ ἐνεξουσιάσθης ἐν τῷ σώματί σου].

20. Ai dat prihană în[tru] slava ta [ἔδωκας μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου] și ți-ai pângărit sămânța ta [καὶ ἐβεβήλωσας τὸ σπέρμα σου], [ca] să aduci urgie peste copiii tăi [ἐπαγαγεῖν ὀργὴν ἐπὶ τὰ τέκνα σου] și să străpungi în[tru] nebunia ta [καὶ κατανυγῆναι ἐπὶ τῇ ἀφροσύνῃ σου].

21. [Și] să fie [poporul] fără tiranie [γενέσθαι δίχα τυραννίδα] și din Efrem să înceapă împărăția cea neascultătoare [καὶ ἐξ Εφραιμ ἄρξαι βασιλείαν ἀπειθῆ].

22. Dar Domnul nu are să părăsească mila Sa [ὁ δὲ Κύριος οὐ μὴ καταλίπῃ τὸ ἔλεος Αὐτοῦ] și din cuvintele Sale nu are să strice [καὶ οὐ μὴ διαφθείρῃ ἀπὸ τῶν λόγων Αὐτου], nici nu are să-i șteargă pe nepoții celui ales al Său. Și sămânța celui care L-a iubit pe El nu are să o înlăture. Și lui Iacov i-a dat rămășița [καὶ τῷ Ιακωβ ἔδωκεν κατάλειμμα] și rădăcină din el lui David [καὶ τῷ Δαυιδ ἐξ αὐτοῦ ῥίζαν].

23. Și s-a odihnit Salomon cu părinții săi [καὶ ἀνεπαύσατο Σαλωμων μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ] și a lăsat, după el, din sămânța sa, nebunie poporului și împuținat [cu] înțelegerea: pe Roboam [Ροβοαμ], care a îndepărtat poporul din sfatul Său

24. și pe Ieroboam, fiul lui Navat [καὶ Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ], care l-a făcut să păcătuiască pe Israil [ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ] și i-a dat lui Efrem calea păcatului [καὶ ἔδωκεν τῷ Εφραιμ ὁδὸν ἁμαρτίας]. Și s-au înmulțit păcatele lor foarte [mult, ca] să-i îndepărteze pe ei din pământul lor.

25. Și toată răutatea au căutat-o [καὶ πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν], până ce răzbunarea [Sa] are să vină asupra lor [ἕως ἐκδίκησις ἔλθῃ ἐπ᾽ αὐτούς].


[1] Cântăreți de psalmi.

[2] După Sfântul David.

[3] Pentru tatăl său, pentru Sfântul David, Sfântul Salomon s-a odihnit.

[4] Se referă la Templu.

[5] În Templu.

[6] N. plural de la παροιμία.