Înțelepciunea lui Sirah, cap. 50, cf. LXX

1. Simon [Σίμων], fiul lui Onias [Ὀνείας], preotul cel mare, care în viața sa a cusut dedesubt casă [ὃς ἐν ζωῇ αὐτοῦ ὑπέρραψεν οἶκον] și în zilele sale a întărit templul [καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐστερέωσεν ναόν].

2. Și de către el s-a întemeiat înălțimea cea îndoită [καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐθεμελιώθη ὕψος διπλῆς], zidul cel înalt al îngrădirii sfinte [ἀνάλημμα ὑψηλὸν περιβόλου ἱεροῦ].

3. În zilele sale a fost săpată vistieria apelor [ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐλατομήθη ἀποδοχεῖον ὑδάτων], adâncitura [ei având] împrejurimea ca a mării [λάκκος ὡσεὶ θαλάσσης τὸ περίμετρον].

4. Cel care păzește poporul său de cădere și a întărit cetatea în împresurare[1].

5. Cât [de mult] a fost slăvit în[tru] întoarcerea poporului [ὡς ἐδοξάσθη ἐν περιστροφῇ λαοῦ], în[tru] ieșirea catapetasmei[2]/ perdelei casei[3] [ἐν ἐξόδῳ οἴκου καταπετάσματος]!

6. Ca steaua cea de dimineață în mijlocul norilor [ὡς ἀστὴρ ἑωθινὸς ἐν μέσῳ νεφελῶν], ca luna cea plină în[tru] zilele [ὡς σελήνη πλήρης ἐν ἡμέραις] [sale],

7. ca soarele strălucind peste templul Celui Preaînalt [ὡς ἥλιος ἐκλάμπων ἐπὶ ναὸν Ὑψίστου] și precum curcubeul luminând în[tru] norii slavei [καὶ ὡς τόξον φωτίζον ἐν νεφέλαις δόξης],

8. ca floarea trandafirilor în zilele celor tineri [ὡς ἄνθος ῥόδων ἐν ἡμέραις νέων], ca crinii în[tru] ieșirea apei [ὡς κρίνα ἐπ᾽ ἐξόδῳ ὕδατος], ca vlăstarul Libanosului în zilele verii [ὡς βλαστὸς Λιβάνου ἐν ἡμέραις θέρους],

9. ca focul și tămâia pe cățuie [ὡς πῦρ καὶ λίβανος ἐπὶ πυρείου], ca vasul de aur cel bătut [ὡς σκεῦος χρυσίου ὁλοσφύρητον], împodobit [cu] toată piatra cea de mult preț [κεκοσμημένον παντὶ λίθῳ πολυτελεῖ],

10. ca măslinul odrăslind roade și ca chiparosul înălțându-se în[tru] nori.

11. Când [a venit] a lua el veșmântul slavei [στολὴν δόξης] și a se îmbrăca el [pentru] săvârșirea laudei, în[tru] suirea jertfelnicului celui sfânt a slăvit acoperirea sfințirii [ἐν ἀναβάσει θυσιαστηρίου ἁγίου ἐδόξασεν περιβολὴν ἁγιάσματος].

12. Iar când [a mers] a primi părțile din mâinile preoților și el [era] stând lângă vatra altarului, împrejurul său [era] cununa fraților [στέφανος ἀδελφῶν] ca vlăstarul cedrilor din Libanos [ὡς βλάστημα κέδρων ἐν τῷ Λιβάνῳ] și l-au înconjurat pe el precum coroanele rădăcinilor finicilor/ palmierilor [καὶ ἐκύκλωσαν αὐτὸν ὡς στελέχη φοινίκων].

13. Și toți fiii lui Aaron [erau] în[tru] slava lor [καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ααρων ἐν δόξῃ αὐτῶν] și aducerea-înainte a Domnului [era] în mâinile lor [καὶ προσφορὰ Κυρίου ἐν χερσὶν αὐτῶν], înaintea a toată adunarea lui Israil [ἔναντι πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ].

14. Și săvârșirea liturghisind pe altare [καὶ συντέλειαν λειτουργῶν ἐπὶ βωμῶν], [ca] să împodobească aducerea-înainte a Celui Preaînalt [κοσμῆσαι προσφορὰν Ὑψίστου], a Atotțiitorului [Παντοκράτορος].

15. A întins peste vas mâna sa [ἐξέτεινεν ἐπὶ σπονδείου χεῖρα αὐτοῦ] și a turnat din sângele strugurelui [καὶ ἔσπεισεν ἐξ αἵματος σταφυλῆς], a turnat întru temelia jertfelnicului miros de bună-mireasmă Celui Preaînalt [ἐξέχεεν εἰς θεμέλια θυσιαστηρίου ὀσμὴν εὐωδίας Ὑψίστῳ], Împăratului a toate [Παμβασιλει].

16. Atunci au strigat fiii lui Aaron [și] în[tru] trâmbițele cele bătute au sunat. Au făcut auzit glas mare întru pomenire înaintea Celui Preaînalt.

17. Atunci tot poporul împreună s-au grăbit [τότε πᾶς ὁ λαὸς κοινῇ κατέσπευσαν] și au căzut pe fața [lor] la pământ [καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν], [ca] să se închine Domnului lor [προσκυνῆσαι τῷ Κυρίῳ αὐτῶν], Atotțiitorului [Παντοκράτορι], Dumnezeului Celui Preaînalt [Θεῷ Ὑψίστῳ].

18. Și psalmiștii au lăudat cu glasurile lor, [încât și] în[tru] cel mai mic glas s-a îndulcit versul [ἐν πλείστῳ ἤχῳ ἐγλυκάνθη μέλος].

19. Și poporul s-a rugat Domnului Celui Preaînalt în[tru] rugăciune [καὶ ἐδεήθη ὁ λαὸς Κυρίου Ὑψίστου ἐν προσευχῇ], înaintea Celui Milostiv [κατέναντι Ἐλεήμονος], până a fost să se săvârșească podoaba Domnului [ἕως συντελεσθῇ κόσμος Κυρίου] și liturghisirea Sa au împlinit [καὶ τὴν λειτουργίαν Αὐτοῦ ἐτελείωσαν].

20. Atunci, coborându-se, a ridicat mâinile sale peste toată adunarea fiilor lui Israil, [ca] să dea binecuvântare Domnului din buzele sale [δοῦναι εὐλογίαν Κυρίου ἐκ χειλέων αὐτοῦ] și în[tru] numele Lui să se laude.

21. Și au fost [și] a doua oară în[tru] închinare [καὶ ἐδευτέρωσαν ἐν προσκυνήσει], [ca] să primească binecuvântare de la Cel Preaînalt [ἐπιδέξασθαι τὴν εὐλογίαν παρὰ Ὑψίστου].

22. Și acum binecuvântați toți pe Dumnezeu [καὶ νῦν εὐλογήσατε τὸν Θεὸν πάντων], pe Cel care face cele mari totdeauna [τὸν μεγάλα ποιοῦντα πάντῃ], pe Cel care înalță zilele noastre din pântece [τὸν ὑψοῦντα ἡμέρας ἡμῶν ἐκ μήτρας] și face cu noi după mila Sa [καὶ ποιοῦντα μεθ᾽ ἡμῶν κατὰ τὸ ἔλεος Αὐτοῦ]!

23. Să ne dea nouă veselia inimii [εὐφροσύνην καρδίας] și să facă pace în zilele noastre în Israil, după zilele veacului.

24. Să încredințeze cu noi mila Sa [ἐμπιστεύσαι μεθ᾽ ἡμῶν τὸ ἔλεος Αὐτοῦ] și în[tru] zilele noastre să ne răscumpere pe noi [καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν λυτρωσάσθω ἡμᾶς]!

25. În[tru] cele două neamuri s-a mâniat sufletul meu și cel al treilea nu este neam:

26. cei care stau în muntele Samariei și filistiimii și poporul cel nebun, care locuiește în ale Sihemurilor.

27. Învățătura înțelegerii și a cunoașterii a scris în cartea aceasta [παιδείαν συνέσεως καὶ ἐπιστήμης ἐχάραξεν ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ] Iisus [Ἰησοῦς], fiul lui Sirah [υἱὸς Σιραχ], al lui Eleazar Ierosolimitisul [Ελεαζαρ ὁ Ιεροσολυμίτης], care a turnat [aici] înțelepciunea din inima sa [ὃς ἀνώμβρησεν σοφίαν ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ].

28. Fericit [este cel] care în[tru] acestea se va întoarce și, punând acestea în inima sa, se va înțelepți.

29. Căci, dacă acestea au să facă, spre toate va putea. Că[ci] lumina Domnului [este] urma sa [ὅτι φῶς Κυρίου τὸ ἴχνος αὐτοῦ].


[1] În timpul asedierii ei.

[2] Forma καταπετάσματος [catapetasmatos] este genitivul substantivului καταπέτασμα [catapetasma]. Pe care noi l-am românizat sub forma catapeteasma. Numai că, în Templul de la Ierusalim, catapetasma nu era un zid, ci o perdea. A se vedea: Lect. Alexandru Mihăilă, Perdea sau perete? De ce-ar fi important?, articol din 9 iunie 2011, cf. http://ziarullumina.ro/perdea-sau-perete-de-ce-ar-fi-important–9617.html.

[3] Iar casa de aici este Templul.