Înțelepciunea lui Sirah, cap. 51, cf. LXX

1. Mărturisi-mă-voi Ție, Doamne Împărate, și Te voi lăuda pe Tine, Dumnezeu[le], Mântuitorul meu! Mă mărturisesc numelui Tău,

2. că apărător și ajutător Te-ai făcut mie și ai răscumpărat trupul meu de la pieire și din lațul diavolului limbii [καὶ ἐκ παγίδος διαβολῆς γλώσσης], de la buzele lucrând minciuna, și înaintea celor care au stat înaintea [Ta] Te-ai făcut ajutător. Și m-ai răscumpărat,

3. după mulțimea milei și a numelui Tău, de la mușcările cea pregătită [cele pregătite] întru mâncare [ἐκ βρυγμῶν ἕτοιμον εἰς βρῶμα], din mâna căutând [celor care caută] sufletul meu [ἐκ χειρὸς ζητούντων τὴν ψυχήν μου], din cele mai multe necazuri pe care le-am avut,

4. din înăbușirea focului dimprejur [ἀπὸ πνιγμοῦ πυρᾶς κυκλόθεν] și din mijlocul focului pe care nu l-am aprins,

5. din adâncul pântecelui Iadului și de la limba cea necurată și [de la] cuvântul cel mincinos

6. [cu] împăratul [și de] diavolul limbii celei nedrepte. A apropiat până la moarte sufletul meu [ἤγγισεν ἕως θανάτου ἡ ψυχή μου] și viața mea era aproape de Iadul [cel mai de] jos [καὶ ἡ ζωή μου ἦν σύνεγγυς ᾍδου κάτω].

7. M-au cuprins [din] toate părțile și nu era cel care să mă ajute. Priveam întru ajutorul oamenilor și nu era.

8. Și mi-am adus aminte de mila Ta, Doamne, și de lucrarea Ta cea din veac, că îi scoți pe cei care Te rabdă pe Tine [ὅτι ἐξαιρῇ τοὺς ὑπομένοντάς σε] și îi mântui pe ei din mâna celor vrăjmași [καὶ σῴζεις αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν]!

9. Și am înălțat pe pământ rugăciunea mea cea stăruitoare și pentru a morții curgere m-am rugat stăruitor.

10. L-am chemat pe Domnul [ἐπεκαλεσάμην Κύριον], pe Tatăl Domnului meu [Πατέρα Κυρίου μου], [ca] să nu mă părăsească în zilele necazului [μή με ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις θλίψεως], în[tru] vremea neajutorării trufașilor [ἐν καιρῷ ὑπερηφανιῶν ἀβοηθησίας]. Voi lăuda numele Tău neîncetat și voi cânta în[tru] mărturisire.

11. Și a fost ascultată rugăciunea mea. Căci m-ai mântuit pe mine de la pieire. Și scoate-mă din vremea cea rea!

12. Pentru aceea mă voi mărturisi Ție și Te voi lăuda. Și voi binecuvânta numele Domnului.

13. Încă fiind mai tânăr [ἔτι ὢν νεώτερος], mai înainte până să mă rătăcesc [πρὶν ἢ πλανηθῆναί με], am căutat înțelepciunea arătată în[tru] rugăciunea mea [ἐζήτησα σοφίαν προφανῶς ἐν προσευχῇ μου].

14. Înaintea templului mă învredniceam pentru ea [ἔναντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς] și până la cele din urmă o voi căuta pe ea [καὶ ἕως ἐσχάτων ἐκζητήσω αὐτήν].

15. Din floare, precum strugurele înnegrindu-se, s-a veselit inima mea în[tru] ea. Am pus piciorul meu în[tru] dreptate, din tinerețea mea am căutat-o pe ea.

16. Am plecat puțin urechea mea și am primit și multă învățătură am aflat mie însumi.

17. Sporire mi s-a făcut mie în[tru] aceasta [προκοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ]. Celui care îmi dă mie înțelepciune Îi voi da slavă [τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω δόξαν].

18. Căci am cugetat [ca] să o fac pe ea și am râvnit [lucrul] cel bun și nu am să fiu rușinat.

19. S-a străduit sufletul meu în[tru] aceasta și în[tru] facerea legii o am cercetat. Mâinile mele le-am întins către înălțime și păcatele neștiinței însumi le-am plâns.

20. Sufletul meu l-am îndreptat întru ea și întru curăție am aflat-o pe ea. [Căci] inimă am dobândit cu ea dintru început. Pentru aceea nu am să fiu părăsit.

21. Și pântecele[1] meu a fost tulburat [ca] să o caute pe ea. Pentru aceea am dobândit averea cea bună.

22. Domnul mi-a dat mie limbă [ca] răsplată a mea și în[tru] aceasta o voi lăuda pe ea.

23. Apropiați-vă către mine cei neînvățați și poposiți în[tru] casa învățăturii [αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ παιδείας]!

24. Că[ci] de ce ziceți a fi lipsă în[tru] acestea și sufletele voastre însetează foarte?

25. Am deschis gura mea și am zis: „Câștigați-o [întru] voi înșivă [κτήσασθε ἑαυτοῖς], fără de arginți [ἄνευ ἀργυρίου]!”.

26. Gâtul vostru învățați-l sub jug și să primească sufletul vostru învățătura! Aproape este [ca] să o aflați pe ea.

27. Vedeți în[tru] ochii voștri că puțin am trudit și am aflat mie însumi multă odihnă [καὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν]!

28. Împărtășiți-vă de învățătură [μετάσχετε παιδείας]! Cu mult număr de argint și [cu] mult aur câștigați în[tru] ea!

29. Să se veselească sufletul meu în[tru] mila Lui și să nu vă rușinați întru lauda Sa.

30. Lucrați lucrul vostru mai înainte de vreme [ἐργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ] și vă va da plata voastră întru vremea sa [καὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ]!


[1] Cu referire la inimă și nu la stomac.