Epistola către Evrei, cap. 2, cf. BYZ

1. Pentru aceasta voi trebuie cu atât mai mult a lua aminte celor care au fost auzite, ca nu cumva să alunecăm [μήποτε παραρρυῶμεν][1].

2. Căci, dacă cuvântul rostit prin Îngeri a fost cel adeverit, și toată încălcarea și neascultarea a primit răsplata cea dreaptă,

3. cum vom scăpa noi neîngrijindu-ne de o atât de mare mântuire? Care, început luând a se grăi prin [voia] Domnului [ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου], de către cei care au auzit [că] întru noi s-a adeverit [ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη],

4. împreună-mărturisind [voia] lui Dumnezeu [συνεπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ] [cu] semne și [cu] minuni și [cu] felurite puteri și [cu] împărțirile[2] Duhului Sfânt, după voia Sa.

5. Că nu Îngerilor le-a supus lumea cea viitoare [Οὐ γὰρ Ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν][3], despre care vorbim[4].

6. Dar cineva a mărturisit undeva zicând: „Ce este omul, că pomenești de el? Sau fiul omului, că îl cercetezi pe el [ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν]?

7. L-ai micșorat pe el [cu] puțin numai decât Îngerii [Ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ Ἀγγέλους][5]. [Cu] slavă și [cu] cinste l-ai încununat pe el.

8. Pe toate le-ai supus sub picioarele sale”. Căci în[tru] supunerea lui a toate, nimic [nu] a lăsat lui nesupus. Dar acum încă nu vedem toate supunându-i-se lui.

9. Iar pe Cel care S-a micșorat [cu] puțin numai decât Îngerii noi Îl vedem, pe Iisus, pentru patima morții [cu] slavă și [cu] cinste încununându-Se [διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον], pentru ca, [cu] harul lui Dumnezeu, pentru toți să guste [potirul] morții [ὑπὲρ παντὸς γεύσηται θανάτου].

10. Căci, se cuvenea Lui, pentru Care [sunt] toate [δι᾽ Ὃν τὰ πάντα] și prin Care [sunt] toate [καὶ δι᾽ Οὗ τὰ πάντα], pe fiii cei mulți întru slavă aducându-i[6], [ca] Începătorul mântuirii lor prin patimi să Se sfârșească.

11. Căci Cel care sfințește și cei care se sfințesc din Cel unul[7] [sunt] toți [Ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ Ἑνὸς πάντες]. Pentru care pricină nu Se rușinează a-i numi pe ei frați,

12. zicând: „Voi vesti numele Tău fraților Mei, în mijlocul adunării Te voi lăuda”.

13. Și iarăși: „Eu voi fi nădăjduind în[tru] El”. Și iarăși: „Iată Eu și pruncii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!”.

14. Așadar [οὖν], întrucât pruncii s-a[u] împărtășit de trup și sânge [ἐπεὶ τὰ παιδία κεκοινώνηκεν σαρκὸς καὶ αἵματος][8], și El, de asemenea, S-a împărtășit de ele [καὶ Αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν τῶν αὐτῶν][9], ca [ἵνα], prin [gustarea] morții [διὰ τοῦ θανάτου], să nimicească pe cel care are puterea morții [καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου], [și] acesta este diavolul [τοῦτ᾽ ἔστιν τὸν διάβολον],

15. și să-i elibereze pe aceia câți, [cu] frica morții, în toată viața supuși erau robiei.

16. Căci [γὰρ], cu siguranță [δήπου], nu [firea] Îngerilor ia [οὐ Ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται] [a luat], ci sămânța lui Avraam ia [ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται] [a luat].

17. Pentru care pricină datora să Se facă asemenea în[tru] toate fraților [Ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι], ca milostiv să fie [ἵνα ἐλεήμων γένηται] și Arhiereul cel credincios [întru] cele către Dumnezeu [καὶ πιστὸς Ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν], întru ispășirea păcatelor poporului.

18. Căci, în[tru] care[10] El a pătimit, ispitindu-Se [Ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν Αὐτὸς πειρασθείς], poate [și] celor care se ispitesc să le ajute [δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι].


[1] Ca nu cumva să păcătuim. Să ne îndepărtăm de la cele zise de Dumnezeu.

[2] Cu darurile dumnezeiești primite de la Duhul Sfânt.

[3] Lumea transfigurată a Împărăției lui Dumnezeu.

[4] Pe care o propovăduim.

[5] L-ai micșorat pe om, în comparație cu Îngerii, decât numai cu puțin.

[6] Făcându-i plini de slava Sa cea veșnică.

[7] Din Dumnezeu. Fiul este prin naștere din Tatăl, iar oamenii care se sfințesc în Biserică sunt prin naștere duhovnicească din Dumnezeul treimic.

[8] Au primit trup și sânge prin nașterea lor din femeie.

[9] Și El S-a întrupat din Fecioară.

[10] În trupul Său.

2 comentarii la „Epistola către Evrei, cap. 2, cf. BYZ”

  1. Slava lui Dumnezeu pentru milele Sale cele bogate! Sarut mana, Parinte Dorin. La ce se refera Apostolul cand spune ca Domnul Hristos a fost ispitit, la ispitirea din pustie? Doamne ajuta!

    1. Se referă la ispitirea continuă, din partea demonilor și a oamenilor, pe care Domnul a trăit-o. Vă mulțumesc pentru prietenie, Domnule Teodor! Numai bine și multă sănătate!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *