1. De aceea, frați sfinți, cei părtași ai chemării celei cerești, cugetați la Apostolul și Arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus Hristos,

2. credincios fiind Aceluia care L-a făcut pe El[1], precum și Moisis în toată casa Lui!

3. Căci Acesta de mai multă slavă decât Moisis S-a învrednicit, întrucât are mai multă cinste [decât] casa Cel care a zidit-o pe ea.

4. Căci toată casa se zidește de către cineva. Dar Cel care pe toate le-a zidit [este] Dumnezeu.

5. Și Moisis [a fost] credincios în toată casa sa ca un slujitor, întru mărturie [pentru] cele care vor fi grăite.

6. Dar Hristos [este] precum Fiul în[tru] casa Sa. A Cărui casă suntem noi [Οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς], care avem să ținem îndrăzneala [ἐάνπερ τὴν παρρησίαν κατάσχωμεν] și lauda nădejdii până la sfârșit adeverită [καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν].

7. De aceea, precum zice Duhul Cel Sfânt: „Astăzi, dacă aveți să auziți glasul Său,

8. să nu vă învârtoșați inimile voastre, precum în[tru ziua] amărăciunii, în ziua ispitirii în pustiu,

9. unde M-au ispitit pe Mine părinții voștri, M-au încercat, și au văzut lucrurile Mele 40 de ani.

10. De aceea am fost mâniat [asupra] neamului aceluia și am zis: «Pururea rătăcesc [cu] inima, iar ei nu au cunoscut căile Mele».

11. Precum M-am jurat în[tru] urgia Mea: «Dacă [Nicidecum nu] vor intra întru odihna Mea»”.

12. Vedeți, fraților, ca nu cumva va fi [să fie] în vreunul [din] voi inima cea rea a necredinței [καρδία πονηρὰ ἀπιστίας], ca să se depărteze de Dumnezeul Cel Viu!

13. Ci mângâiați-vă voi înșivă în toată ziua, până când se cheamă „cea de azi”, ca să nu se învârtoșeze vreunul din voi [cu] înșelăciunea păcatului [ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας]!

14. Căci părtași ne-am făcut lui Hristos, [cei] care avem să ținem începătura temeliei [τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως] până la sfârșit adeverită.

15. Ca să zicem: „Astăzi, dacă aveți să auziți glasul Său, să nu vă învârtoșați inimile voastre, precum în[tru ziua] amărăciunii”.

16. Căci [oare doar] vreunii, auzind, L-au amărât, și nu toți cei care au ieșit din Egiptos prin Moisis?

17. Și pe cine S-a mâniat 40 de ani? Nu [asupra] celor care au păcătuit, ale căror oase a[u] căzut în pustiu?

18. Și cărora le-a jurat [că] nu vor intra întru odihna Sa, dacă nu celor care n-au ascultat?

19. Și [astfel] vedem, că nu au putut să intre pentru necredință[2].


[1] Cu sensul: L-a născut pe El!

[2] Pentru necredința lor.