Epistola către Evrei, cap. 4, cf. BYZ

1. Așadar, să ne temem ca nu cumva lăsându-ne de făgăduința [ca] să intrăm întru odihna Sa, să pară vreunuia dintre voi a scăpa[1].

2. Căci suntem și binevestiți[2], precum aceia. Dar cuvântul auzirii[3] nu a folosit acelora, nefiind uniți [cu] credința celor care au auzit[4].

3. Căci [noi], cei care am crezut, intrăm întru odihnă[5] precum s-a zis: „Precum M-am jurat în[tru] urgia Mea: «Dacă [Nicidecum nu] vor intra întru odihna Mea!». Deși lucrurile de la zidirea lumii făcându-se [au fost făcute] [καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων].

4. Căci s-a zis undeva despre cea de a șaptea [zi] așa: „Și Dumnezeu S-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrurile Sale”.

5. Și întru [despre] aceasta, iarăși: „Dacă [Nicidecum nu] vor intra întru odihna Mea!”.

6. Așadar, când rămân vreunii să intre întru aceasta[6] și cei dintâi binevestiți n-au intrat pentru neascultare,

7. iarăși o anume zi rânduiește, „Astăzi”, în[tru] David zicând, după atât de multă vreme, precum s-a zis: „Astăzi, dacă aveți să auziți glasul Său, să nu vă învârtoșați inimile voastre”.

8. Căci dacă Iisus i-a[r fi] odihnit pe ei [Εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν], nu grăiau [nu ar fi grăit], după acestea, despre o altă zi [οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας].

9. De aceea rămâne sabatul odihnei [σαββατισμὸς] poporului lui Dumnezeu.

10. Dar cel care a intrat întru odihna Sa și el s-a odihnit de lucrurile sale, precum Dumnezeu de ale Sale.

11. Așadar, să ne sârguim să intrăm întru acea odihnă, ca nu în[tru] aceeași pildă a neascultării cineva să cadă.

12. Căci viu [este] cuvântul lui Dumnezeu [ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ] și lucrător [καὶ ἐνεργής] și mai tăios decât toată sabia cea cu două tăișuri [καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον] și străpungând până la împărțirea sufletului și a duhului [καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος], a încheieturilor și a măduvelor [ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν], și judecător al aducerilor-aminte [καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων] și al gândurilor inimii [καὶ ἐννοιῶν καρδίας].

13. Și nu este zidire nevăzută înaintea Lui. Ci toate [sunt] goale și dezvelite ochilor Săi, către Care ne [este] nouă cuvântul.

14. Așadar, având Arhiereu mare, [în]trecând cerurile, pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu, să ținem mărturisirea [κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας].

15. Căci nu avem Arhiereu [Οὐ γὰρ ἔχομεν Ἀρχιερέα] neputând să compătimească cu slăbiciunile noastre [μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν], ci ispitit întru toate [πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα], după asemănare [καθ᾽ ὁμοιότητα][7], fără de păcat [χωρὶς ἁμαρτίας].

16. Așadar [οὖν], să venim cu îndrăzneală [la] tronul harului [προσερχώμεθα μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος] ca să luăm milă [ἵνα λάβωμεν ἔλεον] și să aflăm har [καὶ χάριν εὕρωμεν] întru ajutorul cel la bună vreme [εἰς εὔκαιρον βοήθειαν].


[1] Că prin aceasta „se mântuie”.

[2] Ni s-a binevestit și nouă credința cea mântuitoare a Bisericii.

[3] Cuvântul predicării.

[4] Nefiind uniți cu credința Sfinților, cu credința celor care L-au auzit pe Dumnezeu vorbind.

[5] Întru odihna lui Dumnezeu.

[6] Întru odihna Lui.

[7] Fiind după asemănarea noastră. Fiind om ca noi, Dumnezeu și om.