Lucas 21, cf. BYZ

1. Și [Iisus], privind, [i-]a văzut pe cei bogați aruncându-și darurile lor întru vistierie [γαζοφυλάκιον].

2. Dar a văzut și o oarecare văduvă săracă aruncând acolo doi leptoni[1][δύο λεπτά]

3. și a zis: „Cu adevărat vă zic vouă, că văduva aceasta cea săracă a aruncat mai mult [decât] toți.

4. Căci toți aceștia au aruncat întru daruri lui Dumnezeu din ceea ce lor le prisosește, dar aceasta, din lipsa ei, a aruncat toată avuția pe care o avea”.

5. Și oarecare, zicând despre templu, că [este cu] pietrele cele bune [λίθοις καλοῖς] și [cu] darurile cele sfințite împodobit [καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται], [Iisus] a zis:

6. „[Despre] acestea pe care le priviți, vor veni zile în care nu va fi lăsată piatra asupra pietrei [ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ], care nu va fi nimicită [ὃς οὐ καταλυθήσεται]”.

7. Și L-au întrebat pe El, zicând: „Învățătorule, așadar, când va fi [vor fi] acestea? Și care [este] semnul, când vor să fie acestea?”.

8. Și El a zis: „Vedeți să nu vă înșelați! Căci mulți vor veni în[tru] numele Meu, zicând că: «Eu sunt» și «Vremea s-a apropiat». Așadar, să nu mergeți după ei.

9. Iar când aveți să auziți de războaie și de lupte, să nu vă înspăimântați! Căci se cuvine [ca] acestea să fie mai întâi [δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον], dar nu [va fi] numaidecât sfârșitul [ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος].

10. Atunci”, le zicea lor, „se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție.

11. Și cutremurele cele mari [vor fi] pe [a]locuri [σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους] și [vremuri de] foamete și molime vor fi [καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται] și vederi înspăimântătoare și semnele cele mari din cer vor fi [φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ᾽ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται].

12. Dar, mai înainte de acestea toate, vor pune mâinile peste voi și vă vor prigoni, dându-vă în[tru] sinagogi și [în] temnițe, ducându-vă la împărați și la ighemoni [ἡγεμόνας][2] pentru numele Meu [ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Μου].

13. Dar [aceasta][3] se va întoarce vouă întru mărturie [Ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον][4].

14. Așadar [οὖν], puneți întru inimile voastre [θέσθε εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν] a nu vă gândi mai înainte [μὴ προμελετᾷν] [cum] să vă apărați [ἀπολογηθῆναι]!

15. Căci Eu vă voi da vouă gură și înțelepciune [Ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν], căreia nu vor putea să-i grăiască împotrivă [ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν] și nici să-i stea împotrivă [οὐδὲ ἀντιστῆναι] toți cei care se împotrivesc vouă [πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν].

16. Dar veți fi dați și de către părinți [καὶ ὑπὸ γονέων] și de cei înrudiți [καὶ συγγενῶν] [cu voi] și de cei prieteni [καὶ φίλων] [cu voi] și de frați [καὶ ἀδελφῶν] și vor omorî dintre voi [καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν].

17. Și veți fi urâți de toți pentru numele Meu [Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά Μου].

18. Iar părul din capul vostru nu are să piară.

19. În[tru] răbdarea voastră [Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν] dobândiți sufletele voastre [κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν]!

20. Iar când aveți să vedeți Ierusalimul înconjurat de oști, atunci cunoașteți că s-a apropiat pustiirea [ἡ ἐρήμωσις] lui!

21. Atunci, cei [care sunt] în Iudea să fugă întru munți! Și cei [care sunt] în mijlocul lui[5] să plece! Și cei [care sunt] în[tru] țări[6] să nu intre întru el!

22. Că[ci] zilele răzbunării [ἡμέραι ἐκδικήσεως] sunt acelea, [ca] să se împlinească toate cele care au fost scrise [τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα].

23. Dar vai acelora care au în pântece și celor care alăptează în zilele acelea! Căci va fi nevoia cea mare pe pământ [ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς] și urgia în[tru] poporul acesta [καὶ ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτῳ]!

24. Și vor cădea [întru] gura sabiei [Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας] și vor fi robiți întru toate neamurile [καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη]. Și Ierusalimul va fi călcat de către neamuri [καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν], până are să se umple vremurile neamurilor [ἄχρι πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν].

25. Și va fi [vor fi] semnele în soare și [în] lună și [în] stele, iar pe pământ [va fi] chinul neamurilor în[tru] nedumerire [καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορία], sunând marea și valul,

26. dându-și sufletul oamenii de frică [ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου] și de așteptarea celor care vin [întru] lume [καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ]. Căci puterile cerurilor se vor clătina [αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται].

27. Și atunci vor vedea pe Fiul omului venind în[tru] nor [Καὶ τότε ὄψονται τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ] cu [tăria] puterii și a slavei celei multe [μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς].

28. Iar începând acestea a fi, îndreptați-vă și ridicați capetele voastre! Fiindcă se apropie răscumpărarea [ἡ ἀπολύτρωσις] voastră”.

29. Și a zis parabolă acelora: „Vedeți smochinul și toți copacii!

30. Când acum au să înmugurească, văzându-se [aceasta], de la sine știți că deja vara este aproape.

31. Așa și voi, când o să vedeți acestea făcându-se, cunoașteți că aproape este Împărăția lui Dumnezeu!

32. Amin zic vouă că nu are să treacă neamul acesta, până [nu] are [au] să fie toate.

33. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu au să treacă.

34. Dar luați aminte [la] voi înșivă [Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς], ca nu cumva să se îngreune inimile voastre [μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι] în[tru] îmbuibare [ἐν κραιπάλῃ] și [în] beție [καὶ μέθῃ] și [cu] grijile vieții [καὶ μερίμναις βιωτικαῖς] și [καὶ], neașteptat [αἰφνίδιος], are să vină peste voi ziua aceea [ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη]!

35. Căci, precum lațul va veni [ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται], peste toți care stau pe fața a tot pământul [ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς].

36. Așadar [οὖν], privegheați în toată vremea [ἀγρυπνεῖτε ἐν παντὶ καιρῷ], rugându-vă [δεόμενοι], ca să vă învredniciți să scăpați de toate cele care vor fi [ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι] și să stați înaintea Fiului omului [καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου]!”.

37. Și [Iisus] era învățând [δὲ ἦν διδάσκων] [în toate] zilele în templu [τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ]. Iar nopțile [τὰς δὲ νύκτας], ieșind [ἐξερχόμενος], le petrecea întru muntele care se cheamă al Măslinilor [ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν].

38. Și tot poporul se ridica dis-de-dimineață către El [καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς Αὐτὸν], [pentru] a-L auzi pe El în templu [ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν Αὐτοῦ].


[1] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_lepton.

[2] Guvernatori.

[3] Prigonirea.

[4] Prigonirea voastră va fi mărturia voastră întru credință. Ea va dovedi că ați suferit pentru credința voastră întru Mine.

[5] Al Ierusalimului.

[6] În diaspora.