Lucas 21, cf. BYZ

1. Și [Iisus], privind, [i-]a văzut pe cei bogați aruncându-și darurile lor întru vistierie [γαζοφυλάκιον].

2. Dar a văzut și o oarecare văduvă săracă aruncând acolo doi leptoni[1][δύο λεπτά]

3. și a zis: „Cu adevărat vă zic vouă, că văduva aceasta cea săracă a aruncat mai mult [decât] toți.

4. Căci toți aceștia au aruncat întru daruri lui Dumnezeu din ceea ce lor le prisosește, dar aceasta, din lipsa ei, a aruncat toată avuția pe care o avea”.

5. Și oarecare, zicând despre templu, că [este cu] pietrele cele bune [λίθοις καλοῖς] și [cu] darurile cele sfințite împodobit [καὶ ἀναθήμασιν κεκόσμηται], [Iisus] a zis:

6. „[Despre] acestea pe care le priviți, vor veni zile în care nu va fi lăsată piatra asupra pietrei [ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ], care nu va fi nimicită [ὃς οὐ καταλυθήσεται]”.

7. Și L-au întrebat pe El, zicând: „Învățătorule, așadar, când va fi [vor fi] acestea? Și care [este] semnul, când vor să fie acestea?”.

8. Și El a zis: „Vedeți să nu vă înșelați! Căci mulți vor veni în[tru] numele Meu, zicând că: «Eu sunt» și «Vremea s-a apropiat». Așadar, să nu mergeți după ei.

9. Iar când aveți să auziți de războaie și de lupte, să nu vă înspăimântați! Căci se cuvine [ca] acestea să fie mai întâi [δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον], dar nu [va fi] numaidecât sfârșitul [ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος].

10. Atunci”, le zicea lor, „se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție.

11. Și cutremurele cele mari [vor fi] pe [a]locuri [σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους] și [vremuri de] foamete și molime vor fi [καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται] și vederi înspăimântătoare și semnele cele mari din cer vor fi [φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ᾽ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται].

12. Dar, mai înainte de acestea toate, vor pune mâinile peste voi și vă vor prigoni, dându-vă în[tru] sinagogi și [în] temnițe, ducându-vă la împărați și la ighemoni [ἡγεμόνας][2] pentru numele Meu [ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Μου].

13. Dar [aceasta][3] se va întoarce vouă întru mărturie [Ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον][4].

14. Așadar [οὖν], puneți întru inimile voastre [θέσθε εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν] a nu vă gândi mai înainte [μὴ προμελετᾷν] [cum] să vă apărați [ἀπολογηθῆναι]!

15. Căci Eu vă voi da vouă gură și înțelepciune [Ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν], căreia nu vor putea să-i grăiască împotrivă [ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν] și nici să-i stea împotrivă [οὐδὲ ἀντιστῆναι] toți cei care se împotrivesc vouă [πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν].

16. Dar veți fi dați și de către părinți [καὶ ὑπὸ γονέων] și de cei înrudiți [καὶ συγγενῶν] [cu voi] și de cei prieteni [καὶ φίλων] [cu voi] și de frați [καὶ ἀδελφῶν] și vor omorî dintre voi [καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν].

17. Și veți fi urâți de toți pentru numele Meu [Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά Μου].

18. Iar părul din capul vostru nu are să piară.

19. În[tru] răbdarea voastră [Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν] dobândiți sufletele voastre [κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν]!

20. Iar când aveți să vedeți Ierusalimul înconjurat de oști, atunci cunoașteți că s-a apropiat pustiirea [ἡ ἐρήμωσις] lui!

21. Atunci, cei [care sunt] în Iudea să fugă întru munți! Și cei [care sunt] în mijlocul lui[5] să plece! Și cei [care sunt] în[tru] țări[6] să nu intre întru el!

22. Că[ci] zilele răzbunării [ἡμέραι ἐκδικήσεως] sunt acelea, [ca] să se împlinească toate cele care au fost scrise [τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα].

23. Dar vai acelora care au în pântece și celor care alăptează în zilele acelea! Căci va fi nevoia cea mare pe pământ [ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς] și urgia în[tru] poporul acesta [καὶ ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτῳ]!

24. Și vor cădea [întru] gura sabiei [Καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας] și vor fi robiți întru toate neamurile [καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη]. Și Ierusalimul va fi călcat de către neamuri [καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν], până are să se umple vremurile neamurilor [ἄχρι πληρωθῶσιν καιροὶ ἐθνῶν].

25. Și va fi [vor fi] semnele în soare și [în] lună și [în] stele, iar pe pământ [va fi] chinul neamurilor în[tru] nedumerire [καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορία], sunând marea și valul,

26. dându-și sufletul oamenii de frică [ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου] și de așteptarea celor care vin [întru] lume [καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ]. Căci puterile cerurilor se vor clătina [αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται].

27. Și atunci vor vedea pe Fiul omului venind în[tru] nor [Καὶ τότε ὄψονται τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ] cu [tăria] puterii și a slavei celei multe [μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς].

28. Iar începând acestea a fi, îndreptați-vă și ridicați capetele voastre! Fiindcă se apropie răscumpărarea [ἡ ἀπολύτρωσις] voastră”.

29. Și a zis parabolă acelora: „Vedeți smochinul și toți copacii!

30. Când acum au să înmugurească, văzându-se [aceasta], de la sine știți că deja vara este aproape.

31. Așa și voi, când o să vedeți acestea făcându-se, cunoașteți că aproape este Împărăția lui Dumnezeu!

32. Amin zic vouă că nu are să treacă neamul acesta, până [nu] are [au] să fie toate.

33. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu au să treacă.

34. Dar luați aminte [la] voi înșivă [Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς], ca nu cumva să se îngreune inimile voastre [μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι] în[tru] îmbuibare [ἐν κραιπάλῃ] și [în] beție [καὶ μέθῃ] și [cu] grijile vieții [καὶ μερίμναις βιωτικαῖς] și [καὶ], neașteptat [αἰφνίδιος], are să vină peste voi ziua aceea [ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη]!

35. Căci, precum lațul va veni [ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται], peste toți care stau pe fața a tot pământul [ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς].

36. Așadar [οὖν], privegheați în toată vremea [ἀγρυπνεῖτε ἐν παντὶ καιρῷ], rugându-vă [δεόμενοι], ca să vă învredniciți să scăpați de toate cele care vor fi [ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι] și să stați înaintea Fiului omului [καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου]!”.

37. Și [Iisus] era învățând [δὲ ἦν διδάσκων] [în toate] zilele în templu [τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ]. Iar nopțile [τὰς δὲ νύκτας], ieșind [ἐξερχόμενος], le petrecea întru muntele care se cheamă al Măslinilor [ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν].

38. Și tot poporul se ridica dis-de-dimineață către El [καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὸς Αὐτὸν], [pentru] a-L auzi pe El în templu [ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν Αὐτοῦ].


[1] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_lepton.

[2] Guvernatori.

[3] Prigonirea.

[4] Prigonirea voastră va fi mărturia voastră întru credință. Ea va dovedi că ați suferit pentru credința voastră întru Mine.

[5] Al Ierusalimului.

[6] În diaspora.

4 comments

 • Domnul sa ne izbaveasca de mustrarea Lui cea dreapta pe noi pacatosii si nevrednicii robii Sai si sa ne daruiasca mila si indurarile Sale cele negraite!

  Craciun fericit, Parinte Dorin, impreuna cu familia, multa sanatate, lumina, pace, iubire sfanta, tarie si har sa va dea Cel Nascut in iesle pentru mantuirea noastra! La multi ani!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Vă mulțumesc frumos, Domnule Teodor, pentru rugăciune și urările de bine! La mulți ani și multă bucurie!

 • Doamne ajută, Părinte Dorin! Inspirat de ceea ce ați publicat în aceste trei zile de Crăciun, adică traducerile din Vechiul și Noul Testament, fiindcă puțini se mai gândesc în aceste zile că Pruncul blând născut în peșteră și în iesle este și Înțelepciunea care ne iartă păcatele și ne cheamă la Ea, dar și Cel ce Se mânie și scoate afară din odihna Lui pe cei nevrednici de chemare și Cel ce ne va judeca pe toți, Care va veni cu slavă multă și va judeca toate neamurile și pe toți oamenii pentru faptele lor. Bună împletire a textelor ați făcut de acest Praznic, pentru ca nu doar să mâncăm și să ne veselim, ci și să cugetăm și să ne cutremurăm, la scopul pentru ca Hristos S-a născut Prunc în grajdul peșterii. Dumnezeu să ne miluiască și să ne lumineze după mare mila Sa! La mulți ani pe pământ și veșnică prăznuire în Rai să ne dea Domnul, pentru rugăciunile Preasfintei Maicii Sale și ale tuturor Sfinților Săi care s-au arătat vrednici de moștenirea Împărăției!

  • Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

   Amin, Părinte Ovidiu! Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariul dumneavoastră de suflet și pentru prietenie! Vă sunt aproape și vă prețuiesc onestitatea! La mulți ani și numai bine!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *