Lucas 24, 13-35, cf. BYZ

13. Și iată, doi dintre ei[1] erau mergând în aceeași zi într-u[n] sat, fiind depărtat [ca la] 60 de stadii[2] de Ierusalim, [iar] numele aceluia [era] Emmaus [Ἐμμαούς]!

14. Și ei vorbeau unul către altul despre toate acestea care s-au întâmplat.

15. Și a fost, pe când vorbeau ei și se întrebau, și [că] Însuși Iisus [καὶ Αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς], apropiindu-Se [ἐγγίσας], mergea împreună cu ei.

16. Dar ochii lor erau ținuți [Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο] [ca] să nu-L cunoască pe El [τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι Αὐτόν].

17. Iar [Iisus] a zis către ei: „Ce [sunt] cuvintele acestea, pe care le vorbiți împreună unul către altul mergând și [de ce] sunteți triști?”.

18. Și răspunzând unul, al cărui nume [era] Cleopas [Κλεοπᾶς], a zis către El: „Tu singur pribegești [în] Ierusalim și nu ai cunoscut pe cele care s-au făcut în acesta în zilele acestea?”.

19. Și [Iisus] le-a zis lor: „Care?”. Și ei I-au zis Lui: „Cele despre Iisus Nazoreosul [Τὰ περὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου], Care a fost om [Ὃς ἐγένετο ἀνὴρ], Profet [Προφήτης], Cel puternic în lucru și [în] cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporul [δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ];

20. și cum L-au dat pe El arhiereii și stăpânitorii noștri întru judecata morții [εἰς κρίμα θανάτου] și L-au răstignit pe El.

21. Iar noi nădăjduiam că El este Cel care va răscumpăra pe Israil [Αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ]. Dar împreună cu toate acestea [Ἀλλά γε σὺν πᾶσιν τούτοις], aceasta [este] cea de a treia zi [care] se face astăzi [τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον], de când acestea s-a[u] făcut[3] [ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο].

22. Dar și niște femei dintre noi[4] ne-au uimit pe noi [Αλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς], fiind [dintre cele care au mers] dimineața devreme la mormânt [γενόμεναι ὄρθριαι ἐπὶ τὸ μνημεῖον];

23. și, neaflând trupul Său [καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα Αὐτοῦ], au venit[5] zicând [ἦλθον λέγουσαι] [că] și vedere a Îngerilor[6] să fi văzut [καὶ ὀπτασίαν Ἀγγέλων ἑωρακέναι] [au văzut], [femei] care zic [despre] El a fi viu [οἳ λέγουσιν Αὐτὸν ζῇν] [că este viu].

24. Și au mers unii [dintre] cei împreună cu noi la mormânt și au aflat așa precum și femeile au zis, dar pe El nu L-au văzut [Αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον]”.

25. Și El a zis către ei: „O [Ὦ], cei fără de înțelegere [ἀνόητοι] și cei înceți [cu] inima [la] a crede [καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν] în toate [cele] pe care le-au zis Profeții [ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ Προφῆται]!

26. [Oare] nu acestea se cuvenea să pătimească Hristos [οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστόν] și să intre întru slava Sa [καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν Αὐτοῦ]?”.

27. Și [Καὶ], începând de la Moisis și de la toți Profeții [ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν], le tălmăcea lor [διηρμήνευεν αὐτοῖς], în toate Scripturile [ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς][7], cele despre Sine [τὰ περὶ Ἑαυτοῦ][8].

28. Și s-au apropiat înspre [de] satul [spre] care mergeau [Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο], iar El Se făcea ca și cum a[r] merge [mai] departe [καὶ Αὐτὸς προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι][9].

29. Și L-au silit pe El [Καὶ παρεβιάσαντο Αὐτόν], zicând: „Rămâi împreună cu noi [Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν], că[ci] spre seară este [ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστίν] și s-a plecat ziua [καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα][10]!”. Și [Iisus] a intrat [ca] să rămână împreună cu ei [Καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς].

30. Și a fost, când să șadă [a șezut] El împreună cu ei, [că] luând pâinea a binecuvântat [λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησεν] și [καὶ], frângând [κλάσας], le dădea lor [ἐπεδίδου αὐτοῖς].

31. Iar lor li s-au deschis ochii [Αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί] și L-au cunoscut pe El [καὶ ἐπέγνωσαν Αὐτόν], dar El S-a făcut nevăzut de la ei [καὶ Αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν].

32. Și au zis unul către altul: „[Oare] nu era arzând inima noastră în[tru] noi [Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν], când ne grăia nouă pe cale [ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ] și când ne deschidea[11] nouă Scripturile [καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς Γραφάς]?”.

33. Și, ridicându-se [întru] acel ceas[12], s-au întors întru Ierusalim și i-au aflat adunați împreună pe cei 11[13] și pe cei împreună cu ei[14],

34. zicând că „Domnul a înviat cu adevărat [Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως] și S-a arătat lui Simon [καὶ ὤφθη Σίμωνι]”.

35. Și ei[15] povesteau cele de pe cale [Καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ] și cum S-a făcut cunoscut lor în[tru] frângerea pâinii [καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου].


[1] Dintre Ucenicii Domnului.

[2] Un stadiu avea 190 de metri, cf. Friberg Greek Lexicon. Iar 60 de stadii era o distanță de 11.400 de metri, adică de 11, 4 km.

[3] De când acestea s-au petrecut, de când ele au avut loc.

[4] Care fac parte din grupul Ucenicilor Domnului.

[5] De la mormânt. S-au întors la noi de la mormânt.

[6] O vedere extatică.

[7] În toate cărțile Scripturii.

[8] Locurile profetice care vorbeau despre El și despre lucrarea Lui în lume.

[9] Domnul da de înțeles celor doi că vrea să meargă mai departe.

[10] S-a plecat ziua spre noapte.

[11] Căci orice înțelegere duhovnicească a Scripturii e o deschidere a tainei ei.

[12] De la masă.

[13] Apostoli.

[14] Și pe ceilalți Ucenici ai Domnului.

[15] Cei doi Ucenici întorși de la Emmaus, adică Sfinții Lucas și Cleopas.