Osie, cap. 4, cf. LXX

1. Ascultați cuvântul Domnului, fiii[lor] ai lui Israil, pentru că judecata Domnului [κρίσις τῷ Κυρίῳ] [este] către cei care locuiesc pământul, pentru că nu este adevărul [διότι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια], nici mila [οὐδὲ ἔλεος] și nici cunoașterea lui Dumnezeu pe pământ [οὐδὲ ἐπίγνωσις Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς][1]!

2. Blestemul și minciuna și uciderea și hoția și preacurvia s-a[u] revărsat pe pământ și sângiuri cu sângiuri se amestecă [καὶ αἵματα ἐφ᾽ αἵμασιν μίσγουσιν][2].

3. Pentru aceea va plânge pământul și va fi împuținat cu toți cei care locuiesc pe el, cu fiarele câmpului și cu târâtoarele pământului și cu păsările cerului și peștii mării se vor sfârși,

4. pentru că nimeni [nu este] nici să judece [ὅπως μηδεὶς μήτε δικάζηται], nici să mustre [μήτε ἐλέγχῃ][3], [nu este] nimeni [μηδείς] [să facă acestea], ci poporul Meu [este] ca preotul împotrivindu-se [ὁ δὲ λαός Μου ὡς ἀντιλεγόμενος ἱερεύς] [să slujească].

5. Și vei slăbi pe zi [καὶ ἀσθενήσεις ἡμέρας][4], dar va slăbi și Profetul împreună cu tine [cu] noaptea [καὶ ἀσθενήσει καὶ Προφήτης μετὰ σοῦ νυκτὶ][5], [căci] M-am asemănat [cu] maica ta [ὡμοίωσα τὴν μητέρα σου][6].

6. Asemănatu-s-a poporul Meu ca [cu omul] neavând cunoaștere [ὡμοιώθη ὁ λαός Μου ὡς οὐκ ἔχων γνῶσιν][7]. [Și pentru] că tu ai lepădat cunoașterea, [atunci] și Eu te voi lepăda, [pentru] a nu [mai] preoți Mie [τοῦ μὴ ἱερατεύειν Μοι][8]. Și [pentru că] ai uitat legea Dumnezeului tău, și Eu îi voi uita pe copiii tăi.

7. După mulțimea lor așa au păcătuit Mie [κατὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν οὕτως ἥμαρτόν Μοι][9]. Slava lor întru necinste o voi pune [τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν θήσομαι].

8. Păcatele poporului Meu vor mânca [ἁμαρτίας λαοῦ Μου φάγονται][10] și, în[tru] nedreptățile lor, [alții] le vor lua sufletele lor.

9. Și precum va fi poporul [καὶ ἔσται καθὼς ὁ λαὸς], așa [va fi] și preotul [οὕτως καὶ ὁ ἱερεύς]. Și voi răzbuna asupra lui căile sale [καὶ ἐκδικήσω ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ] și sfaturile sale le voi răsplăti lui [καὶ τὰ διαβούλια αὐτοῦ ἀνταποδώσω αὐτῷ][11].

10. Și vor mânca și nu au să se sature. Au curvit [ἐπόρνευσαν] și nu au să se îndrepte [καὶ οὐ μὴ κατευθύνωσιν], căci să-L păzească pe Domnul au părăsit [διότι τὸν Κύριον ἐγκατέλιπον τοῦ φυλάξαι][12].

11. Curvie și vin și beție [πορνείαν καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα] a primit inima poporului Meu [ἐδέξατο καρδία λαοῦ Μου].

12. În[tru] semne întrebau [ἐν συμβόλοις ἐπηρώτων][13] și în[tru] toiegele Sale vesteau lui [καὶ ἐν ῥάβδοις αὐτοῦ ἀπήγγελλον αὐτῷ][14]. [Căci în] duhul curviei s-au rătăcit [πνεύματι πορνείας ἐπλανήθησαν] și au curvit de la Dumnezeul lor [καὶ ἐξεπόρνευσαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῶν][15].

13. Pe vârfurile munților jertfeau și pe dealuri înjunghiau, sub stejar și plop și copac umbrind, că bună [este] umbra. Pentru aceasta fiicele voastre vor curvi [διὰ τοῦτο ἐκπορνεύσουσιν αἱ θυγατέρες ὑμῶν] și nurorile voastre vor preacurvi [καὶ αἱ νύμφαι ὑμῶν μοιχεύσουσιν].

14. Și nu am să cercetez[16] pe fiicele voastre când au să curvească și [nici] pe nurorile voastre când au să preacurvească, pentru că și ei cu curvele împreună se plămădeau [διότι καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν πορνῶν συνε- φύροντο][17] și cu cei care au sfârșit jertfeau [καὶ μετὰ τῶν τετελεσμένων ἔθυον][18] și poporul [καὶ ὁ λαὸς], cel care înțelege [ὁ συνίων], se încolăcea împreună cu curva [συνεπλέκετο μετὰ πόρνης][19].

15. Iar tu, Israil[e], nu fii necunoscător! Iar [voi], Iuda [Ιουδα][20], nu intrați întru Galgala [Γαλγαλα] și nu intrați întru casa On [εἰς τὸν οἶκον Ων] și nu jurați pe Domnul Cel viu [καὶ μὴ ὀμνύετε ζῶντα Κύριον]!

16. Că[ci] ca juninca înfuriindu-se[21] s-a înfuriat Israil. Acum Domnul îi va paște pe ei ca pe miel în lărgime.

17. Cel părtaș idolilor lui Efrem și-a pus lui însuși poticniri.

18. A ales[22] pe hananei, curvind au curvit, au iubit necinstea din destrăbălarea lor [ἠγάπησαν ἀτιμίαν ἐκ φρυάγματος αὐτῶν].

19. Tu, adunarea vântului, ești în aripile ei [συστροφὴ πνεύματος σὺ εἶ ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῆς] și vor fi rușinați din jertfelnicele lor [καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ τῶν θυσιαστηρίων αὐτῶν].


[1] În oamenii de pe pământ.

[2] Au legături incestuoase între ei.

[3] Nici să judece și să facă ceea ce este drept, nici să mustre păcatele oamenilor.

[4] Vei slăbi pe timpul zilei. Vei slăbi duhovnicește, interior. Te vei simți neîntărit de către Mine.

[5] Pe timpul nopții.

[6] O profeție hristologică. Pentru că vorbește despre faptul cum Domnul Și-a asumat umanitatea noastră, despre cum S-a făcut asemenea nouă, a celor păcătoși, ca să poarte, El fiind fără de păcat, stricăciunea interioară a neamului omenesc și să o biruie desăvârșit în umanitatea Sa.

[7] Neavând cunoaștere de Dumnezeu. Neavând credință, evlavie și cunoaștere teologică.

[8] Pentru a nu mai sluji Mie cele preoțești. Profețind, astfel, încetarea slujirii preoțești vechitestamentare.

[9] Au păcătuit mult față de Mine, pe cât de mulți sunt ca număr.

[10] Poporul Meu va mânca din plin din consecințele păcatelor sale.

[11] Se referă aici la preot. Pentru că preotul trebuia să sfătuiască, ca și azi, poporul.

[12] Au părăsit păzirea poruncilor lui Dumnezeu.

[13] Cereau să vadă semne, să vadă minuni.

[14] Și pe când poporul simțea toiegele lui Dumnezeu, pedepsele Lui, Sfinții Profeți vesteau poporului voia lui Dumnezeu.

[15] Pentru că s-au lipit cu inima de idoli, despărțindu-se de iubirea lor pentru Dumnezeu, prin politeismul lor au curvit interior.

[16] Nu am să le pedepsesc.

[17] Se culcau.

[18] Aduceau jertfe unor idoli morți, unor oameni care muriseră și apoi erau considerați zei.

[19] Și poporul, fiind conștient de ceea ce face, se îmbrățișa cu curva.

[20] Forma de vocativ. Se referă la seminția lui Iudas.

[21] E vorba de o furie nebunească a animalului.

[22] Se referă la popor.