Osie, cap. 9, cf. LXX

1. Nu te bucura, Israile, nici [nu] te veseli precum neamurile! Pentru că ai curvit de la Dumnezeul tău [și] ai iubit darurile peste toată aria grâului.

2. Aria și teascul nu l-a cunoscut [i-au cunoscut] pe ei și vinul l-a mințit [i-a mințit] pe ei.

3. Nu au locuit în pământul Domnului. Efrem a locuit întru Egiptos [Egipt] și în[tre] assirienii cei necurați vor mânca.

4. Nu au vărsat Domnului vin și nu au îndulcit Lui [și nu L-au îndulcit pe El]. Jertfele lor [sunt] ca pâinea plângerii [ἄρτος πένθους] lor: toți cei care le mănâncă pe ele se vor pângări. Pentru că pâinile lor, [dimpreună cu] sufletele lor, nu vor intra întru casa[1] Domnului.

5. Ce veți face în ziua adunării de sărbătoare și în ziua praznicului Domnului?

6. Pentru aceea, iată, vor merge dintru chinuirea Egiptosului [Egiptului] și îi va aștepta pe ei Memfis [Μέμφις] și îi va îngropa pe ei Mahmas [Μαχμας]! Argintul lor pieirea va moșteni, ghimpii [vor fi] în corturile lor.

7. Au venit zilele răzbunării. Au venit zilele răsplătirii tale. Și Israil va fi chinuit ca Profetul care a fost uimit[2] [καὶ κακωθήσεται Ισραηλ ὥσπερ ὁ Προφήτης ὁ παρεξεστηκώς], [ca] omul purtător de Duh [ἄνθρωπος ὁ πνευματοφόρος[3]]. De mulțimea nedreptăților tale s-a înmulțit nebunia ta.

8. Straja [σκοπὸς] lui Efrem [este] cu Dumnezeu. Profetul [este] lațul cel întortocheat în toate căile sale [Προφήτης παγὶς σκολιὰ ἐπὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ]. Nebunia în casa Domnului au întărit [μανίαν ἐν οἴκῳ Κυρίου κατέπηξαν].

9. S-au stricat după zilele dealului [ἐφθάρησαν κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ βουνοῦ][4]. Se va [vor] pomeni nedreptățile sale [și] se va [vor] răzbuna păcatele sale.

10. Ca strugurele în pustiu l-am aflat pe Israil[5] și ca straja în smochinul cel timpuriu i-am văzut pe părinții lor. Ei au intrat către Beelfegor [Βεελφεγωρ][6] și s-au înstrăinat întru rușine [καὶ ἀπηλλοτριώθησαν εἰς αἰσχύνην] și s-au făcut cei care au fost iubiți ca cei care au fost urâți [καὶ ἐγένοντο οἱ ἠγαπημένοι ὡς οἱ ἐβδελυγμένοι].

11. Efrem ca pasărea s-a întins[7]. Slăvile lor [sunt] din nașteri și chinuri și zămisliri.

12. Pentru că, și dacă am să-i hrănesc pe copiii lor, vor fi fără de copii dintre [printre] oameni. Pentru că și vai lor este carnea Mea din ei [διότι καὶ οὐαὶ αὐτοῖς ἐστιν σάρξ Μου ἐξ αὐτῶν].

13. Efrem, care chip a văzut, întru laț au stat copiii lor. Iar Efrem să scoată întru străpungere pe copiii săi.

14. Dă lor, Doamne! Ce vei da lor? Dă-le lor pântece nenăscător [μήτραν ἀτεκνοῦσαν][8] și sânii cei uscați [μαστοὺς ξηρούς][9]!

15. Toate răutățile lor [sunt] întru Galgal [Γαλγαλ], că[ci] acolo i-am urât pe ei. Pentru răutățile obiceiurilor lor, din casa Mea îi voi scoate pe ei. Nu voi adăuga să-i iubesc pe ei, [căci] toți stăpânitorii lor [sunt] neascultând[10].

16. Efrem a trudit, rădăcinile sale s-a[u] uscat, roadă nu mai are să aducă. Pentru că, și dacă are să nască, voi ucide[11] poftele pântecelui lor [ἀποκτενῶ τὰ ἐπιθυμήματα κοιλίας αὐτῶν].

17. Dumnezeu îi va lepăda pe ei, că[ci] nu au ascultat de El, și vor fi rătăcitorii din[tre] neamuri [καὶ ἔσονται πλανῆται ἐν τοῖς ἔθνεσιν].


[1] Se referă la templul din Ierusalim.

[2] Care a trăit o uimire dumnezeiască, adică o vedere extatică.

[3] Forma ὁ πνευματοφόρος de aici e una singulară în Vechiul Testament.

[4] Cu referire la jertfele idolatre aduse pe dealuri.

[5] Acestea le spune Dumnezeu despre Sine.

[6] A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Heresy_of_Peor.

[7] Și-a întins aripile.

[8] Pântece sterp, nefertil.

[9] Sâni fără lapte.

[10] Neascultând voia Mea.

[11] Domnul spune asta.