Sfântul Profet Miheas și cartea sa

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

Cursuri
de teologie ortodoxă
(vol. 1)

*

Sfântul Profet Miheas și cartea sa

1. Numele său

În grafie greacă, numele Sfântului Profet vechitestamentar este Μιχαίας [Miheas][1] și este pomenit pe 14 august[2]. Pentru că, în grafie ebraică, numele său este ‎מִיכָה [Mikah][3]. Și Mikah e forma prescurtată a numelui  מִיכָיְהוּ [Mikaihu][4], care înseamnă „Cine este ca Yah?”[5]. Iar Yah e forma prescurtată de la Yahweh[6] [יַהְוֶה][7], de la numele lui Dumnezeu. Așadar, numele său înseamnă: „Cine este ca Dumnezeu?”, fiind un nume teoforic. Și numele teoforice sunt cele care poartă în ele numele lui Dumnezeu[8].

2. Despre viața sa

Sfântul Profet Miheas a trăit în Ierusalim între 748-696 î. d. Hr.[9], adică timp de 52 de ani. În timpul împăraților Ioatam [Ἰωαθάμ], Ahaz [Ἀχάζ] și Ezechias [Ἐζεκίας] [Mih. 1, 1, LXX]. A fost din seminția lui Iudas, născându-se în localitatea Μορασθῆ [Morasti][10]. În WTT, locul de naștere al Sfântului Miheas este מֹּ֣רַשְׁתִּ֔י [Moraști] [Mik. 1, 1, WTT]. E vorba de מוֹרֶשֶׁת גַּת [Moreșet Gat], care era un oraș din Iudas, fiind situat în regiunea Șefelah [שְּפֵלָה], între Tel Lakiș și Achziv[11].

Sfântul Miheas a profețit aproape de vremea în care a profețit și Sfântul Isaias și a prevestit distrugerea Samariei[12]. A fost contemporan cu Sfinții Profeți Isaias, Amos și Osie. Iar Sfântul Profet Ieremias, care a profețit la circa 30 de ani după Sfântul Miheas, știa că Miheas a fost din Morasti și că a profețit în timpul lui Ezechias[13].

Sfântul Miheas a fost prins și omorât prin spânzurare în timpul împăratului Ioram [Ἰωράμ]. Rudele sale i-au luat trupul și l-au îngropat în Morasti, în localitatea sa natală[14]. Sfintele sale Moaște au fost aflate, prin descoperire dumnezeiască, în timpul Sfântului Împărat Teodosios cel Mare, dimpreună cu Sfintele Moaște ale Sfântului Profet Amvacum[15].

În Mineiul pe august, ediția 1894, românească, ni se spune că Sfântul Miheas a profețit 84 de ani și a trăit cu 660 de ani înainte de nașterea Domnului. Și el a fost omorât de Ioram, fiul lui Ahaab, prin spânzurare[16].

Sfântul Epifanios al Ciprului, în ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ, ΠΩΣ ΕΚΟΙΜΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΕΙΝΤΑΙ [Despre Profeți: cum au murit și cum au fost îngropați], ne spune că Sfântul Profet Miheas s-a născut în Morati [Μωραθεὶ], din seminția lui Efraim, a fost omorât în timpul lui Ioram, fiul lui Ahaab, și a fost înmormântat la Morati[17].

3. Cartea sa profetică

În LXX, cartea Sfântului Miheas e situată între cea a lui Amos și cea a lui Ioil, pe când în WTT e între Ionah [יוֹנָ֥ה] și Nahum [נַח֖וּם]. În LXX, cartea Sfântului Miheas are 7 capitole, care sunt formate din 105 versete (16 + 13 + 12 + 14 + 14 + 16 + 20). Și Sfântul Miheas „a văzut pentru Samaria și pentru Ierusalim [εἶδεν περὶ Σαμαρείας καὶ περὶ Ιερουσαλημ]” [Mih. 1, 1, LXX], adică a avut vedenie pentru ele. Iar cine are vedenii, acela vede cu adevărat, pentru că primește descoperiri de la Dumnezeu.

Sfântul Miheas a profețit faptul că „Domnul iese din locul Său [Κύριος ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ τόπου Αὐτοῦ] și va coborî [καὶ καταβήσεται] și va încăleca peste înălțimile pământului [καὶ ἐπιβήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς]” [Mih. 1, 3, LXX]. Domnul a ieșit din transcendența Sa, pentru că S-a întrupat pentru noi și pentru mântuirea noastră. El a coborât până la noi, pentru că S-a întrupat și S-a făcut om, dar a rămas nedespărțit de Tatăl și de Duhul după dumnezeirea Lui. În coborârea Lui la noi, El a rămas nedespărțit de Tatăl și de Duhul Sfânt. Pentru că El este Dumnezeu și om.

Fiul a coborât, S-a făcut om, dar, prin înălțarea Sa cu trupul la cer, de-a dreapta Tatălui, El a încălecat peste înălțimile pământului și ale întregii creații.

Coborârea Lui la noi se vede și în Mih. 1, 9: „pentru că a venit până la Iudas și a atins până la poarta poporului Meu, până la Ierusalim”. Domnul a propovăduit în Ierusalim, dar a fost răstignit în afara cetății. Așa după cum El Însuși profețise: „Dar [δὲ], mai întâi [πρῶτον], este de trebuință [ca] El să pătimească multe [δεῖ Αὐτὸν πολλὰ παθεῖν] și să fie aruncat afară de neamul acesta [καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης]” [Lc. 17, 25, BYZ]. Afară din cetate.

Ierusalimul și Samaria apar în 1, 1. Apoi în 1, 5. Apar, deopotrivă, și Iacov și Israil [1, 5; 2, 7; 2, 12; 3, 1; 3, 8 etc]. Bitleemul [Βηθλεεμ] e casa lui Efrata [Εφραθα] [Mih. 5, 1]. În limba ebraică, בֵּית לֶחֶם [Bet Lehem] este Casa Pâinii[18]. Pentru că Pâinea cea adevărată este „pâinea cea vie, care s-a coborât din cer” [In. 6, 51, BYZ], adică Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tatălui, Care ni Se dă nouă ca Mâncare și Băutură euharistice. Iar אֶפְרָתָה [Efratah] este la 12 kilometri sud de Ierusalim, între Bitleem și Hebron [חֶבְרוֹן][19].

Profeția hristologică de la Mih. 5, 1, în LXX, arată astfel: „Și tu [καὶ σύ], Bitleeme [Βηθλεεμ], casa lui Efrata [οἶκος τοῦ Εφραθα], împuținat ești a fi în[tre] miile lui Iudas [ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ιουδα]. [Dar] din tine Mie Îmi va ieși a fi întru stăpânitor în Israil [ἐκ σοῦ Μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ισραηλ] și ieșirile Lui [sunt] dintru început, din zilele veacului [καὶ αἱ ἔξοδοι Αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος]”.

Când Irodis a vrut să știe unde are să Se nască Hristos [Mt. 2, 4], arhiereii și cărturarii i-au spus: „Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας [În Bitleemul Iudeii]” [Mt. 2, 5, BYZ]. Pentru că știau de la Sfântul Miheas. Iar Domnul este Stăpânitorul tuturor popoarelor și nu doar al Israilului! Însă El S-a născut după umanitatea Sa în Israil, iar ieșirea Lui este întruparea Sa. Dar când Sfântul Miheas vorbește, în același loc, la 5, 1, despre „ieșirile Lui” de la începutul creației, se referă la revelațiile Sale față de Sfinții Lui. Căci începând cu Sfinții Protopărinți Adam și Eva, Domnul S-a descoperit Sfinților Lui în mod extatic. El le-a vorbit în slava Lui și i-a învățat cele ale Sale.

Sintagma „pământul lui Nevrod [τὴν γῆν τοῦ Νεβρωδ]” apare în Mih. 5, 5, LXX. Prima apariție textuală în LXX a lui Nevrod e în Fac. 10, 8. Are 4 apariții textuale în LXX: Fac. 10, 8; 10, 9; I Cron. 1, 10 și Mih. 5, 5.

În Fac. 10, 8, LXX ni se spune: „Iar Hus a născut pe Nevrod [Χους δὲ ἐγέννησεν τὸν Νεβρωδ]. [Și] acesta a început a fi uriaș pe pământ [οὗτος ἤρξατο εἶναι γίγας ἐπὶ τῆς γῆς]”. În WTT, Nevrod este ‎נִמְרֹ֑ד [Nimrod], iar Hus este Kuș [כ֖וּשׁ] [Bereșit 10, 8]. În VUL, în Fac. 10, 18, avem Nemrod și Chus. KJV a preluat Nimrod și Cush.

Dealurile trebuie să asculte „judecata Domnului [τὴν κρίσιν τοῦ Κυρίου]” [Mih. 6, 2, LXX]. Cei care se cred „înalți”, care se cred „Drepți”, care se cred „verticali” trebuie să se pocăiască și să se pregătească de judecata Domnului. Căci judecata Lui e dreaptă și desăvârșită. Iar „glasul Domnului [în] cetate va fi chemat [φωνὴ Κυρίου τῇ πόλει ἐπικληθήσεται] și va mântui [pe cei care] se tem de numele Său [καὶ σώσει φοβουμένους τὸ ὄνομα Αὐτοῦ]” [Mih. 6, 9, LXX]. Pentru că Domnul îi mântuie în mod personal pe oameni. Și glasul Domnului va fi chemat în cetatea sufletului nostru, pentru ca să ne călăuzească pe noi spre tot lucrul cel bun. Fiindcă mântuirea noastră ține de frica de Dumnezeu, ține de evlavia față de El, ține de relația reală cu El.

În 7, 18, LXX, în antepenultimul verset al cărții sale, Sfântul Miheas întreabă: „Cine [este] Dumnezeu precum [ești] Tu [τίς Θεὸς ὥσπερ Σύ], scoțând nedreptățile [ἐξαίρων ἀδικίας] și covârșind neevlaviile celor rămași ai moștenirii Tale [καὶ ὑπερβαίνων ἀσεβείας τοῖς καταλοίποις τῆς κληρονομίας Αὐτοῦ]?”. Cine este Dumnezeu Preamilostiv ca Tine? Și „nu a ținut întru mărturie urgia Sa [οὐ συνέσχεν εἰς μαρτύριον ὀργὴν Αὐτοῦ], că[ci] voitor de milă este [ὅτι θελητὴς ἐλέους ἐστίν]” [Mih. 7, 18, LXX]. Și simțim mila Lui în fiecare clipă a vieții noastre. Pentru că El ne iartă îndelung și ne așteaptă îndelung îndreptarea noastră.

4. Comentarii patristice la cartea Sfântului Profet Miheas

Sfântul Chirillos al Alexandriei, care e pomenit pe 9 iunie[20], are un comentariu la Sfântul Miheas, publicat în PG 71, col. 639-776. Și aici el spune că Sionul era tipul Bisericii[21]. Că El indica în mod tainic Biserica creștină. Pe când „muntele Domnului [τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου]” de la 4, 1 este tot Biserica lui Dumnezeu.

Sfântul Teodoritos al Cirosului are și el un comentariu la Sfântul Miheas: în PG 81, col. 1741-1786. Unde ne spune că Sfântul Miheas a profețit pe când a profețit și Sfântul Osie[22].

Traducerea latină a cărții Sfântului Miheas, făcută de Sfântul Hieronymus, este în PL 28, col. 1043-1050. Pe când comentariul său la Sfântul Miheas, în două cărți, e în PL 25, col. 1151-1230. Pentru Sfântul Hieronymus, numele de Miheas înseamnă smerenie [humilitas][23], pe când Morasthi înseamnă moștenitor [haeredem][24]. A doua carte a comentariului său începe de la Mih. 4, 8[25].

Ephrata înseamnă cel care vede[26] sau purtător de rod[27]. Căci cel care vede prin slava lui Dumnezeu, acela e purtător de Dumnezeu. Pentru că are în sine roadele cele duhovnicești ale virtuților.

Balac înseamnă lins, pe când Moab: apa părintească[28]. Balaam înseamnă poporul este deșert, pe când Beor înseamnă în piele. Galgala înseamnă învolburat[29]. Ebraicul Ammi înseamnă poporul meu[30], pe când Tiros înseamnă fortificație[31]. Pentru că Sfântului Cuvios Hieronymus îi plăcea să explice numele din Scriptură, așa după cum îmi place și mie.


[1] Cf. Miheas 1, 1, LXX.

[2] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/370/sxsaintinfo.aspx.

[3] Cf. Mikah 1, 1, WTT.

[4] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Micaiah și https://he.wikipedia.org/wiki/מיכיהו_בן_ימלה.

[5] Philip Peter Jenson, Obadiah, Jonah, Micah. A Theological Commentary, in col. Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies, vol. 496, Pub. T & T Clark, New York, London, 2008, p. 103.

[6] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Jah.

[7] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton.

[8] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Theophoric_name.

[9] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/370/sxsaintinfo.aspx. [10] Ibidem.

[11] Cf.  https://en.wikipedia.org/wiki/Moresheth-Gath, https://en.wikipedia.org/wiki/Shfela, https://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Lachish și https://en.wikipedia.org/wiki/Achziv.

[12] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/370/sxsaintinfo.aspx.

[13] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Micah_(prophet).

[14] Cf. http://www.synaxarion.gr/gr/sid/370/sxsaintinfo.aspx.

[15] Cf. https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-prooroc-miheia.

[16] Mineiul lunii august, ed. BOR 1894, p. 154.

[17] PG 43, col. 408.

[18] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Bethlehem.

[19] Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Efrat și https://en.wikipedia.org/wiki/Hebron.

[20] Ziua când am scris acest curs. Astăzi e 9 iunie 2019, o zi de duminică, cu mult soare.

[21] PG 71, col. 644.

[22] PG 81, col. 1741.

[23] PL 25, col. 1151.

[24] PL 25, col. 1152.

[25] PL 25, col. 1190.

[26] PL 25, col. 1197.

[27] PL 25, col. 1198.

[28] PL 25, col. 1209.

[29] PL 25, col. 1209.

[30] PL 25, col. 1213.

[31] PL 25, col. 1224.