Malahias, cap. 3, cf. LXX

1. Iată, Eu trimit pe Îngerul Meu și va privi calea înaintea feței Mele[1] și fără de veste va veni întru templul Său Domnul, pe Care voi Îl căutați, și Îngerul făgăduinței, pe Care voi Îl voiți[2]! Iată, vine!, zice Domnul Atotțiitorul.

2. Și cine va răbda ziua intrării Sale? Și cine va sta în[tru] vedenia Sa? Pentru că El intră ca focul topitorului și ca iarba [celor care] spală.

3. Și va ședea topind și curățind ca argintul și ca aurul, și îi va curăți pe fiii lui Levi, și îi va turna pe ei ca aurul și ca argintul, și Îi vor fi Domnului aducând jertfă în[tru] dreptate.

4. Și Îi va plăcea Domnului jertfa lui Iudas și a Ierusalimului precum zilele veacului și precum anii cei mai dinainte.

5. Și Mă voi apropia către voi în[tru] judecată și voi fi mărturia cea grabnică împotriva vrăjitoarelor și împotriva preacurvarelor și împotriva celor care se jură [cu] numele Meu în[tru] minciună și împotriva celor care fură plata celui năimit[3] și a celor care asupresc pe văduvă și a celor care lovesc cu pumnul pe cei orfani și a celor care abat judecata prozelitului și a celor care nu se tem de Mine, zice Domnul Atotțiitorul.

6. Pentru că Eu [sunt] Domnul Dumnezeul vostru și nu M-am schimbat. Dar voi, fiii lui Iacov, nu vă depărtați

7. de nedreptățile părinților voștri. V-ați abătut [de la] cele legiuite ale Mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă către Mine și Mă voi întoarce către voi!, zice Domnul Atotțiitorul. Și ați zis: «Întru [Pentru] ce avem să ne întoarcem?».

8. Oare va păcăli omul pe Dumnezeu? Pentru că voi Mă păcăliți pe Mine și veți zice: «Întru ce Te-am păcălit?». Că[ci] cele zeciuite și pârgile împreună cu voi sunt.

9. Și, privind, voi priviți și pe Mine voi Mă păcăliți, [căci] anul s-a sfârșit.

10. Și ați adus toate zeciuielile întru vistierie, dar în[tru] casa sa va fi prada sa. Așadar, cercetați în[tru] aceasta, zice Domnul Atotțiitorul, de nu am să deschid vouă cataractele/ cascadele cerului [τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ] și voi vărsa vouă binecuvântarea Mea până are să fie destul!

11. Și voi deosebi vouă întru mâncare și nu am să vă stric vouă roada pământului și nu are să vă slăbească vouă via cea [care este] în câmp, zice Domnul Atotțiitorul.

12. Și vă vor ferici pe voi toate neamurile, pentru că voi veți fi pe pământul cel dorit, zice Domnul Atotțiitorul.

13. S-au îngreunat asupra Mea cuvintele voastre, zice Domnul, și ați zis: «În ce am grăit de rău împotriva Ta?».

14. [Pentru că] ați zis: «Deșert [este] cel care Îi slujește lui Dumnezeu. Și ce [este] mai mult [decât atât]? Că[ci] am păzit poruncile Sale și pentru că am mers rugători înaintea feței Domnului, a Atotțiitorului.

15. Și acum noi îi fericim pe cei străini[4]. Și rezidesc toți [cei care] fac fărădelegi și [care] s-au împotrivit lui Dumnezeu și au fost mântuiți».

16. Acestea au grăit de rău cei care se tem de Domnul, fiecare către aproapele său. Și a luat aminte Domnul și a ascultat și a scris carte de pomenire înaintea Sa [καὶ ἔγραψεν βιβλίον μνημοσύνου ἐνώπιον Αὐτοῦ] celor care se tem de Domnul și se smeresc de numele Său [τοῖς φοβουμένοις τὸν Κύριον καὶ εὐλαβουμένοις τὸ ὄνομα Αὐτοῦ].

17. Și Îmi vor fi Mie, zice Domnul Atotțiitorul, întru ziua pe care Eu o fac întru mântuire, și îi voi alege pe ei [în] ce chip alege omul pe fiul său, pe cel care slujește lui.

18. Și vă veți întoarce și veți vedea în mijlocul celui Drept și în mijlocul celui fărădelege și în mijlocul celui care slujește lui Dumnezeu și a celui care nu slujește [Lui].

19. Pentru că, iată, ziua Domnului vine arzând ca un cuptor [ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται καιομένη ὡς κλίβανος] și îi va arde pe ei! Și toți cei străini de fel și toți cei care fac fărădelegi vor fi trestie și îi va aprinde pe ei ziua cea care vine, zice Domnul Atotțiitorul, și nu o să rămână din ei rădăcina, nici joarda.

20. Și vă va răsări vouă, celor care vă temeți de numele Meu, Soarele dreptății [Ἥλιος δικαιοσύνης][5], și vindecarea [va fi] în aripile Sale [καὶ ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν Αὐτοῦ]. Și veți ieși și veți sălta ca vițeii din legături dezlegați[6]

21. și îi veți călca pe cei fărădelege. Pentru că vor fi cenușă sub picioarele voastre în ziua [în] care Eu fac [acestea], zice Domnul Atotțiitorul.

22. Și iată, Eu vă trimit vouă pe Ilias Tesvitis [καὶ ἰδοὺ Ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμῖν Ηλιαν τὸν Θεσβίτην] mai înainte să vină ziua Domnului cea mare și cea arătată [πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ] [7]!

23. Care va întoarce inima tatălui către fiu și inima omului către aproapele său, [ca] să nu vină[8] și să lovească pământul fără de veste.

24. Aduceți-vă aminte de legea lui Moisis, a robului Meu, în ce fel i-am poruncit lui în Horib [Χωρήβ] porunci și dreptăți către tot Israilul!


[1] Profeție cu privire la rolul Sfântului Ioannis Botezătorul de Înaintemergător al Domnului.

[2] Profeție despre venirea Domnului.

[3] A celui care s-a angajat să facă o muncă contra unei sume de bani.

[4] Pe popoarele păgâne, idolatre.

[5] Profeție despre Domnul.

[6] Profeție despre mântuirea celor credincioși.

[7] Mai înainte de a doua Sa venire.

[8] Domnul.