Ieremias, cap. 2, 1-10, cf. LXX

1. Și [El] a zis: „Acestea zice Domnul: Adusu-Mi-am aminte de mila tinereții tale [ἐλέους νεότητός σου] și de dragostea desăvârșirii tale [καὶ ἀγάπης τελειώσεώς σου] ca să urmezi tu Celui Sfânt, lui Israil”, zice Domnul.

2. „Cel Sfânt [este] Israil [și darul] Domnului [este] începutul roadelor sale. Toți cei care îl mănâncă pe el vor greși drumul, [iar] cele rele va veni [vor veni] asupra lor”, zice Domnul.

3. Auziți cuvântul Domnului, casa lui Iacov, și toată seminția casei lui Israil!

4. Acestea zice Domnul: „Ce greșeală [πλημμέλημα] au aflat părinții voștri în[tru] Mine, că s-au depărtat departe de Mine [ἀπέστησαν μακρὰν ἀπ᾽ Ἐμοῦ] și au mers după cele deșarte și s-au făcut deșerți?

5. Și [de ce] nu au zis: «Unde este Domnul, Cel care ne-a scos pe noi din pământul Egiptosului, Cel care ne-a povățuit pe noi în pustiu, în pământul cel necunoscut și neumblat, în pământul cel fără de apă și fără de roadă, în pământul în care nimeni nu a umblat în el și [nici] nu a locuit acolo fiul omului?».

6. Și v-am dus pe voi întru Carmilos [Κάρμηλος[1]], [ca] să mâncați voi roadele sale și cele bune ale sale. Și [voi] ați intrat și ați pângărit pământul Meu și moștenirea Mea ați pus-o întru urâciune.

7. [Și] preoții nu au zis: «Unde este Domnul?». Iar cei care se țin de lege[2] nu Mă cunoșteau pe Mine [καὶ οἱ ἀντεχόμενοι τοῦ νόμου οὐκ ἠπίσταντό Με] și păstorii nelegiuiau întru Mine [καὶ οἱ ποιμένες ἠσέβουν εἰς Ἐμέ] și profeții[3] profețeau lui Baal [καὶ οἱ προφῆται ἐπροφήτευον τῇ Βααλ] și după [lucrul] cel nefolositor au mers.

8. Pentru aceasta încă Mă voi fi judecat [Mă voi judeca] cu voi [διὰ τοῦτο ἔτι κριθήσομαι πρὸς ὑμᾶς]”, zice Domnul, „și cu fiii fiilor voștri Mă voi fi judecat [Mă voi judeca] [καὶ πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν ὑμῶν κριθήσομαι].

9. Pentru că treceți întru insulele Hettiimilor [Χεττιιμ[4]] și vedeți! Și întru Chidar [Κηδαρ] trimiteți și înțelegeți foarte și vedeți dacă s-a[u] făcut asemenea!

10. Dacă vor schimba neamurile pe dumnezeii lor [εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν]? Dar aceștia nu sunt dumnezei! Iar poporul Meu și-a schimbat slava sa[5], din care nu va fi folosit [nu se va folosi][6].


[1] Forma de N., pentru că în text e Ac.

[2] Care au legea Mea și spun că o împlinesc.

[3] Profeții mincinoși, cei păgâni. Cei care pretindeau că sunt „Profeți”, dar ei erau slujitori ai demonilor.

[4] Forma de G. pl.

[5] A renunțat la slava sa, adică la slava Mea.

[6] Schimbarea lui, păgânizarea lui, nu îi va folosi la nimic.